Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Hien Thứ tư, Tháng 8 31, 2016 - 21:09
2 pham ha Thứ ba, Tháng 1 30, 2018 - 17:42
3 Phạm Văn Nam Thứ tư, Tháng 2 28, 2018 - 21:35

TUYỂN CHỌN 150 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 5 (phần 2)

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 25
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 34 | Loại file: DOC
 • Tuyển chọn 150 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5( kèm lời giải)
  150 bài toán B i d ng H c sinh gi i L p 5 ưỡ
  (t bài 51 đ n bài 100) ế
  Bài 51: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ nh trong hình v . Bi t BDư ế
  = 12 cm. Hãy tính di n tích ph n g ch chéo.
  Bài gi i : Di n tích tam giác ABD là :
  (12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)
  Di n tích hình vuông ABCD là :
  36 x 2 = 72 (cm2)
  Di n tích hình vuông AEOK là :
  72 : 4 = 18 (cm2)
  Do đó : OE x OK = 18 (cm2)
  r x r = 18 (cm2)
  Di n tích hình tròn tâm O là :
  18 x 3,14 = 56,92 (cm2)
  Di n tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)
  Di n tích hình vuông MNPQ là :
  9 x 4 = 36 (cm2)
  V y di n tích ph n g ch chéo là :
  56,52 - 36 = 20,52 (cm2)
  Bài 52: B n Toàn nhân m t s v i 2002 nh ng “đãng trí” quên vi t 2 ch s 0 ư ế ữ ố
  c a s 2002 nên k t qu “b ” gi m đi 3965940 đ n v . Toàn đã đ nh nhân s ế ơ
  nào v i 2002 ?
  Bài gi i : Vì "đãng trí" nên b n Toàn đã nhân nh m s đó v i 22.
  Th a s th hai b gi m đi s đ n v là : 2002 - 22 = 1980 (đ n v ). ơ ơ
  1
 • Tuyển chọn 150 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5( kèm lời giải)
  Do đó k t qu b gi m đi 1980 l n th a s th nh t, và b ng 3965940 đ n v .ế ơ
  V y th a s th nh t là : 3965940 : 1980 = 2003.
  Bài 53 : Ng i ta c ng 5 s và chia cho 5 thì đ c 138. N u x p các s theo ườ ượ ế ế
  th t l n d n thì c ng 3 s đ u tiên và chia cho 3 s đ c 127, c ng 3 s ượ
  cu i và chia cho 3 s đ c 148. B n có bi t s đ ng gi a theo th t trên là ượ ế
  s nào không ?
  Bài gi i : 138 là trung bình c ng c a 5 s , nên t ng 5 s là : 138 x 5 = 690.
  T ng c a ba s đ u tiên là : 127 x 3 = 381.
  T ng c a ba s cu i cùng là : 148 x 3 = 444.
  T ng c a hai s đ u tiên là : 690 - 444 = 246.
  S gi a là s đ ng th ba, nên s gi a là : 381 - 246 = 135.
  Bài 54 : Cho b ng ô vuông g m 10 dòng và 10 c t. Hai b n Tín và Nhi tô màu
  các ô, m i ô m t màu trong 3 màu : xanh, đ , tím. B n Tín b o : "L n nào tô
  xong h t các ô cũng có 2 dòng mà trên 2 dòng đó có m t màu tô s ô dòng này ế
  b ng tô s ô dòng kia". B n Nhi b o : "T phát hi n ra bao gi cũng có 2 c t
  đ c tô nh th ".ượ ư ế
  Nào, b n hãy cho bi t ai đúng, ai sai ? ế
  Bài gi i : Gi s s ô màu đ t t c các dòng đ u khác nhau m i
  dòng 10 ô nên s ô đ c màu đ ít nh t : ượ
  0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).
  lu n t ng t v i màu xanh, màu tím ta cũng k t qu nh v y. ươ ế ư
  Do đó b ng s ít nh t 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Đi u này mâu thu n v i
  b ng ch 100 ô.
  Ch ng t ít nh t ph i 2 dòng s ô b i cùng m t màu nh nhau. ư
  Đ i v i các c t, ta cũng l p lu n t ng t nh trên. Do đó c hai b n đ u ươ ư
  nói đúng.
  Bài 55 : Tìm 4 s t nhiên có t ng b ng 2003. Bi t r ng n u xóa b ch ế ế
  s hàng đ n v c a s th nh t ta đ c s th hai. N u xóa b ch s hàng ơ ượ ế ữ ố
  đ n v c a s th hai ta đ c s th ba. N u xóa b ch s hàng đ n v c aơ ượ ế ữ ố ơ
  s th ba ta đ c s th t . ượ ư
  2
 • Tuyển chọn 150 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5( kèm lời giải)
  Bài gi i : S th nh t không th nhi u h n 4 ch s vì t ng 4 s b ng 2003. N u ơ ế
  s th nh t có ít h n 4 ch s thì s không t n t i s th t . V y s th nh t ơ ư
  ph i có 4 ch s .
  G i s th nh t là abcd (a > 0, a, b, c, d < 10). S th hai, s th ba, s th t l n ư
  l t s là : abc ; ab ; a. Theo bài ra ta có phép tính :ượ
  abcd + abc + ab + a = 2003.
  Theo phân tích c u t o s ta có : aaaa + bbb + cc + d = 2003 (*)
  T phép tính (*) ta có a < 2, nên a = 1. Thay a = 1 vào (*) ta đ c : ượ
  1111 + bbb + cc + d = 2003.
  bbb + cc + d = 2003 - 1111
  bbb + cc + d = 892 (**)
  b > 7 vì n u b nh h n ho c b ng 7 thì bbb + cc + d nh h n 892 ; b < 9 vì n u b =ế ơ ơ ế
  9 thì bbb = 999 > 892. Suy ra b ch có th b ng 8.
  Thay b = 8 vào (**) ta đ c :ượ
  888 + cc + d = 892
  cc + d = 892 - 888
  cc + d = 4
  T đây suy ra c ch có th b ng 0 và d = 4.
  V y s th nh t là 1804, s th hai là 180, s th ba là 18 và s th t là 1. ư
  Th l i : 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)
  Bài 56 : M t ng i mang ra ch 5 gi táo g m hai lo i. S táo trong m i gi ườ
  l n l t là : 20 ; 25 ; 30 ; 35 và 40. M i gi ch đ ng m t lo i táo. Sau khi bán ượ
  h t m t gi táo nào đó, ng i y th y r ng : S táo lo i 2 còn l i đúng b ng ế ườ
  n a s táo lo i 1. H i s táo lo i 2 còn l i là bao nhiêu ?
  Bài gi i : S táo ng i đó mang ra ch là : ườ
  20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (qu )
  Vì s táo lo i 2 còn l i đúng b ng n a s táo lo i 1 nên sau khi bán, s táo còn l i
  ph i chia h t cho 3. ế
  Vì t ng s táo mang ra ch là 150 qu chia h t cho 3 nên s táo đã bán ph i chia ế
  h t cho 3. Trong các s 20, 25, 30, 35, 40 ch có 30 chia h t cho 3. Do v y ng i ế ế ườ
  y đã bán gi táo đ ng 30 qu .
  T ng s táo còn l i là :
  150 - 30 = 120 (qu )
  Ta có s đ bi u di n s táo c a lo i 1 và lo i 2 còn l i :ơ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2016 , 11:02

Mô tả tài liệu:

TUYỂN CHỌN 150 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 5 (phần 2)

Tuyển chọn 150 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5( kèm lời giải)150 bài toán B i d ng H c sinh gi i L p 5 ồ ưỡ ọ ỏ ớ (t bài 51 đ n bài 100)ừ ếBài 51: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ nh trong hình v . Bi t BDư ẽ ế= 12 cm. Hãy tính di n tích ph n g ch chéo.ệ ầ ạBài gi iả : Di n tích tam giác ABD là :ệ(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)Di n tích hình vuông ABCD là :ệ36 x 2 = 72 (cm2)Di n tích hình vuông AEOK là :ệ72 : 4 = 18 (cm2)Do đó : OE x OK = 18 (cm2)r x r = 18 (cm2)Di n tích hình tròn tâm O là :ệ18 x 3,14 = 56,92 (cm2)Di n tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)ệDi n tích hình vuông MNPQ là :ệ9 x 4 = 36 (cm2)V y di n tích ph n g ch chéo là :ậ ệ ầ ạ56,52 - 36 = 20,52 (cm2)Bài 52: B n Toàn nhân m t s v i 2002 nh ng “đãng trí” quên vi t 2 ch s 0ạ ộ ố ớ ư ế ữ ốc a s 2002 nên k t qu “b ” gi m đi 3965940 đ n v . Toàn đã đ nh nhân s ủ ố ế ả ị ả ơ ị ị ốnào v i 2002 ?ớBài gi iả : Vì "đãng trí" nên b n Toàn đã nhân nh m s đó v i 22.ạ ầ ố ớTh a s th hai b gi m đi s đ n v là : 2002 - 22 = 1980 (đ n v ).ừ ố ứ ị ả ố ơ ị ơ ị1

Tin mới nhất

Trang