Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ bảy, Tháng 5 21, 2016 - 17:07
2 Kết Nối Thứ bảy, Tháng 5 21, 2016 - 17:07
3 viet phuong le Thứ năm, Tháng 6 16, 2016 - 10:27
4 QTKD_K24 Vinh Thứ ba, Tháng 7 19, 2016 - 15:29
5 Loc Dang Chủ nhật, Tháng 7 24, 2016 - 00:28
6 Huỳnh Cẩm Lai Thứ năm, Tháng 7 28, 2016 - 07:01
7 trực Nguyễn Thứ năm, Tháng 8 25, 2016 - 06:56
8 trực Nguyễn Thứ năm, Tháng 8 25, 2016 - 06:56
9 trực Nguyễn Thứ năm, Tháng 8 25, 2016 - 06:56
10 Pham Ngoc Thứ năm, Tháng 9 8, 2016 - 21:28

Trang

Xây dựng kế hoạch Marketing thương hiệu cho Kiddy trên thị trường dầu ăn dành cho trẻ em Việt Nam năm 2015

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 74
25
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 26 | Loại file: DOC
 • L I M Đ U
  Theo Abraham Maslow, nhà tâm lý h c ng i M g c Nga khi y ườ
  d ng thuy t thang nhu c u, ông đã cho r ng: ăn m t trong nh ng nhu ế
  c u sinh c b n nh t c a con ng i. N u nh tr c đây, nhu c u ăn ơ ườ ế ư ướ
  đ t n t i thì ngày nay, ăn ngu n cung c p dinh d ng không ch đ t n ưỡ
  t i mà còn đ phát tri n th l c, trí l c. Nhu c u v ăn, v dinh d ng sao ưỡ
  cho khoa h c kh e m nh ngày càng đ c quan tâm, không ch đ i v i ượ
  ng i l n mà đ i v i tr em thì càng đ c quan tâm đ c bi t.ườ ượ
  Ch t béo m t trong nh ng thành ph n dinh d ng c n thi t không ưỡ ế
  th thi u cho s tăng tr ng và ho t đ ng c a c th . Có hai lo i ch t béo ế ưở ơ
  chính: ch t béo bão hòa (có nhi u trong m heo, bò, gà, v t, b , pho mát, ơ
  s a nguyên kem) ch t béo không bão hòa (có nhi u trong th c v t nh ư
  đ u nành, v ng, đ u ph ng, ô liu, h ng d ng…). N u s d ng quá ướ ươ ế
  nhi u các ch t béo bão hòa s làm tăng nguy c béo phì, m c b nh tim ơ
  m ch, b nh đái tháo đ ng, k c ung th đ ng tiêu hóa… D u th c v t ườ ư ườ
  ch a nhi u ch t béo không bão hòa,r t t t cho c th , l i cung c p ơ
  nhi u axit béo thi t y u nh axit linoleic, axit linolenic r t t t cho quá trình ế ế ư
  hình thành và phát tri n t bào não, t bào võng m c m t tr em. ế ế
  V i tr em d i tám tu i, c th đang phát tri n nhanh nên c n ch ướ ơ ế
  đ ăn giàu ch t béo (chi m 35%- 40% năng l ng c n thi t h ng ngày) đ ế ượ ế
  hoàn thi n h th n kinh, đ c bi t là axit arachidonic. Đ đ m b o cung
  c p đ ch t béo cho tr nh , ph huynh nên b sung vào th c ăn c a tr
  Page
  1
 • t m t đ n hai mu ng cà phê d u ăn hay m , có th xen k m t b a dùng ế
  d u ăn, m t b a dùng m .
  Trên c s đó, em l a ch n đ tài: ơ Xây d ng k ho ch Marketing ế
  th ng hi u cho Kiddy s n ph m d u ăn dinh d ng tr em c aươ ưỡ
  Công ty TNHH D u th c v t Cái Lân trên th tr ng d u ăn dành cho ườ
  tr em Vi t Nam năm 2015.
  PH N 1: C S LU N V K HO CH CHI N L C Ơ ƯỢ
  MARKETING
  1. B n ch t c a vi c l p k ho ch và các c p l p k ho ch ế ế
  L p k ho ch theo đ nh h ng th tr ng quá trình qu n tr ế ướ ườ
  nh m phát tri n duy trì m t s ăn kh p th th c hi n đ c ượ
  gi a các m c tiêu, k năng và ngu n l c c a doanh nghi p v i nh ng
  c h i th tr ng c a trong m t môi tr ng kinh doanh luôn bi nơ ườ ườ ế
  đ ng.
  M c đích c a vi c l p k ho ch xác đ nh các m c tiêu d ế
  ki n tr c các ho t đ ng c a doanh nghi p trong t ng lai đ doanhế ướ ươ
  nghi p ch đ ng trong t ch c th c hi n.
  Nh v y, l p k ho ch c a doanh nghi p vi c doanh nghi pư ế
  đoán tr c t ng lai (c h i nguy c ), t đó xác đ nh các m c tiêuướ ươ ơ ơ
  đ nh h ng ho t đ ng đ thích ng v i t ng lai nh m đ m b o ướ ươ
  s phát tri n lâu dài v ng ch c trên th tr ng. Đây quan đi m ườ
  Page
  2
 • qu n tr doanh nghi p ch đ ng. v y, l p k ho ch công vi c ế
  th ng xuyên c a m t doanh nghi p hi n đ i. ườ
  2. Các c p l p k ho ch c a doanh nghi p ế
  a. K ho ch chi n l c c a toàn doanh nghi pế ế ượ
  b. K ho ch chi n l c c a t ng đ n v kinh doanh chi n l cế ế ượ ơ ế ượ
  (SBU)
  c. K ho ch ch c năng: tài chính, nhân s , marketingế
  3. M i quan h gi a k ho ch chi n l c và k ho ch marketing ế ế ượ ế
  a. K ho ch chi n l c chi n l c kinh doanh t ng th c a doanhế ế ượ ế ượ
  nghi p
  -Phân tích đánh giá các c h i kinh doanhơ
  -L a ch n các đ n v kinh doanh chi n l c ơ ế ượ
  -Phân b ngu n l c cho t ng SBU
  -Xác đ nh các đ nh h ng và nguyên t c ho t đ ng ướ
  b. K ho ch marketing – k ho ch ch c năngế ế
  -Là m t công c c b n đ đ nh h ng ph i h p các n l c ơ ướ
  marketing.
  -K ho ch đ c xây d ng th c hi n c m c chi n l c ế ượ ế ượ
  chi n thu t marketing.ế
  -Là văn b n trong đó bao g m đ nh h ng chi n l c, các bi n pháp ướ ế ượ
  marketing c th và k ho ch th c ti n c a doanh nghi p. ế
  -Có nhi u lo i k ho ch marketing. ế
  -K ho ch marketing th ng đ c xây d ng cho s n ph m/d chế ườ ượ
  v /th tr ng c th trong th i gian nh t đ nh. ườ
  4. Các lo i k ho ch marketing ế
  -K ho ch marketing cho th ng hi uế ươ
  -K ho ch marketing cho dòng s n ph mế
  Page
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016 , 16:50

Mô tả tài liệu:

Xây dựng kế hoạch Marketing thương hiệu cho Kiddy trên thị trường dầu ăn dành cho trẻ em Việt Nam năm 2015

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1. Bản chất của việc lập kế hoạch và các cấp lập kế hoạch Lập kế hoạch theo định hướng thị trường là quá trình quản trị nhằm phát triển và duy trì một sự ăn khớp có thể thực hiện được giữa các mục tiêu, kỹ năng và nguồn lực của doanh nghiệp với những cơ hội thị trường của nó trong một môi trường kinh doanh luôn biến động. Mục đích của việc lập kế hoạch là xác định các mục tiêu và dự kiến trước các hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai để doanh nghiệp chủ động trong tổ chức thực hiện. Như vậy, lập kế hoạch của doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đoán trước tương lai (cơ hội và nguy cơ), từ đó xác định các mục tiêu và định hướng hoạt động để thích ứng với tương lai nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài và vững chắc trên thị trường. Đây là quan điểm quản trị doanh nghiệp chủ động. Vì vậy, lập kế hoạch là công việc thường xuyên của một doanh nghiệp hiện đại. 2. Các cấp lập kế hoạch của doanh nghiệp a. Kế hoạch chiến lược của toàn doanh nghiệp b. Kế hoạch chiến lược của từng đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) c. Kế hoạch chức năng: tài chính, nhân sự, marketing 3. Mối quan hệ giữa kế hoạch chiến lược và kế hoạch marketing a. Kế hoạch chiến lược – chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp -Phân tích đánh giá các cơ hội kinh doanh -Lựa chọn các đơn vị kinh doanh chiến lược -Phân bổ nguồn lực cho từng SBU -Xác định các định hướng và nguyên tắc hoạt động b. Kế hoạch marketing – kế hoạch chức năng -Là một công cụ cơ bản để định hướng và phối hợp các nỗ lực marketing. -Kế hoạch được xây dựng và thực hiện cả ở mức chiến lược và chiến thuật marketing. -Là văn bản trong đó bao gồm định hướng chiến lược, các biện pháp marketing cụ thể và kế hoạch thực tiễn của doanh nghiệp. -Có nhiều loại kế hoạch marketing. -Kế hoạch marketing thường được xây dựng cho sản phẩm/dịch vụ/thị trường cụ thể trong thời gian nhất định. 4. Các loại kế hoạch marketing -Kế hoạch marketing cho thương hiệu -Kế hoạch marketing cho dòng sản phẩm -Kế hoạch marketing cho sản phẩm mới -Kế hoạch marketing cho từng đoạn thị trường -Marketing theo khu vực địa lý -Marketing cho khách hàng quan trọng Vấn đề quan trọng là: phối hợp giữa các loại kế hoạch này như thế nào để tạo hiệu quả. 5. Các bước cụ thể trong quá trình lập kế hoạch marketing -Phân tích các số liệu kinh doanh thời gian qua -Tìm kiếm và phân tích các số liệu về điều kiện kinh doanh hiện tại -Phân tích SWOT -Phát triển mục tiêu và chiến lược marketing -Xây dựng marketing mix và kế hoạch hành động -Thực hiện các phân tích tài chính -Dự báo kết quả thực hiện kế hoạch marketing -Kiểm tra và điều chỉnh PHẦN 2: SƠ LƯỢC CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN 1. Thành viên sáng lập: Công tyTNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX), trực thuộc Bộ Công thương và Tập đoàn Wilmar, Singapore. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) www.vocarimex.com Tổng công ty Công

Tin mới nhất

Trang