Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 16:49
2 Hoàng Sơn Thứ tư, Tháng 7 19, 2017 - 18:35
3 Hoàng Sơn Thứ tư, Tháng 7 19, 2017 - 18:35

XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHƯƠNG TRÌNH TẠO RA CÁC DẠNG XUNG ĐIỀU TRỊ DÙNG TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 98 | Loại file: PDF
 • 1
  B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ---------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  XÂY DNG PHN MM CHƯƠNG TRÌNH
  TO RA CÁC DNG XUNG ĐIU TR
  DÙNG TRONG VT LÝ TR LIU
  NGÀNH: X LÝ THÔNG TIN
  MÃ S:
  PHM NGC TIN
  Người hướng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN ĐỨC THUN
  Hà Ni 2007
 • 2
  LI CAM ĐOAN
  Tôi tên là: Phm Ngc Tiến,
  Hc viên Cao hc ngành X lý thông tin ca Trường Đại Hc Bách
  Khoa Hà Ni, khóa 2005 – 2007.
  Tôi xin cam đoan v lun văn “ XÂY DNG PHN MM CHƯƠNG
  TRÌNH TO CÁC DÒNG XUNG ĐIU TR DÙNG TRONG VT LÝ TR
  LIU ”, do tôi trc tiếp nghiên cu và thc hin dưới s hướng dn ca PGS.
  TS Nguyến Đức Thun.
  Tôi xin chu hoàn toàn chu trách nhim v Đồ án trên.
  Hà Ni, tháng 11/2007
  Phm Ngc Tiến
 • 3
  MC LC
  DANH MC HÌNH V ........................................................................................................5
  M ĐẦU ...............................................................................................................................7
  CHƯƠNG I: CÁC DÒNG ĐIN XUNG..............................................................................8
  TN S THP .....................................................................................................................8
  I.1. ĐỊNH NGHĨA ...........................................................................................................8
  I.2. ĐẶC ĐIM K THUT ..........................................................................................9
  I.2.1 Dng xung..............................................................................................................9
  I.2.2 Tn s dòng .........................................................................................................11
  I.2.3 Biên độ dòng........................................................................................................12
  I.2.4 Cách pha trn xung..............................................................................................12
  I.3. ĐẶC TÍNH SINH LÝ..............................................................................................13
  I.3.1 Phn ng cơ th đối vi các dòng đin xung.......................................................13
  I.3.2 Tác dng sinh lý ..................................................................................................17
  I.4. CÁC DÒNG ĐIN XUNG THÔNG DNG..........................................................20
  I.4.1. Dòng đin xung hình ch nht và dòng đin xung hình tam giác ...................20
  I.4.2. Dòng đi
  n xung hình lưỡi cày .........................................................................22
  I.4.3. Dòng đin xung hình sin (dòng Dydinamic, dòng Bernard) ...........................24
  I.4.4. Dòng đin xung 2-5 (Trabert, dòng Ultra-Zeir) ..............................................26
  I.4.5. Dòng đin xung giao thoa................................................................................28
  I.4.6. Dòng TENS .....................................................................................................33
  I.4.7. Dòng kích thích Nga........................................................................................38
  I.4.8. Dòng 1 chiu tn s 8kHz................................................................................39
  CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN THIT K............................................................................41
  II.1. CÁC DNG XUNG ĐƯỢC LA CHN THIT K...........................................41
  II.1.1. Dng sóng biến điu chu kì dài (LP) ...............................................................41
  II.1.2. Dng sóng biến điu chu kì ngn (CP) ............................................................42
  II.1.3. Dng sóng 2 pha c định (DF).........................................................................42
  II.1.4. Dng sóng 1 pha c định (MF)........................................................................42
  II.1.5. Dng sóng Faradism ........................................................................................43
  II.1.6. Dng sóng TENS 2 pha không đối xng (BF.ASYM)....................................43
  II.1.7. Dng sóng TENS 2 pha đối xng (BF.SYM)..................................................43
  II.1.8. Dng sóng TENS 2 pha đối xng có điu biên (BF.SYM-AM) .....................44
  II.1.9. Dng sóng TENS 2 pha không đối xng có điu biến tn s (BF.SYM-FM).44
  II.1.10. Dng sóng TENS 2 pha không đối xng dng chùm (TENS BF.ASYM-burst)
  44
  II.1.11. Dng sóng tn s trung bình MF có điu chế biên độ (MF-AM)....................45
  II.1.12. Dng sóng tn s trung bình kết hp điu chế biên độ và tn s ....................45
  II.2. CÁC CH ĐỘ ĐIU TR ĐƯỢC LA CHN THIT KÉ ..................................45
  II.2.1. Superficial pain (dia) .......................................................................................46
  II.2.2. Neurogenic.......................................................................................................47
  II.2.3. Acute phase (MF) ............................................................................................47
  II.2.4. Subacute phase (MF) .......................................................................................48
  II.2.5. Chronic phase (MF).........................................................................................49
  II.2.6. Acute phase (TENS)........................................................................................50
  II.2.7. Subacute phase (TENS)...................................................................................50
  II.2.8. Chronic phase (TENS).....................................................................................51

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:17

Mô tả tài liệu:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHƯƠNG TRÌNH TẠO RA CÁC DẠNG XUNG ĐIỀU TRỊ DÙNG TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU

XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHƯƠNG TRÌNH TẠO RA CÁC DẠNG XUNG ĐIỀU TRỊ DÙNG TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Tin mới nhất

Trang