Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 son vu Thứ bảy, Tháng 10 28, 2017 - 10:53
2 son vu Thứ bảy, Tháng 10 28, 2017 - 10:53

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 16
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 42 | Loại file: PDF
 • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỊNH THANH HOA- LỚP CT1002
  1
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC .................................................................................................................. 1
  LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ 2
  LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... 3
  GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 4
  CHƢƠNG 1: HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU... 6
  1.1. HOẠT ĐỘNG QUẢN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU .................................. 6
  1.2. HOẠT ĐỘNG QUẢN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU ................................. 7
  CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG..................................... 8
  2.1. BẢNG PHÂN CH XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, TÁC NHÂN HỒ SƠ ... 8
  2.2. BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH .................................................................................. 10
  2.3. BIỂU ĐỒ PHÂN CHỨC NĂNG .............................................................. 12
  2.3.1 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG ............................................... 13
  2.3.2. LIỆT KÊ CÁC HỒ SƠ SỬ DỤNG ........................................................... 14
  2.3.3. MA TRẬN THỰC THỂ CHỨC NĂNG .................................................... 15
  2.4. BIỂU ĐỒ LUÔNG DỮ LIỆU ......................................................................... 16
  2.4.1. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 0 ..................................................... 16
  2.4.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 1 ..................................................... 17
  2.5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................................................................... 20
  2.5.1. MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ E-R ................................................... 20
  CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG VÀ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ........................... 29
  3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC ....................... 29
  3.1.1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN............................... 29
  3.1.2. TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN HƯỚNG CẤU
  TRÚC ................................................................................................................. 29
  3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ....................................................... 31
  3.3. CƠ SỞ HẠ TẦNG ......................................................................................... 32
  3.3.1. YÊU CẦU VỀ PHẦN CỨNG VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH SỬ DỤNG .............. 32
  3.3.2. YÊU CẦU VỀ PHẦN MỀM ..................................................................... 32
  3.4. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ................................................ 32
  3.4.1. HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER .................................... 32
  3.4.2. NGÔN NGỮ VISUAL BASIC .................................................................. 34
  KẾT LUẬN .............................................................................................................. 41
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 42
 • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỊNH THANH HOA- LỚP CT1002
  2
  LỜI CẢM ƠN
  Trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn thầy NGUYỄN TRỊNH ĐÔNG
  giáo viên hƣớng dẫn em trong quá tình làm đồ án. Thầy đã giúp em rất nhiều
  đã cung cấp cho em nhiều tài liệu quan trọng phục vụ cho quá trình tìm
  hiểu về đtài XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN NGHIỆP VỤ XUẤT
  NHẬP KHẨU”.
  Thứ hai, em xin chân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn Công
  nghệ Thông tin đã chỉ bảo bảo em trong quá trình học và rèn luyện trong 4
  năm học vừa qua. Đồng thời em cảm ơn các bạn sinh viên lớp CT1002 đã gắn
  bó với em trong quá trình rèn luyện tại Trƣờng.
  Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trƣờng Đại Học
  Dân Lập Hải Phòng đã tạo điều kiện cho em có kiến thức, thƣ viện của trƣờng
  là nơi mà sinh viên trong trƣờng có thể thu thập tài liệu trợ giúp cho bài giảng
  trên lớp. Đồng thời các thầy trong trƣờng giảng dạy cho sinh viên kinh
  nghiệm cuộc sống. Với kiến thức kinh nghiệm đó sẽ giúp em cho công
  việc và cuộc sống sau này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Hải Phòng, tháng 07 năm 2010
  Sinh viên
  TRỊNH THANH HOA
 • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỊNH THANH HOA- LỚP CT1002
  3
  LỜI NÓI ĐẦU
  Đồ án tốt nghiệp nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi sinh viên sau khi
  hoàn thành chƣơng trình học lý thuyết sau bốn năm trong trƣờng đại học. Nhờ
  đợt đồ án này giúp sinh viên đi sâu tìm hiểu thực tế sản xuất, vận dụng các
  kiến thức đã học vào trong sản xuất.
  Ngày nay, trong xu thế phát triển, hội nhập của thế giới đặc biệt khi đã
  gia nhập WTO Việt Nam đang trở thành một môi trƣờng thu hút các nhà đầu
  trên thế giới. Nắm bắt đƣợc xu thế đó xuất nhập khẩu đã đang trở thành
  lĩnh vực phát triển rất mạnh nƣớc ta, với lợi thế về biển, nhiều hải cảng
  lớn Việt Nam đang dần khẳng định vị trí của mình trên thế giới. Trong số rất
  nhiều công ty xuất nhập khẩu thì Công ty cổ phần thƣơng mại và xuất nhập
  khẩu Trƣờng Hải đã trở thành 1 thƣơng hiệu, một niềm tin với khách hàng.
  Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Trƣờng Hải, sở
  chính tại Đoạn Xá- Hải An- Hải Phòng đƣợc thành lập năm 2005, với 5 năm
  kinh nghiệm của mình cùng với sự cố gắng của lãnh đạo cũng nhƣ nhân viên,
  công ty Trƣờng Hải đã tạo dựng đƣợc một niềm tin, một vị trí nhất định trong
  thị trƣờng xuất nhập khẩu Hải Phòng nói riêng cũng nhƣ trong nƣớc trên
  thế giới.
  Trong suốt quá trình thực tập lại công ty em đã học thêm đƣợc rất nhiều
  từ nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, đi sâu tìm hiểu từng công đoạn nghiệp vụ Xuất
  nhập khẩu, từ đó kết hợp với phân tích thiết kế đxây dựng phần mềm quản
  lý nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 14:47

Mô tả tài liệu:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỊNH THANH HOA- LỚP CT1002 1 MỤC LỤC MỤC LỤC .................................................................................................................. 1 LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ 2 LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... 3 GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 4 CHƢƠNG 1: HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU... 6 1.1. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU .................................. 6 1.2. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU ................................. 7 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG..................................... 8 2.1. BẢNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, TÁC NHÂN VÀ HỒ SƠ ... 8 2.2. BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH .................................................................................. 10 2.3. BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG .............................................................. 12 2.3.1 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG LÁ ............................................... 13 2.3.2. LIỆT KÊ CÁC HỒ SƠ SỬ DỤNG ........................................................... 14 2.3.3. MA TRẬN THỰC THỂ CHỨC NĂNG .................................................... 15 2.4. BIỂU ĐỒ LUÔNG DỮ LIỆU ......................................................................... 16 2.4.1. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 0 ..................................................... 16 2.4.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 1 ..................................................... 17 2.5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................................................................... 20 2.5.1. MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ E-R ................................................... 20 CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG VÀ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ........................... 29 3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC ....................... 29 3.1.1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN............................... 29 3.1.2. TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN HƯỚNG CẤU TRÚC ................................................................................................................. 29 3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ....................................................... 31 3.3. CƠ SỞ HẠ TẦNG ......................................................................................... 32 3.3.1. YÊU CẦU VỀ PHẦN CỨNG VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH SỬ DỤNG .............. 32 3.3.2. YÊU CẦU VỀ PHẦN MỀM ..................................................................... 32 3.4. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ................................................ 32 3.4.1. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER .................................... 32 3.4.2. NGÔN NGỮ VISUAL BASIC .................................................................. 34 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 42

Tin mới nhất

Trang