Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Truyền thông và vai trò của truyền thông

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • Đ Bài
  1. Truy n thông là gì? Vai trò c a ho t đ ng truy n thông trong đ i
  s ng xã h i. Hãy nêu đ c đi m c a h th ng truy n thông trong
  tr ng Đ i H c Kinh T Qu c Dân? Phân tích các u nh c ườ ế ư ượ
  đi m nh ng nhân t gây c n tr truy n thông. Ý ki n c i ti n ế ế
  c a b n?
  2. Giao ti p là gì? Vai trò c a giao ti p? Hãy phân tích nguyên t c: ế ế
  Hãy thông c m v i nhau. Cho ví d minh h a.
 • Bài Làm
  Câu 1.
  a. Các khái ni m c b n v truy n thông. ơ
  + Truy n thông là m t quá trình trao đ i liên t c ho c chia s
  thông tin, tình c m, k năng nh m t o s hi u bi t l n nhau đ ế
  d n t i s thay đ i trong hành đ ng và nh n th c c a con ng i ườ
  trong quá trình s n xu t, trao đ i và tiêu th v t ch t xã h i.
  + Truy n thông là quá trình chia s thông tin. Truy n thông là
  m t ki u t ng tác xã h i trong đó ít nh t có hai tác nhân t ng ươ ươ
  tác l n nhau, chia s các quy t c và tín hi u chung.
  + Truy n thông là m t quá trình, không ph i là m t vi c nh t
  th i.
  + Quá trình trao đ i tong try n thông ph i có hai phía: m t bên là
  phát tin và m t bên là nh n tin.
  b. Vai trò c a ho t đ ng truy n thông.
  + Truy n thông là ho t đ ng không th thi u đ c c a con ế ượ
  ng i nh t là nh ng ng i ho t đ ng trong lĩnh v c kinh t .ườ ườ ế
  + Truy n thông giúp cho con ng i hi u nhau và quan h l n ườ
  nhau.
  + Truy n thông giúp cho các ch th có nh ng quy t đ nh đúng ế
  đ n trong ho t đ ng c a mình.
  + Trong kinh doanh, truy n thông là m t công c hi u qu nh t
  và tác đ ng m nh m t i khách hàng.
  + Truy n thông đ c coi là m t tác nhân xã h i, c b n t o nên ượ ơ
  các liên k t xã h i không ch trong ph m vi qu c gia mà c trên ế
  ph m vi khu v c và qu c t . ế
  + Truy n thông đ i chúng là n i kh i ngu n d lu n xã h i, nó ơ ơ ư
  đã ph n ánh và truy n d n d lu n xã h i; đ nh h ng d lu n, ư ướ ư
 • có nghiã là đ nh h ng nh n th c; đi u hòa d lu n, đi u hòa ướ ư
  tâm tr ng, tâm lý xã h i.
  + Khi Vi t Nam m c a h i nh p và tr thành m t m t xích
  quan tr ng trên th gi i trong các lĩnh v c kinh t , th ng m i, ế ế ươ
  giao l u văn hóa, truy n thông đ i chúng tr thành c u n i qua ư
  tr ng trong quá trình ho t đ ng, giao th ng c a công chúng. Có ươ
  th nói truy n thông đ i chúng và kinh doanh – th ng m i là ươ
  các lĩnh v c có nh ng đi m giao thoa, t ng tác m t thi t, liên ươ ế
  h qua l i v i nhau, nh t là trong th i kì đ t n c gia nh p ướ
  WTO nh hi n nay.ư
  + Các ph ng ti n truy n thông đ i chúng là n i đáng tin c y ươ ơ
  c a ng i dân đ ph n ánh các v n đ xã h i. Làm tăng c ng ườ ườ
  và phát tri n dân ch hóa trong các m t c a đ i s ng xã h i.
  c. Đ c đi m c a h th ng truy n thông trong tr ng Đ i H c ườ
  Kinh T Qu c Dân.ế
  + H th ng truy n thông trong tr ng đ i h c Kinh T Qu c ườ ế
  Dân có mô hình truy n thông gi ng v i mô hình Shamnon.
  - Ngu n tin: do hi u tr ng, phòng đào t o cung c p. ưở
  - Thông đi p: các thông tin n i b c a tr ng. ườ
  - Kênh truy n thông : qua h th ng m ng n i b do tr ng l p ườ
  ra.
  - Đ i t ng nh n tin: là sinh viên, các thành viên, viên ch c trong ượ
  tr ng.ườ
  - Hi u qu đ t đ c: r t hi u qu , truy n thông nhanh chóng, ượ
  chính xác, ti t ki m đ c chi phí, công s c đi l i.ế ượ
  *** Nh n xét v h th ng truy n thông trong tr ng Đ i H c ườ
  Kinh T Qu c Dân. ế
  +Thông đi p truy n thông:
  - Đ n gi n, d hi u, không linh tinh, l c đ .ơ
  - Đ m b o đ c các thông tin c b n. ượ ơ
  - B o m t trong n i b .

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016 , 16:49

Mô tả tài liệu:

Truyền thông và vai trò của truyền thông

Bài Làm Câu 1. a. Các khái niệm cơ bản về truyền thông. + Truyền thông là một quá trình trao đổi liên tục hoặc chia sẻ thông tin, tình cảm, kỹ năng nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau để dẫn tới sự thay đổi trong hành động và nhận thức của con người trong quá trình sản xuất, trao đổi và tiêu thụ vật chất xã hội. + Truyền thông là quá trình chia sẻ thông tin. Truyền thông là một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các quy tắc và tín hiệu chung. + Truyền thông là một quá trình, không phải là một việc nhất thời. + Quá trình trao đổi tong tryền thông phải có hai phía: một bên là phát tin và một bên là nhận tin. b. Vai trò của hoạt động truyền thông. + Truyền thông là hoạt động không thể thiếu được của con người nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế. + Truyền thông giúp cho con người hiểu nhau và quan hệ lẫn nhau. + Truyền thông giúp cho các chủ thể có những quyết định đúng đắn trong hoạt động của mình. + Trong kinh doanh, truyền thông là một công cụ hiệu quả nhất và tác động mạnh mẽ tới khách hàng. + Truyền thông được coi là một tác nhân xã hội, cơ bản tạo nên các liên kết xã hội không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả trên phạm vi khu vực và quốc tế. + Truyền thông đại chúng là nơi khơi nguồn dư luận xã hội, nó đã phản ánh và truyền dẫn dư luận xã hội; định hướng dư luận, có nghiã là định hướng nhận thức; điều hòa dư luận, điều hòa tâm trạng, tâm lý xã hội. + Khi Việt Nam mở cửa hội nhập và trở thành một mắt xích quan trọng trên thế giới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, truyền thông đại chúng trở thành cầu nối qua trọng trong quá trình hoạt động, giao thương của công chúng. Có thể nói truyền thông đại chúng và kinh doanh – thương mại là các lĩnh vực có những điểm giao thoa, tương tác mật thiết, liên hệ qua lại với nhau, nhất là trong thời kì đất nước gia nhập WTO như hiện nay. + Các phương tiện truyền thông đại chúng là nơi đáng tin cậy của người dân để phản ánh các vấn đề xã hội. Làm tăng cường và phát triển dân chủ hóa trong các mặt của đời sống xã hội. c. Đặc điểm của hệ thống truyền thông trong trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. + Hệ thống truyền thông trong trường đại học Kinh Tế Quốc Dân có mô hình truyền thông giống với mô hình Shamnon. - Nguồn tin: do hiệu trưởng, phòng đào tạo cung cấp. - Thông điệp: các thông tin nội bộ của trường. - Kênh truyền thông : qua hệ thống mạng nội bộ do trường lập ra. - Đối tượng nhận tin: là sinh viên, các thành viên, viên chức trong trường. - Hiệu quả đạt được: rất hiệu quả, truyền thông nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm được chi phí, công sức đi lại. *** Nhận xét về hệ thống truyền thông trong trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. +Thông điệp truyền thông: - Đơn giản, dễ hiểu, không linh tinh, lạc đề. - Đảm bảo được các thông tin cơ bản. - Bảo mật trong nội bộ. + Các kênh truyền thông :

Tin mới nhất

Trang