Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyễn văn Nguyên Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 10:45
2 nguyễn văn Nguyên Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 10:45
3 nguyễn văn Nguyên Thứ ba, Tháng 10 25, 2016 - 10:45
4 Nguyen Hoan Thứ ba, Tháng 5 16, 2017 - 05:50
5 Nguyen Hoan Thứ ba, Tháng 5 16, 2017 - 05:50
6 Nguyen Hoan Thứ ba, Tháng 5 16, 2017 - 05:50
7 Nguyen Hoan Thứ ba, Tháng 5 16, 2017 - 05:50
8 Nguyen Hoan Thứ ba, Tháng 5 16, 2017 - 05:50

Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 17
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 125 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  -----------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  NG DNG MNG NƠRON NHÂN TO D BÁO PH TI
  NGN HN H THNG ĐIN MIN BC
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  MÃ S:
  CHU NGHĨA
  Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN ĐỨC NGHĨA
  HÀ NI 2007
 • 1
  Môc lôc
  Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t............................................................................. 3
  Më ®Çu..................................................................................................................... 4
  CH¦¥NG I.................................................................................................................. 7
  PHô T¶I HÖ THèNG §IÖN MIÒN B¾C vµ bµi to¸n dù b¸o...................... 7
  1.1. Phô t¶i HÖ thèng ®iÖn miÒn B¾c .......................................................................7
  1.1.1. Giíi thiÖu chung vÒ HT§ miÒn B¾c...........................................................7
  1.1.2 TÇm quan träng cña dù b¸o phô t¶i...........................................................10
  1.1.3. Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn phô t¶i ng¾n h¹n .......................................11
  1.1.4. Môc tiªu vµ ph¹m vi nghiªn cøu dù b¸o phô t¶i ......................................15
  1.2. Bµi to¸n dù b¸o phô t¶i ...................................................................................16
  1.2.1. §Æc ®iÓm ®å thÞ phô t¶i HT§ miÒn B¾c...................................................16
  1.2.2. Dù b¸o phô t¶i ng¾n h¹n cho 24h tiÕp theo..............................................19
  CH¦¥NG II .............................................................................................................. 23
  Tæng quan VÒ M¹NG N¥RON NH¢N T¹O .................................................. 23
  2.1. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¹ng n¬ron nh©n t¹o...................................................23
  2.2. C¬ së lý thuyÕt m¹ng n¬ron............................................................................26
  2.3. Bé n·o vµ n¬ron sinh häc ...............................................................................27
  2.4 M« h×nh m¹ng n¬ron nh©n t¹o.........................................................................30
  2.4.1 M« h×nh mét n¬ron nh©n t¹o ....................................................................30
  3.4.2. M« h×nh m¹ng n¬ron nh©n t¹o.................................................................33
  Ch¬ng III............................................................................................................. 40
  øng dông m¹ng n¬ron ¸nh x¹ ®Æc trng tù tæ chøc Kohonen
  trong bµi to¸n ph©n lo¹i ngµy.............................................................. 40
  3.1. Sù cÇn thiÕt ph©n lo¹i ®å thÞ phô t¶i................................................................40
  3.1.1. TËp hîp c¸c kiÓu ®å thÞ phô t¶i ®Æc trng................................................40
  3.1.2. Sù cÇn thiÕt ph©n lo¹i ngµy b»ng ph¬ng ph¸p m¹ng n¬ron....................42
  3.2. M¹ng n¬ron ¸nh x¹ ®Æc trng tù tæ chøc Kohonen ........................................43
  3.2.1. CÊu tróc m¹ng..........................................................................................44
  3.2.2. HuÊn luyÖn m¹ng.....................................................................................45
  3.2.3. Sö dông m¹ng...........................................................................................47
  3.3. X©y dùng m¹ng Kohonen ®Ó ph©n lo¹i ngµy..................................................48
  3.3.1. ThiÕt kÕ cÊu tróc m¹ng.............................................................................48
  3.3.2. HuÊn luyÖn m¹ng.....................................................................................49
  3.3.3. X©y dùng cÊu tróc phÇn mÒm m« pháng m¹ng Kohonen ph©n lo¹i ngµy.
  ...........................................................................................................................52
  3.3.4. KÕt qu¶ sö dông m¹ng Kohonen ph©n lo¹i ngµy .....................................52
  3.3.5. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ph©n lo¹i ngµy trong th¸ng 2/2006, th¸ng 5/2006.......54
  CH¦¥NG iV............................................................................................................. 58
 • 2
  øNG DôNG M¹NG N¥RON NHIÒU LíP LAN TRUYÒN NG¦îC SAI Sè Dù
  B¸O PHô T¶I Ng¾n h¹n THEO NHIÖT §é M¤I TR¦êNG.......................... 58
  4.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ n vÒ m¹ng n¬ron nhiÒu líp lan truyÒn ngîc sai sè (Back
  propagation neural network)..................................................................................58
  4.1.1 KiÕn tróc m¹ng truyÒn th¼ng. ...................................................................59
  4.1.2. HuÊn luyÖn m¹ng.....................................................................................60
  4.1.3. Sö dông m¹ng...........................................................................................64
  4.1.4. Nghiªn cøu sù héi tô vµ ®é phøc t¹p cña qu¸ tr×nh huÊn luyÖn m¹ng. ....64
  4.1.5. Mét sè vÊn ®Ò vÒ m¹ng n¬ron nhiÒu líp..................................................67
  4.2. øng dông m¹ng n¬ron nhiÒu líp lan truyÒn ngîc sai sè x©y dùng bµi to¸n dù
  b¸o phô t¶i hÖ thèng ®iÖn.......................................................................................68
  4.2.1. C¸c bíc x©y dùng bµi to¸n dù b¸o phô t¶i.............................................68
  4.2.2. X©y dùng cÊu tróc phÇn mÒm m« pháng m¹ng n¬ron lan truyÒn ngîc sai
  sè øng dông trong bµi to¸n dù b¸o ®Ønh vµ ®¸y ®å thÞ phô t¶i...........................72
  4.2.3 Dù b¸o phô t¶i cho 24 giê trong ngµy.......................................................85
  CH¦¥NG V .............................................................................................................. 99
  HÖ thèng phÇn mÒm dù b¸o phô t¶i ng¾n h¹n cho hÖ thèng
  ®iÖn miÒn b¾c..................................................................................................... 99
  5.1. Giíi thiÖu vÒ c¬ së d÷ liÖu..............................................................................99
  5.2. §Æc t¶ c¸c chøc n¨ng....................................................................................100
  5.2.1. Truy vÊn d÷ liÖu.....................................................................................100
  5.2.2. Ph©n lo¹i d÷ liÖu ....................................................................................101
  5.2.3 ChuÈn ho¸ d÷ liÖu...................................................................................101
  5.2.4 HuÊn luyÖn m¹ng....................................................................................101
  5.2.5 Dù b¸o phô t¶i.........................................................................................101
  5.3 Híng dÉn sö dông........................................................................................102
  5.3.1 Truy vÊn d÷ liÖu......................................................................................102
  5.3.2 Ph©n lo¹i d÷ liÖu .....................................................................................103
  5.3.3 ChuÈn ho¸ d÷ liÖu...................................................................................103
  5.3.4 HuÊn luyÖn m¹ng....................................................................................104
  5.3.5 Dù b¸o ....................................................................................................104
  CH¦¥NG vI........................................................................................................... 106
  so s¸nh víi mét sè kÕt qu¶ ® cã vµ §¸nh gi¸ kÕt qu¶.......... 106
  6.1. So s¸nh víi mét sè ph¬ng ph¸p ®· cã.........................................................106
  6.2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶..........................................................................................111
  KÕT LUËN ............................................................................................................. 114
  Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................... 116
  Phô lôc i ............................................................................................................. 118
  Phô lôc II ............................................................................................................ 120
  Tãm t¾t luËn v¨n.......................................................................................... 123
  Summary............................................................................................................ 124

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:24

Mô tả tài liệu:

Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc

Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc

Tin mới nhất

Trang