Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 KIÊN HÀ Chủ nhật, Tháng 10 22, 2017 - 15:59

Xây dựng nhà nước pháp quyền và vấn đề dân chủ hóa xã hội ở nước ta hiện nay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • Xây d ng nhà n c pháp quy n và v n đ dân ch hóa xã ướ
  h i n c ta hi n nay ướ
  Xây d ng nhà n c pháp quy n là m t yêu c u t t y u, khách quan và phù h p v i xu ướ ế
  th phát tri n c a th i đ i. Th c hi n dân ch là m t trong nh ng n i dung c b n c aế ơ
  nhà n c pháp quy n, đ c bi t là Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, doướ ướ
  dân, vì dân. Không có nhà n c pháp quy n th c s thì không có n n dân ch r ng rãiướ
  và b n v ng. Dân ch đóng vai trò c s , đ ng l c thúc đ y s phát tri n c a nhà ơ
  n c pháp quy n. Đ i v i n c ta, dân ch hoá xã h i v a là đi u ki n tiên quy t đ ướ ướ ế
  xây d ng và hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa, v a là bi n pháp căn ướ
  b n đ đ y nhanh s phát tri n c a đ t n c. ướ
  Xây d ng nhà n c pháp quy n là m t đòi h i t t y u, khách quan và phù h p v i xu ướ ế
  th phát tri n l ch s chung c a xã h i loài ng i, b i nhà n c pháp quy n là m t giá ế ườ ướ
  tr chung c a nhân lo i trên con đ ng phát tri n ti n b . n c ta v n đang t n t i ườ ế ướ
  quan ni m xem nhà n c pháp quy n nh là m t s n ph m c a ch nghĩa t b n, do ướ ư ư
  đó nó là cái đã l i th i, không ti n b , trái ng c và không thích d ng v i ch nghĩa xã ế ượ
  h i. Cũng gi ng nh thái đ không đúng tr c đây v kinh t th tr ng, quan ni m sai ư ướ ế ườ
  trái nh v y v nhà n c pháp quy n đang gây c n tr đ i v i ti n trình phát tri n xã ư ướ ế
  h i nói chung, cho vi c xây d ng nhà n c pháp quy n c a dân, do dân, vì dân nói ướ
  riêng.
  T i Đ i h i toàn qu c l n th IX, Đ ng C ng s n Vi t Nam đã kh ng đ nh: “Nhà n c ướ
  ta là công c ch y u đ th c hi n quy n làm ch c a nhân dân, là Nhà n c pháp ế ướ
  quy n c a dân, do dân, vì dân”(1). Nh v y, đ i v i n c ta hi n nay, vi c xây d ng ư ướ
  Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, do dân, vì dân đang tr thành v n đ ướ
  th i s c p bách. B i vì nhà n c luôn là "m t trong nh ng v n đ ph c t p nh t, khó ướ
  khăn nh t"; đ ng th i, là v n đ "r t c b n, r t m u ch t trong toàn b h th ng ơ
  chính tr " (2). Th m chí, m t góc đ nh t đ nh, có th nói, vi c xây d ng nhà n c ướ
  pháp quy n xã h i ch nghĩa, c a dân, do dân, vì dân n c ta có nh h ng r t l n ướ ưở
  đ n s thành b i c a ch đ , c a Đ ng C ng s n. Đi u này th hi n rõ trong th c ế ế
  ti n đ u tranh ch ng tham nhũng, ch ng l i m t trong b n nguy c l n c a Đ ng và ơ
  ch đ su t nhi u năm qua cũng nh trong vi c ki n toàn, hoàn thi n, nâng cao hi u ế ư
  l c c a b máy nhà n c. Có th nói r ng, n u chúng ta không t o d ng đ c m t ướ ế ượ
  nhà n c pháp quy n th c s c a dân, do dân, vì dân thì trong t ng lai, xã h i ta, ướ ươ
  dân t c ta có th s ph i ch u nh ng h u qu mà hi n nay khó l ng đ c. ườ ượ
  Xét c v ph ng di n lý lu n l n th c ti n, nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa ươ ướ
  c a dân, do dân, vì dân t t y u ph i k th a t các hình th c nhà n c pháp quy n đã ế ế ướ
  có trong l ch s nh ng y u t còn giá tr , phù h p v i xu th phát tri n xã h i. Do v y, ế ế
  nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, do dân, vì dân, ướ m t m t , g n ch t v i
  các hình th c nhà n c pháp quy n tr c nó; ướ ướ m t khác , ph i v t lên cao h n, ti n b ượ ơ ế
  h n so v i các hình th c nhà n c pháp quy n đó trên các ph ng di n khác nhau. ơ ướ ươ
 • Đ xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, do dân, vì dân t t y u ướ ế
  ph i v n d ng nh ng thành qu , nh ng m t tích c c, nh ng giá tr c a các hình th c
  nhà n c pháp quy n tr c đây, tr c h t là c a các hình th c nhà n c pháp quy n ướ ướ ướ ế ướ
  t s n hi n đ i. Trong đi u ki n ngày nay, s k th a nh v y là m t yêu c u khách ư ế ư
  quan, b i nhà n c pháp quy n là m t giá tr chung, ph bi n c a nhân lo i; là m t ướ ế
  công c , m t ph ng th c ươ t ch c và qu n lý xã h i có hi u qu . H n th n a, nhà ơ ế
  n c pháp quy n còn là hình th c t ch c quy n l c b o v có hi u qu các quy n l iướ
  chính đáng c a con ng i và t o đi u ki n t t cho vi c phát tri n nh ng năng l c th c ườ
  ti n c a con ng i. Cùng v i kinh t th tr ng, nhà n c pháp quy n đã t o nên đôi ườ ế ườ ướ
  chân v ng chãi cho nhi u qu c gia phát tri n trên th gi i ti n nh ng b c dài trên con ế ế ướ
  đ ng đi t i giàu có và văn minh c a h (3). Nhà n c pháp quy n đã tr thành nhu ườ ướ
  c u khách quan trong s phát tri n c a xã h i hi n đ i.
  Đ i v i các n c đang phát tri n hi n nay, kinh t th tr ng và nhà n c pháp quy n ướ ế ườ ướ
  càng ph i là c u cánh quan tr ng đ thoát nhanh ra kh i tình tr ng l c h u và nguy c ơ
  t t h u ngày càng xa. Kinh t th tr ng và nhà n c pháp quy n là nh ng thành ph n ế ườ ướ
  căn b n trong t ng th các bi n pháp h u hi u mà các n c đang phát tri n trên th ướ ế
  gi i ph i s d ng đ tăng t c quá trình phát tri n, nh m nhanh chóng t o d ng m t xã
  h i văn minh và th nh v ng v i nh ng nét đ c tr ng riêng c a các qu c gia dân t c ượ ư
  đó. Tuy nhiên, xét c trên ph ng di n lý lu n l n th c ti n, nhà n c pháp quy n ươ ướ
  m i th i đ i và m i qu c gia có n i hàm và m c đ đ m nh t c a các y u t trong n i ế
  hàm cũng khác nhau.
  Hi n nay, đ i đa s các nhà nghiên c u đ u cho r ng, ít nh t, n i hàm c a khái ni m
  nhà n c pháp quy n có nh ng y u t sau đây:ướ ế
  1- Trong nhà n c pháp quy n, toàn b quy n l c nhà n c thu c v nhân dân. Nhân ướ ướ
  dân s d ng quy n l c nhà n c thông qua các c quan nhà n c do h tr c ti p b u, ướ ơ ướ ế
  ho c b ng vi c tr c ti p giám sát, ki m tra (và các hình th c khác) đ i v i các c quan ế ơ
  nhà n c trong toàn b quá trình s d ng quy n l c nhà n c mà nhân dân y thác. ướ ướ
  Không m t ai, không m t t ch c nào trong b y nhà n c có th đ ng ngoài ho c ướ
  đ ng trên s ki m tra, giám sát đó c a nhân dân. V th c ch t, đó là nhà n c c a ướ
  dân, do dân, vì dân.
  2- Quy n l c nhà n c đ c t ch c theo nguyên t c phân l p tam quy n minh b ch: ướ ượ
  l p pháp, hành pháp và t pháp, nh m đ m b o tính hi u qu c a vi c ki m tra, giám ư
  sát quá trình th c thi quy n l c, h n ch s l ng quy n, l m quy n ho c xâm h i đ n ế ế
  nh ng l i ích h p pháp c a công dân t phía các c quan nhà n c. Dĩ nhiên, gi a các ơ ướ
  nhánh quy n l c nhà n c ph i luôn có s ph i h p trên nguyên t c l i ích chung c a ướ
  c ng đ ng dân t c, qu c gia, giai c p… Nh ng, m t trong nh ng đi u quan tr ng là s ư
  phân l p và ph i h p y đ m b o lo i tr đ c s đ c quy n quy n l c nhà n c c a ượ ướ
  b t kỳ cá nhân, ho c m t nhánh quy n l c nào. Vi c th c hi n quy n l c và ch c
  năng c a các nhánh quy n l c đ c ti n hành m t cách công khai và minh b ch. ượ ế
  3- Nhà n c pháp quy n là nhà n c trong đó nguyên t c pháp lu t gi đ a v t i cao ướ ướ
  đ c tuân th tuy t đ i. Pháp lu t đ c xây d ng trên n n t ng các quy n thiêng liêngượ ượ
 • c a con ng i, nh m b o v các quy n đó và luôn gi đ a v t i cao trong toàn b đ i ườ
  s ng xã h i. Tuy nhiên, đó ph i là pháp lu t có ch t l ng t t, ph n ánh xu th phát ượ ế
  tri n ti n b chung c a xã h i, phù h p v i hi n th c khách quan, th hi n đúng đ n ý ế
  chí c a nhân dân và nh v y, có tác d ng thúc đ y ti n b xã h i. ế
  4- Trong nhà n c pháp quy n, con ng i là giá tr cao quý nh t và là m c tiêu cao ướ ườ
  nh t. Do v y, vi c tôn tr ng, đ m b o trên th c t các quy n con ng i và các giá tr ế ườ
  xã h i, nh công b ng, nhân đ o, dân ch …, ph i là đ nh h ng căn b n trong t ư ướ
  ch c và ho t đ ng th c ti n c a nhà n c, khi n cho quan h gi a quy n l c nhà ướ ế
  n c và nhân dân luôn đ c x lý h p lý, đúng đ n, không ch công dân ph i ch u ướ ượ
  trách nhi m tr c nhà n c mà t t c các c quan nhà n c và nh ng ng i th c thi ướ ướ ơ ướ ườ
  quy n l c nhà n c cũng ph i ch u trách nhi m v nh ng hành vi c a mình tr c công ướ ướ
  dân.
  Dân ch ngày càng m r ng là m t trong nh ng n i dung c b n c a nhà n c pháp ở ộ ơ ướ
  quy n; đ c bi t, v i nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, do dân, vì dân thì ướ
  n i dung đó càng ph i tr thành n i dung căn b n và quan tr ng hàng đ u. Quy n l c
  nhà n c thu c v nhân dân là n i dung căn b n và là hình th c bi u hi n t p trung ướ
  c a dân ch trong nhà n c pháp quy n. Không có m t nhà n c pháp quy n th c s ướ ướ
  thì cũng không th có n n dân ch th c s và b n v ng. B i, ch có thông qua nhà
  n c pháp quy n, nhân dân m i có th cùng nhà n c t o ra đ c nh ng thi t ch , ướ ướ ượ ế ế
  c ch xã h i thích ng đ m b o dân ch và t do trong xã h i. Đ n l t mình, dân ơ ế ế ượ
  ch v a là đi u ki n, v a là đ ng l c thúc đ y s hình thành, phát tri n và hoàn thi n
  c a nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa. ướ
  Nhà n c pháp quy n là công c đ m t giai c p, c ng đ ng, dân t c th c hi n và ướ
  b o v dân ch . Dân ch đòi h i ph i có pháp lu t t t, ph n ánh đúng xu th phát tri n ế
  xã h i, ý chí và nguy n v ng chính đáng c a nhân dân và vi c th c thi pháp lu t luôn
  nghiêm minh, có hi u qu ; đ ng th i, không ng ng c ng c và hoàn thi n nhà n c ướ
  pháp quy n. N n dân ch trong đ i s ng xã h i càng cao thì nhà n c pháp quy n ướ
  càng đ c c ng c và hoàn thi n. Vì th , không ng ng m r ng dân ch là nhi m v ượ ế ở ộ
  c b n, thi t y u c a nhà n c pháp quy n.ơ ế ế ướ
  Pháp lu t là quy ch , công c h u hi u và quan tr ng nh t đ th c hi n dân ch trong ế
  xã h i. B t c m t n n dân ch nào cũng c n có pháp lu t và dân ch càng cao, càng
  đ c m r ng thì pháp lu t càng đóng vai trò quan tr ng trong đ i s ng xã h i. Quá ượ ở ộ
  trình dân ch hóa cũng là quá trình xây d ng và hoàn thi n pháp lu t, khi n cho pháp ế
  lu t có ch t l ng t t h n, đ ng b , th ng nh t, ph n ánh đúng đ n h n nguy n v ng ượ ơ ơ
  c a nhân dân, th hi n đ y đ , chính xác, k p th i xu th phát tri n khách quan c a xã ế
  h i, thúc đ y m nh m s phát tri n c a xã h i. Đây chính là m t trong nh ng n i
  dung quan tr ng trong n i hàm khái ni m nhà n c pháp quy n. ướ
  Nh v y, dân ch là đi u ki n và đ ng l c đ xây d ng nhà n c pháp quy n. Đ ng ư ướ
  th i, nhà n c pháp quy n l i là c s quan tr ng đ th c hi n và m r ng n n dân ướ ơ ở ộ
  ch . S n ph m cao c a n n dân ch là nhà n c pháp quy n. Do v y, s là sai l m ướ
  n u cho r ng có th xây d ng nhà n c pháp quy n mà không c n thi t ph i th c ế ướ ế
  hi n dân ch hóa xã h i. C v ph ng di n lý lu n l n th c ti n đ u ch ng t r ng, ươ ỏ ằ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015 , 23:03

Mô tả tài liệu:

Xây dựng nhà nước pháp quyền và vấn đề dân chủ hóa xã hội ở nước ta hiện nay

Xây d ng nhà n c pháp quy n và v n đ dân ch hóa xãự ướ ề ấ ề ủh i n c ta hi n nay ộ ở ướ ệXây d ng nhà n c pháp quy n là m t yêu c u t t y u, khách quan và phù h p v i xuự ướ ề ộ ầ ấ ế ợ ớth phát tri n c a th i đ i. Th c hi n dân ch là m t trong nh ng n i dung c b n c aế ể ủ ờ ạ ự ệ ủ ộ ữ ộ ơ ả ủnhà n c pháp quy n, đ c bi t là Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, doướ ề ặ ệ ướ ề ộ ủ ủdân, vì dân. Không có nhà n c pháp quy n th c s thì không có n n dân ch r ng rãiướ ề ự ự ề ủ ộvà b n v ng. Dân ch đóng vai trò c s , đ ng l c thúc đ y s phát tri n c a nhà ề ữ ủ ơ ở ộ ự ẩ ự ể ủn c pháp quy n. Đ i v i n c ta, dân ch hoá xã h i v a là đi u ki n tiên quy t đ ướ ề ố ớ ướ ủ ộ ừ ề ệ ế ểxây d ng và hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa, v a là bi n pháp căn ự ệ ướ ề ộ ủ ừ ệb n đ đ y nhanh s phát tri n c a đ t n c.ả ể ẩ ự ể ủ ấ ướXây d ng nhà n c pháp quy n là m t đòi h i t t y u, khách quan và phù h p v i xu ự ướ ề ộ ỏ ấ ế ợ ớth phát tri n l ch s chung c a xã h i loài ng i, b i nhà n c pháp quy n là m t giá ế ể ị ử ủ ộ ườ ở ướ ề ộtr chung c a nhân lo i trên con đ ng phát tri n ti n b . n c ta v n đang t n t i ị ủ ạ ườ ể ế ộ Ở ướ ẫ ồ ạquan ni m xem nhà n c pháp quy n nh là m t s n ph m c a ch nghĩa t b n, do ệ ướ ề ư ộ ả ẩ ủ ủ ư ảđó nó là cái đã l i th i, không ti n b , trái ng c và không thích d ng v i ch nghĩa xã ỗ ờ ế ộ ượ ụ ớ ủh i. Cũng gi ng nh thái đ không đúng tr c đây v kinh t th tr ng, quan ni m sai ộ ố ư ộ ướ ề ế ị ườ ệtrái nh v y v nhà n c pháp quy n đang gây c n tr đ i v i ti n trình phát tri n xã ư ậ ề ướ ề ả ở ố ớ ế ểh i nói chung, cho vi c xây d ng nhà n c pháp quy n c a dân, do dân, vì dân nói ộ ệ ự ướ ề ủriêng.T i Đ i h i toàn qu c l n th IX, Đ ng C ng s n Vi t Nam đã kh ng đ nh: “Nhà n c ạ ạ ộ ố ầ ứ ả ộ ả ệ ẳ ị ướta là công c ch y u đ th c hi n quy n làm ch c a nhân dân, là Nhà n c pháp ụ ủ ế ể ự ệ ề ủ ủ ướquy n c a dân, do dân, vì dân”(1). Nh v y, đ i v i n c ta hi n nay, vi c xây d ng ề ủ ư ậ ố ớ ướ ệ ệ ựNhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, do dân, vì dân đang tr thành v n đ ướ ề ộ ủ ủ ở ấ ềth i s c p bách. B i vì nhà n c luôn là "m t trong nh ng v n đ ph c t p nh t, khó ờ ự ấ ở ướ ộ ữ ấ ề ứ ạ ấkhăn nh t"; đ ng th i, là v n đ "r t c b n, r t m u ch t trong toàn b h th ng ấ ồ ờ ấ ề ấ ơ ả ấ ấ ố ộ ệ ốchính tr "ị (2). Th m chí, m t góc đ nh t đ nh, có th nói, vi c xây d ng nhà n c ậ ở ộ ộ ấ ị ể ệ ự ướpháp quy n xã h i ch nghĩa, c a dân, do dân, vì dân n c ta có nh h ng r t l n ề ộ ủ ủ ở ướ ả ưở ấ ớđ n s thành b i c a ch đ , c a Đ ng C ng s n. Đi u này th hi n rõ trong th c ế ự ạ ủ ế ộ ủ ả ộ ả ề ể ệ ựti n đ u tranh ch ng tham nhũng, ch ng l i m t trong b n nguy c l n c a Đ ng và ễ ấ ố ố ạ ộ ố ơ ớ ủ ảch đ su t nhi u năm qua cũng nh trong vi c ki n toàn, hoàn thi n, nâng cao hi u ế ộ ố ề ư ệ ệ ệ ệl c c a b máy nhà n c. Có th nói r ng, n u chúng ta không t o d ng đ c m t ự ủ ộ ướ ể ằ ế ạ ự ượ ộnhà n c pháp quy n th c s c a dân, do dân, vì dân thì trong t ng lai, xã h i ta, ướ ề ự ự ủ ươ ộdân t c ta có th s ph i ch u nh ng h u qu mà hi n nay khó l ng đ c.ộ ể ẽ ả ị ữ ậ ả ệ ườ ượXét c v ph ng di n lý lu n l n th c ti n, nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa ả ề ươ ệ ậ ẫ ự ễ ướ ề ộ ủc a dân, do dân, vì dân t t y u ph i k th a t các hình th c nhà n c pháp quy n đãủ ấ ế ả ế ừ ừ ứ ướ ềcó trong l ch s nh ng y u t còn giá tr , phù h p v i xu th phát tri n xã h i. Do v y, ị ử ữ ế ố ị ợ ớ ế ể ộ ậnhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, do dân, vì dân, ướ ề ộ ủ ủ m t m tộ ặ , g n ch t v iắ ặ ớcác hình th c nhà n c pháp quy n tr c nó; ứ ướ ề ướ m t khácặ , ph i v t lên cao h n, ti n bả ượ ơ ế ộh n so v i các hình th c nhà n c pháp quy n đó trên các ph ng di n khác nhau. ơ ớ ứ ướ ề ươ ệ

Tin mới nhất

Trang