Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang tran Thứ hai, Tháng 1 11, 2016 - 17:54
2 Nguyễn Văn Ngân Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 18:34
3 Nguyen Thanh Thứ tư, Tháng 6 14, 2017 - 22:10
4 KIÊN HÀ Chủ nhật, Tháng 10 22, 2017 - 15:59

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 16
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: DOC
 • Xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa vi t nam ướ
  Trong bài vi t này, tác gi đã t p trung làm rõ hai v n đ c b n liên ế ơ
  quan đ n vi c xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t ế ướ
  Nam. Đó là, th nh t, lu n ch ng v tính t t y u c a vi c xây d ng ế
  Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa n c ta trong b i c nh toànướ ướ
  c u hóa; th hai, phân tích m t s n i dung c b n c a vi c xây d ng ơ
  Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo yêu c u c a ướ
  h i nh p qu c t . ế
  Toàn c u hoá là xu th h p tác qu c t ch đ o đang tác đ ng tr c ế ế
  ti p đ n ho t đ ng s ng c a m i qu c gia, dân t c trên th gi i, ế ế ế
  không phân bi t v trí đ a lý, trình đ phát tri n kinh t , ch đ chính ế ế
  tr , truy n th ng l ch s , b n s c văn hoá, s c thái ch ng t c và hình
  thái tôn giáo, tín ng ng c a h nh th nào. Nói m t cách hình nh ưỡ ư ế
  thì toàn c u hoá nh ư c nơ sóng đang d n lan to kh p toàn c u; do v y,
  b t kỳ m t qu c gia l n nh nào mu n phát tri n thì s m mu n cũng
  ph i hoà mình vào làn sóng chung này.
  Khái ni m toàn c u hoá xu t hi n v i t n su t cao trên báo chí
  ph ng Tây vào nh ng th p niên cu i th k XX, nh ng cho đ n nay,ươ ế ư ế
  các h c gi trên th gi i v n ch a có m t cách hi u th ng nh t v ế ư
  n i hàm khái ni m này. Vi n Thông tin khoa h c (H c vi n Chính tr
  Hành chính Qu c gia H Chí Minh) đã ti n hành th ng kê và đ a ra ế ư
  nhi u cách hi u khác nhau v toàn c u hoá(1). Tuy có nhi u cách lý
  gi i khác nhau v toàn c u hoá, song các h c gi đ u cho r ng, n i
  hàm khái ni m toàn c u hoá g n v i n i hàm khái ni m qu c t hoá ế
  h i nh p qu c t . Nói rõ h n, toàn c u hoá là giai đo n phát tri n ế ơ
  cao c a quá trình h i nh p qu c t và qu c t hoá đã t ng di n ra ế ế
  trong l ch s nhân lo i thông qua con đ ng th ng m i, làn sóng di ườ ươ
  c , giao l u văn hoá và chi n tranh. Liên h p qu cư ư ế đã có lý khi mô t
  toàn c u hoá g m ba xu th l n: 1) Toàn c u hoá v th tr ng kinh ế ườ
  t ; 2) Toàn c u hoá v văn hoá; 3) Toàn c u hoá v an ninh(2).ế
 • Trong bài vi t này, chúng tôi trình bày m t s ý ki n v tính t t y u ế ế ế
  khách quan c a vi c xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa ướ
  Vi t Nam, cũng nh m t s yêu c u v b máy hành chính, h th ng ư
  pháp lu t đ xây d ng Nhà n c đó trong b i c nh toàn c u hóa. ướ
  1. Tính t t y u khách quan c a vi c xây d ng Nhà n c pháp ế ướ
  quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong xu th toàn c u hoá. ế
  Khi nghiên c u nh h ng c a toàn c u hoá, m t s h c gi cho ưở
  r ng, toàn c u hoá đã và đang làm thay đ i mô hình nhà n ư c - dân
  t c, d n đ n nh ng h qu đáng lo ng i, nh 1) Bi n d ng lãnh th ế ư ế
  nhà nư c, xu t hi n hi n t ng “biên gi i m m”, biên gi i qu c gia ượ
  đang b đ c th ng b i dòng tài chính, th ng m i, du l ch, công ngh ươ
  thông tin và đ c bi t là làn sóng ng ư i nh p c ư, xu t kh u lao đ ng;
  2) Bi n d ng xã h i công dân hay c c u dân t c trong lòng nhà nế ơ ư c.
  Thông qua các lo i hình th tr ng toàn c u, nh t là th trườ ư ng lao
  đ ng, m i công dân c a nhà n c - dân t c đang có xu hướ ng tr ướ
  thành “công dân toàn c u”. 3) Bi n d ng c c u quy n l c trung ế ơ -
  ng. Trong xu hươ ng toàn c u hoá, các doanh nghi p, ướ t ch c phi
  chính ph hình thành ngày càng nhi u làm cho quy n l c trung ng ươ
  b phân chia, pháp lu t c a nhà n c gi m tính hi u l c, vì c p đ ướ
  đ a ph ng, ng i ta có thói quen ng x theo thông l “gi i quy t ươ ườ ế
  n i b ”, nên làm phát sinh tình tr ng “phép vua thua l làng”, v.v.. 4)
  Bi n d ng ch quy n nhà nế ư c. Trong xu h ư ng toàn c u hoá, vai trò
  đi u ti t c a nhà n ế ư c suy gi m, xu t hi n quan đi m “nhân quy n
  cao h n ch quy n”, đòi xoá b ch quy n qu c gia nh m thi t l p ơ ế
  xã h i công dân toàn c u(3).
  Tuy có l ch s phát tri n lâu đ i, nh ng Vi t Nam chính th c đ c ư ượ
  khai sinh, ghi tên trên b n đ th gi i sau Cách m ng Tháng Tám năm ế
  1945. T đó đ n nay, b ng con đ ng kiên trì ngo i giao, Vi t Nam đã ế ườ
  l n l t đ c tham gia các t ch c khu v c và qu c t , nh Liên h p ượ ượ ế ư
  qu c, Hi p h i các qu c gia Đông Nam Á, T ch c h p tác kinh t ế
  châu Á - Thái Bình D ng, T ch c Th ng m i qu c t , v.v.. Khi ươ ươ ế
 • tham gia ti n trình h i nh p, Vi t Nam không n m ngoài xu th bi n ế ế ế
  đ i c a th gi i. Do v y, đ ng phó v i nh ng bi n d ng nhà n c - ế ế ướ
  dân t c, chúng ta c n xây d ng h th ng pháp lu t làm ph ng ti n ươ
  qu n lý nhà n c cũng nh đi u ch nh quan h qu c t i ngo i).ướ ư ế
  (3)
  Toàn c u hoá đang làm thay đ i căn b n vai trò c a nhà n c. Trong ướ
  ti n trình toàn c u hoá, biên gi i qu c gia m t d n tác d ng, t o đi u ế
  ki n cho s ra đ i c a m t xã h i toàn c u, trong đó vai trò quy n l c
  c a các t ch c toàn c u (liên qu c gia) s tăng lên trong khi vai trò
  quy n l c nhà n c qu c gia s ph i đi u ch nh cho thích ng. Xu ướ
  h ng toàn c u hoá và nh ng tác đ ng c a nó t i m i m t đ i s ng ướ
  bu c các n c ph i h ng ho t đ ng c a mình vào vi c th c hi n ướ ướ
  nh ng nhi m v m i: 1) Tham gia vào vi c so n th o và ho ch đ nh
  các th ch qu c t trên tinh th n đôi bên cùng có l i; 2) Đ i m i ế ế
  chi n l c quy ho ch và chính sách phát tri n c a mình nh m t n ế ượ
  d ng tri t đ nh ng l i th mình có đ bi n nh ng ti m năng qu c ế ế
  gia thành hi n th c, ví d vi c qu c gia này đ u t xây d ng các d ư
  án kinh t qu c gia khác. 3) Đ i phó v i nhế ng thách th c chung : a)
  C nh tranh toàn c u: do ngày càng có nhi u qu c gia tham gia vào th
  tr ng chung, bu c các qu c gia ph i n l c t o ra nh ng hàng hoá vàườ
  d ch v có l i th c nh tranh, giành l y th ph n b n v ng (truy n ế
  th ng) trên th tr ng qu c t ; b) Nh ng r i lo n trong các quan h ườ ế
  qu c t mà tr ng tâm là lĩnh v c tài chính, th ng m i, v n đ di dân ế ươ
  t do, v.v.; c) Nguy c t t h u v kinh t , khoa h c - công ngh đ i ơ ế
  v i m i qu c gia, k c các qu c gia có trình đ phát tri n cao, vì
  trong xu th c nh tranh, m t s qu c gia tuy có ti m l c kinh t ế ế
  nh ng v n đ u t l n cho s phát tri n khoa h c - công ngh , nh tư ư
  lĩnh v c năng l ng h t nhân vì nhi u m c đích khác nhau. ượ
  Th c t trên đòi h i Nhà n c ta ph i có nh ng thay đ i cùng v i quá ế ướ
  trình đ i m i các c ch , chính sách, quy mô phát tri n, ph i có c ơ ế ơ
  ch thích h p, ph n ng nhanh nh y v i các xu th bi n đ i, phát ế ế ế
  tri n, t n d ng t i u các ngu n l c đ đ t m c tăng tr ng cao, n ư ưở
  đ nh và b n v ng(4).

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015 , 10:52

Mô tả tài liệu:

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam

Trong bài viết này, tác giả đã tập trung làm rõ hai vấn đề cơ bản liên quan đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là, thứ nhất, luận chứng về tính tất yếu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa; thứ hai, phân tích một số nội dung cơ bản của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo yêu cầu của hội nhập quốc tế. Toàn cầu hoá là xu thế hợp tác quốc tế chủ đạo đang tác động trực tiếp đến hoạt động sống của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới, không phân biệt vị trí địa lý, trình độ phát triển kinh tế, chế độ chính trị, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá, sắc thái chủng tộc và hình thái tôn giáo, tín ngưỡng của họ như thế nào. Nói một cách hình ảnh thì toàn cầu hoá như¬ cơn sóng đang dần lan toả khắp toàn cầu; do vậy, bất kỳ một quốc gia lớn nhỏ nào muốn phát triển thì sớm muộn cũng phải hoà mình vào làn sóng chung này. Khái niệm toàn cầu hoá xuất hiện với tần suất cao trên báo chí phương Tây vào những thập niên cuối thế kỷ XX, nhưng cho đến nay, các học giả trên thế giới vẫn chưa có một cách hiểu thống nhất về nội hàm khái niệm này. Viện Thông tin khoa học (Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tiến hành thống kê và đưa ra nhiều cách hiểu khác nhau về toàn cầu hoá(1). Tuy có nhiều cách lý giải khác nhau về toàn cầu hoá, song các học giả đều cho rằng, nội hàm khái niệm toàn cầu hoá gần với nội hàm khái niệm quốc tế hoá và hội nhập quốc tế. Nói rõ hơn, toàn cầu hoá là giai đoạn phát triển cao của quá trình hội nhập quốc tế và quốc tế hoá đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại thông qua con đường thương mại, làn sóng di cư, giao lưu văn hoá và chiến tranh. Liên hợp quốc đã có lý khi mô tả toàn cầu hoá gồm ba xu thế lớn: 1) Toàn cầu hoá về thị trường kinh tế; 2) Toàn cầu hoá về văn hoá; 3) Toàn cầu hoá về an ninh(2). Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số ý kiến về tính tất yếu khách quan của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như một số yêu cầu về bộ máy hành chính, hệ thống pháp luật để xây dựng Nhà nước đó trong bối cảnh toàn cầu hóa. 1. Tính tất yếu khách quan của việc xây dựng N

Tin mới nhất

Trang