Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Luận Joseph Thứ hai, Tháng 10 23, 2017 - 13:10

Trình bày nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, ý nghĩa của phương pháp luận?

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 32
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Câu 2. Trình bày n i dung quy lu t th ng nh t và đ u tranh c a các m t
  đ i l p, ý nghĩa c a ph ng pháp lu n? V n d ng quy lu t đó Vi t Nam? ươ
  a) V trí c a quy lu t: Quy lu t th ng nh t và đ u tranh c a các m t đ i
  l p là quy lu t c b n và quan tr ng nh t - h t nhân c a phép bi n ch ng ơ
  duy v t. Quy lu t này v ch ra ngu n g c, đ ng l c c a s v n đ ng, phát
  tri n.
  b) N i dung c a quy lu t:
  T t c các s v t, hi n t ng đ u ch a đ ng nh ng m t trái ng c nhau, ượ ượ
  t c nh ng m t đ i l p trong s t n t i c a nó. Các m t đ i l p c a s
  v t v a th ng nh t v a đ u tranh v i nhau t o thành ngu n g c, đ ng l c
  c a s v n đ ng, phát tri n c a s v t.
  c) Khái ni m m t đ i l p, th ng nh t c a các m t đ i l p, đ u tranh c a các
  m t đ i l p:
  M t đ i l p là ph m trù ch nh ng m t, nh ng thu c tính có đ c đi m ho c
  có khuynh h ng bi n đ i trái ng c nhau trong m t ch nh th . ướ ế ượ
  Th ng nh t c a các m t đ i l p là s n ng t a vào nhau, ràng bu c nhau, ươ
  quy đ nh nhau m t này l y m t kia làm ti n cho s t n t i c a nhau.
  Đ u tranh c a các m t đ i l p là s tác đ ng qua l i teo khuynh h ng ướ
  ph đ nh l n nhau, bài tr l n nhau.
  C có hai m t đ i l p là t o thành m t mâu thu n bi n ch ng
  + Trong m t mâu thu n có s th ng nh t c a các m t không tách r i s đ u
  tranh c a chúng, b t c m t s th ng nh t nào c a các m t đ i l p mang
  tính ch t t m th i t ng đ i còn s đ u tranh là tuy t đ i. Đ u tranh ươ
  gi a các m t đ i l p là ngu n g c c a s phát tri n.
  + M i quan h gi a th ng nh t và đ u tranh c a các m t đ i l p trong b n
  thân s v t - t o thành ngu n g c, đ ng l c c a s v n đ ng và phát
  tri n c a s v t.
  - Các tính ch t c a mâu thu n
  Tính khách quan: mâu thu n là ngu n g c v n đ ng c a m i d ng v t ch t.
  V t ch t t n t i khách quan nên mâu thu n cung t n t i khách quan.
  Tính ph bi n bi u hi n ế : Trong b t k s v t hi n t ng nào, b t c ượ
  đ a đi m nào, b t c th i gian cũng t n t i các m t đ i l p
 • Tính đa d ng phong phú : Th gi i v t ch t có vô vàn các d ng khác nhauế
  chúng có m t không gian khác nhau, th i gian khác nhau, m i liên h khác
  nhau cho nên chúng có nh ng mâu thu n khác nhau, không có m t d ng mâu
  thuãn nào chùng khít lên d ng mâu thu n nào. Có mâu thu n trong t
  nhiên, có mâu thu n trong xã h i, có mâu thu n trong t duy... ư
  + Các hình th c c a mâu thu n
  Căn c vào quan h đ i v i các s v t đ c xem xét ng i ta phân lo i mâu thu n nh sau: ư ượ ườ ư
  Có mâu thu n bên trong, mâu thu n bên ngoài, mâu thu n c b n, mâu thu n không c b n, ơ ơ
  mâu thu n ch y u, mâu thu n th y u, mâu thu n đ i kháng mâu thu n không đ i kháng... ế ế
  Mâu thu n bên trong là mâu thuân do s tác đông gi a các m t, các
  khuynh h ng trong cùng m t s v t. ướ
  Mâu thu n bên ngoài là mâu thu n di n ra trong m i quan h gi a s v t
  đó v i s v t khác.
  Mâu thu n c b n ơ là mâu thu n quy đ nh b n chát c a s v t quy đ nh s
  phát tri n t t c các giai đo n c a s v t.
  Mâu thu n không c b n ơ là mâu thu n ch đ c tr ng cho m t ph ng di n nào ư ư
  đó c a s v t.
  Mâu thu n ch y u ế là mâu thu n hàng đ u m t giai đo n phát tri n nh t
  đ nh c a s v t.
  Mâu thu n th y u ư ế là mâu thu n ra đ i t n t i trong m t gia đo n phát
  tri n nào đó c a s v t, nh ng không ph i đóng vai trò chi ph i mà b ư
  mâu thu n ch y u chi ph i. ế
  - quá trình v n đ ng c a mâu thu n
  + S th ng nh t và đ u tranh c a các m t đ i l p là hai xu h ng tác ướ
  đ ng khác nhau c a các m t đ i l p t o thành mâu thu n. Nh v y mâu ư
  thu n bi n ch ng bao hàm c "s th ng nh t" l n "đ u tranh" c a các m t
  đ i l p. S th ng nh t g n li n v i s đ ng im, v i s n đ nh t m th i
  c a s v t. S đ u tranh g n li n v i tính tuy t đ i c a s v n đ ng và
  phát tri n.
  + S phát tri n c a s v t, hi n t ng g n li n v i quá trình hình ượ
  thành, phát tri n và gi i quy t mâu thu n. Trong s tác đ ng qua l i c a ế
  các m t đ i l p thì đ u tranh c a các m t đ i l p quy đ nh s thay đ i
  c a các m t đang tác đ ng và làm cho mâu thu n phát tri n. Khi hai m t
  đ i l p xung đ t gay g t đã đ đi u ki n, chúng s chuy n hóa l n nhau,
  mâu thu n đ c gi i quy t. Nh đó mà th th ng nh t cũ đ c thay th ượ ế ượ ế
 • b ng th th ng nh t m i; s v t cũ m t đi s v t m i ra đ i thay th . ế
  Ý nghĩa ph ng pháp lu n ươ
  - Vì mâu thu n là ngu n g c, đ ng l c c a s v n đ ng, phát tri n c a s
  v t và là khách quan trong b n thân s v t nên c n ph i phát hi n ra mâu
  thu n c a s v t b ng cách phân tích s v t tìm ra nh ng m t, nh ng
  khuynh h ng trái ng c nhau và m i liên h , tác đ ng l n nhau gi a chúng. ướ ượ
  - Ph i bi t phân tích c th m t mâu thu n c th , bi t phân lo i mâu ế ế
  thu n và tìm cách gi i quy t c th đ i v i t ng mâu thu n. ế
  - Ph i n m v ng nguyên t c gi i quy t mâu thu n - phù h p v i t ng lo i ế
  mâu thu n, trình đ phát tri n c a mâu thu n. Không đ c đi u hòa mâu ượ
  thu n. Ph i tìm ra ph ng th c, ph ng ti n và l c l ng đ gi i quy t ươ ươ ượ ế
  mâu thu n khi đi u ki n đã chín mu i.
  V n d ng vào Vi t Nam
  Nh ng mâu thu n phát sinh trong n n kinh t th tr ng. ế ườ
  n đ nh và đ i m i v chính tr là hai m t đ i l p th ng nh t bi n
  ch ng. Có n đ nh thì m i đ i m i đ c.Mu n n đ nh đ c thì c n ph i ượ ượ
  gi i quy t nh ng mâu thu n sau: ế
  - Mâu thu n gi a l c l ng s n xu t và qua h s n xu t. ượ
  - Mâu thu n gi a hình thái tr c đây và n n kinh t th tr ng. ướ ế ườ
  - Mâu thu n gi a n n kinh t th tr ng và m c tiêu xây d ng con ng i ế ườ ườ
  xx h i ch nghĩa.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015 , 15:52

Mô tả tài liệu:

Trình bày nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, ý nghĩa của phương pháp luận?

Câu 2. Trình bày n i dung quy lu t th ng nh t và đ u tranh c a các m tộ ậ ố ấ ấ ủ ặđ i l p, ý nghĩa c a ph ng pháp lu n? V n d ng quy lu t đó Vi t Nam?ố ậ ủ ươ ậ ậ ụ ậ ở ệa) V trí c a quy lu t:ị ủ ậ Quy lu t th ng nh t và đ u tranh c a các m t đ iậ ố ấ ấ ủ ặ ốl p là quy lu t c b n và quan tr ng nh t - h t nhân c a phép bi n ch ngậ ậ ơ ả ọ ấ ạ ủ ệ ứduy v t. Quy lu t này v ch ra ngu n g c, đ ng l c c a s v n đ ng, phátậ ậ ạ ồ ố ộ ự ủ ự ậ ộtri n. ểb) N i dung c a quy lu t: ộ ủ ậT t c các s v t, hi n t ng đ u ch a đ ng nh ng m t trái ng c nhau,ấ ả ự ậ ệ ượ ề ứ ự ữ ặ ượt c nh ng m t đ i l p trong s t n t i c a nó. Các m t đ i l p c a sứ ữ ặ ố ậ ự ồ ạ ủ ặ ố ậ ủ ựv t v a th ng nh t v a đ u tranh v i nhau t o thành ngu n g c, đ ng l cậ ừ ố ấ ừ ấ ớ ạ ồ ố ộ ực a s v n đ ng, phát tri n c a s v t. ủ ự ậ ộ ể ủ ự ậc) Khái ni m m t đ i l p, th ng nh t c a các m t đ i l p, đ u tranh c a cácệ ặ ố ậ ố ấ ủ ặ ố ậ ấ ủm t đ i l p: ặ ố ậM t đ i l pặ ố ậ là ph m trù ch nh ng m t, nh ng thu c tính có đ c đi m ho cạ ỉ ữ ặ ữ ộ ặ ể ặcó khuynh h ng bi n đ i trái ng c nhau trong m t ch nh th . ướ ế ổ ượ ộ ỉ ểTh ng nh tố ấ c a các m t đ i l p là s n ng t a vào nhau, ràng bu c nhau,ủ ặ ố ậ ự ươ ự ộquy đ nh nhau m t này l y m t kia làm ti n cho s t n t i c a nhau. ị ặ ấ ặ ề ự ồ ạ ủĐ u tranhấ c a các m t đ i l p là s tác đ ng qua l i teo khuynh h ngủ ặ ố ậ ự ộ ạ ướph đ nh l n nhau, bài tr l n nhau. ủ ị ẫ ừ ẫC có hai m t đ i l p là t o thành m t mâu thu n bi n ch ng ứ ặ ố ậ ạ ộ ẫ ệ ứ+ Trong m t mâu thu n có s th ng nh t c a các m t không tách r i s đ uộ ẫ ự ố ấ ủ ặ ờ ự ấtranh c a chúng, b t c m t s th ng nh t nào c a các m t đ i l p mangủ ấ ứ ộ ự ố ấ ủ ặ ố ậtính ch t t m th i t ng đ i còn s đ u tranh là tuy t đ i. Đ u tranhấ ạ ờ ươ ố ự ấ ệ ố ấgi a các m t đ i l p là ngu n g c c a s phát tri n. ữ ặ ố ậ ồ ố ủ ự ể+ M i quan h gi a th ng nh t và đ u tranh c a các m t đ i l p trong b nố ệ ữ ố ấ ấ ủ ặ ố ậ ảthân s v t - t o thành ngu n g c, đ ng l c c a s v n đ ng và phátự ậ ạ ồ ố ộ ự ủ ự ậ ộtri n c a s v t. ể ủ ự ậ- Các tính ch t c a mâu thu n ấ ủ ẫTính khách quan: mâu thu n là ngu n g c v n đ ng c a m i d ng v t ch t.ẫ ồ ố ậ ộ ủ ọ ạ ậ ấV t ch t t n t i khách quan nên mâu thu n cung t n t i khách quan. ậ ấ ồ ạ ẫ ồ ạTính ph bi n bi u hi nổ ế ể ệ : Trong b t k s v t hi n t ng nào, b t cấ ể ự ậ ệ ượ ở ấ ứđ a đi m nào, b t c th i gian cũng t n t i các m t đ i l p ị ể ở ấ ứ ờ ồ ạ ặ ố ậ

Tin mới nhất

Trang