Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Jung Hyun Yeon Thứ tư, Tháng 10 26, 2016 - 09:36
2 Jung Hyun Yeon Thứ tư, Tháng 10 26, 2016 - 20:27

Ủng hộ chính phủ theo đuổi chính sách tự do thương mại hóa

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 27 | Loại file: DOC
 • L i M Đ u
  T do hóa th ng m i ch s ươ n i l ng cans thi p c a nhà
  n cướ hay chính ph vào lĩnh v c trao đ i, buôn bán qu c t . T do ế
  hóa th ng m i nhu c u hai chi u c a h u h t các n n kinh tươ ế ế
  th tr ng, bao g m: nhu c u bán hàng hóa, đ u t ra n c ngoài và ườ ư ướ
  nhu c u mua hàng hóa, nh n v n đ u t c a n c ngoài. ư ướ
  T do hóa th ng m i đi u c n thi t đ i v i b t kỳ qu c gia ươ ế
  đang phát tri n nào trong đó Vi t Nam b i nh ng l i ích to l n
  mang l i cho n n kinh t qu c dân. Các qu c gia s đ c ế ượ
  h ng l i nh chuyên s n xu t nh ng hàng hóa d ch v hưở
  s n xu t hi u qu nh t, nh trao đ i nh ng hàng hóa d ch v
  này đ đ c nh ng hàng hóa d ch v các qu c gia khác ượ
  s n xu t v i ch t l ng cao h n nh ng giá th p h n. V i cách ượ ơ ư ơ
  làm nh v y, các qu c gia s đ c h ng l i t vi c s n xu t hi uư ượ ưở
  qu h n, ng i tiêu dùng nhi u s l a ch n h n, hàng hóa ơ ườ ơ
  d ch v ch t l ng t t h n nh ng giá r h n. Vi c d b nh ng ượ ơ ư ơ
  rào c n do chính ph d ng lên đ i v i th ng m i s cho phép m i ươ
  nhân đ c ti p c n th tr ng r ng l n c a th gi i v i đ y đượ ế ườ ế
  các lo i m t hàng, t th c ph m, qu n áo, các m t hàng ch t o ế
  khác cho t i nh ng d ch v t o thành c s h t ng c a m t n n ụ ạ ơ
  kinh t hi n đ i, t tài chính t i vi n thông, giao thông và giáo d c.ế
  T do th ng m i không ch con đ ng hi u qu giúp m t qu c ươ ườ
  gia thoát kh i c nh nghèo đói th m chí còn con đ ng ườ
  ch c ch n nh t đ thúc đ y qu c gia ti p t i s th nh v ng ế ượ
  giàu có. Bài vi t sau đây s giúp cho m i ng i cái nhìn t ngế ườ
  quan h n v t do th ng m i, t thuy t đ n nh ng d th cơ ươ ế ế
  ti n, đ th nhìn th y đ c nh ng do sao chính ph Vi t ượ
  Nam nên theo đu i chính sách t hóa th ng m i cũng nh nh ng ươ ư
  ích l i, thành t u mà n n kinh t Vi t Nam đã, đang, và s đ t đ c ế ượ
  khi theo đu i chính sách này
 • 1. Tình hình kinh t Vi t Namế
  Tình hình kinh t th gi i v n còn nhi u b t n bi n đ ng ph cế ế ế
  t p. Tăng tr ng khu v c đ ng ti n chung châu Âu, đ c bi t các ưở
  n c đang ch u nh h ng c a n công v n còn m nh t, tác đ ngướ ưở
  không nh đ n s n xu t Vi t Nam. M t s n n kinh t l n m c ế ế
  có kỳ v ng tăng tr ng khá nh ng v n còn nhi u y u t r i ro nh : ưở ư ế ư
  Vi c đi u ch nh chính sách ti n t nh ng y u t không b n ế
  v ng trong chính sách tài chính công dài h n c a m t s n n kinh
  t phát tri n; tình tr ng b t n c a các n n kinh t m i n i; ph cế ấ ổ ế
  h i trong khu v c đ ng Euro v n còn y u... ế
  n c ta , s n xu t kinh ướ doanh ti p t c đ i m t v i nh ng khóế
  khăn, áp l c: S c mua trên th tr ng th p; kh năng h p th v n ườ
  c a n n kinh t ch a cao; ế ư s c ép n x u còn n ng n ; hàng hóa
  trong n c tiêu th ch m nhi u doanh nghi p thu h p s n xu t,ướ
  d ng ho t đ ng ho c gi i th g n 55.000 doanh nghi p đã gi i
  th ng ng ho t đ ng, ch y u doanh nghi p v a nh ế
  Trong đó, đáng chú ý quá trình tái c c u kinh t di n ra thi uơ ế ế
  đ ng b ch a th c s nh ng b c đi hi u qu . Ngoài ra, th i ư ướ
  gian g n đây tình hình bi n Đông nhi u di n bi n ph c t p, ế
  b c đ u nh h ng đ n đ ng thái phát tri n kinh t - h i ướ ưở ế ế
  đ i s ng dân c c n c. ư ướ
  1.1. Tăng tr ng GDP và l m phát:ưở
  T ng s n ph m trong n c (GDP) 6 tháng đ u năm 2014 c tính ướ ướ
  tăng 5,18% so v i cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý
  II tăng 5,25%. Đây m c tăng GDP cao so v i m c ng ng kỳ
  năm 2012 2013và c ba khu v c đ u m c tăng cao h n m c ơ
  tăng cùng kỳ năm 2013. T ng s n ph m trong n c (GDP) c a Vi t ướ
  Nam năm 2013 ch tăng 5,42% so v i năm 2012, cao h n m c 5,25% ơ
  năm 2012, nh ng th p h n m c tiêu 5,5%. N n kinh t v n ch aư ơ ế ư
  thoát kh i vùng trũng suy gi m kéo dài t m 2010, th t nghi p
  t l thi u vi c làm ngày càng gia tăng, đ c bi t t l th t nghi p ế
 • c a thanh niên, ti n l ng th c t c a lao đ ng trên đà gi m sút. ươ ế
  Tăng tr ng năm 2013 đ c ch y u t đóng góp c a ngànhưở ượ ế
  d ch v (tăng 6,59%, so v i 5,9% năm 2012), nh ng m c tăng này ư
  v n còn khá th p so v i trung bình 7,66% giai đo n 2005-2011.
  Trong khi đó, l m phát năm 2013 gi m sâu n đ nh m c6,04%.
  N u đánh giá t các nhóm hàng, y u t ch y u làm cho m c l mế ế ế
  phát th p giá l ng th c giá hàng hóa c b n trên th gi i ươ ơ ế
  gi m m nh so v i các năm tr c. Tuy chính sách ti n t xu ướ
  h ng n i l ng trong 2 năm qua song l m phát v n xu h ngướ ướ
  gi m th p cho th y t ng c u c a n n kinh t suy gi m ph n ế
  ng y u t đ i v i các chính sách m r ng, ch y u do chi tiêu t ế ế ư
  nhân gi m sút trong khi các doanh nghi p không đ ng l c đ u t ư
  do th tr ng đ u ra còn nhi u khó khăn. ườ
  Nói tóm l i, n n kinh t ki m soát đ c l m phát m c th p ế ượ
  nh ng đ i l i tăng tr ng s n l ng v n suy gi m, khu v c s nư ưở ượ
  xu t th c trì tr , thi u đ ng l c phát tri n b thu h p nhanh ế
  chóng, lao đ ng th t nghi p thi u vi c m gia tăng, thu nh p ế
  đ i s ng th c t c a đa s ng i dân gi m, an ninh tr t t ế ườ
  h i có nh ng di n bi n đáng lo ng i. ế
  1.2. V n đ u t phát tri n. ư
  Dù tăng lên v s v n nh ng so v i GDP, gi i ngân v n đ u t toàn ư ư
  h i nh ng năm qua liên t c gi m cho th y s th t ch t v tài
  khóa Ti p t c xu h ng t năm 2012, chi tiêu t nhân suy gi mế ướ ư
  dothu nh p kh d ng c a ng i dân nói chung không tăng. T ng ườ
  v u t phát tri n toàn h i năm 2013 ch chi m 30,4% GDP, ư ế
  m cth p nh t k t năm 2000 cho đ n nay, n u lo i tr y u t ế ế ế
  l m phátthì m c tăng t ng v n đ u t h i r t th p. Đi u này ư
  gi i chot c đ tăng tr ng th p trong m t hình tăng tr ng ưở ưở
  v n ch y ud a vào đ u t ch a d u hi u c i thi n ch t ế ư ư
  l ng đ u t trongnh ng năm qua. Trong c c u c a v n đ u t , tượ ư ơ ư
  tr ng đ u t khu v ckinh t nhà n c gia tăng liên ti p trong 3 năm ư ế ướ ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2016 , 18:36

Mô tả tài liệu:

Ủng hộ chính phủ theo đuổi chính sách tự do thương mại hóa

Tự do hóa thương mại chỉ sự nới lỏng cans thiệp của nhà nước hay chính phủ vào lĩnh vực trao đổi, buôn bán quốc tế. Tự do hóa thương mại là nhu cầu hai chiều của hầu hết các nền kinh tế thị trường, bao gồm: nhu cầu bán hàng hóa, đầu tư ra nước ngoài và nhu cầu mua hàng hóa, nhận vốn đầu tư của nước ngoài. Tự do hóa thương mại là điều cần thiết đối với bất kỳ quốc gia đang phát triển nào trong đó có Việt Nam bởi những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho nền kinh tế quốc dân. Các quốc gia sẽ được hưởng lợi nhờ chuyên sản xuất những hàng hóa và dịch vụ mà họ sản xuất hiệu quả nhất, và nhờ trao đổi những hàng hóa và dịch vụ này để có được những hàng hóa và dịch vụ mà các quốc gia khác sản xuất với chất lượng cao hơn nhưng có giá thấp hơn. Với cách làm như vậy, các quốc gia sẽ được hưởng lợi từ việc sản xuất hiệu quả hơn, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn, hàng hóa và dịch vụ có chất lượng tốt hơn nhưng giá rẻ hơn. Việc dỡ bỏ những rào cản do chính phủ dựng lên đối với thương mại sẽ cho phép mỗi cá nhân được tiếp cận thị trường rộng lớn của thế giới với đầy đủ các loại mặt hàng, từ thực phẩm, quần áo, các mặt hàng chế tạo khác cho tới những dịch vụ tạo thành cơ sở hạ tầng của một nền kinh tế hiện đại, từ tài chính tới viễn thông, giao thông và giáo dục. Tự do thương mại không chỉ là con đường hiệu quả giúp một quốc gia thoát khỏi cảnh nghèo đói mà thậm chí nó còn là con đường chắc chắn nhất để thúc đẩy quốc gia tiếp tới sự thịnh vượng và giàu có. Bài viết sau đây sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về tự do thương mại, từ lý thuyết đến những vĩ dụ thực tiễn, để có thể nhìn thấy được những lý do vì sao chính phủ Việt Nam nên theo đuổi chính sách tự hóa thương mại cũng như những ích lợi, thành tựu mà nền kinh tế Việt Nam đã, đang, và sẽ đạt được khi theo đuổi chính sách này 1. Tình hình kinh tế Việt Nam Tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là các nước đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn mờ nhạt, tác động không nhỏ đến sản xuất Việt Nam. Một số nền kinh tế lớn mặc dù có kỳ vọng tăng trưởng khá nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro như: Việc điều chỉnh chính sách tiền tệ và những yếu tố không bền vững trong chính sách tài chính công dài hạn của một số nền kinh tế phát triển; tình trạng bất ổn của các nền kinh tế mới nổi; phục hồi tr

Tin mới nhất

Trang