Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 19:50

Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • L i m đ u
  C quan hành chính nhà n c là b ph n h p thành c a b máy nhàơ ướ
  n c, tr c thu c c quan quy n l c nhà n c cùng c p, đ cướ ơ ướ ượ
  thành l p đ th c hi n ch c năng qu n lí hành chính nhà n c. ướ
  Quy ph m pháp lu t hành chính các quy t c x s chung do c ơ
  quan nhà n c, các cán b nhà n c th m quy n ban hành, chướ ướ
  y u đi u ch nh nh ng quan h h i phát sinh trong lĩnh v c qu nế
  lý hành chính nhà n c (còn g i là ho t đ ng ch p hành - đi u hànhướ
  c a Nhà n c). ướ
  Trong qu n hành chính nhà n c, các ch th qu n hành chính ướ
  nhà n c c n đ n quy ph m pháp lu t đ đ nh ra các khuôn m uướ ế
  x s chung cho các đ i t ng qu n lí. Ph n l n quy ph m pháp ượ
  lu t hành chính do c quan hành chính nhà n c ban hành. V y ơ ướ
  vai trò c a c quan hành chính nhà n c trong vi c xây d ng quy ơ ướ
  ph m pháp lu t hành chính nh th nào? Các c quan này vai ư ế ơ
  trò đ i v i vi c th c hi n các quy ph m pháp lu t hành chính
  ph n l n do chính mình ban hành ra không? Đ tr l i câu h i đó
  cũng nh nâng cao hi u bi t v ho t đ ng l p quy c a các c quanư ế ơ
  hành chính nhà n c, trong bài t p cu i này, em xin trình bày v nướ
  đ :
  “Vai trò c a c quan hành chính nhà n c trong vi c ơ ướ
  xây d ng và th c hi n quy ph m pháp lu t hành chính”.
 • I/ Vai trò c a c quan HCNN trong vi c xây d ng QPPL hành ơ
  chính
  1. Xây d ng QPPL hành chính quy n nhi m v c a c ơ
  quan HCNN
  M t trong các hình th c qu n HCNN ban hành văn b n QPPL.
  S l ng văn b n QPPL do các c quan HCNN ban hành r t l n, ượ ơ
  t ng ng v i đó s l ng l n QPPL hành chính do các c quanươ ượ ơ
  HCNN xây d ng. Đi u đó d ng nh không phù h p v i ch c năng ườ ư
  c b n c a b máy HCNN. S nh v y ch y u b i các cơ ư ế ơ
  quan quy n l c nhà n c các c p không ho t đ ng th ng xuyên ướ ườ
  vi c m r ng ph m vi các v n đ ch c quan quy n l c nhà ơ
  n c m i đ c phép quy t đ nh không ph i vô t n.ướ ượ ế
  M t khác, pháp lu t hi n hành th c ti n qu n kh ng đ nh kh
  năng l p quy đ c l p c a các c quan HCNN. Nh ng quy t c x s ơ
  nói chung trong lu t và các văn b n khác cũng nh QPPL hành chính ư
  nói riêng c a c quan quy n l c nhà n c không bao hàm h t m i ơ ướ ế
  v n đ c a đ i s ng h i. Chúng ch nh ng quy đ nh chung
  c n đ c c th hoá trong t ng lĩnh v c qu n HCNN. Nhi m v ượ
  c th hoá đó đ c pháp lu t trao cho các c quan HCNN t ng ượ ơ ươ
  ng.
  Xây d ng pháp lu t ho t đ ng quan tr ng c a nhà n c. Trong ướ
  đó, xây d ng QPPL hành chính l i càng có ý nghĩa quan tr ngđây
  ph ng ti n ch y u c s c a qu n HCNN. Các QPPLươ ế ơ
  hành chính ch y u do các c quan HCNN ban hành trên c s c ế ơ ơ
  th hoá, chi ti t hoá các quy đ nh c a hi n pháp, lu t pháp l nh ế ế
  trong lĩnh v c qu n lí HCNN.
 • Đi u 112 Hi n pháp 1992 đã quy đ nh cho Chính ph trình d án ế
  lu t, pháp l nh các d án khác tr c Qu c h i UBTVQH. ướ
  Lu t ban hành văn b n QPPL cũng quy đ nh cho các c quan HCNN ơ
  đ c ban hành văn b n QPPL nh : Ngh đ nh c a Chính ph ;ượ ư
  Quy t đ nh c a Th t ng Chính ph ; Thông t c a B tr ng,ế ướ ư ưở
  Th tr ng c quan ngang b ; Quy t đ nh, Ch th c a UBND… ưở ơ ế
  S l ng QPPL hành chính trong các văn b n này là r t l n. ượ
  Tóm l i , c quan HCNN tham gia xây d ng ban hành văn b nơ
  QPPL nói chung. C quan HCNN c quan ch c năng qu n ơ ơ
  HCNN. Do v y, đ th c hi n đ c ch c năng, nhi m v c a mình, ượ
  c quan HCNN c n thi t ph i xây d ng và ban hành các QPPL hànhơ ế
  chính.
  2. Vai trò c a c quan HCNN trong vi c xây d ng QPPL hành ơ
  chính
  2.1C quan HCNN đ a ra ki n ngh xây d ng QPPL hành chínhơ ư ế
  Chính ph tham gia vào vi c xây d ng QPPL hành chính ngay t
  nh ng khâu đ u tiên, trong ho t đ ng xây d ng ch ng trình xây ươ
  d ng pháp lu t. Chính ph đ ng đ u h th ng c quan HCNN, ơ
  c quan HCNN th m quy n chung trung ng. Do đó, Chínhơ ươ
  ph tham gia xây d ng QPPL hành chính ngay t đ u, đ a ra ki n ư ế
  ngh xây d ng QPPL hành chính nói riêng là t t y u. ế
  Chính ph trách nhi m l p đ ngh v ch ng trình xây d ng ươ
  lu t, pháp l nh trình UBTVQH phát bi u ý ki n v đ ngh xây ế
  d ng lu t, pháp l nh c a các c quan khác. B T pháp giúp Chính ơ ư
  ph l p đ ngh v ch ng trình xây d ng lu t, pháp l nh. Ta bi t ươ ế
  r ng, ngu n c a lu t hành chính là nh ng văn b n QPPL do c quan ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2015 , 00:36

Mô tả tài liệu:

Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, được thành lập để thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước. Quy phạm pháp luật hành chính là các quy tắc xử sự chung do cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền ban hành, chủ yếu điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước (còn gọi là hoạt động chấp hành - điều hành của Nhà nước). Trong quản lí hành chính nhà nước, các chủ thể quản lí hành chính nhà nước cần đến quy phạm pháp luật để định ra các khuôn mẫu xử sự chung cho các đối tượng quản lí. Phần lớn quy phạm pháp luật hành chính là do cơ quan hành chính nhà nước ban hành. Vậy vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính là như thế nào? Các cơ quan này có vai trò gì đối với việc thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính mà phần lớn do chính mình ban hành ra không? Để trả lời câu hỏi đó cũng như nâng cao hiểu biết về hoạt động lập quy của các cơ quan hành chính nhà nước, trong bài tập cuối kì này, em xin trình bày vấn đề: “Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính”.

Tin mới nhất

Trang