Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Xây dựng chế độ Dân Chủ Nhân Dân - tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • Xây d ng ch đ Dân Ch Nhân Dân - ti n lên Ch Nghĩa Xã H i ế ế
  D th o C ng Lĩnh (trình đ i h i đ ng XI) có ba đi u kh ng đ nh ươ
  r t m u ch t:
  a) Ch nghĩa Mác-Lê nin v ch ra con đ ng t CNTB đi lên CNXH, ườ
  r i CNCS.
  b) Ta đang th i đ i quá đ t CNTB lên CNXH trên ph m vi toàn
  th gi i. ế
  c) Khát v ng c a toàn dân Vi t Nam là ch đ XHCN. ế
  Đó là nh ng hòn đá t ng đ :
  - Đ a ra nh ng suy lu n c n thi t, không th bác b ;ư ế
  - Nêu trong C ng Lĩnh m t s vi c l n c n s a và c n làm.ươ
  Nh ng suy lu n là:
  - Ch duy nh t có đ ng CSVN v n kiên đ nh ch nghĩa Mác-Lê nin là
  đ t cách và năng l c c m quy n t nay cho t i khi đ t n c VN có ư ướ
  CNXH và CNCS.
  - Đó cũng là đi u ki n tiên quy t đ kh i ch ch h ng khi th i kỳ quá ế ướ
  đ n c ta s r t dài (vì xu t phát đi m c a ta quá th p). Không có ướ ẽ ấ
  gì bi quan hay khuy ch đ i khi nói c n vài-ba ki p ng i k ti p m i ế ế ườ ế ế
  tr i h t th i kỳ quá đ . ế
  - CNXH hi n th c n c ta tuy xa xôi, nh ng là gi c m tuy t đ p. ướ ư ơ
  Đ n khi đó, chúng ta s có “ế dân giàu, n c m nh, xã h i dân ch , ướ
  công b ng, văn minh… ”.
 • - Cũng suy ra: Các đi u ch nh Hi n Pháp năm 1992 là đ ng nhiên và ế ươ
  s tr ng t n. ườ
  - Mô hình CNXH Xô-Vi t thì không nh ng chính dân Nga đã bác b , ế
  mà dân ta và c loài ng i đ u kinh hãi. Chính vì v y, đi u 6 c a ườ
  Hi n Pháp Xô-vi t ch tr ng t n 15 năm (1976-1991). Còn CNXH ế ế ườ
  khoa h c và chân chính (mà chúng đang h ng t i) s ra sao thì ch a ướ ư
  ai hình dung n i. Do v y ph ng châm là: ươ Kh c đi, kh c đ n, mi n là ế
  có Đ ng .
  - T x a, chúng ta v n nói “Đ ng lãnh đ o”. Đó là v m t chính tr . ư
  Năm 1969, Bác H nói thêm (trong Di Chúc): Đ ng ta là m t đ ng
  c m quy n ”. Đó là v m t th ch . Do v y, ngay khi có Hi n Pháp ế ế
  m i (1980), n i dung này đã đ c quy đ nh t i đi u 4 (đ ng b v i ượ
  vi c đ i tên Đ ng, tên n c, đ i tên Đoàn Thanh Niên và Đ i ướ Thi u ế
  Nhi). Và đ c kh ng đ nh ti p theo b n Hi n Pháp 1992.ượ ế ế
  V y mà t i nay, đã tr i 30 năm, đi u 4 v n ch a thành lu t đ s c m ư
  quy n đ c chính danh. Sai sót ch m tr này tuy l n, nh ng v n ch a ượ ư ư
  b ng nh ng đi u kho n trong Hi n Pháp quy đ nh quy n dân mà t 64 ế
  năm nay v n ng yên gi y. Th nào là dân ch ? ế
  - M i ch nghĩa nhân b n - do các b não l i l c đ ra - đ u h a h n
  s thành hi n th c trong vòng m t đ i ng i ph n đ u. Có nh th , ườ ư ế
  qu n chúng m i kh i n n lòng đ mà dám h ng ng. Ch nghĩa Mác ưở
  cũng ph i nh v y. Ti c r ng th i đó ch a đ đi u ki n, khi n Mác ư ế ư ế
  và Lê nin đã phán đoán quá s m
  Tuy nhiên, Đ ng ta đã sáng su t nêu nh ng tiêu chí c a CNXH Vi t
 • Nam: Dân giàu, n c m nh, xã h i dân ch , công b ng, văn ướ
  minh… nh v y, CNXH đ m h h n. D u v y, cách hành văn trong ơ ơ
  d th o C ng Lĩnh khi n m i ng i bu c ph i hi u r ng khi nào ươ ế ườ
  VN có CNXH hi n th c, các tiêu chí trên cũng m i hi n th c. Trong
  khi đó, d th o C ng Lĩnh l i nh n m nh (m t s th t) là: ươ Th i kỳ
  quá đ s r t dài, r t phúc t p, ph i dò d m và t t nhiên r t gian
  kh Li u có vì th mà sinh n n lòng cho m i ng i? ế ườ
  Các n i dung nên th hi n trong C ng Lĩnh và Chi n L c ươ ế ượ
  1- Quan h Đ ng – Dân t c
  T qu c trên h t. T qu c là c a toàn dân t c, tuy t đ i không phân ế
  bi t giai c p. Đ ng n m trong dân t c và là b ph n d n đ ng vĩnh ườ
  vi n c a dân t c khi khát v ng c a dân t c là CNXH.
  Khi dân t c ca ng i Đ ng thì Đ ng ch nên khuy n khích nhi u; ế
  ng c l i, Đ ng s n sàng nh n khuy t đi m tr c dân. Đây là cách ượ ế ướ
  tránh tha hoá và đ phòng t suy thoái cho m t Đ ng c m quy n vĩnh
  vi n. Hãy đ c l i sách L ch S ĐCSLX d i th i Stalin và sau đó, đ ướ
  rút ra bài h c.
  Trong ph n đ u d th o C ng Lĩnh trình đ i h i XI, Đ ng đã dũng ươ
  c m th a nh n: trong lãnh đ o, Đ ng có lúc cũng ph m sai l m,
  khuy t đi m, có nh ng sai l m, khuy t đi m nghiêm tr ng ế ế do giáo
  đi u, ch quan, duy ý chí, vi ph m quy lu t khách quan .
  Xét ra, đây là lo i sai l m do nôn nóng, t khuynh, không ch riêng
  Đ ng ta m c ph i. D u sao, thái đ nghiêm túc v i sai l m đã khi n ế
  lòng tin tăng lên. Bác H , sau nh ng sai l m trong c i cách ru ng đ t,

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015 , 10:16

Mô tả tài liệu:

Xây dựng chế độ Dân Chủ Nhân Dân - tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội

Xây dựng chế độ Dân Chủ Nhân Dân - tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội Dự thảo Cương Lĩnh (trình đại hội đảng XI) có ba điều khẳng định rất mấu chốt: a) Chủ nghĩa Mác-Lê nin vạch ra con đường từ CNTB đi lên CNXH, rồi CNCS. b) Ta đang ở thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. c) Khát vọng của toàn dân Việt Nam là chế độ XHCN. Đó là những hòn đá tảng để: - Đưa ra những suy luận cần thiết, không thể bác bỏ; - Nêu trong Cương Lĩnh một số việc lớn cần sửa và cần làm. Những suy luận là: - Chỉ duy nhất có đảng CSVN vốn kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin là đủ tư cách và năng lực cầm quyền từ nay cho tới khi đất nước VN có CNXH và CNCS. - Đó cũng là điều kiện tiên quyết để khỏi chệch hướng khi thời kỳ quá độ ở nước ta sẽ rất dài (vì xuất phát điểm của ta quá thấp). Không có gì bi quan hay khuyếch đại khi nói cần vài-ba kiếp người kế tiếp mới trải hết thời kỳ quá độ. - CNXH hiện thực ở nước ta tuy xa xôi, nhưng là giấc mơ tuyệt đẹp. Đến khi đó, chúng ta sẽ có “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh…”. - Cũng suy ra: Các điều chỉnh Hiến Pháp năm 1992 là đương nhiên và sẽ trường tồn. - Mô hình CNXH Xô-Viết thì không những chính dân Nga đã bác bỏ, mà dân ta và cả loài người đều kinh hãi. Chính vì vậy, điều 6 của Hiến Pháp Xô-viết chỉ trường tồn 15 năm (1976-1991). Còn CNXH khoa học và chân chính (mà chúng đang hướng tới) sẽ ra sao thì chưa ai hình dung nổi. Do vậy phương châm là: Khắc đi, khắc đến, miễn là có Đảng. - Từ xưa, chúng ta vẫn nói “Đảng lãnh đạo”. Đó là về mặt chính trị. Năm 1969, Bác Hồ nói thêm (trong Di Chúc): Đảng ta là một đảng cầm quyền”. Đó là về mặt thể chế. Do vậy, ngay khi có Hiến Pháp mới (1980), nội dung này đã được quy định tại điều 4 (đ

Tin mới nhất

Trang