Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hiệu Hoàng Thứ ba, Tháng 9 26, 2017 - 15:37
2 Nguyễn Hồng Hoa Thứ bảy, Tháng 4 28, 2018 - 22:51

Vai trò của Mặt trận tổ quốc VN trong việc bầu cử Đại biểu Quốc Hội, bầu cử Đại biểu HĐND

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 16
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • Đ bài: Vai trò c a M t tr n t qu c VN trong vi c b u c Đ i
  bi u Qu c H i, b u c Đ i bi u HĐND.
  I.Vai trò c a M t tr n t qu c VN trong b máy nhà nu c:
  K t khi thành l p n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa đ n nay, ướ ế
  n c ta đã 4 b n Hi n pháp: Hi n pháp năm 1946, Hi n pháp nămướ ế ế ế
  1959, Hi n pháp năm 1960 Hi n pháp năm 1992 (s a đ i, b sungế ế
  m t s đi u năm 2001).
  Hi n pháp năm 1992 Hi n pháp c a th i kỳ đ u đ i m i.Đ nế ế ế
  nay, đ t n c ta đã nhi u thay đ i trong b i c nh qu c t , ướ ế
  nh ng bi n đ i to l n sâu s c. C ng lĩnh xây d ng đ t n c ế ươ ướ
  trong th i kỳ quá đ lên ch nghĩa h i (b sung phát tri n năm
  2011). Chi n l c phát tri n kinh t - xã h i 2011-2020, Báo cáo chínhế ượ ế
  tr c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th XI c a Đ ng, trên c s ơ
  t ng k t sâu s c th c ti n lu n 25 năm đ i m i, đã xác đ nh ế
  m c tiêu, đ nh h ng phát tri n toàn di n, b n v ng đ t n c trong ướ ướ
  giai đo n cách m ng m i nh m xây d ng n c Vi t Nam XHCN dân ướ
  giàu n c m nh, dân ch , công b ng văn minh. v y c n ph iướ
  nghiên c u, s a đ i, b sung Hi n pháp năm 1992 cho phù h p v i ế
  yêu c u tình hình m i.
  đây xin bàn m t s v n đ v vai trò c a M t tr n T qu c
  Vi t Nam trong ch đ chính tr nhà n c dân ch - vi c s a đ i, ế ướ
  b sung, phát tri n Hi n pháp năm 1992. ế
  1. Vai trò c a M t tr n T qu c Vi t Nam trong ch đ dân ế
  ch xã h i ch nghĩa
  T t ng c a H Chí Minh v n n dân ch XHCN xây d ngư ưở
  m t nhà n c dân ch th t sáng rõ, nh Ng i kh ng đ nh: ướ ư ườ
  “N c ta là n c dân chướ ướ
  Bao nhiêu quy n l i đ u dân
 • Bao nhiêu quy n h n đ u c a dân
  Công vi c đ i m i, xây d ng trách nhi m c a dân.
  S nghi p kháng chi n ki n qu c công vi c c a dân ế ế
  Chính quy n t đ n Chính ph Trung ng do dân c ra ế ươ
  Đoàn th t đ n Chính ph do dân t ch c nên ế
  Nói tóm l i, m i quy n hành và l c l ng đ u n i dân” ượ ơ
  1
  .
  Trên n n t ng t t ng H Chí Minh v dân ch quy n làm ư ưở
  ch c a nhân dân, th hi n trong quan h gi a nhân dân v i nhà n c, ướ
  Hi n pháp năm 1992 (s a đ i m 2001) đã quy đ nh: “Nhà n cế ướ
  C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam Nhà n c pháp quy n h i ướ
  ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, nhân dân. T t c quy n l c
  nhà n c thu c v nhân dân n n t ng liên minh gi a giai c pướ
  công nhân v i giai c p nông dân và đ i ngũ trí th c.
  Quy n l c nhà n c th ng nh t, s phân công ph i h p ướ
  gi a các c quan nhà n c trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, ơ ướ
  hành pháp, t pháp (Đi u 2 Hi n pháp năm 1992 s a đ i nămư ế
  2001).Nh th , dân ch XHCN m t hình th c chính tr - nhà n cư ế ướ
  c a xã h i. Trong đó con ng i là thành viên trong xã h i có đ y đ t ườ ư
  cách công dân - t cách làm ch h i nh th m i công dân ư ư ế
  quy n làm ch nhà n c mà mình c ra. ướ
  V trí vai trò c a M t tr n T qu c Vi t Nam trong ch đ chính ế
  tr l n đ u tiên đ c kh ng đ nh trong Hi n pháp t i Đi u 9, Hi n ượ ế ế
  pháp năm 1980: “M t tr n T qu c Vi t Nam - bao g m các chính
  đ ng, T ng Công đoàn Vi t Nam, t ch c Liên hi p Nông dân t p th
  Vi t Nam, Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p
  Ph n Vi t Nam các thành viên khác c a M t tr n - ch d a
  v ng ch c c a nhà n c. ướ
  M t tr n phát huy truy n th ng đoàn k t toàn dân, tăng c ng ế ườ
  s nh t trí v chính tr tinh th n trong nhân dân, tham gia xây d ng
  c ng c chính quy n nhân dân, giáo d c đ ng viên nhân dân đ
  cao ý th c làm ch t p th , ra s c thi đua xây d ng ch nghĩa h i
  và b o v T qu c”. V trí vai trò c a M t tr n còn đ c c th trong ượ
 • các c quan nhà n c, nh đi u 86 Hi n pháp 1986 quy đ nh: “M tơ ướ ư ế
  tr n T qu c Vi t Nam quy n trình d án lu t ra tr c Qu c h i”. ướ
  Đ i v i H i đ ng B tr ng đi u 106 quy đ nh: “Ch t ch U ban ưở
  Trung ng M t tr n T qu c Vi t Nam và ng i ph trách chính c aươ ườ
  các đoàn th nhân dân trong m t tr n đ c m i tham d h i ngh H i ượ
  đ ng B tr ng khi c n thi t”. Đ i v i H i đ ng nhân dân: “Trong ưở ế
  ho t đ ng c a mình H i đ ng nhân dân d a vào s c ng tác ch t ch
  c a M t tr n...” (đi u 114). “Ch t ch M t tr n T qu c Vi t Nam...
  đ c m i tham d h i ngh U ban nhân dân khi c n thi t”.ượ ế
  B sung phát tri n v trí vai trò c a M t tr n T qu c Vi t
  Nam, trong ch đ chính tr Hi n phápm 1992, t i đi u 9 quy đ nh:ế ế
  “M t tr n T qu c Vi t Nam các t ch c thành viên c s chính ơ
  tr c a chính quy n nhân dân. M t tr n phát huy truy n th ng đoàn
  k t toàn dân, tăng c ng s nh t trí v chính tr tinh th n trongế ườ
  nhân dân, tham gia, xây d ng c ng c chính quy n nhân dân cùng
  nhà n c chăm lo b o v l i ích chính đáng c a nhân dân, đ ngướ
  viên nhân dân th c hi n quy n làm ch , nghiêm ch nh thi hành Hi n ế
  pháp pháp lu t, giám sát ho t đ ng c a c quan nhà n c, đ i bi u ơ ướ
  dân c cán b , viên ch c nhà n c...”. Đ i v i Qu c h i: M t tr n ướ
  T qu c Vi t Nam quy n trình d án lu t ra tr c Qu c h i (Đi u ướ
  87). T i đi u 125 quy đ nh Ch t ch M t tr n T qu c Vi t Nam
  ng i đ ng đ u các đoàn th nhân dân đ a ph ng đ c m i thamườ ươ ượ
  d các kỳ h p c a H i đ ng nhân dân đ c m i tham d h i ngh ượ
  U ban nhân dân cùng c p khi bàn các v n đ có liên quan”.
  Trong các văn ki n ch y u, quan tr ng c a Đ ng đ u nh n ế
  m nh: Phát huy dân ch g n li n v i nh ng n i dung xây d ng Đ ng,
  xây d ng tăng c ng hi u l c, hi u qu qu n c a Nhà n c. ườ ướ
  G n đây nh t, Ngh quy t H i ngh l n th chín Ban Ch p hành ế
  Trung ng khoá X, Đ ng ta coi công tác xây d ng Đ ng, xây d ngươ
  h th ng chính tr phát huy dân ch h i m t trong nh ng
  nhi m v và gi i pháp l n c n ti p t c t p trung ch đ o đ th c hi n ế
  th ng l i Ngh quy t Đ i h i X c a Đ ng. Theo c ch Đ ng lãnh ế ơ ế
  đ o, Nhà n c qu n lý, nhân dân làm ch , Đ ng đoàn U ban Trung ướ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2016 , 23:26

Mô tả tài liệu:

Vai trò của Mặt trận tổ quốc VN trong việc bầu cử Đại biểu Quốc Hội, bầu cử Đại biểu HĐND

Đề bài: Vai trò của Mặt trận tổ quốc VN trong việc bầu cử Đại biểu Quốc Hội, bầu cử Đại biểu HĐND. I.Vai trò của Mặt trận tổ quốc VN trong bộ máy nhà nuớc: Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, nước ta đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1960 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001). Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới.Đến nay, đất nước ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh quốc tế, có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011). Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới, đã xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong giai đoạn cách mạng mới nhằm xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Vì vậy cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Ở đây xin bàn một số vấn đề về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong chế độ chính trị nhà nước dân chủ - và việc sửa đổi, bổ sung, phát triển Hiến pháp năm 1992. 1. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nền dân chủ XHCN và xây dựng một nhà nước dân chủ thật sáng rõ, như Người khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ Bao nhiêu quyền lợi đều vì dân Bao nhiêu quyền hạn đều của dân Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra Đoàn thể từ xã đến Chính phủ do dân tổ chức nên Nói tóm lại, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”1. Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện trong quan hệ giữa nhân dân với nhà nước, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) đã quy định: “Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp (Điều 2 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001).Như thế, dân chủ XHCN là một hình thức chính trị - nhà nước của xã hội. Trong đó con người là thành viên trong xã hội có đầy đủ tư cách công dân - tư cách làm chủ xã hội và như thế mọi công dân có quyền làm chủ nhà nước mà mình cử ra. Vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong chế độ chính trị lần đầu tiên được khẳng định trong Hiến pháp tại Điều 9, Hiến pháp năm 1980: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - bao gồm các chính đảng, Tổng Công đoàn Việt Nam, tổ chức Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các thành viên khác của Mặt trận - là chỗ dựa vững chắc của nhà nước. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, giáo dục và động viên nhân dân đề cao ý thức làm chủ tập thể, ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Vị trí vai trò của Mặt trận còn được cụ thể trong các cơ quan nhà nước, như điều 86 Hiến pháp 1986 quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội”. Đối với Hội đồng Bộ trưởng điều 106 quy định: “Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người phụ trách chính của các đoàn thể nhân dân trong mặt trận được mời tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng khi cần thiết”. Đối với Hội đồng nhân dân: “Trong hoạt động của mình Hội đồng nhân dân dựa vào sự cộng tác chặt chẽ của Mặt trận...” (điều 114). “Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... được mời tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân khi cần thiết”. Bổ sung và phát triển vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong chế độ chính trị Hiến pháp năm 1992, tại điều 9

Tin mới nhất

Trang