Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phung Thi Trang Nhung Thứ sáu, Tháng 12 4, 2015 - 20:57
2 trần oanh Thứ sáu, Tháng 6 3, 2016 - 15:57
3 nguyễn anh tuấn Thứ tư, Tháng 6 8, 2016 - 13:57
4 Bình Hòa Thứ tư, Tháng 6 8, 2016 - 21:40
5 Bình Hòa Thứ tư, Tháng 6 8, 2016 - 21:40
6 Nguyễn Thúy Hằng Thứ năm, Tháng 6 9, 2016 - 10:26
7 Nguyen Sang Thứ năm, Tháng 6 9, 2016 - 14:38
8 Nguyen Sang Thứ năm, Tháng 6 9, 2016 - 14:38
9 Trần Huỳnh Bích Ngọc Thứ sáu, Tháng 7 29, 2016 - 16:59
10 Trần Huỳnh Bích Ngọc Thứ sáu, Tháng 7 29, 2016 - 17:01

Trang

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người và vận dụng vào việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh, sinh viên hiện nay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3,227
50
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • Ph n m đ u
  T t ng H Chí Minh là m t h th ng quan đi m toàn di n và sâu s cư ưở
  v nh ng v n đ c b n c a cách m ng Vi t Nam, k t qu c a s v n ơ ế
  d ng phát tri n sáng t o ch nghĩa Mác Lênin vào đi u ki n c th c a
  n c ta, k th a phát tri n giá tr các truy n th ng t t đ p c a dân t c,ướ ế
  ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i.ế
  Nghiên c u h c t p t t ng H Chí Minh nh m thu n nh m sâu ư ưở
  s c h th ng quan đi m ph ng pháp cách m ng H Chí Minh, nâng cao ươ
  thêm lòng yêu n c, tinh th n ph c v nhân dân, đ o đ c cách m ng c a m iướ
  ng i, đ làm cho ch nghĩa Mác Lênin t t ng H Chí Minh th c s trườ ư ưở
  thành n n t ng t t ng và kim ch nam trong hành đ ng c a m i chúng ta. ư ưở
  Tình yêu nhi u khía c nh khác nhau yêu th ng gia đình, tình yêu ươ
  đ t n c, tình yêu đôi l a, tình c m b n bè... Dù là tình c m gì đi n a thì tình ướ
  c m đó cũng xu t phát t trái tim, t tình yêu th ng con ng i, yêu th ng ươ ườ ươ
  đ ng lo i. Tình yêu đó luôn luôn th ng tr c trong m i chúng ta, luôn g n gũi ườ
  bên ta. Nên th T t ng H Chí Minh v nh yêu th ng con ng i ế ư ưở ươ ườ
  m t khía c nh quen thu c v i m i ng i h c sinh, sinh viên; nh ng m th ườ ư ế
  nào đ v n d ng vào giáo d c lòng nhân ái cho h c sinh, sinh viên m t
  câu h i khó.
  v y em ch n đ tài: T t ng H Chí Minh v tình yêu th ng ư ưở ươ
  con ng i và v n d ng vào vi c giáo d c lòng nhân ái cho h c sinh, sinh viênườ
  hi n nay.”
  1
 • N i dung
  I. T t ng H Chí Minh v tình yêu th ng con ng iư ưở ươ ườ
  1. Khái quát
  H Chí Minh là m t trong nh ng nhà t t ng, m t lãnh t cách m ng ư ưở
  th gi i đã bàn nhi u v v n đ đ o đ cgiáo d c đ o đ c. T t ng đ oế ư ưở
  đ c H Chí Minh do đó r t sâu s c, phong phú c v lu n th c ti n, đã
  tr thành m t b ph n vô giá c a văn hóa dân t c và nhân lo i, m t s c m nh
  to l n làm nên m i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam.
  Trong di s n t t ng đ o đ c H Chí Minh, chúng ta th tìm th y ư ư
  r t nhi u nh ng ý ki n đánh giá v ng i, v vi c, v t p th cũng nh v ế ườ ư
  nhân. Đó nh ng l i khen ng i, bi u d ng hay phê bình nh c nh . Đó ươ
  nh ng l i khuyên nên tránh hay nên làm, c n xây hay c n ch ng. Bao gi
  Ng i cũng phân bi t m t t t v i m t x u, m t thi n v i m t ác trong đ ngườ
  c cũng nh trong hành vi c a con ng i, trong m i quan h h i cùngơ ư ườ
  đa d ng, đ làm nh ng ph m ch t đ o đ c c n ph i xây d ng. Ng i làm ườ
  công vi c y r t th ng xuyên, g n nh m t ng i làm v n c n m n, hàng ườ ư ườ ườ
  ngày b t sâu, nh t c , t a lá c t cành, vun x i cho nh ng m m cây. Ph i chăng
  b t c ng i Vi t Nam nào cũng th th y nh ng v n đ đ o đ c H ườ
  Chí Minh đ t ra r t g n gũi v i mình, nh ng ph m ch t c n tu d ng, nh ng ưỡ
  đ nh h ng đ v n t i cái chân, thi n, m c a cu c s ng con ng i. Đó là ướ ươ ườ
  nh ng v n đ đ o đ c Ng i rút ra t cu c đ i th c c a con ng i và xã h i ườ ườ
  Vi t Nam, khái quát thành t t ng lu n đ o đ c, t đó tr l i c i t o con ư ưở
  ng i làm bi n đ i hi n th c xã h i ườ ế
  - Đ o đ c là cái g c c a ng i cách m ng ườ
  Khi đánh giá vai trò c a đ o đ c trong đ i s ng, t r t s m H Chí
  Minh đã kh ng đ nh đ o đ c ngu n nuôi d ng phát tri n con ng i, ưỡ ườ
  nh g c c a cây, ng n ngu n c a sông su i. Ng i nói: “Cũng nh sông tư ườ ư
  có ngu n m in c, không có ngu n thì sông c n. Cây ph i có g c, không ướ
  g c thì cây héo. Ng i cách m ng ph i đ o đ c, không đ o đ c t ườ
  tài gi i m y cũng không lãnh đ o đ c nhân dân.” Ng i cho r ng m ượ ườ
  cách m ng đ c i t o h i thành h i m i m t s nghi p r t v
  vang, nh ng là m t nhi m v r t n ng n . ư
  T t ng H Chí Minh đ o đ c trong hành đ ng, l y hi u qu th cư ưở
  t làm th c đo. Chính v y, H Chí Minh luôn đ t đ o đ c bên c nh tàiế ướ
  năng, g n đ c v i tài, l i nói đi đôi v i hành đ ng và hi u qu th c t . ế
  2
 • Nh v y, trong t t ng đ o đ c H Chí Minh, đ c tài, h ng ư ư ưở
  chuyên, ph m ch t và năng l c th ng nh t làm m t. Trong đó: đ cg c c a
  tài, h ng g c c a chuyên; ph m ch t g c c a năng l c. Tài th hi n
  c th đ o đ c trong hi u qu hành đ ng.
  - Đ o đ c là nhân t t o nên s c h p d n c a ch nghĩa xã h i
  Theo H Chí Minh, s c h p d n c a ch nghĩa xã h i ch a ph i ư
  t ng cao xa, m c s ng v t ch t d i dào, t t ng đ c t do gi iưở ư ưở ượ
  phóng, tr c h t nh ng giá tr đ o đ c cao đ p, ph m ch t c aướ ế
  nh ng ng i c ng s n u tú, b ng t m g ng s ng hành đ ng c a mình, ườ ư ươ
  chi n đ u lý t ng đó tr thành hi n th c.ế ưở
  H Chí Minh cho r ng, phong trào c ng s n c a công nhân qu c t tr ế
  thành l c l ng quy t đ nh v n m nh c a loài ng i không ch do chi n ượ ế ườ ế
  l c sách l c thiên tài c a cách m ng s n, còn do nh ng ph mượ ượ
  ch t đ o đ c cao đ p làm cho ch nghĩa c ng s n tr thành m t s c m nh vô
  đ ch.
  Trong t t ng H Chí Minh nh ng ph m ch t đ o đ c đ c nêu ra ư ưở ượ
  phù h p v i t ng đ i t ng, h n n a H Chí Minh nh n m nh ph m ch t ượ ơ
  này hay ph m ch t khác nh m đáp ng yêu c u c a nhi m v cách m ng
  trong t ng th i kỳ nh t đ nh. T đó H Chí Minh đã khái quát thành nh ng
  ph m ch t chung, c b n nh t c a con ng i Vi t Nam trong th i đ i m i. ơ ườ
  Có 4 ph m ch t chung c b n là ơ
  - Trung v i n c ướ
  - Hi u v i dânế
  - Th ng yêu con ng iươ ườ
  - Tinh th n qu c t trong sáng ế
  2. T t ng H Chí Minh v yêu th ng con ng iư ư ở ươ ườ
  Trong h th ng quan đi m toàn di n sâu s c c a Ch t ch H Chí
  Minh v nh ng v n đ c b n c a cách m ng Vi t Nam, trong đó t t ng ơ ư ư
  yêu th ng con ng i chi m gi m t v trí r t quan tr ng trong m i quan hươ ườ ế
  v i đ o đ c. B iH Chí Minh quan ni m t t ngđ o đ cm t; suy ư ưở
  nghĩ hành đ ng th ng nh t. Toàn b cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a
  Ng i lo cho dân, cho n c, đó t t ng xuyên su t, đ o đ c c aườ ướ ư ưở
  Ng i. Nghiên c u t t ng H Chí Minh chúng ta th y s th hi n nh tườ ư ưở
  quán gi a t t ng trung v i n c, hi u v i dân, yêu th ng con ng i, dìu ư ưở ướ ế ươ ườ
  d t con ng i, lo cho m i ng i, ph c v t n t y Đ ng, dân. Đó c t ườ ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2015 , 23:42

Mô tả tài liệu:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người và vận dụng vào việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh, sinh viên hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển giá trị các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm thuấn nhầm sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi người, để làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động của mỗi chúng ta. Tình yêu có nhiều khía cạnh khác nhau yêu thương gia đình, tình yêu đất nước, tình yêu đôi lứa, tình cảm bạn bè... Dù là tình cảm gì đi nữa thì tình cảm đó cũng xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương con người, yêu thương đồng loại. Tình yêu đó luôn luôn thường trực trong mỗi chúng ta, luôn gần gũi bên ta. Nên vì thế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người là một khía cạnh quen thuộc với mỗi người học sinh, sinh viên; nhưng làm thế nào để vận dụng nó vào giáo dục lòng nhân ái cho học sinh, sinh viên là một câu hỏi khó. Vì vậy em chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người và vận dụng vào việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh, sinh viên hiện nay.” Nội dung I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người 1. Khái quát Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, một lãnh tụ cách mạng thế giới đã bàn nhiều về vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh do đó rất sâu sắc, phong phú cả về lý luận và thực tiễn, đã trở thành một bộ phận vô giá của văn hóa dân tộc và nhân loại, một sức mạnh to lớn làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều những ý kiến đánh giá về người, về việc, về tập thể cũng như về cá nhân. Đó là những lời khen ngợi, biểu dương hay phê bình nhắc nhở. Đó là những lời khuyên nên tránh hay nên làm, cần xây hay cần chống. Bao giờ Người cũng phân biệt mặt tốt với mặt xấu, mặt thiện với mặt ác trong động cơ cũng như trong hành vi của con người, trong mối quan hệ xã hội vô cùng đa dạng, để làm rõ những phẩm chất đạo đức cần phải xây dựng. Người làm công việc ấy rất thường xuyên, gần như một người làm vườn cần mẫn, hàng ngày bắt sâu, nhặt cỏ, tỉa lá cắt cành, vun xới cho những mầm cây. Phải chăng bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể thấy những vấn đề đạo đức mà Hồ Chí Minh đặt ra rất gần gũi với mình, những phẩm chất cần tu dưỡng, những định hướng để vươn tới cái chân, thiện, mỹ của cuộc sống con người. Đó là những vấn đề đạo đức Người rút ra từ cuộc đời thực của con người và xã hội Việt Nam, khái quát thành tư tưởng lý luận đạo đức, từ đó trở lại cải tạo con người làm biến đổi hiện thực xã hội - Đạo đức là cái gốc của người cách mạng Khi đánh giá vai trò của đạo đức trong đời sống, từ rất sớm Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.” Người cho rằng làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng là một nhiệm vụ rất nặng nề. Tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đức với tài, lời nói đi đôi với hành động và hiệu quả thực tế. Như vậy, trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực thống nhất làm một. Trong đó: đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên; phẩm chất là gốc của năng lực. Tài là thể hiện cụ thể đạo đức trong hiệu quả hành động. - Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là ở lý tưởng cao xa, ở mức sống vật chất dồi dào, ở tư tưởng được tự do giải phóng, mà trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, ở phẩm chất của những người cộng sản ưu tú, bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến đấu lý tưởng đó trở thành hiện thực. Hồ Chí Minh cho rằng, phong trào cộng sản của công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của loài người không chỉ do chiến lược và sách lược thiên tài của cách mạng vô sản, mà còn do những phẩm chất đạo đức cao đẹp làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành một sức mạnh vô địch. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức được nêu ra là phù hợp với từng đối tượng, hơn nữa Hồ Chí Minh nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất khác là nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ nhất định. Từ đó Hồ Chí Minh đã khái quát thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới. Có 4 phẩm chất chung cơ bản là - Trung với nước - Hiếu với dân - Thương yêu con người - Tinh thần quốc tế trong sáng 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu thương con người Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó tư tưởng yêu thương con người chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong mối quan hệ với đạo đức. Bởi vì Hồ Chí Minh quan niệm tư tưởng và đạo đức là một; suy nghĩ và hành động là thống nhất. Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là lo cho dân, cho nước, đó là tư tưởng xuyên suốt, là đạo đức của Người. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta thấy rõ sự thể hiện nhất quán giữa tư tưởng trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, dìu dắt con người, lo cho mọi người, phục vụ tận tụy vì Đảng, vì dân. Đó là cốt lõi tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Năm 1911, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, ngoài chút kiến thức học được ở nhà trường và đôi bàn tay sẵn sàng làm đủ nghề “miễn là lương thiện” để sống và hoạt động, hành trang của Anh chỉ là lòng yêu nước và thương yêu con người sâu sắc. Hành trang giản dị đó là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, được bổ sung bẳng mồ hôi và máu của những phu Cửa Rào, phu đồn điền cao su Lộc Ninh, của hàng loạt những sĩ phu đã bỏ mình vì nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp đầu thế kỷ, của những Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, truyền thống ấy có những buổi nói chuyện của cha, lời dạy của cha, lời hát ru của mẹ với làn điệu ngọt ngào, da diết của dân ca xứ Nghệ... Tất cả sâu lắng trong lòng Anh, được chính Anh bổ sung, nâng cao và hoàn thiện suốt đời, trở thành lòng nhân ái bao la Hồ Chí Minh. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và đặc biệt là nhận thức từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc, có dịp so sánh những người Pháp ở Pháp với những tên thực dân Pháp ở Đông Dương, hòa mình vào cuộc sống của những người lao khổ ở khu Hắc Lem, thành phố New York... Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận quan trọng: trên đời này có hai hạng người: người thiện và người ác, hai thứ việc: việc chính và việc tà. Trải qua 10 năm tìm tòi, khảo nghiệm, năm 1920 khi tiếp cận với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc là đây. Đó là độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bởi theo Người, tình yêu thương con người không thể chung chung, trìu tượng, mà thiết thực, cụ thể trước hết giành cho người mất nước, người cùng khổ. Vì vậy Người giành cả cuộc đời để lo giải phóng cho dân tộc, đấu tranh cho con người thoát khỏi áp bức, bất công. Người tâm sự: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nới núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng đoàn kết nhân dân, trong xã hội không có gì vẻ vang tốt đẹp bằng phục vụ nhân dân. Tư tưởng yêu thương con người của Bác rất rộng lớn, chẳng những yêu thương nòi giống mà còn quan tâm đến giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, Bác nói "Quan san muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em". Quan điểm của Hồ Chí Minh là phải tất cả vì con người. Chúng ta không có mục đích nào khác là chăm lo cho con người, giải phóng con người, nhằm tạo điều kiện phát triển toàn diện cá nhân (Đức + Trí + Thể + Mỹ), nghĩa là xây dựng con người mới XHCN. Hồ Chí Minh coi đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Do đó, Bác Hồ căn dặn: Phải luôn luôn làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, từ đó nhân rộng gương tốt, việc tốt ra thành nhiều vườn hoa khác đẹp hơn, tốt hơn, toàn diện hơn. Tư tưởng yêu thương con người của Hồ Chí Minh rất rõ ràng, cụ thể, không trừu tượng chung chung. Đó là yêu người lao động, cần lao, cùng khổ, người bị bóc lột, những người bị đàn áp. Chống ai? Chống kẻ đàn áp người lao động, kẻ bóc lột người lao động, người độc ác, bọn xấu, kẻ sâu mọt dân, đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào, đồng chí của Người, không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược, là trẻ hay già, trai hay gái... không phân biệt một ai, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Người không chỉ quan tâm đến đời sống nhân dân, mà trên hết là chăm lo giáo dục, đào tạo họ, làm cho họ trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Người yêu cầu chúng ta sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới, đặc biệt là chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Với Hồ Chí Minh tình yêu thương con người là không biên giới, Người lo cho tất cả những kiếp người trên hành tinh bị đầy đọa, bởi vì: “Họ là thân thích ruột già, công nông thế giới đều là anh em.” Tư tưởng yêu thương con người được Hồ Chí Minh nêu lên và vận động mọi người cùng thực hiện suốt cả cuộc đời. Cho tới lúc trước khi đi xa, trong lời Di chúc để lại: “muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”, và “gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thiếu nhi quốc tế”. Người vẫn ân cần nhắc nhở toàn Đảng phải tiếp tục chăm lo cho con người. Trước hết là những người đã hy sinh một phần xương máu cho công cuộc khánh chiến, là cha mẹ vợ con thương binh, liệt sĩ, là bà con nông dân, là thanh niên, phụ nữ... lo cho hiện tại, lo đào tạo cho tương lai. Ngay cả với những nạn nhân của chế độ cũ như: trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu... thì nhà nước phải vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện. Yêu thương con người vận dụng vào trong Đảng, trong tổ chức là phải “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đây chính là điểu nhắc nhở cán bộ Đảng viên phải luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. Đó là sự

Tin mới nhất

Trang