Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58
2 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58
3 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58
4 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58

Vai trò của hoạt động truyền thông quan hệ công chúng trong quảng bá thương hiệu

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 12
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 33 | Loại file: DOC
 • Đ I H C QU C GIA HÀ N I
  TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂNƯỜ
  KHOA BÁO CHÍ
  ------
  NIÊN LU N
  Vai trò c a ho t đ ng quan h công chúng
  đ i v i vi c qu ng bá th ng hi u Vi t Nam ươ
  (Kh o sát ho t đ ng truy n thông quan h công chúng c a công ty cà
  phê Trung Nguyên qua ch ng trình “Xây d ng th ng hi u nông s nươ ươ
  Vi t Nam” )
  Giáo viên h ng d n ướ : Th.S. Đ Anh Đ c
  Sinh viên : Ph m Th Thu Hà
  L p : K46 - Báo chí
  Hà N i - 2004
 • M Đ U
  Tính c p thi t c a đ tài ế :
  Theo th ng không chính th c c a m t nhà nghiên c u báo chí, m t
  trong nh ng t c m t đ c xu t hi n v i t n su t l n nh t trên báo chí ượ
  các ph ng ti n thông tin đ i chúng n c ta nh ng năm đ u c a th kươ ướ ế
  21 là: "th ng hi u", "qu ng th ng hi u", "t o d ng qu n tr th ngươ ươ ươ
  hi u", "m t c p th ng hi u"... Ch a bao gi th ng hi u l i tr thành m t ươ ư ươ
  ch đ th i s đ c các doanh nghi p, các c quan Nhà n c, các hi p h i ượ ơ ướ
  th ng m i quan tâm m t cách đ c bi t nh hi n nay. D ng nh vi c xâyươ ư ườ ư
  d ng, t o d ng th ng hi u c a s n ph m, c a t ch c, c a t nh, th m chí là ươ
  th ng hi u qu c gia đã th c s tr thành m t nhu c u thi t y u, m t xu thươ ế ế ế
  không th c ng l i đ c n u mu n t n t i trong b i c nh h i nh p. B ưỡ ượ ế
  Th ng m i khuy n cáo các doanh nghi p ph i đăng s h u th ng hi u.ươ ế ươ
  U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh đ ra ch ng trình giúp doanh ươ
  nghi p xây d ng b o h 1.000 th ng hi u. Đài Truy n hình Vi t Nam ươ
  phát hàng kỳ liên ti p ch ng trình Đ i tho i tr c ti p v i các nhà xây d ngế ươ ế
  qu n th ng hi u Vi t Nam. ươ Báo Sài Gòn ti p th h n chuyên m cế
  "H i đáp th ng hi u" trên m i s báo... Báo chí và các ph ng ti n thông tin ươ ươ
  đ i chúng đã nh p cu c m t cách sôi n i cùng v i các doanh nghi p, các c ơ
  quan qu n Nhà n c, các hi p h i th ng m i trong vi c t o d ng ướ ươ
  qu ng bá th ng hi u Vi t Nam. ươ
  Quan h công chúng m t lĩnh v c m i du nh p vào Vi t Nam t khi
  đ i m i cùng v i s xu t hi n c a các công ty n c ngoài đ u t t i Vi t ướ ư
  Nam. V i nh ng u th đ c bi t, quan h công chúng đang tr thành m t ư ế
  trong nh ng s l a ch n hàng đ u c a các doanh nghi p trong vi c t o d ng
  qu ng th ng hi u. Tháng 11/2003, Công ty phê Trung Nguyên cùng ươ
  m t s đ n v đã đ ng ta kh i x ng xây d ng ch ng trình "Xây d ng ơ ướ ươ
  th ng hi u nông s n Vi t Nam". Đó nh h i chuông c nh báo tr c th cươ ư ướ
 • tr ng th ng hi u ngành Nông s n Vi t Nam, đ ng th i cũng b c kh i ươ ướ
  đ u tiên phong trong hành trình t o d ng kh ng đ nh v trí c a các th ngươ
  hi u Vi t. Sau g n 1 m th c hi n, ch ng trình đã thu hút ươ đ c đông đ oượ
  s quan tâm c a c ng đ ng h i. Và đ c bi t ho t đ ng báo chí trong n c ướ
  đã tham gia sôi n i vào ch ng trình mang ý nghĩa đ c bi t này. ươ
  Do đâu ch ng trình "Xây d ng th ng hi u nông s n Vi t Nam" ươ ươ
  Công ty phê Trung Nguyên l i giành đ c s quan tâm sâu s c, tích c c ượ
  ng h c a c ng đ ng h i, đ c bi t báo gi i đ n nh v y ? Trung ế ư
  Nguyên đã ti n hành nh ng ho t đ ng truy n thông ra sao đ t o d ng đ cế ượ
  uy tín hình nh t t đ p v ch ng trình cũng nh v th ng hi u ươ ư ươ
  phêhòa tan G7 ? Đó nh ng ý do thôi thúc chúng tôi ch n đ tài: Vai trò c a
  ho t đ ng truy n thông quan h công chúng trong qu ng th ng hi u ươ
  (Kh o sát qua ho t đ ng truy n thông c a Công ty phê Trung Nguyên) cho
  niên lu n này.
  Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ượ :
  - Quan đi m v ho t đ ng quan h công chúng vai trò c a quan h
  công chúng đ i v i vi c t o d ng, qu ng bá th ng hi u. ươ
  - Thu th p nghiên c u ho t đ ng truy n thông th c t c a Công ty ế
  phê Trung Nguyên.
  - Tham kh o các bài báo đ c đăng trên báo chí trong n c. ượ ướ
  Ph ng pháp nghiên c uươ :
  - Tra c u và t ng h p tài li u v quan h công chúng.
  - Tham kh o lý thuy t v th ng hi u và qu ng bá th ng hi u. ế ươ ươ
  - T p h p t li u v ho t đ ng truy n thông c a Công ty Trung ư
  Nguyên.
  - T p h p, kh o sát thông tin trên báo chí.
  C u trúc :
  Ch ng Iươ . thuy t v quan h công chúng vai trò c a ho t đ ngế
  quan h công chúng trong qu ng bá th ng hi u. ươ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015 , 16:37

Mô tả tài liệu:

Vai trò của hoạt động truyền thông quan hệ công chúng trong quảng bá thương hiệu

Đ I H C QU C GIA HÀ N I Ạ Ọ Ố ỘTR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂNƯỜ Ạ Ọ Ọ ỘKHOA BÁO CHÍ------NIÊN LU NẬVai trò c a ho t đ ng quan h công chúngủ ạ ộ ệđ i v i vi c qu ng bá th ng hi u Vi t Nam ố ớ ệ ả ươ ệ ở ệ(Kh o sát ho t đ ng truy n thông quan h công chúng c a công ty càả ạ ộ ề ệ ủphê Trung Nguyên qua ch ng trình “Xây d ng th ng hi u nông s nươ ự ươ ệ ảVi t Nam”ệ )Giáo viên h ng d n ướ ẫ : Th.S. Đ Anh Đ cỗ ứSinh viên : Ph m Th Thu Hàạ ịL p ớ : K46 - Báo chíHà N i - 2004ộ

Tin mới nhất

Trang