Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Sơn Thứ tư, Tháng 7 19, 2017 - 18:16
2 Hoàng Sơn Thứ tư, Tháng 7 19, 2017 - 18:16

TRUY VẤN DỮ LIỆU HƯỚNG NGƯỜI DÙNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 75 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ------------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  TRUY VN D LIU HƯỚNG NGƯỜI DÙNG
  HOÀNG NGUYÊN HÙNG
  HÀ NI 2006
 • MC LC
  LI GII THIU .......................................................Error! Bookmark not defined.
  Chương I. TNG QUAN V H THNG CƠ S D LIU HƯỚNG NGƯỜI
  DÙNG...........................................................................Error! Bookmark not defined.
  1.1. Gii thiu...............................................................Error! Bookmark not defined.
  1.2. Biu din s ưa thích trong h thng cơ s d liu.........Error! Bookmark not
  defined.
  1.3. K ngh ưa thích ..................................................Error! Bookmark not defined.
  1.3.1 Cu trúc quy np ca ưa thích. .....................Error! Bookmark not defined.
  1.3.2 Các cu trúc ưa thích cơ s...........................Error! Bookmark not defined.
  1.3.2.1 Ưa thích cơ s phi s. ............................Error! Bookmark not defined.
  1.3.2.2 Ưa thích cơ s kiu s. ..........................Error! Bookmark not defined.
  1.3.3 Cu trúc ưa thích phc tp............................Error! Bookmark not defined.
  1.3.3.1 Cu trúc ưa thích tích lũy.......................Error! Bookmark not defined.
  1.3.3.2 Cu trúc ưa thích kết tp........................Error! Bookmark not defined.
  1.3.4 Phân cp ưa thích..........................................Error! Bookmark not defined.
  1.4 Đại s ưa thích. ......................................................Error! Bookmark not defined.
  1.4.1 Tp các lut đại s. .......................................Error! Bookmark not defined.
  1.4.2 Phân tích ưa thích ưu tiên và ưa thích Pareto............. Error! Bookmark not
  defined.
  1.5 Tng kết chương....................................................Error! Bookmark not defined.
  Chương II. X LÝ VÀ TI ƯU TRUY VN ƯA THÍCH QUAN H.......Error!
  Bookmark not defined.
  2.1. Gii thiu...............................................................Error! Bookmark not defined.
  2.2 Đánh giá cho các truy vn ưa thích. ....................Error! Bookmark not defined.
 • 2.2.1 Truy vn ưu thích và mô hình truy vn BMO............ Error! Bookmark not
  defined.
  2.2.2 Phân tích các truy vn hp ri và giao.........Error! Bookmark not defined.
  2.2.3 Phân tích tích lũy ưu tiên..............................Error! Bookmark not defined.
  2.2.4 Phân tích truy vn tích lũy Pareto. ...............Error! Bookmark not defined.
  2.2.5 Hiu qu phép lc ca các truy vn Pareto ..Error! Bookmark not defined.
  2.3 Ti ưu truy vn ưa thích quan h........................Error! Bookmark not defined.
  2.3.1 Đại s quan h ưa thích. ...............................Error! Bookmark not defined.
  2.3.2 Ng nghĩa toán t ca truy vn ưa thích. .....Error! Bookmark not defined.
  2.3.3 Vn đề thiết kế kiến trúc...............................Error! Bookmark not defined.
  2.4 Các lut đại s quan h ưa thích..........................Error! Bookmark not defined.
  2.4.1 Các lut chuyn đổi. .....................................Error! Bookmark not defined.
  2.4.2 Tích hp vi ti ưu hóa truy vn quan h. ...Error! Bookmark not defined.
  2.4.3 Các vn đề cn nghiên cu...........................Error! Bookmark not defined.
  2.4.4 Ti ưu th t phép kết ni............................Error! Bookmark not defined.
  2.5 ng dng thc tế...................................................Error! Bookmark not defined.
  2.5.1 Tích hp vào SQL và XML..........................Error! Bookmark not defined.
  2.5.2 Mô hình truy vn ranking.............................Error! Bookmark not defined.
  2.6. Tng kết chương...................................................Error! Bookmark not defined.
  Chương III. SQL HƯỚNG NGƯỜI DÙNG.............Error! Bookmark not defined.
  3.1. Thiết kế ngôn ng SQL hướng người dùng.......Error! Bookmark not defined.
  3.1.1 Mt mô hình cho s ưa thích........................Error! Bookmark not defined.
  3.1.2 Tng quan v ngôn ng SQL ưa thích. ........Error! Bookmark not defined.
  3.1.2.1 Xây dng các loi ưa thích. ..................Error! Bookmark not defined.
  3.1.2.2 Tp hp các ưa thích phc hp..............Error! Bookmark not defined.
  3.1.2.3 Gii thích câu tr li. .............................Error! Bookmark not defined.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:28

Mô tả tài liệu:

TRUY VẤN DỮ LIỆU HƯỚNG NGƯỜI DÙNG

TRUY VẤN DỮ LIỆU HƯỚNG NGƯỜI DÙNG

Tin mới nhất

Trang