Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 14:11

Vai trò của pháp luật thuế ở nước ta hiện nay - các giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò đó trong điều kiện phát triển kinh tế

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 12
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 27 | Loại file: DOC
 • Bộ tư pháp
  Trường đại học luật hà nội
  ___________________
  bàI t p l n h c kỳ
  MÔn lu t TàI CHíNH
  Đ bài : (s 9)
  Vai trò c a pháp lu t thu n c ta hi n nay - các gi i pháp ch y u đ phát huy ế ướ ế
  vai trò đó trong đi u ki n phát tri n kinh t th tr ng và h i nh p qu c t ế ườ ế
  H và tên: Nguy n Minh Đ o
  Khoa: Qu c T ế L p: 30D
  Mã s SV: 30051326
  Năm h c 2008 - 2009
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC......................................................................1
  A. LỜI MỞ ĐẦU.............................................................2
  B. NỘI DUNG CHÍNH......................................................3
  I. Lý luận chung..........................................................3
  1. Khỏi niệm phỏp luật thuế.....................................3
  0
 • 2. Các nguyên tắc cơ bản của phỏp luật thuế.............6
  3. Mụ hỡnh cấu trỳc tổng quỏt của hệ thống phỏp luật
  thuế........................................................................9
  4. Các quy định về nội dung của hệ thống thuế........10
  5. Các quy định về hỡnh thức tổ chức đảm bảo thực
  hiện hệ thống thuế.................................................11
  II. Vai trũ phỏp luật thuế - Cỏc giải phỏp phỏt huy vai
  trũ phỏp luật thuế trong điều kiện phát triển kinh tế thị
  trường và hội nhập quốc tế.......................................14
  1. Vai trũ phỏp luật thuế.........................................14
  2. Đánh giỏ chung phỏp luật thuế...........................17
  3. Giải phỏp...........................................................19
  C. KẾT LUẬN...............................................................24
  TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................25
  A. L I M Đ U
  Thu v a ph m tr kinh t , v a ph m tr l ch s . L ch s h iế ế
  loài ng i đó ch ng minh r ng thu ra đ i là m t t t y u khách quan, g n v iườ ế ế
  s h nh thành ph t tri n c a đ t n c. Đ duy tr s t n t i đ ng th i ướ ự ồ
  v i vi c th c hi n các ch c năng c a m nh, nhà n c c n ngu n v t ch t ướ
  đ th c hi n nh ng chi tiêu có tính ch t xó h i.
  B ng quy n l c chính tr , nhà n c thu m t b ph n c a c i h i đ ướ
  ngu n v t ch t này chính thu . Thu thu đ c th c hi n t h nh th c ế ế ượ
  thu b ng hi n v t chuy n d n sang thu d i h nh th c gi tr . Đi u đó cũng ướ
  1
 • nghĩa thu xu t hi n ban đ u h nh th c bi u hi n r t đ n gi n. Quanế ơ
  h phu phen, c ng n p nh ng lo i th th hi n d i h nh th c hi n v t ế ướ
  d n s ph c t p h n - h nh th c s u, thu đ c c t đ t m t cách th ng ơ ư ế ượ
  nh t trong ph m vi lónh th . Đ n khi ti n t ra đ i, h nh th c thu thu b ng ế ế
  ti n làm gi m nh s nghi t ngó c a c c h nh th c c ng n p.
  ph ng Tây, h nh th c thu xu t hi n s m nh t là La c đ i ươ ế
  d i d ng “thu ru ng đ t”. Cùng v i s phát tri n, nh ng lo i thu h nhướ ế ế
  th c thu ph c t p h n d n h nh thành. Nh ng h nh th c “thu th p phõn” ế ơ ế
  đó xu t hi n Anh th k th X. Theo đó, “m t ph n m i giá tr s n ph m ế ườ
  ph i đ c trích n p cho t ch c quy n l c công c ng b ng các quan h pháp ượ
  lu t”. Ho c vào th i k này t i Italy, 10% gi tr c a t t c hàng húa, s n
  ph m n ng nghi p ph i n p cho nhà n c. Trung Qu c, h nh th c thu ướ ế
  s m nh t “c ng” th i nhà H , Thu t ng “thu xu t hi n qu c gia này ế
  vào năm 594 tr c công nguyên.ướ
  Đ i v i Vi t Nam, “thu má” cũng đó b t đ u xu t hi n t th i k đ u ế
  c a ch đ phong ki n, nh m t p trung ngu n công qu cho nhà vua nh ng ế ế ư
  ch y u d i d ng c ng v t. Đ n th k th XVI ngoài các lo i thu đó ế ướ ế ế ế
  đ c thu n đ nh, các tri u đ i cũn đ t thêm nh ng lo i thu m i. Đ n th iượ ế ế
  k Ph p thu c, ch nh ph thu c đ a Pháp đ t ra r t nhi u lo i thu , tiêu bi u ế
  là: thu r u, thu mu i, thu đoan (thu quan), thu môn bài, thu thế ượ ế ế ế ế ế
  tr ch.
  Sau khi n c Vi t Nam dân ch c ng hũa ra đ i, song song v i vi c xóaướ
  b h th ng thu phi nhân đ o (thu thân, thu mu i…), Nhà n c d n h nh ế ế ế ướ
  thành h th ng thu m i. ế
  Thu hi n t ng t t y u, xu t hi n t n t i cùng v i các hi nế ượ ế
  t ng kinh t , h i kh c. S xu t hi n, ph t tri n c a thu g n v i m iượ ế ế
  giai đo n, l i ích nhà n c s d ng m công c đi u ti t ngu n thu ướ ế
  c a n n kinh t xó h i y. ế
  Thu đóng 1 vai trũ quan tr ng trong n n kinh t , ch nh tr h i c aế ế
  m t qu c gia, v th vi c có m t h th ng pháp lu t thu đ đi u ch nh là vô ế ế
  cùng quan tr ng. B i v y pháp lu t thu cũng gi m t vai trũ quan tr ng ế
  kh ng k m trong h th ng ph p lu t m i qu c gia. m t h th ng ph p
  lu t thu n đ nh, h p th s đ ng l c khi n n n kinh t , ch nh tr , ế ế ế
  h i c a qu c gia đó phát tri n, góp ph n qu n lý, đi u ch nh h p h th ng
  thu m i qu c gia.ế
  B. N I DUNG CHÍNH
  I. Lý luận chung
  1. Khỏi niệm phỏp luật thuế
  1.1. Đ nh nghĩa
  Quan h thu, n p thu gi a nhà n c dân c ph i đ c th c hi n ế ướ ư ượ
  d a trên nh ng căn c pháp lý nh t đ nh, đó chính là ph p lu t thu . ế
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 14:07

Mô tả tài liệu:

Vai trò của pháp luật thuế ở nước ta hiện nay - các giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò đó trong điều kiện phát triển kinh tế

Vai trò của pháp luật thuế ở nước ta hiện nay - các giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò đó trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Tin mới nhất

Trang