Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ ba, Tháng 7 12, 2016 - 14:55

Trong nhận thức và thực tiễn cần phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 83
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • BÀI KI M TRA ĐI U KI N H C PH N I NH NG NGUYÊN
  LÝ C B N C A CH NGHĨA MÁC - LÊNINƠ
  H và tên: NGUY N VI T NGA L p: Ti ng anh th ng ế ươ
  m i A1 Khóa: 53
  Mã SV: CQ532635 H c t i: H i tr ng A (nhà văn ườ
  hóa) Ti t: 7-9 (th 3)ế
  Đ s : 3
  _______________________________
  “Trong nh n th c th c ti n c n ph i luôn luôn xu t phát t
  th c t khách quan” ế
  1. Quan đi m trên đây ph i quan đi m c a ch nghĩa
  duy v t bi n ch ng không?
  - Quan đi m trên quan đi m c a ch nghĩa duy v t bi n
  ch ng nh ng ch a đ y đ ư ư
  2. T i sao và cho ví d
  - Trên c s quan đi m v b n ch t v t ch t c a th gi i: v tơ ế
  ch t cái tr c, ý th c cái sau, v t ch t ngu n g c ướ
  c a ý th c; v t ch t quy t đ nh ý th c; ý th c s ph n ánh ế
  đ i v i v t ch t; b n ch t năng đ ng, sáng t o c a ý th c
  m i quan h bi n ch ng gi a v t ch t ý th c, ch nghĩa duy
  v t bi n ch ng xây d ng nên m t nguyên t c ph ng pháp lu n ươ
  c b n, chung nh t đ i v i m i ho t đ ng nh n th c th cơ
  ti n c a con ng i. Theo đó, xu t phát t th c t khách quan, ườ ế
  tôn tr ng khách quan xu t phát t tính khách quan c a v t
  ch t, thái đ tôn tr ng đ i v i hi n th c khách quan căn
  b n tôn tr ng quy lu t, nh n th c hành đ ng theo quy lu t;
  tôn tr ng vai trò quy t đ nh c a đ i s ng v t ch t đ i v i đ i ế
  s ng tinh th n c a con ng i, c a h i. Đi u đó đòi h i trong ườ
  nh n th c hành đ ng con ng i ph i xu t phát t th c t ườ ế
  khách quan đ xác đ nh m c đích, đ ra đ ng l i, ch tr ng, ườ ươ
  chính sách, k ho ch, bi n pháp; ph i l y th c t khách quanế ế
  làm c s , ph ng ti n; ph i tìm ra nh ng nhân t v t ch t, tơ ươ
  ch c nh ng nhân t y thành l c l ng v t ch t đ hành đ ng, ượ
 • ph i coi nh ng nhân t v t ch t, th c t khách quan xu t phát ế
  đi m cho m i hành đ ng nh n th c th c ti n. N u không ư ế
  xu t phát t th c t khách quan, con ng i d m c ph i sai l m ế ườ
  ch quan duy ý chí: l y ý chí áp đ t cho th c t , l y o t ng ế ưở
  thay cho hi n th c, l y ý mu n ch qua làm chính sách…
  Ví d : Trong vi c kinh doanh, nhà s n xu t c n d a trên th c
  t khách quan nhu c u c a khách hàng, v n mình thế
  có, đ a đi m kinh doanh hi n t i, các đ i th c nh tranh khác
  đ tìm ra đúng m c tiêu, ph ng th c s n xu t, s l ng hay ươ ượ
  nh ng yêu c u v ch t khác cho s n ph m c a mình sao cho
  th s n xu t đ c nh ng s n ph m phù h p nh t v i th hi u ượ ế
  ng i tiêu dùng. N u nhà s n xu t không xu t phát t th c tườ ế ế
  khách quan, đi ng c l i v i th c t khách quan , nh ng tượ ế ư
  t ng ch quan duy ý chí thì s g p th t b i trong vi c kinhưở
  doanh c a mình.
  - Tuy nhiên trong m i ho t đ ng nh n th c và th c ti n n u ch ế
  xu t phát t th c t khách quan thì v n ch a đ đ đ m b o ế ư
  cho m t công vi c hi u qu thành công b i th c t khách ế
  quan m i ch là m t m t c a v n đ
  Ví d nh m t l p h c n u ng i giáo viên bi t cách d a ư ế ườ ế
  trên th c t khách quan, căn c vào tình hình c a l p đ đ ra ế
  k ho ch h c t p nh m nâng cao ch t l ng d y h c nh ngế ựơ ư
  n u nh ng h c sinh trong l p h c đó không phát huy tính năngế
  đ ng ch quan, không ch u khó h c t p, tu d ng thì ch t ưỡ
  l ng gi ng d y và h c t p cũng không đ c nâng cao.ượ ượ
  3. N u không hãy s a l i cho đúng và nêu ví d minh h aế
  - Đây nguyên t c ph ng pháp lu n c b n c a ch nghĩa ươ ơ
  duy v t bi n ch ng: “m i ho t đ ng nh n th c và th c ti n đòi
  h i ph i xu t phát t th c t khách quan, tôn tr ng khách quan ế
  đ ng th i phát huy tính năng đ ng ch quan; phát huy tính năng
  đ ng ch quan ph i trên c s trong ph m vi đi u ki n ơ
  khách quan.”
  - Ví d : b môn c u lông, Nguy n Ti n Minh đ c coi là v n ế ượ
  đ ng viên hàng đ u c a Vi t Nam. Anh đã t ng đ ng trong top
  5 Th gi i(năm 2010). Đ có đ c thành công này, tr c h t ế ượ ướ ế
 • các hu n luy n viên cũng nh v n đ ng viên này đã bi t xu t ư ế
  phát t th c t khách quan, tôn tr ng khách quan khi có các bài ế
  t p khoa h c, có ch đ ăn u ng ngh ng i h p lý, đ c bi t là ế ơ
  bi t nhìn nh n, tôn tr ng các đ i th khác. Bên c nh đó, v n ế
  đ ng viên này cũng bi t phát huy tính năng đ ng ch quan khi ế
  đã phát huy vai trò con ng i, c g ng luy n t p h t s c mình ườ ế
  c ng v i ý chí ni m t tôn dân t c. S k t h p gi a tính th c ế
  t khách quan và tính năng đ ng ch quan này đã mang t i thànhế
  công cho Nguy n Ti n Minh. ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2016 , 13:00

Mô tả tài liệu:

Trong nhận thức và thực tiễn cần phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan

1. Quan điểm trên đây có phải là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng không? - Quan điểm trên là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng nhưng chưa đầy đủ 2. Tại sao và cho ví dụ - Trên cơ sở quan điểm về bản chất vật chất của thế giới: vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức; vật chất quyết định ý thức; ý thức là sự phản ánh đối với vật chất; bản chất năng động, sáng tạo của ý thức và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chủ nghĩa duy vật biện chứng xây dựng nên một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, chung nhất đối với mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Theo đó, xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan là xuất phát từ tính khách quan của vật chất, có thái độ tôn trọng đối với hiện thực khách quan mà căn bản là tôn trọng quy luật, nhận thức và hành động theo quy luật; tôn trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần của con người, của xã hội. Điều đó đòi hỏi trong nhận thức và hành động con người phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm cơ sở, phương tiện; phải tìm ra những nhân tố vật chất, tổ chức những nhân tố ấy thành lực lượng vật chất để hành động, phải coi những nhân tố vật chất, thực tế khách quan là xuất phát điểm cho mọi hành động nhận thức và thưc tiễn. Nếu không xuất phát từ thực tế khách quan, con người dễ mắc phải sai lầm chủ quan duy ý chí: lấy ý chí áp đặt cho thức tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực, lấy ý muốn chủ qua làm chính sách… Ví dụ: Trong việc kinh doanh, nhà sản xuất cần dựa trên thực tế khách quan là nhu cầu của khách hàng, vốn mà mình có thể có, địa điểm kinh doanh hiện tại, các đối thủ cạnh tranh khác … để tìm ra đúng mục tiêu, phương thức sản xuất, số lượng hay những yêu cầu về chất khác cho sản phẩm của mình sao cho có thể sản xuất được những sản phẩm phù hợp nhất với thị hiếu người tiêu dùng. Nếu nhà sản xuất không xuất phát từ thực tế khách quan, đi ngược lại với thực tế khách quan , có những tư tưởng chủ quan duy ý chí thì sẽ gặp thất bại trong việc kinh doanh của mình. - Tuy nhiên trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn nếu chỉ xuất phát từ thực tế khách quan thì vẫn chưa đủ để đảm bảo cho một công việc hiệu quả và thành công bởi thực tế khách quan mới chỉ là một mặt của vấn đề Ví dụ như ở một lớp học nếu người giáo viên biết cách dựa trên thực tế khách quan, căn cứ vào tình hình của lớp để đề ra kế hoạch học tập nhằm nâng cao chất lựơng dạy và học nhưng nếu những học sinh trong lớp học đó không phát huy tính năng động chủ quan, không chịu khó học tập, tu dưỡng thì chất lượng giảng dạy và học tập cũng không được nâng cao. 3. Nếu không hãy sửa lại cho đúng và nêu ví dụ minh họa - Đây là nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng: “mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan; phát huy tính năng động chủ quan phải là trên cơ sở và trong phạm vi điều kiện khách quan.” - Ví dụ:Ở bộ môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh được coi là vận động viên hàng đầu của Việt Nam. Anh đã từng đứng trong top 5 Thế giới(năm 2010). Để có được thành công này, trước hết các huấn luyện viên cũng như vận động viên này đã biết xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan khi có các bài tập khoa học, có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là biết nhìn nhận, tôn trọng các đối thủ khác. Bên cạnh đó, vận động viên này cũng biết phát huy tính năng động chủ quan khi đã phát huy vai trò con người, cố gắng luyện tập hết sức mình cộng với ý chí niềm tự tôn dân tộc. Sự kết hợp giữa tính thực tế khách quan và tính năng động chủ quan này đã mang tới thành công cho Nguyễn Tiến Minh.

Tin mới nhất

Trang