Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Huyền Trang Lê Thứ sáu, Tháng 11 9, 2018 - 08:04

Vận dụng tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 26 | Loại file: PDF
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRẦN THỊ PHƢỢNG
  VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG CỦA
  PH. ĂNGGHEN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA
  CON NGƢỜI VỚI TỰ NHIÊN TRONG
  TÁC PHẨM “BIỆN CHỨNG CỦA
  TỰ NHIÊN” VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN
  KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH ĐẮK LẮK
  Chuyên ngành : Triết học
  Mã số : 60 22 80
  TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
  Đà Nẵng - Năm 2013
 • Công trình được hoàn thành tại
  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN TẤN HÙNG
  Phản biện 1: TS. LÊ THỊ TUYẾT BA
  Phản biện 2: PGS.TS. PHẠM VĂN ĐỨC
  Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận
  văn tốt nghiệp thạc s Khoa học Xã hội và Nhân văn họp
  tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 01 năm 2014
  Có thể tìm luận văn tại:
  - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
  - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại hoc Đà Nẵng
 • 1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thế giới vật chất rất đa dạng phong phú nhưng chúng
  không tồn tại độc lập, hỗn độn hay tách rời nhau, không phải
  những bản chất hoàn toàn đối lập nhau, chúng chỉ là những biểu
  hiện khác nhau của vật chất đang vận động. Sự đa dạng phong
  phú đó chịu sự chi phối bởi các quy luật khách quan của thế giới
  vật chất, đó tính thống nhất vật chất của thế giới. Theo Ph.
  Ăngghen: “Tính thống nhất thực sự của thế giới là ở nh vật chất
  của nó, tính vật chất này được chứng minh không phải bằng
  vài ba lời lẽ khéo léo của kẻ làm trò ảo thuật mà bằng một sự phát
  triển lâu dài khó khăn của triết học khoa học tự nhiên” [20,
  tr. 67]. Theo quan điểm duy vật biện chứng, tinh thần vật chất,
  con người tự nhiên tuy đối lập nhau nhưng lại nằm trong một
  thể thống nhất không tách rời nhau. Như vậy, nguyên lý tính
  thống nhất vật chất của thế giới nền tảng trong việc xem xét
  mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
  Ngày nay, sự phát triển của xã hội hiện đại với những thành
  tựu to lớn về phương diện văn minh vật chất từ nửa sau thế kỷ XX
  đã gây nên áp lực nặng nề của con người đối với môi trường tự
  nhiên làm cho bản thân giới tự nhiên dần mất đi khả năng tự hồi
  phục. Sự suy thoái môi trường đang tiềm tàng khả ng dẫn tới
  khủng hoảng sinh thái trên phạm vi toàn cầu.
  Trong những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những
  thành tựu khá quan trọng, kinh tế phát triển tương đối nhanh và ổn
  định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp
  hoá, hiện đại hoá, phát huy lợi thế từng ngành, tăng t trọng

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016 , 08:19

Mô tả tài liệu:

Vận dụng tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát

Vận dụng tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắ

Tin mới nhất

Trang