Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 16:46
2 Trần Maguns Thứ hai, Tháng 3 6, 2017 - 23:49
3 Trần Maguns Thứ hai, Tháng 3 6, 2017 - 23:49
4 Trần Maguns Thứ hai, Tháng 3 6, 2017 - 23:49

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 188 | Loại file: DOC
 • 1
 • M Đ U
  1. Tính c p thi t c a đ tài ế
  Tr c đây, khi đ c p đ n các ngu n tài nguyên cho phát tri n, ng iướ ế ườ
  ta th ng cho r ng, đó các y u t n m trong 4 ch M: Men, Machines,ườ ế
  Materials Money (con ng i, máy móc, v t li u v n). Th nh ng,ườ ế ư
  trong th i đ i ngày nay, khi nói đ n tài nguyên phát tri n, không th không ế
  nh c đ n y u t th năm r t quan tr ng đó thông tin (Information). S ế ế
  xu t hi n c a y u t th năm thông tin đã t o ra s thay đ i l n mang ế
  tính cách m ng v ph ng th c làm vi c hình phát tri n trong th ươ ế
  gi i công nghi p hoá v i y u t d n đ o kinh t tri th c. Khi thông tin ế ế
  đã th c s tr thành m t l c l ng s n xu t v t ch t quan tr ng đ c th a ượ ượ
  nh n t t c các qu c gia, đ c s d ng th ng xuyên trong các ho t ượ ườ
  đ ng kinh t - h i (KT-XH) thì b c chuy n t h i công nghi p sang ế ướ
  xã h i thông tin s là t t y u. ế
  Cu c cách m ng v công ngh thông tin (CNTT) đang di n ra trên quy
  mô toàn c u và càng ngày càng đi vào chi u sâu, không lo i tr b t c qu c
  gia nào. đã đang t o ra m t b i c nh cho s ra đ i c a nh ng cái
  m i. B i, "cu c cách m ng thông tin đang trên đ ng ti n t i, đó không ườ ế
  đ n thu n ch cu c cách m ng v công ngh , v máy móc, v k thu t,ơ
  v ph n m m hay t c đ , tr c h t đó cu c cách m ng v quan ướ ế
  ni m, v đ i m i t duy" [59, tr.34]. ư
  Áp d ng nh ng ti n b , nh ng thành t u ng d ng CNTT trong phát ế
  tri n KT-XH đang v n đ mang tính th i s . ng d ng CNTT đ khai
  thác tri t đ m i năng l c, thay đ i ph ng th c qu n lý, đ i m i n n s n ươ
  xu t g n nh b t bu c đ i v i nh ng qu c gia đang phát tri n khi b c ư ướ
  vào giai đo n công nghi p hóa, hi n đ i hóa (CNH, HĐH).
  2
 • n c ta, nh t t khi b c sang th i kỳ đ i m i, ch tr ng ng ướ ướ ươ
  d ng CNTT đã đ c nh n m nh c th hoá trong nhi u ngh quy t c a ượ ế
  Đ ng và Chính ph . Ch ng h n nh : ư
  Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 c a B Chính tr v khoa ế
  h c công ngh trong s nghi p đ i m i; Ngh quy t H i ngh l n th ế
  b y BCH TW khoá VII v u tiên ng d ng phát tri n các công ngh ư
  tiên ti n, trong đó CNTT. Ngh quy t Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu cế ế
  l n th IX nh n m nh: "Phát tri n m nhnâng cao ch t l ng các ngành ượ
  d ch v : th ng m i, k c th ng m i đi n t , các lo i hình v n t i, b u ươ ươ ư
  chính - vi n thông... S m ph c p s d ng tin h c M ng thông tin qu c
  t (Internet) trong n n kinh t và đ i s ng xã h i” [20, tr.94]. ế ế
  Ch th s 58-CT/TW c a B Chính tr khoá IX xác đ nh rõ :
  ng d ng phát tri n CNTT n c ta nh m góp ph n gi i ướ
  phóng s c m nh v t ch t, trí tu tinh th n c a toàn dân t c, thúc
  đ y công cu c đ i m i, phát tri n nhanh hi n đ i hoá các ngành
  kinh t , tăng c ng năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p, h trế ườ
  có hi u qu cho quá trình ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , nâng cao ế ế
  ch t l ng cu c s ng c a nhân dân, b o đ m an ninh, qu c phòng ượ
  t o kh năng đi t t đón đ u đ th c hi n th ng l i s nghi p CNH,
  HĐH [22, tr.7].
  G n đây, Chính ph Vi t Nam đã ký hi p đ nh khung E-Asian v i m c
  tiêu chính là: xây d ng chính ph đi n t (CPĐT), th ng m i đi n t ươ
  (TMĐT) c ng đ ng đi n t , nghĩa chúng ta đã cam k t đ ng thu n ế
  tri n khai các ho t đ ng c a hi p đ nh, t ng b c xây d ng c s h t ng ướ ơ
  nh m th c hi n hình CPĐT, TMĐT, c ng đ ng đi n t Vi t Nam.
  M t khi CPĐT, TMĐT, c ng đ ng đi n t đ c v n hành hi u qu , các ượ
  thao tác k thu t đ c chu n hoá và th c hi n nhanh chóng, thì m c đ chi ượ
  ph i ch quan c a y u t con ng i vào nhi u khâu c a quá trình qu n ế ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:10

Mô tả tài liệu:

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp

Tin mới nhất

Trang