Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Hien Thứ tư, Tháng 8 31, 2016 - 21:20
2 pham ha Thứ ba, Tháng 1 30, 2018 - 17:41

Tuyển chọn 150 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5 (Lời giải) Phần 3

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 30
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 22 | Loại file: DOC
 • Tuy n ch n 150 bài toán B i d ng HSG L p 5 (L i gi i) ưỡ
  Ph n 3
  Bài 101: Tô màu Hình bên g m 6 đ nh A, B, C, D, E, F và các c nh n i m t
  s đ nh v i nhau. Ta màu các đ nh sao cho hai đ nh đ c n i b i m t ượ
  c nh ph i đ c b i hai màu khác nhau. H i ph i c n ít nh t bao ượ
  nhiêu màu đ làm vi c đó?
  Bài gi i :
  T t c các đ nh A, B, C, D, E đ u n i v i đ nh F nên đ nh F ph i màu khác
  v i các đ nh còn l i. V i 5 đ nh còn l i thì A C cùng m t màu. B D
  cùng m t màu, E riêng m t màu, nh v y c n ít nh t 3 màu đ 5 đ nh sao ư
  cho 2 đ nh đ c n i b i m t c nh đ c tô b i 2 màu khác nhau. V y c n ít ượ ượ
  nh t 4 màu đ tô 6 đ nh c a hình theo yêu c u c a đ bài.
  Bài 102: Đi n s trên đ ng tròn Đi n 6 s ch n t 2 đ n 12 vào các ườ ế
  ch m trên 3 vòng tròn sao cho t ng 3 s n m trên m i vòng tròn đ u b ng
  18.
  Bài gi i : Sáu s ch n đó là:
  2, 4, 6, 8, 10, 12.
  Ta có:
  18 = 2 + 4 + 12
  18 = 2 + 6 + 10
  18 = 4 + 6 + 8
  Trên hình v ta th y c hai đ ng tròn l i có m t đi m chung. Nh v y s nào ườ ư
  đi n vào đi m chung đó s thu c hai t ng đã cho. Ta th y s 2, s 4, s 6 đ u
  l p l i hai l n nên ba s đó đ c đi n vào ba đi m chung. Các s đã cho đ c ượ ượ
  đi n vào hình v nh sau: ư
  THƯ VIỆN SEN VÀNG
  1
 • Tuy n ch n 150 bài toán B i d ng HSG L p 5 (L i gi i) ưỡ
  Ph n 3
  Bài 103 : Tìm hai s bi t r ng t ng c a chúng g p 5 l n hi u c a chúng ế
  và tích c a chúng g p 4008 l n hi u c a chúng.
  Bài gi i : Coi hi u c a hai s là 1 ph n thì t ng c a chúng là 5 ph n. Do đó s
  l n là (5 + 1) : 2 = 3 (ph n). S bé là : 3 - 1 = 2 (ph n). Tích c a hai s là : 2 x 3
  = 6 (ph n), mà tích hai s là 4008 nên giá tr m t ph n là : 4008 : 6 = 668. S
  là : 668 x 2 = 1336 ; s l n là : 668 x 3 = 2004.
  Bài 104 : Trong kho c a m t đ n v dân công còn l i đúng m t bao g o ơ
  ch a 39 kg g o. Bác c p d ng c n l y ra 11/13 s g o đó. H i ch v i ưỡ
  m t chi c cân lo i cân đĩa m t qu cân 1 kg, bác c p d ng ph i làm ế ưỡ
  th nào đ ch sau 3 l n cân l y ra đ s g o c n dùng. ế ủ ố
  Bài gi i : S g o bác c p d ng c n l y ra là : 39 x 11/13 = 33 (kg) ưỡ
  S g o còn l i sau khi bác c p d ng l y là : 39 - 33 = 6 (kg) ưỡ
  Cách th c hi n cân nh sau : ư
  L n 1 : Đ t qu cân lên m t đĩa cân, đ g o vào đĩa cân bên kia đ n khi cân ế
  thăng b ng, đ c 1 kg g o. ượ
  L n 2 : Đ t qu cân sang đĩa 1 kg g o v a cân đ c r i đ g o vào đĩa cân ượ
  tr ng đ n khi cân thăng b ng, đ c 2 kg g o. ế ượ
  L n 3 : Đ t c 3 kg g o cân đ c hai l n trên vào m t đĩa cân, đĩa cân kia đ ượ
  g o vào cho đ n khi cân thăng b ng, đ c m i bên 3 kg g o. ế ượ
  Nh v y s g o có đ c sau ba l n cân là 6 kg. S g o còn l i trong bao chínhư ượ
  là s g o mà bác c p d ng c n dùng. ưỡ
  Bài 105 : Lan nói m t s có 4 ch s b t kì s b ng 1/5 s vi t theo th t ữ ố ế
  ng c l i. Đ b n bi t Lan nói đúng hay sai ? ượ ế
  Bài gi i : G i s đó (a > 0 ; a, b, c, d < 10). S vi t theo th t ng c ế ượ
  l i là Theo đ u bài ta có :
  Nh ng d x 5 t n cùng 0 ho c 5 (khác 1) nên không tìm đ c giá tr c a aư ượ
  ho c d. V y b n Lan nói sai.
  Bài 106 : Bác Phong m t m nh đ t hình ch nh t, chi u r ng m nh
  đ t dài 8 m. Bác ngăn m nh đó thành hai ph n, m t ph n đ m nhà,
  THƯ VIỆN SEN VÀNG
  2
 • Tuy n ch n 150 bài toán B i d ng HSG L p 5 (L i gi i) ưỡ
  Ph n 3
  ph n còn l i đ làm v n. Di n tích ph n đ t làm nhà b ng 1/2 di n tích ườ
  m nh đ t còn chu vi ph n đ t làm nhà b ng 2/3 chu vi m nh đ t. Tính
  di n tích m nh đ t c a bác.
  Bài gi i : Có hai cách chia m nh đ t hình ch nh t thành hai ph n có di n tích
  b ng nhau.
  Cách chia 1 : nh hình 1.ư
  Hình 1
  G i m nh đ t hình ch nh t là ABCD và ph n đ t làm nhà là AMND.
  di n tích ph n đ t làm nhà b ng n a di nch m nh đ t nên M, N l n l t ượ
  là đi m chính gi a c a AB và CD. Do đó AM = MB = CN = ND.
  Chu vi c a ph n đ t làm nhà là : (AM + AD) x 2 = (AM + 8) x 2 = = AM x 2 + 8
  x 2 = AB + 16.
  Chu vi c a m nh đ t : (AB + AD) 2 = (AB + 8) x 2 = = AB x 2 + 8 x 2 = AB
  x 2 + 16.
  Hi u chu vi m nh đ t và chu vi ph n đ t làm nhà là : (AB x 2 + 16) - (AB + 16)
  = AB.
  Hi u này so v i chu vi m nh đ t thì chi m : 1 - 2/3 = 1/3 (chu vi m nh đ t) ế
  Do đó ta có : AB x 3 = AB x 2 + 16
  AB x 3 - AB x 2 = 16
  AB x (3 - 2) = 16
  AB = 16 (m).
  V y di n tích m nh đ t là : 16 x 8 = 128 (m
  2
  )
  Cách chia 2 : nh hình 2.ư
  Hình 2
  L p lu n t ng t tr ng h p trên, ta tìm đ c AB = 4 m. Đi u này ươ ườ ượ
  AB chi u dài c a m nh đ t hình ch nh t, đ ng nhiên ph i l n h n 8 m. ươ ơ
  Do đó tr ng h p này b lo i. ườ
  THƯ VIỆN SEN VÀNG
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2016 , 11:50

Mô tả tài liệu:

Tuyển chọn 150 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5 (Lời giải) Phần 3

Tuy n ch n 150 bài toán B i d ng HSG L p 5 (L i gi i)ể ọ ồ ưỡ ớ ờ ảPh n 3ầBài 101: Tô màu Hình bên g m 6 đ nh A, B, C, D, E, F và các c nh n i m tồ ỉ ạ ố ộs đ nh v i nhau. Ta tô màu các đ nh sao cho hai đ nh đ c n i b i m tố ỉ ớ ỉ ỉ ượ ố ở ộc nh ph i đ c tô b i hai màu khác nhau. H i ph i c n ít nh t là baoạ ả ượ ở ỏ ả ầ ấnhiêu màu đ làm vi c đó? ể ệBài gi iả : T t c các đ nh A, B, C, D, E đ u n i v i đ nh F nên đ nh F ph i tô màu khácấ ả ỉ ề ố ớ ỉ ỉ ảv i các đ nh còn l i. V i 5 đ nh còn l i thì A và C tô cùng m t màu. B và D tôớ ỉ ạ ớ ỉ ạ ộcùng m t màu, E tô riêng m t màu, nh v y c n ít nh t 3 màu đ tô 5 đ nh saoộ ộ ư ậ ầ ấ ể ỉcho 2 đ nh đ c n i b i m t c nh đ c tô b i 2 màu khác nhau. V y c n ítỉ ượ ố ở ộ ạ ượ ở ậ ầnh t 4 màu đ tô 6 đ nh c a hình theo yêu c u c a đ bài. ấ ể ỉ ủ ầ ủ ềBài 102: Đi n s trên đ ng tròn Đi n 6 s ch n t 2 đ n 12 vào cácề ố ườ ề ố ẵ ừ ếch m trên 3 vòng tròn sao cho t ng 3 s n m trên m i vòng tròn đ u b ngấ ổ ố ằ ỗ ề ằ18. Bài gi iả : Sáu s ch n đó là: ố ẵ2, 4, 6, 8, 10, 12.Ta có: 18 = 2 + 4 + 1218 = 2 + 6 + 1018 = 4 + 6 + 8Trên hình v ta th y c hai đ ng tròn l i có m t đi m chung. Nh v y s nàoẽ ấ ứ ườ ạ ộ ể ư ậ ốđi n vào đi m chung đó s thu c hai t ng đã cho. Ta th y s 2, s 4, s 6 đ u ề ể ẽ ộ ổ ấ ố ố ố ềl p l i hai l n nên ba s đó đ c đi n vào ba đi m chung. Các s đã cho đ cặ ạ ầ ố ượ ề ể ố ượđi n vào hình v nh sau: ề ẽ ưTHƯ VIỆN SEN VÀNG1

Tin mới nhất

Trang