Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 18:08
2 Chuyen Chuyen Thứ sáu, Tháng 4 15, 2016 - 08:12
3 nguyễn thành Thứ năm, Tháng 4 21, 2016 - 21:58

Tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • I, L i m đ u
  H Chí Minh- v cha già kính yêu c a dân t c- nhân v t l ch s cùng
  đ i không ch c a Vi t Nam còn c a toàn nhân lo i th gi i. Ng i đã ế ườ
  đ l i cho chúng ta m t tài s n tinh th n giá tr ng t n. Đó Tườ ư
  T ng H Chí Minh v i h t nhân là ch nghĩa Mác - Lênin. T t ng H Chíưở ư ưở
  Minh nh h ng l n sâu s c t i Cách M ng Vi t Nam cũng nh Cách ưở ư
  M ng th gi i. ế
  T t ng bi n ch ng c a H Chí Minh v m i quan h gi a v n đ dânư ưở
  t c v i v n đ giai c p m t trong nh ng nhân t đ m b o thành công c a
  cách m ng Vi t Nam, m t trong nh ng đóng góp xu t s c c a Ng i vào kho ườ
  tàng lý lu n cách m ng c a ch nghĩa Mác – Lênin .
  1
 • II, N i dung
  Nói đ n v n đ dân t c, giai c p s th ng nh t bi n ch ng gi a chúngế
  là c m t ch đ l n, th hi n nhi u m t lý lu n và th c ti n.
  Theo quan đi m c a ch nghĩa Mác Lênin , giai c p t p đoàn ng i to ườ
  l n đ a v khác nhau trong m t ch đ kinh t -xã h i nh t đ nh trong l ch ế ế
  s , khác nhau v quan h s h u c a h đ i v i nh ng t li u s n xu t, v ư
  vai trò c a h trong t ch c lao đ ng xã h i,…Đ u tranh giai c p là cu c đ u
  tranh c a qu n chúng b t c h t quy n, b áp b c bóc l t s c lao đ ng, ướ ế
  ch ng b n đ c quy n, đ c l i, b n áp b c ăn m. Đó cu c đ u tranh
  c a nh ng ng i công nhân làm thuê hay nh ng ng i s n ch ng l i ườ ườ
  nh ng ng i h u s n hay giai c p t s n. Th c ch t c a cu c đ u tranh giai ườ ư ả
  c p cu c đ u tranh gi i quy t mâu thu n v m t đ a v l i ích gi a giai ế
  c p b tr và giai c p th ng tr . Đ nh cao c a đ u tranh giai c p là nh ng cu c
  cách m ng xã h i. Nguyên nhân d n t i đ u tranh giai c p là do s đ i l p v
  l i ích c b n ( l i ích kinh t ) gi a các giai c p trong m t h th ng s n xu t ơ ế
  h i nh t đ nh. Thông qua đ u tranh giai c p, m u thu n c b n- gi a l c ơ
  l ng s n xu t quan h s n xu t đ c gi i quy t, t đó thúc đ y s phátượ ượ ế
  tri n c a toàn xã h i.
  Đi cùng v i v n đ giai c p v n đ dân t c. Dân t c m t c ng đ ng
  ng i m i liên h ch t ch d a trên m t c s chung v kinh t , văn hóa,ườ ơ ế
  ngôn ng .Hi u theo nghĩa r ng thì dân t c toàn b nhân dân m t n c, ướ
  qu c gia dân t c. V.I.Lênin đã nghiên c u, phân tích ch ra r ng: dân t c
  có hai xu h ng phát tri n khách quan: m t là, các dân t c có xu h ng tách raướ ướ
  đ l p nên m t qu c gia dân t c đ c l p; hai là, các dân t c t ng qu c gia,
  k c các dân t c nhi u qu c gia mu n liên hi p l i v i nhau. Khi dân t c
  xu t hi n trong xã h i có giai c p thì v n đ dân t c cũng mang n i dung giai
  c p, trong đó v n đ giai c p gi vai trò quy t đ nh đ i v i v n đ dân t c. ế
  Tuy nhiên, v n đ dân t c cũng tính đ c l p t ng đ i c a nó. Ch nghĩa ươ
  2
 • Mac Lênin kh ng đ nh: ch trong đi u ki n c a ch nghĩa h i, khi tình
  tr ng áp b c giai c p b th tiêu thì tình tr ng áp b c dân t c m i b b .
  V i th ng l i c a cách m ng s n, giai c p công nhân đã tr thành giai c p
  c m quy n, m ra quá trình hình thành phát tri n c a dân t c h i ch
  nghĩa.
  Quá trình hình thành t t ng v v n đ giai c p và v n đ dân t c c a Hư ưở
  Chí Minh đã g n li n v i cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a Ng i ngay t ườ
  nh ng năm cu i th k XIX, đ u th k XX. Nh m i ng i đ u th y rõ, ế ế ư ườ
  tr c khi h c thuy t Mác – Lênin đ c truy n bá vào Vi t Nam thì các phongướ ế ượ
  trào yêu n c c a ng i Vi t Nam ch ng th c dân Pháp liên t c n ra, nh ngướ ườ ư
  k t c c đ u th t b i. Nguyên nhân quan tr ng nh t khi n cho các phong tràoế ế
  đó th t b i chính do b t c v đ ng l i, m c các b c lãnh t c a ế ườ
  nh ng phong trào yêu n c y đã dành nhi u tâm huy t cho s nghi p c a ướ ế
  mình, nh ng do h không nh n th c đ c xu th c a th i đ i, nên khôngư ượ ế
  th y đ c giai c p trung tâm c a th i đ i lúc này giai c p công nhân - giai ượ
  c p đ i bi u cho m t ph ng th c s n xu t m i, m t l c l ng ti n b ươ ượ ế
  h i. Do đó, m c tiêu đi t i c a nh ng phong trào y không ph n ánh đúng xu
  th v n đ ng c a l ch s và th i đ i, nên không th đem l i k t qu tri nế ế
  v ng t t đ p cho s phát tri n c a h i Vi t Nam.
  Tr c yêu c u b c xúc c a v n đ gi i phóng dân t c, t ch nghĩa yêuướ
  n c, ng i thanh niên yêu n c Nguy n T t Thành đã quy t đ nh ra đi tìmướ ườ ướ ế
  đ ng c u n c. ''Công lao to l n đ u tiên c a Bác đ i v i s nghi p cáchườ ướ
  m ng Vi t Nam đã tìm ra con đ ng c u n c, khai phá con đ ng gi i ườ ướ ườ
  phóng dân t c và các dân t c b áp b c trên th gi i'’ ế
  Trong quá trình ho t đ ng th c ti n cách m ng, Nguy n Ái Qu c đã đ u
  tranh ch đ o gi i quy t m i quan h gi a gi i phóng dân t c gi i ế
  phóng giai c p, b n b ch ng các quan đi m không đúng v v n đ dân t c và
  thu c đ a, đã phát tri n lu n v cách m ng gi i phóng dân t c. Trong t ư
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016 , 15:15

Mô tả tài liệu:

Tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp

Tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp là một trong những nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam

Tin mới nhất

Trang