Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tài Liệu Bách Khoa Thứ ba, Tháng 8 16, 2016 - 22:20
2 Tài Liệu Bách Khoa Thứ ba, Tháng 8 16, 2016 - 22:20
3 Tài Liệu Bách Khoa Thứ ba, Tháng 8 16, 2016 - 22:20
4 Tài Liệu Bách Khoa Thứ ba, Tháng 8 16, 2016 - 22:20
5 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:14

Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 52 | Loại file: DOC
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 1 - NguyÔn ThÞ HËu
  M Đ U
  1. Lí do ch n đ tài
  Trong nh ng m g n đây tình hình t i ph m n c ta đang chi u ướ
  h ng gia tăng nhi u di n bi n ph c t p. Ph bi n hi n nay nh ngướ ế ế
  v án nghiêm tr ng nhi u b cáo tham gia, nh t trong các v án tham
  nhũng x y ra g n đây đang đ c d lu n h i quan tâm theo dõi, lên án. ượ ư
  Trong đ ng ph m, m i b cáo khi th c hi n t i ph m th vai trò khác
  nhau. S liên k t, h tr l n nhau gi a nh ng ng i cùng ph m t i càng ế ườ
  c ng c quy t tâm ph m t i c a c b n. Đi u đó giúp chúng ta nh n ra s ế
  nguy hi m c a lo i t i ph m đ c th c hi n d i hình th c đ ng ph m. ượ ướ
  Chính v y, vi c đ u tranh phòng ng a t i ph m nói chung t i ph m
  du i hình th c đ ng ph m nói riêng vi c làm c p bách luôn đ c Đ ng ượ
  Nhà n c ta quan tâm, đ cao chú tr ng. Đó do đ tác gi khoá lu nướ
  ch n và nghiên c u đ tài :
  Trách nhi m hình s c a nh ng ng i đ ng ph m. M t s v n đ ườ
  lí lu n và th c ti n.
  2. M c đích nghiên c u và ý nghĩa c a đ tài
  M c đích c a đ tài t p trung nghiên c u b n ch t, tính ch t
  m c đ nguy hi m c a đ ng ph m; tính ch t hành vi c a t ng lo i ng i ườ
  đ ng ph m; t đó, xác đ nh trách nhi m hình s (TNHS) c th cho h .
  Vi c nghiên c u v n đ đ ng ph m ý nghĩa lu n th c ti n c ơ
  b n sau đây:
  V lu n, nghiên c u đ ng ph m giúp chúng ta xác đ nh chính xác c ơ
  s pháp c a đ ng ph m, t o đi u ki n thu n l i cho vi c truy c u TNHS
  c a ng i đ ng ph m. ườ
  Nghiên c u v n đ đ ng ph m ý nghĩa đ c bi t l n trong công tác
  đ u tranh, phòng ng a t i ph m, giúp Tòa án xét x đúng ng i, đúng t i ư
  đúng pháp lu t, không b l t t i ph m. Vi c xác đ nh TNHS cho t ng ng i ườ
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 2 - NguyÔn ThÞ HËu
  đ ng ph m còn giúp cho c quan t pháp xác đ nh đúng t i danh hình ph t ơ ư
  t ng ng trong v án có nhi u ng i tham gia.ươ ườ
  3. Ph m vi nghiên c u
  Đ tài t p trung nghiên c u nh ng v n đ lu n liên quan đ n vi c ế
  xác đ nh TNHS c a nh ng ng i đ ng ph m, đ ng th i nghiên c u th c ti n ườ
  xét x nh ng v án đ ng ph m. T đó đánh giá v tình hình t i ph m nói
  chung, đ ng ph m nói riêng trong giai đo n hi n nay, đ a ra ki n ngh , đ ư ế
  xu t góp ph n hoàn thi n ch đ nh đ ng ph m c a B lu t Hình s (BLHS) ế
  trong t ng lai.ươ
  4. Ph ng pháp nghiên c u ươ
  Đ tài đ c nghiên c u d a trên c s lu n quan đi m c a ch ựợ ơ
  nghĩa Mác - Lênin t t ng H Chí Minh v Nhà n c pháp lu t, quanư ưở ướ
  đi m, đ ng l i chính sách c a Đ ng Nhà n c v đ u tranh phòng ườ ướ
  ch ng t i ph m. Bên c nh vi c s d ng ph ng pháp lu n c a ch nghĩa ươ
  duy v t, đ tài còn s d ng các ph ng pháp so sánh, lôgic, phân tích, ch ng ươ
  minh và t ng h p.
  5. K t c u khóa lu nế
  Xu t phát t n i dung, yêu c u c a đ tài, ngoài m đ u k t lu n ế
  khoá lu n đ c k t c u b i hai ch ng sáu m c: ượ ế ươ
  Ch ng I: Khái ni m, d u hi u pháp lí và hình th c c a đ ng ph mươ
  Ch ng II: Trách nhi m hình s c a nh ng ng i đ ng ph mươ ườ
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 3 - NguyÔn ThÞ HËu
  Ch ng 1ươ
  Kh¸i niÖm, dÊu hiÖu ph¸p lý vµ
  h×nh thøc cña ®ång ph¹m
  1.1. Khái ni m
  T i ph m có th do m t ch th th c hi n, cũng có th s ph i h p
  cùng tham gia c a nhi u ch th khác nhau. Khi m t t i ph m đ c th c ượ
  hi n b i nhi u ng i ph m t i thì vi c xác đ nh TNHS đ i v i h r t ườ
  ph c t p. M t trong nh ng c s quan tr ng đ chúng ta xác đ nh đ c đúng ơ ở ượ
  ng i đúng t i chính nh ng qui đ nh đã đ c pháp đi n hóa trong cácườ ượ
  BLHS.
  Lu t hình s các n c trên th gi i đ u quy đ nh v đ ng ph m. ướ ế
  B lu t s c a n c C ng hòa nhân dân Trung Hoa 1979 t i Đi u 22 quy ướ
  đ nh : “Hai hay nhi u ng i c ý cùng th c hi n m t t i ph m đ ng ườ
  ph m” [8, tr.14]. Theo Đi u 33 B lu t hình s c a Liên Bang Nga cũng
  quy đ nh: “Hai hay nhi u ng i cùng c ý th c hi n m t t i c ý đ ng ườ
  ph m” [8, tr.58]. Pháp lu t hình s c a các n c trên th gi i ướ ế
  nh ng quy đ nh r t đa d ng v đ ng ph m. Nh ng đi u chúng ta quan ư
  tâm h n c đó chính nh ng quy đ nh trong pháp lu t hình s Vi t Nam vơ
  tr ng h p nhi u ng i cùng tham gia v đ ng ph m.ườ ườ
  Trên lãnh th c a Nhà n c Vi t Nam tr c đây, trong th i kỳ phong ướ ướ
  ki n, cũng đã các quy đ nh s khai v đ ng ph m. Lu t hình s phongế ơ
  ki n đ c hình thành phát tri n trên c s c a nhi u ch đ nh khác nhau,ế ượ ơ ế
  thì v n đ đ ng ph m đã b c đ u đ c đ c p t i. B “Qu c tri u hình ướ ượ
  lu t” năm 1483 d i tri u nhà đã xu t hi n nh ng quy đ nh v v n đ ướ
  nhi u ng i cùng ph m t i. M c ch a đ a ra đ nh nghĩa v đ ng ph m ườ ư ư
  nh ng B lu t đã nh ng quy đ nh v TNHS cho nh ng ng i tham giaư ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2016 , 15:48

Mô tả tài liệu:

Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.

Trong những năm gần đây tình hình tội phạm nước ta đang có chiều hướng gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp. Phổ biến hiện nay là những vụ án nghiêm trọng có nhiều bị cáo tham gia, nhất là trong các vụ án tham nhũng xảy ra gần đây đang được dư luận xã hội quan tâm theo dõi, lên án. Trong đồng phạm, mỗi bị cáo khi thực hiện tội phạm có thể có vai trò khác nhau. Sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa những người cùng phạm tội càng củng cố quyết tâm phạm tội của cả bọn. Điều đó giúp chúng ta nhận ra sự nguy hiểm của loại tội phạm được thực hiện dưới hình thức đồng phạm. Chính vì vậy, việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm duới hình thức đồng phạm nói riêng là việc làm cấp bách luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, đề cao và chú trọng. Đó là lí do để tác giả khoá luận chọn và nghiên cứu đề tài: Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. 2. Mục đích nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài Mục đích của đề tài là tập trung nghiên cứu bản chất, tính chất và mức

Tin mới nhất

Trang