Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 15:56

Vai trò sứ mệnh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • Đ bài: Vai trò s m nh c a doanh nghi p nhà n c trong n n kinh ướ
  t qu c dânế
  I. T ng quan v doanh nghi p nhà n c: ướ
  1. Khái ni m:
  Theo Lu t s 14/2003/QH11 c a Qu c h i quy đ nh v Lu t
  Doanh nghi p Nhà n c : Doanh nghi p nhà n c là t ch c ướ ướ
  kinh t do Nhà n c s h u toàn b v n đi u l ho c có c ế ướ
  ph n, v n góp chi ph i, đ c t ch c d i hình th c công ty ượ ướ
  nhà n c, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n.ướ
  Theo quy đ nh t i Lu t doanh nghi p nhà n c, doanh nghi p ướ
  nhà n c bao g m 9 lo i hình sau:ướ
  - Công ty nhà n c là doanh nghi p do Nhà n c s h u toànướ ướ
  b v n đi u l , thành l p, t ch c qu n lý, đăng ký ho t
  đ ng theo quy đ nh c a Lu t này. Công ty nhà n c đ c ướ ượ
  t ch c d i hình th c công ty nhà n c đ c l p, t ng ướ ướ
  công ty nhà n c.ướ
  - Công ty c ph n nhà n c là công ty c ph n mà toàn b ướ
  c đông là các công ty nhà n c ho c t ch c đ c Nhà ướ ượ
  n c u quy n góp v n, đ c t ch c và ho t đ ng theo ướ ượ
  quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p.
  - Công ty trách nhi m h u h n nhà n c m t thành viên ướ
  công ty trách nhi m h u h n do Nhà n c s h u toàn b ướ
  v n đi u l , đ c t ch c qu n lý và đăng ký ho t đ ng ượ
  theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p.
  - Công ty trách nhi m h u h n nhà n c có hai thành viên tr ướ
  lên là công ty trách nhi m h u h n trong đó t t c các thành
  viên đ u là công ty nhà n c ho c có thành viên là công ty ướ
  nhà n c và thành viên khác là t ch c đ c Nhà n c u ướ ượ ướ
  quy n góp v n, đ c t ch c và ho t đ ng theo quy đ nh ượ
  c a Lu t Doanh nghi p.
  - Doanh nghi p có c ph n, v n góp chi ph i c a Nhà n c ướ
  là doanh nghi p mà c ph n ho c v n góp c a Nhà n c ướ
  chi m trên 50% v n đi u l , Nhà n c gi quy n chi ph i ế ướ
  đ i v i doanh nghi p đó.
  1
 • - Doanh nghi p có m t ph n v n c a Nhà n c là doanh ướ
  nghi p mà ph n v n góp c a Nhà n c trong v n đi u l ướ
  chi m t 50% tr xu ng.ế
  - Công ty nhà n c gi quy n chi ph i doanh nghi p khác là ướ
  công ty s h u toàn b v n đi u l ho c có c ph n, v n
  góp chi m trên 50% v n đi u l c a doanh nghi p khác, ế
  gi quy n chi ph i đ i v i doanh nghi p đó.
  - Quy n chi ph i đ i v i doanh nghi p là quy n đ nh đo t
  đ i v i đi u l ho t đ ng, vi c b nhi m, mi n nhi m,
  cách ch c các ch c danh qu n lý ch ch t, vi c t ch c
  qu n lý và các quy t đ nh qu n lý quan tr ng khác c a ế
  doanh nghi p đó.
  - Công ty nhà n c đ c l p là công ty nhà n c không thu c ướ ướ
  c c u t ch c c a t ng công ty nhà n c.ơ ướ
  2. S m nh:
  Doanh nghi p nhà n c là m t b ph n trong h th ng doanh ướ
  nghi p c a n n kinh t qu c dân.gi vai trò, v trí quan tr ng ế
  trong vi c đ m b o cân đ i vĩ mô c a n n kinh t cũng nh ế ư
  t o đà tăng tr ng lâu dài b n v ng và hi u qu cho n n kinh ưở
  t . Ngoài vai trò v kinh t , DNNN còn ế ế th c hi n m t s
  nhi m v chính tr - xã h i mà Chính ph đ ra nh : ư
  - Các t p đoàn, t ng công ty đóng vai trò quan tr ng trong
  vi c bình n giá c , ki m ch l m phát, đ m b o n đ nh ế
  xã h i, ngăn ng a s suy gi m kinh t , gi v ng tăng ế
  tr ng kinh t . Các t p đoàn, t ng công ty góp ph n ch ưở ế
  l c b o đ m an sinh xã h i, duy trì vi c làm cho ng i lao ườ
  đ ng, không đ x y ra đình công, b o đ m thu nh p cho
  ng i lao đ ng. Các t p đoàn, t ng công ty cũng chú tr ng ườ
  đ u t các d án phát tri n c s h t ng, th c hi n các ư ơ
  nhi m v công ích các vùng có đi u ki n kinh t - xã h i ế
  khó khăn (nh Tây Nguyên, Tây B c, Mi n Trung,...), h ư
  tr các đ a ph ng nghèo. Các t p đoàn, t ng công ty tích ươ
  c c tham gia trong vi c tri n khai h tr khó khăn cho các
  huy n nghèo trên c n c. ướ
  2
 • - Các t p đoàn, t ng công ty th c hi n nhi m v Chính ph
  giao đ u t nh ng d án tr ng đi m, quan tr ng ph c v ư
  chi n l c phát tri n kinh t xã h i dài h n c a đ t n c, ế ượ ế ướ
  nh ng d án l n ho c hi u qu v kinh t th p nh ng ý ế ư
  nghĩa chính tr và hi u qu v xã h i l n mà các doanh
  nghi p thu c các thành ph n kinh t khác không làm ho c ế
  không có đ kh năng làm, đ c bi t nh ng d án có ý nghĩa
  quan tr ng trong vi c chuy n d ch, thay đ i căn b n c c u ơ
  kinh t vùng mi n theo h ng công nghi p hoá hi n đ i ế ướ
  hoá đ t n c nh T p đoàn D u khí đ u t vào Nhà máy ướ ư ư
  l c d u Dung Qu t t i Quãng Ngãi; T p đoàn Đi n l c
  Vi t Nam đ u t thu đi n S n La, Lai Châu, đ u t phát ư ơ ư
  tri n m ng l i đi n Tây Nguyên và các t nh mi n núi, ướ
  khó khăn; T p đoàn B u chính vi n thông Vi t Nam, T p ư
  đoàn Vi n thông quân đ i phát tri n h th ng thông tin liên
  l c v các vùng sâu vùng xa…
  3. Vai trò:
  - Doanh nghi p nhà n c l c l ng v t ch t quan tr ng, ướ ượ
  công c qu n đ nhà n c đ nh h ng đi u ti t ướ ướ ế
  n n kinh t qu c dân. Nhà n c đi u ti t phát tri n ế ướ ế
  c a các thành ph n kinh t thông qua các h th ng pháp ế
  lu t, k ho ch chính sách, đ ng th i s d ng doanh ế
  nghi p nhà n c nh m t th c l c kinh t , m c s đ m ướ ư ế ơ
  b o cho nh ng cân đ i ch y u trong quá trình phát tri n ế
  n n kinh t qu c dân ế
  - Doanh nghi p nhà n c m t trong s các ngu n ch y u ướ ế
  cung c p tài chính cho ngân sách nhà n c.nh đóng góp ướ
  to l n v tài chính c a các doanh nghi p nhà n c cho ngân ướ
  sách, nhà n c có thêm v n đ u t vào lĩnh v c k t c u hướ ư ế
  t ng kinh t kĩ thu t nh m đ m b o cung c p các lo i hàng ế
  hóa và d ch v công c ng cho xã h i, góp ph n tích c c vào
  nâng cao t c đ hi u qu phát tri n n n kinh t qu c ế
  dân
  - Doanh nghi p nhà n c n i đ c bi t quan tr ng thu hút ướ ơ
  vi n tr v n đ u t n c ngoài cho phát tri n kinh t ư ướ ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2016 , 13:37

Mô tả tài liệu:

Vai trò sứ mệnh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân

I. Tổng quan về doanh nghiệp nhà nước: 1. Khái niệm: Theo Luật số 14/2003/QH11 của Quốc hội quy định về Luật Doanh nghiệp Nhà nước : Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước bao gồm 9 loại hình sau: - Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật này. Công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước. - Công ty cổ phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, Nhà nước giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó. - Doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước là doanh nghiệp mà phần vốn góp của Nhà nước trong vốn điều lệ chiếm từ 50% trở xuống. - Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác là công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó. - Quyền chi phối đối với doanh nghiệp là quyền định đoạt đối với điều lệ hoạt động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý chủ chốt, việc tổ chức quản lý và các quyết định quản lý quan trọng khác của doanh nghiệp đó. - Công ty nhà nước độc lập là công ty nhà nước không thuộc cơ cấu tổ chức của tổng công ty nhà nước. 2. Sứ mệnh: Doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận trong hệ thống doanh nghiệp của nền kinh tế quốc dân.giữ vai trò, vị trí quan trọng trong việc đảm bảo cân đối vĩ mô của nền kinh tế cũng như tạo đà tăng trưởng lâu dài bền vừng và hiệu quả cho nền kinh tế. Ngoài vai trò về kinh tế, DNNN còn thực hiện một số nhiệm vụ chính trị - xã hội mà Chính phủ đề ra như: - Các tập đoàn, tổng công ty đóng vai trò quan trọng trong việc bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, đảm bảo ổn định xã hội, ngăn ngừa sự suy giảm kinh tế, giữ vững tăng trưởng kinh tế. Các tập đoàn, tổng công ty góp phần chủ lực bảo đảm an sinh xã hội, duy trì việc làm cho người lao động, không để xảy ra đình công, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Các tập đoàn, tổng công ty cũng chú trọng đầu tư các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ công ích ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (như Tây Nguyên, Tây Bắc, Miền Trung,...), hỗ trợ các địa phương nghèo. Các tập đoàn, tổng công ty tích cực tham gia trong việc triển khai hỗ trợ khó khăn cho các huyện nghèo trên cả nước. - Các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao đầu tư những dự án trọng điểm, quan trọng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội dài hạn của đất nước, những dự án lớn hoặc hiệu quả về kinh tế thấp nhưng ý nghĩa chính trị và hiệu quả về xã hội lớn mà các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không làm hoặc không có đủ khả năng làm, đặc biệt những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch, thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế vùng miền theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước như Tập đoàn Dầu khí đầu tư vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Quãng Ngãi; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, đầu tư phát triển mạng lưới điện ở Tây Nguyên và các tỉnh miền núi, khó khăn; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội phát triển hệ thống thông tin liên lạc về các vùng sâu vùng xa… 3. Vai trò: - Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng, và là công cụ quản lý để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Nhà nước điều tiết phát triển của các thành phần kinh tế thông qua các hệ thống pháp luật, kế hoạch và chính sách, đồng thời sử dụng doanh nghiệp nhà nước như một thực lực kinh tế, làm cơ sở đảm bảo cho những cân đối chủ yếu trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân - Doanh nghiệp nhà nước là một trong số các nguồn chủ yếu cung cấp tài chính cho ngân sách nhà nước.nhờ có đóng góp to lớn về tài chính của các doanh nghiệp nhà nước cho ngân sách, nhà nước có thêm vốn đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế kĩ thuật nhằm đảm bảo cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ công cộng cho xã hội, góp phần tích cực vào nâng cao tốc độ và hiệu quả phát triển nền kinh tế quốc dân - Doanh nghiệp nhà nước là nơi đặc biệt quan trọng thu hút viện trợ vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước: để đáp ứng nhu cầu to lơn về vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tận lực khai thác các nguồn lực tài chính bên trong nước kết hợp thu hút nguồn nhân lực bên ngoài. Thu hút tài trợ các nguồn vốn bên ngoài vào các lĩnh vực như khai thác than, dầu khí, chế tạo hàng điện tử, ô tô, xe máy… Trong lúc các thành phần kinh tế chưa vươn lên được thì doanh nghiệp nhà nước là đối tác chính trong liên doanh liên kết với bên nước ngoài, chiếm 98% dự án liên doanh với nước ngoài, đồng thời doanh nghiệp nhà nước cũng thực hiện được các hạ tầng kỹ thuật cần thiết đẻ thu hút các doanh nghiệp có vốn trong nước và nước ngoài đầu tư. Doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ những ngành, những lĩnh vực then chốt hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng nhất cho công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nắm giữ toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có tính huyết mạch, hầu hết các doanh nghiệp lớn là doanh nghiệp nhà nước trong các ngành xây dựng (giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp dân dụng) cơ khí, chế tạo, luyện kim, xi măng, điện tử, hoá chất, phát dầu điện, dầu khí, thông tin liên lạc, vận tải đường sắt, đường biển, đường không, ô tô… sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng, chế biến nông, thuỷ hải sản xuất khẩu chiếm thị trường áp đảo trong huy động v

Tin mới nhất

Trang