Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:20
2 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:20
3 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:20

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 52 | Loại file: PDF
 • LI CẢM ƠN
  Em xin bày t lòng biết ơn sâu sắc nht ti thy giáo ThS.Trn Ngc
  Thái, thầy đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em trong sut quá trình làm tt
  nghip. Vi s ch bo ca thầy, em đã những định hƣớng tt trong vic
  trin khai và thc hin các yêu cu trong quá trình
  làm đồ án tt nghip.
  Em xin chân thành cảm ơn s dy bo giúp đ ca các thy giáo,
  giáo Khoa Công Ngh Thông Tin Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi Phòng
  đã trang bị cho em nhng kiến thức bản nhất đ em th hoàn thành tt
  báo cáo tt nghip này.
  Xin cm ơn tới những ngƣời thân trong gia đình quan tâm, đng viên
  trong sut quá trình hc tp và làm tt nghip.
  Xin gi li cảm ơn tất c bạn bè, đặc bit là các bn trong lp CT1001
  đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thành chƣơng trình.
  Em xin chân thành cảm ơn !
  Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2010
  Sinh viên : Nguyn Th Thu Hin
  Nguyn Th Thu Hin
 • Xây dưng phần mm qun lý bnh nhân 2
  Lp CT1001-Nguyn Th Thu Hin
  MC LC
  Chƣơng I BÀI TOÁN QUN LÝ KHÁM CHA BNH .................................... 4
  1.1. Địa ch bnh vin qun Hi An ....................................................................... 4
  1.2. Mô t hot đng qun lý bnh nhân ca bnh vin qun Hi An ................... 4
  1.2.1. T chc hot đng ca bnh vin qun Hi An ....................................... 4
  2.2. Sơ đồ tiến trình nghip v ............................................................................... 7
  2.2.1. Sơ đồ tiến trình nghip v khám bnh ...................................................... 7
  2.2.2. Sơ đồ tiến trình cha bnh ....................................................................... 7
  2.2.3. Sơ d tiến trình qun lý h sơ................................................................... 9
  2.2.4. Sơ đồ tiến trình thu vin phí ................................................................... 10
  2.2.5. Sơ đồ tiến trình báo cáo ......................................................................... 11
  2.3.Ƣu và nhƣợc đim ca mô hình qun lý hin ti ........................................... 12
  2.3.1 Ưu điểm: .................................................................................................. 12
  2.3.2. Nhược điểm: ........................................................................................... 12
  2.4.Nhu cu trin khai h thng qun lý ng dng CNTT ................................... 12
  Chƣơng II PHÂN TÍCH H THNG QUN LÝ BNH NHÂN ................... 13
  2.1 Biểu đồ ng cnh h thng ............................................................................. 13
  2.2 Biểu đồ phân rã chc năng ............................................................................. 14
  2.3 Danh sách h sơ d liệu đƣợc s dng ........................................................... 15
  2.4 Ma trn thc th chc năng ............................................................................ 16
  2.5 Các mô hình x lý nghip v ......................................................................... 17
  2.5.1 Biểu đồ lung d liu mc 0 .................................................................... 17
  2.5.2 Biểu đồ lung d liu mc 1 .................................................................... 18
  2.6. Thiết kế CSDL ............................................................................................... 23
  2.6.1. Mô hình liên kết thc th ER .................................................................. 23
  2.6.2. Mô hình quan h ..................................................................................... 27
  2.6.3. Các bng d liu vt lý ........................................................................... 31
  Chƣơng III CƠ S LÝ THUYT ........................ Error! Bookmark not defined.
  3.1. GII THIU CHUNG V SQL SERVER 2000Error! Bookmark not defined.
  3.1.1. Các thành phn ca SQL Server 2000 ... Error! Bookmark not defined.
  3.1.2. Đối tượng cơ s d liu. ......................... Error! Bookmark not defined.
 • Xây dưng phần mm qun lý bnh nhân 3
  Lp CT1001-Nguyn Th Thu Hin
  3.2. NGÔN NG VISUAL BASIC ..................... Error! Bookmark not defined.
  3.2.1 Gii thiu ................................................. Error! Bookmark not defined.
  3.2.2 Đặc điểm môi trường Visual Basic ......... Error! Bookmark not defined.
  3.2.3 Màn hình làm vic ca Visual Basic ....... Error! Bookmark not defined.
  CHƢƠNG IV CÀI ĐT CHƢƠNG TRÌNH ....................................................... 38
  4.1. Giao din chính .............................................................................................. 38
  4.2.Giao din cp nht d liu .............................................................................. 39
  KT LUN ............................................................................................................. 46
  TÀI LIU THAM KHO ...................................................................................... 52

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 14:56

Mô tả tài liệu:

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân

LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo ThS.Trần Ngọc Thái, thầy đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Với sự chỉ bảo của thầy, em đã có những định hƣớng tốt trong việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản nhất để em có thể hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này. Xin cảm ơn tới những ngƣời thân trong gia đình quan tâm, động viên trong suốt quá trình học tập và làm tốt nghiệp. Xin gửi lời cảm ơn tất cả bạn bè, đặc biệt là các bạn trong lớp CT1001 đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thành chƣơng trình. Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2010 Sinh viên : Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền

Tin mới nhất

Trang