Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

VĂN MẪU LỚP 2 CHỦ ĐỀ: TẢ VỀ LOÀI CÂY

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 53
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 1 | Loại file: DOC
 • VĂN M U L P 2
  CH Đ : T V LOÀI CÂY
  Đ BÀI : VI T M T ĐO N VĂN NG N T V CÂY MÀ EM THÍCH
  BÀI LÀM:
  Bài 1: Nh ng cây ph ng trong sân tr ng em mang dáng v c a cây c th . ượ ườ
  Thân cây to, cao, v ng vàng, ch c n ch. V cây b c ph ch, sì, nhi u cây nh li ti ế
  s ng bám vào. Cành cây sum suê, tán um tùm ph bóng mát kh p sân. cây xanh
  bi c, m m m i, xaoế đ ng trong nh ng làn gió nh . Tháng sáu, mùa h , hoa ph ng ượ
  n đ r c nh l a cháy trên cành. Năm h c k t thúc, ngh nh ng em luôn nh ư ế ư
  kho ng sân tr ng râm mát v i nh ng g c ườ ph ng già.ượ
  Bài 2: Gi a sân tr ng em tr ng m t cây ph ng r t đ p. cây nh nh ườ ượ ư
  me non . M i khi c n gió b t ch t th i đ n chi c l i buông mình theo gió nh ơ ế ế ư
  nh ng cánh b m nh bay theo đi u nh c du d ng . Khi hoa ph ng n đ r c , ướ ươ ượ
  ti ng ve kêu m ran lúc mùa đã đ n . Em r t thích đ c vui đùa d i g c câyế ế ượ ướ
  ph ng vĩ .ượ
  Bài 3: Trong v n nhà ông n i em tr ng m t cây mít. Thân cây màuu s m,ườ
  cành lá xum xuê. T thân cành n y ra nh ng chùm qu non ch b ng ngón tay cái.
  Ch vài tu n sau, qu đã b ng cái m pha trà, qu còn to h n. Khi mít chín th m ơ ơ
  l ng c góc v n. M em c t xu ng, b mít ra, múi mít vàng óng nh m t ong. Ăn ườ ư
  vào th y v ng t đ m đà, mùi th m quy n rũ. Em r t thích cây mít này. ơ ế
  TaiLieu.VN Page 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2016 , 22:38

Mô tả tài liệu:

VĂN MẪU LỚP 2 CHỦ ĐỀ: TẢ VỀ LOÀI CÂY

VĂN M U L P 2Ẫ ỚCH Đ : T V LOÀI CÂYỦ Ề Ả ỀĐ BÀIỀ : VI T M T ĐO N VĂN NG N T V CÂY MÀ EM THÍCHẾ Ộ Ạ Ắ Ả ỀBÀI LÀM:Bài 1: Nh ng cây ph ng trong sân tr ng em mang dáng v c a cây c th .ữ ượ ườ ẻ ủ ổ ụThân cây to, cao, v ng vàng, ch c n ch. V cây b c ph ch, sù sì, có nhi u cây nh li tiữ ắ ị ỏ ạ ế ề ỏs ng bám vào. Cành cây sum suê, tán lá um tùm ph bóng mát kh p sân. Lá cây xanhố ủ ắbi c, m m m i, xaoế ề ạ đ ng trong nh ng làn gió nh . Tháng sáu, mùa h , hoa ph ngộ ữ ẹ ạ ượnở đ r c nh l a cháy trên cành. Năm h c k t thúc, ngh hè nh ng em luôn nhỏ ự ư ử ọ ế ỉ ư ớkho ng sân tr ng râm mát v i nh ng g cả ườ ớ ữ ố ph ng già.ượBài 2: Gi a sân tr ng em tr ng m t cây ph ng vĩ r t đ p. Lá cây nh nh láữ ườ ồ ộ ượ ấ ẹ ỏ ưme non . M i khi c n gió b t ch t th i đ n chi c lá l i buông mình theo gió nhỗ ơ ấ ợ ổ ế ế ạ ưnh ng cánh b m nh bay theo đi u nh c du d ng . Khi hoa ph ng vĩ n đ r c ,ữ ướ ỏ ệ ạ ươ ượ ở ỏ ựti ng ve kêu râm ran là lúc mùa hè đã đ n . Em r t thích đ c vui đùa d i g c câyế ế ấ ượ ướ ốph ng vĩ .ượBài 3: Trong v n nhà ông n i em có tr ng m t cây mít. Thân cây màu nâu s m,ườ ộ ồ ộ ẫcành lá xum xuê. T thân và cành n y ra nh ng chùm qu non ch b ng ngón tay cái.ừ ả ữ ả ỉ ằCh vài tu n sau, qu đã b ng cái m pha trà, có qu còn to h n. Khi mít chín th mỉ ầ ả ằ ấ ả ơ ơl ng c góc v n. M em c t xu ng, b mít ra, múi mít vàng và óng nh m t ong. Ănừ ả ườ ẹ ắ ố ổ ư ậvào th y v ng t đ m đà, mùi th m quy n rũ. Em r t thích cây mít này.ấ ị ọ ậ ơ ế ấTaiLieu.VN Page 1

Tin mới nhất

Trang