Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 phương văn trọng Thứ hai, Tháng 3 21, 2016 - 13:20
2 phương văn trọng Thứ hai, Tháng 3 21, 2016 - 13:20
3 hoàng Bách Thứ bảy, Tháng 7 9, 2016 - 00:02

Xây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm đồ chơi trí tuệ LeGo

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 35 | Loại file: DOC
 • Nhóm: The Witches.
  L p: Marketing 49B.
  BÀI T P NHÓM
  QU N TR QU NG CÁO VÀ XÚC
  TI N H N H P
  Đ TÀI : Xây d ng ch ng trình truy n thông cho s n ươ
  ph m đ ch i trí tu LEGO c a t p đoàn LEGO GROUP ơ
  do Công ty C ph n Vi t Tinh Anh phân ph i t i Vi t Nam
  Tên thành viên nhóm:
  1. Th
  2. Tr n Th Thuỳ
  3. Nguy n Ng c Ánh
  4. Tr n Th T ng Vi ườ
  5. Tr n Th Duyên
  6. Nguy n Th Thanh
  7. Th Nga
  8. D ng Hoàng Ti u Linh (nhóm tr ng)ươ ưở
  0
 • M C L C
  Ph n 1 : Gi i thi u công ty .....................................................................................3
  1.Công ty C ph n Vi t Tinh Anh: .....................................................................3
  2. T m nhìn & S m ng .....................................................................................3
  Ph n 2 : K ho ch truy n thông cho SP đ ch i trí tu LEGOế ơ .............................5
  I. Xem l i k ho ch marketing. ế ..............................................................................5
  1. M c tiêu c a k ho ch marketing t ng th và M c tiêu c a c a truy n thông ế
  đ ra. ...................................................................................................................5
  1.1 M c tiêu c a k ho ch marketing t ng th ế ............................................5
  1.2. M c tiêu c a c a truy n thông đ ra. .....................................................5
  2. Đánh giá nh ng nh h ng c a môi tr ng . ưở ườ ...............................................5
  2.1. Môi tr ng vĩ mô.ườ ...................................................................................5
  2.2. Phân tích c nh tranh ................................................................................6
  II. Phân tích tình tr ng ch ng trình xúc ti n. ươ ế .......................................................9
  1.Phân tích n i b ...............................................................................................9
  1.1. B máy qu n lí. .......................................................................................9
  1.2. Kh năng c a hãng đ th c hi n các ch ng trình xúc ti n ươ ế .................9
  1.3. M t vài ch ng trình truy n thông tr c đó. ươ ướ .......................................10
  2.Phân tích bên ngoài.........................................................................................11
  2.1. Phân đo n và l a ch n th tr ng m c tiêu. ư .........................................11
  2.2. Đ nh v th tr ng m c tiêu ườ .................................................................12
  III. Ch ng trình truy n thông marketing tích h p.ươ .............................................12
  1. Ch ng trình 1 : “ Vui t t c truy n”ươ ế ..........................................................12
  1.1. Qu ng cáo ..............................................................................................13
  1.2.Xúc ti n bánế ............................................................................................14
  1.3. Ch ng trình RP.ươ ..................................................................................14
  2. Ch ng trình 2: Cu c thi “ Đi tìm s gi Lego “ươ .........................................16
  2.1. Qu ng cáo. .............................................................................................16
  2.2. Xúc ti n bán.ế ..........................................................................................18
  2.3. Ch ng trình PR.ươ ...................................................................................18
  2.3.1.Truy n thông v ch ng trình t i các tr ng m n non, c p I,II ươ ườ .......18
  2.3.2. S ki n “Đi tìm s gi LEGO” ..........................................................20
  IV. Ngân sách........................................................................................................27
  Ph n 3 . Ki m soát và đánh giá ch ng trình truy n thông. ươ ................................28
  1. Đánh giá k t qu /hi u qu c a ch ng trình xúc ti n:ế ươ ế .............................28
  1
 • 2. V n đ ki m soát ch ng trình ươ ...................................................................28
  Ph n 4 . Ph l c ...................................................................................................29
  1. Đ a ch các chu i c a hàng Lego ..................................................................29
  2. B ng báo giá báo, t p chí. ............................................................................30
  3. K t qu bu i th o lu n ngày 25/ 11 và b n đánh giá các thành viên trong nhóm..32ế
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2016 , 00:47

Mô tả tài liệu:

Xây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm đồ chơi trí tuệ LeGo

Xây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm đồ chơi trí tuệ LeGo của tập đoàn Lego group

Tin mới nhất

Trang