Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:54

Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng do xâm phạm quyền tác giả

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 63 | Loại file: DOC
 • LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn
  ThÞ Hêng
  L i nói đ u
  Trên th gi i, đ c bi t các n c phát tri n, khi phát hi n th y cácế ướ
  hành vi xâm ph m quy n tác gi , ch th quy n thông th ng kh i ki n ra ườ
  toà dân s đ yêu c u toà án b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình. B i
  vì, toà án s c quan đ a ra phán quy t xác đáng nh t đ x các hành vi ơ ư ế
  xâm ph m quy n tác gi . H n n a, khi toà án áp d ng các bi n pháp dân s ơ
  s bù đ p đ c m t ph n thi t h i do hành vi xâm ph m quy n tác gi gây ra ượ
  cho ch th quy n. Còn Vi t Nam, s v án v quy n tác gi đ c toà án ượ
  th lý và gi i quy t trong th i gian qua còn r t khiêm t n. B i: tác gi , ch s ế
  h u tác ph m ch a coi kh i ki n ra toà là chuy n bình th ng; c ng v i năng ư ườ
  l c, trình đ chuyên môn c a các cán b , công ch c ngành toà án còn y u, ế
  hi u bi t ch a sâu v lĩnh v c SHTT nói chung và quy n tác gi nói riêng nên ế ư
  ch a t o đ c lòng tin cho ch th quy n vào kh năng gi i quy t c a toàư ượ ế
  án. Thêm vào đó, n u mu n kh i ki n ra toà thì h u h t tác gi , ch s h uế ế
  tác ph m không bi t mình ph i th c hi n th t c nh th nào? T nào s ế ư ế
  th m quy n gi i quy t? Ch th đã hành vi vi ph m quy n tác gi c a ế
  mình s ph i ch u nh ng ch tài dân s nào? Hi n nay, h th ng pháp lu t v ế
  SHTT c a Vi t Nam đã t ng đ i hoàn thi n. Tuy nhiên, các v n đ trên ươ
  đ c quy đ nh r i rác trong các quy đ nh c a Lu t SHTT và các văn b n phápượ
  lu t liên quan khác, khi n cho tác gi , ch s h u tác ph m khó ti p c n. ế ế
  Chính t do đó, em đã ch n v n đ : Trách nhi m dân s ngoài h p
  đ ng do xâm ph m quy n tác gi m đ tài cho lu n văn t t nghi p đ i
  h c c a mình.
  “Tác gi ”- hi u theo nghĩa chung nh t ng i tr c ti p sáng t o ra ườ ế
  m t ph n ho c toàn b tác ph m. Theo nghĩa này, “tác gi g m c tác gi
  c a tác ph m văn h c, ngh thu t, khoa h c; tác gi c a ki u dáng công
  1
 • LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn
  ThÞ Hêng
  nghi p, sáng ch , gi i pháp h u ích. Còn n u hi u theo nghĩa h p thì tác gi ế ế
  ch là ng i tr c ti p sáng t o ra m t ph n ho c toàn b tác ph m văn h c, ườ ế
  ngh thu t, khoa h c. Trong khuôn kh c a m t lu n văn c nhân, lu n văn
  này ch nghiên c u v n đ c b n nh t v Trách nhi m dân s c a nhân, ơ
  t ch c đã hành vi xâm ph m quy n tác gi đ i v i tác ph m văn h c,
  ngh thu t, khoa h c.
  Ph ng pháp nghiên c u c a lu n văn này d a trên ph ng phápươ ươ
  lu n c a Ch nghĩa Mac - Lênin, t t ng H Chí Minh; quan đi m c a ư ưở
  Đ ng Nhà n c ta v b o h quy n tác gi đ i v i tác ph m văn h c, ướ
  ngh thu t, khoa h c. Đ ng th i, lu n văn s d ng thêm m t s ph ng pháp ươ
  khác nh ph ng pháp so sánh, ph ng pháp th ng kê, t ng h p.ư ươ ươ
  K t c u c a Lu n văn g m:ế
  L i nói đ u
  Ch ng 1: Khái ni m TNDS ngoài h p đ ng do xâm ph m quy n tác giươ
  Ch ng 2: Các hành vi xâm ph m quy n tác giươ
  Ch ng 3: Thi t h iươ
  Ch ng 4: X lý xâm ph mươ
  Ch ng 5: Th c ti n áp d ng lu t và ki n nghươ ế
  K t lu nế
  Hà n i, ngày 21 tháng 5 năm 2008
  Sinh viên: Nguy n Th H ng ườ
  2
 • LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn
  ThÞ Hêng
  Ch ng 1ươ
  Khái ni m trách nhi m dân s Ngoài h p đ ng
  do xâm ph m quy n tác gi và th c tr ng xâm ph m
  1.1. khái ni m Trách nhi m dân s ngoài h p đ ng do xâm ph m quy n tác
  gi
  1.1.1. Trách nhi m dân s ngoài h p đ ng
  TNDS nói chung lo i trách nhi m pháp do toà án ho c các ch th
  khác đ c phép áp d ng đ i v i các ch th vi ph m pháp lu t dân s . B nượ
  thân TNDS không ph i s c ng ch ch nghĩa v ph i gánh ch u ưỡ ế
  nh ng bi n pháp c ng ch do pháp lu t quy đ nh. Ch th vi ph m b bu c ưỡ ế
  ph i th c hi n nh ng bi n pháp c ng ch do pháp lu t dân s quy đ nh. ưỡ ế
  TNDS ngoài h p đ ng là m t lo i TNDS, do đó mang đ y đ các đ c tính trên
  c a TNDS.
  TNDS ngoài h p đ ng khác v i trách nhi m hình s . TNDS ngoài h p
  đ ng đ c áp d ng v i m inhân, t ch c; Còn trách nhi m hình s ch áp ượ
  d ng đ i v i nhân. Bên c nh đó, l i trong trách nhi m hình s đóng m t
  vai trò h t s c quan tr ng, m t y u t b t bu c trong c u thành t i ph m,ế ế
  không l i thì không ph i ch u trách nhi m hình s . Nh ng đ i v i TNDS ư
  ngoài h p đ ng c s đ xác đ nh trách nhi m này hành vi vi ph m pháp ơ
  lu t gây thi t h i; tuy l i m t y u t c u thành nh ng không ph i m i ế ư
  tr ng h p l i đ u y u t b t bu c. Trong lu t dân s ch quy đ nh nh ngườ ế
  nguyên t c khái quát v TNDS ngoài h p đ ng không quy đ nh nh ng
  hành vi nào là hành vi có l i và ph i ch u ch tài. ế
  TNDS ngoài h p đ ng khác v i TNDS trong h p đ ng. TNDS trong h p
  đ ng trách nhi m pháp phát sinh gi a các bên quan h h p đ ng
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:15

Mô tả tài liệu:

Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng do xâm phạm quyền tác giả

LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Hêng L i nói đ uờ ầTrên th gi i, đ c bi t là các n c phát tri n, khi phát hi n th y cácế ớ ặ ệ ở ướ ể ệ ấhành vi xâm ph m quy n tác gi , ch th quy n thông th ng kh i ki n raạ ề ả ủ ể ề ườ ở ệtoà dân s đ yêu c u toà án b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình. B iự ể ầ ả ệ ề ợ ợ ủ ởvì, toà án s là c quan đ a ra phán quy t xác đáng nh t đ x lý các hành viẽ ơ ư ế ấ ể ửxâm ph m quy n tác gi . H n n a, khi toà án áp d ng các bi n pháp dân sạ ề ả ơ ữ ụ ệ ựs bù đ p đ c m t ph n thi t h i do hành vi xâm ph m quy n tác gi gây raẽ ắ ượ ộ ầ ệ ạ ạ ề ảcho ch th quy n. Còn Vi t Nam, s v án v quy n tác gi đ c toà ánủ ể ề ở ệ ố ụ ề ề ả ượth lý và gi i quy t trong th i gian qua còn r t khiêm t n. B i: tác gi , ch sụ ả ế ờ ấ ố ở ả ủ ởh u tác ph m ch a coi kh i ki n ra toà là chuy n bình th ng; c ng v i năngữ ẩ ư ở ệ ệ ườ ộ ớl c, trình đ chuyên môn c a các cán b , công ch c ngành toà án còn y u,ự ộ ủ ộ ứ ếhi u bi t ch a sâu v lĩnh v c SHTT nói chung và quy n tác gi nói riêng nênể ế ư ề ự ề ảch a t o đ c lòng tin cho ch th quy n vào kh năng gi i quy t c a toàư ạ ượ ủ ể ề ả ả ế ủán. Thêm vào đó, n u mu n kh i ki n ra toà thì h u h t tác gi , ch s h uế ố ở ệ ầ ế ả ủ ở ữtác ph m không bi t mình ph i th c hi n th t c nh th nào? Toà nào s cóẩ ế ả ự ệ ủ ụ ư ế ẽth m quy n gi i quy t? Ch th đã có hành vi vi ph m quy n tác gi c aẩ ề ả ế ủ ể ạ ề ả ủmình s ph i ch u nh ng ch tài dân s nào? Hi n nay, h th ng pháp lu t vẽ ả ị ữ ế ự ệ ệ ố ậ ềSHTT c a Vi t Nam đã t ng đ i hoàn thi n. Tuy nhiên, các v n đ trênủ ệ ươ ố ệ ấ ềđ c quy đ nh r i rác trong các quy đ nh c a Lu t SHTT và các văn b n phápượ ị ả ị ủ ậ ảlu t liên quan khác, khi n cho tác gi , ch s h u tác ph m khó ti p c n.ậ ế ả ủ ở ữ ẩ ế ậChính t lý do đó, em đã ch n v n đ : ừ ọ ấ ề “Trách nhi m dân s ngoài h pệ ự ợđ ng do xâm ph m quy n tác giồ ạ ề ả” làm đ tài cho lu n văn t t nghi p đ iề ậ ố ệ ạh c c a mình.ọ ủ“Tác gi ”- hi u theo nghĩa chung nh t là ng i tr c ti p sáng t o raả ể ấ ườ ự ế ạm t ph n ho c toàn b tác ph m. Theo nghĩa này, “tác gi ” g m c tác giộ ầ ặ ộ ẩ ả ồ ả ảc a tác ph m văn h c, ngh thu t, khoa h c; tác gi c a ki u dáng côngủ ẩ ọ ệ ậ ọ ả ủ ể 1

Tin mới nhất

Trang