Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58
2 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58
3 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58
4 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:58

Vai trò của hoạt động truyền thông quan hệ công chúng trong quảng bá thương hiệu

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 33 | Loại file: DOC
 • Đ I H C QU C GIA HÀ N I
  TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂNƯỜ
  KHOA BÁO CHÍ
  ------
  NIÊN LU N
  Vai trò c a ho t đ ng quan h công chúng
  đ i v i vi c qu ng bá th ng hi u Vi t Nam ươ
  (Kh o sát ho t đ ng truy n thông quan h công chúng c a công ty cà
  phê Trung Nguyên qua ch ng trình “Xây d ng th ng hi u nông s nươ ươ
  Vi t Nam” )
  Giáo viên h ng d n ướ : Th.S. Đ Anh Đ c
  Sinh viên : Ph m Th Thu Hà
  L p : K46 - Báo chí
  Hà N i - 2004
 • M Đ U
  Tính c p thi t c a đ tài ế :
  Theo th ng không chính th c c a m t nhà nghiên c u báo chí, m t
  trong nh ng t c m t đ c xu t hi n v i t n su t l n nh t trên báo chí ượ
  các ph ng ti n thông tin đ i chúng n c ta nh ng năm đ u c a th kươ ướ ế
  21 là: "th ng hi u", "qu ng th ng hi u", "t o d ng qu n tr th ngươ ươ ươ
  hi u", "m t c p th ng hi u"... Ch a bao gi th ng hi u l i tr thành m t ươ ư ươ
  ch đ th i s đ c các doanh nghi p, các c quan Nhà n c, các hi p h i ượ ơ ướ
  th ng m i quan tâm m t cách đ c bi t nh hi n nay. D ng nh vi c xâyươ ư ườ ư
  d ng, t o d ng th ng hi u c a s n ph m, c a t ch c, c a t nh, th m chí là ươ
  th ng hi u qu c gia đã th c s tr thành m t nhu c u thi t y u, m t xu thươ ế ế ế
  không th c ng l i đ c n u mu n t n t i trong b i c nh h i nh p. B ưỡ ượ ế
  Th ng m i khuy n cáo các doanh nghi p ph i đăng s h u th ng hi u.ươ ế ươ
  U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh đ ra ch ng trình giúp doanh ươ
  nghi p xây d ng b o h 1.000 th ng hi u. Đài Truy n hình Vi t Nam ươ
  phát hàng kỳ liên ti p ch ng trình Đ i tho i tr c ti p v i các nhà xây d ngế ươ ế
  qu n th ng hi u Vi t Nam. ươ Báo Sài Gòn ti p th h n chuyên m cế
  "H i đáp th ng hi u" trên m i s báo... Báo chí và các ph ng ti n thông tin ươ ươ
  đ i chúng đã nh p cu c m t cách sôi n i cùng v i các doanh nghi p, các c ơ
  quan qu n Nhà n c, các hi p h i th ng m i trong vi c t o d ng ướ ươ
  qu ng bá th ng hi u Vi t Nam. ươ
  Quan h công chúng m t lĩnh v c m i du nh p vào Vi t Nam t khi
  đ i m i cùng v i s xu t hi n c a các công ty n c ngoài đ u t t i Vi t ướ ư
  Nam. V i nh ng u th đ c bi t, quan h công chúng đang tr thành m t ư ế
  trong nh ng s l a ch n hàng đ u c a các doanh nghi p trong vi c t o d ng
  qu ng th ng hi u. Tháng 11/2003, Công ty phê Trung Nguyên cùng ươ
  m t s đ n v đã đ ng ta kh i x ng xây d ng ch ng trình "Xây d ng ơ ướ ươ
  th ng hi u nông s n Vi t Nam". Đó nh h i chuông c nh báo tr c th cươ ư ướ
 • tr ng th ng hi u ngành Nông s n Vi t Nam, đ ng th i cũng b c kh i ươ ướ
  đ u tiên phong trong hành trình t o d ng kh ng đ nh v trí c a các th ngươ
  hi u Vi t. Sau g n 1 m th c hi n, ch ng trình đã thu hút ươ đ c đông đ oượ
  s quan tâm c a c ng đ ng h i. Và đ c bi t ho t đ ng báo chí trong n c ướ
  đã tham gia sôi n i vào ch ng trình mang ý nghĩa đ c bi t này. ươ
  Do đâu ch ng trình "Xây d ng th ng hi u nông s n Vi t Nam" ươ ươ
  Công ty phê Trung Nguyên l i giành đ c s quan tâm sâu s c, tích c c ượ
  ng h c a c ng đ ng h i, đ c bi t báo gi i đ n nh v y ? Trung ế ư
  Nguyên đã ti n hành nh ng ho t đ ng truy n thông ra sao đ t o d ng đ cế ượ
  uy tín hình nh t t đ p v ch ng trình cũng nh v th ng hi u ươ ư ươ
  phêhòa tan G7 ? Đó nh ng ý do thôi thúc chúng tôi ch n đ tài: Vai trò c a
  ho t đ ng truy n thông quan h công chúng trong qu ng th ng hi u ươ
  (Kh o sát qua ho t đ ng truy n thông c a Công ty phê Trung Nguyên) cho
  niên lu n này.
  Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ượ :
  - Quan đi m v ho t đ ng quan h công chúng vai trò c a quan h
  công chúng đ i v i vi c t o d ng, qu ng bá th ng hi u. ươ
  - Thu th p nghiên c u ho t đ ng truy n thông th c t c a Công ty ế
  phê Trung Nguyên.
  - Tham kh o các bài báo đ c đăng trên báo chí trong n c. ượ ướ
  Ph ng pháp nghiên c uươ :
  - Tra c u và t ng h p tài li u v quan h công chúng.
  - Tham kh o lý thuy t v th ng hi u và qu ng bá th ng hi u. ế ươ ươ
  - T p h p t li u v ho t đ ng truy n thông c a Công ty Trung ư
  Nguyên.
  - T p h p, kh o sát thông tin trên báo chí.
  C u trúc :
  Ch ng Iươ . thuy t v quan h công chúng vai trò c a ho t đ ngế
  quan h công chúng trong qu ng bá th ng hi u. ươ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015 , 16:37

Mô tả tài liệu:

Vai trò của hoạt động truyền thông quan hệ công chúng trong quảng bá thương hiệu

Đ I H C QU C GIA HÀ N I Ạ Ọ Ố ỘTR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂNƯỜ Ạ Ọ Ọ ỘKHOA BÁO CHÍ------NIÊN LU NẬVai trò c a ho t đ ng quan h công chúngủ ạ ộ ệđ i v i vi c qu ng bá th ng hi u Vi t Nam ố ớ ệ ả ươ ệ ở ệ(Kh o sát ho t đ ng truy n thông quan h công chúng c a công ty càả ạ ộ ề ệ ủphê Trung Nguyên qua ch ng trình “Xây d ng th ng hi u nông s nươ ự ươ ệ ảVi t Nam”ệ )Giáo viên h ng d n ướ ẫ : Th.S. Đ Anh Đ cỗ ứSinh viên : Ph m Th Thu Hàạ ịL p ớ : K46 - Báo chíHà N i - 2004ộ

Tin mới nhất

Trang