Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ngoc Khang Thứ hai, Tháng 12 12, 2016 - 07:34
2 Mai Đan Thứ sáu, Tháng 12 16, 2016 - 00:47
3 Linh Nguyễn Thùy Thứ sáu, Tháng 12 30, 2016 - 10:27
4 Pham Trung Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 22:41
5 haha haha Chủ nhật, Tháng 2 5, 2017 - 15:38
6 vava vava Thứ ba, Tháng 4 11, 2017 - 17:26
7 Trần Long Thứ sáu, Tháng 4 14, 2017 - 08:14
8 ttuhru ttuhtu Thứ hai, Tháng 4 17, 2017 - 15:59
9 Nguyễn Uyên Thứ bảy, Tháng 5 20, 2017 - 20:50
10 Phạm Ngọc Sơn Thứ hai, Tháng 6 5, 2017 - 08:35

Trang

Tổng hợp các công thức môn kinh tế vĩ mô

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 906
21
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • T ng h p công th c kinh t vĩ mô ế
  Ch ng IIươ C U CUNG & TH TR NG ƯỜ
  S CO GIÃN C A C U
  Co giãn theo giá
  Tính h s co giãn kho ng
  Ed
  M 1M 2
  =
  Q
  2
  Q
  1
  Q
  2
  +Q
  1
  ×
  P
  2
  +P
  1
  P
  2
  P
  1
  Tính h s co giãn đi m
  Ed
  M 0
  =Q '
  P
  ×
  P
  0
  Q
  0
  Ed>1 C u co giãn nhi u P ngh c
  h bi n TRế
  Ed<1 C u co giãn ít P đ ng bi n TR ế
  Ed=1 C u co giãn đ n v ơ TR không đ i (TRmax)
  Ed=0 C u htoàn 0 co giãn
  Ed=∞ C u htoàn co giãn
  Co giãn theo giá chéo
  E
  xy
  >0 X & Y hàng hóa thay thế
  E
  xy
  <0 X & Y hàng hóa b sung
  E
  xy
  =0 X & Y hàng hóa không liên quan
  Theo thu nh p dân c (I) ư
  Ei>1 X là hàng cao c p
  0<Ei<1 X là hàng thi t y uế ế
  Ei<0 X là hàng th c p
  GÁNH N NG THU AI CH U?
  Ed<Es Ng tiêu th ch u thu nhi u h n ế ơ
  Ed>Es NSX ch u thu nhi u h n ế ơ
  Ed=∞ NSX ch u thu hoàn toàn ế
  Ed=0 Ng tiêu th ch u thu hoàn toàn ế
  Ch ng IIIươ HÀNH VI NG I TIÊU THƯỜ
  T ng d ng ích TU
  D ng ích biên t ế MU
  ¿
  TU
  Q
  = TU '
  Q
  Tiêu dùng t i u ư
  {
  MUx
  Px
  =
  MUy
  Py
  M =X . Px +Y . Py
  Ch ng IVươ LÝ THUY T V DOANH NGHI P
  S N XU T TRONG NG N H N
  Năng su t TB c a lđ ng
  APL=
  Q
  L
  Năng su t biên t c a lđ ng ế
  MPL=
  Q
  L
  =Q '
  L
  MPL>0 -> Q tăng MPL>APL -> APL tăng
  MPL<0 -> Q gi m MPL<APL -> APLgi m
  MPL=0 -> Q max MPL=APL -> APL max
  S N XU T TRONG DÀI H N
  Năng su t biên t c a v n ế
  MPK=
  Q
  K
  =Q '
  K
  K t h p t i uế ư
  {
  MPK
  Pk
  =
  MPL
  Pl
  C=K . Pk+ L. Pl
  T l thay th biên t k thu t ế ế
  NĂNG SU T THEO QUY
  Q=f(λK,λL)Ɵ
  {
  Ɵ>λ t ăng d n
  Ɵ=λ kh ô ng đ i
  Ɵ<λ gi md n
  Q
  1
  =A.K
  α
  .L
  β
  {
  α+β=1=¿Q
  2
  ¿2 Q
  1
  =¿ k h ô ng đ i
  α+ β>1=¿Q
  2
  ¿2 Q
  1
  =¿ t ă ng d n
  α+β <1=¿Q
  2
  ¿2Q
  1
  =¿ gi m d n
  LÝ THUY T CHI PHÍ
  Ng n h n
  T ng chi phí TC=FC+VC
  Chi phí trung bình
  AC=
  TC
  Q
  Chi phí c đ nh trung bình
  AFC=
  FC
  Q
  Chi phí bi n đ i trung bìnhế
  AVC=
  VC
  Q
  Chi phí biên tế
  MC=
  TC
  Q
  =
  VC
  Q
  MC>AC -> AC tăng
  MC=TC '
  Q
  E
  d
  =
  Qdx
  Px
  ×
  Px
  Qdx
  E
  xy
  =
  Qdx
  Py
  ×
  Py
  Qdx
  E
  i
  =
  Qdx
  I
  ×
  I
  Qdx
 • MC<AC -> AC gi m
  MC=AC -> AC min
  Dài h n
  Chi phí trung bình dài h n
  LACi=
  LTCi
  Qi
  Chi phí biên t dài h nế
  LMC=
  LTC
  Q
  LMC > LAC -> LAC tăng
  LMC < LAC -> LAC gi m
  LMC = LAC -> LAC min
  T I ĐA HÓA L I NHU N
  L i nhu n và các ch tiêu
  L i nhu n Pr = TR – TC
  T ng doanh thu TR = Q×P
  Doanh thu trung bình
  AR=
  TR
  Q
  =P
  Doanh thu biên tế
  MR=
  TR
  Q
  =TR '
  Q
  Nguyên t c t i đa hóa l i nhu n
  Pr
  max
  MR=MC
  Ch ng Vươ TH TR NG C NH TRANH HOÀN ƯỜ
  H O
  Đăc tr ngư D=MR=AR
  Đ ng c u n m ngangườ
  L i nhu n t i đa Pr
  max
  =TR-TC
  MR=MC
  T I THI U L
  DN b l P=AR<AC
  AVC<P<AC ti p t c s n xu tế
  P<AVC<AC ng ng sxư
  TH NG D C A NHÀ S N XU T Ư
  TCCNSC(1DN)=S(p*ej)=
  =S(p*egf)=TR-VC
  TDCNSX(TN)=S(P*EJ)
  ĐI U TI T C A CHÍNH PH
  Giá t i đa
  Ch a đ nh giá:ư
  - TD ng t/thư CS=S(IP*E)
  - TD ng sxư PS=S(JP*E)
  Khi CP đ nh giá:
  -TD ng t/th thay đ iư +A-C
  -TD ng sx thay đ iư -A-B
  Toàn XH m t mát phúc l i -B-
  C Giá t i thi u
  Ch a đ nh giá:ư
  - TD ng t/thư CS=S(IP*E)
  - TD ng sxư PS=S(JP*E)
  Khi CP đ nh giá:
  - TD ng t/th thay đ iư -A-B
  -TD ng sx thay đ iư +A-C
  Toàn XH m t mát phúc l i -B-C
  Đi u ti t thu v i các cty ế ế
  Ch a đánh thu :ư ế
  - TD ng t/thư CS=S(IP
  1
  E
  1
  )
  - TD ng sxư PS=S(JP
  1
  E
  1
  )
  Khi CP đánh thu t$/đvsp :ế
  - TD ng t/th thay đ iư -A-B -A-B
  -TD ng sx thay đ iư -D-C
  - CP thu ti n thu ế +A+D
  Toàn XH m t mát phúc l i -B-C=S(E
  0
  E
  1
  E
  2
  )
  Ch ng VIươ TH TR NG Đ C QUY N ƯỜ
  Doanh thu biên tế
  MR P(1
  1
  Ed
  )
  L i nhu n t i đa PP1 TR – TC=Prmax
  PP2 MR=MC
  Đ NH GIÁ
  Đ t l i nhu n t i đa
  P=
  MC
  (1
  1
  Ed
  )
  Đ t l i nhu n đ nh m c trên chi phí trung bình
  P=
  (
  1+a
  )
  AC
  a: t s l i nhu n đ nh m c trên chi phí TB
  Đ t s n l ng l n nh t ượ P t i AR giao AC
  có Qmax
  Đ t t ng doanh thu l n nh t P t i MR=0 có TRmax

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016 , 11:48

Mô tả tài liệu:

Tổng hợp các công thức môn kinh tế vĩ mô

Tổng hợp các công thức môn kinh tế vĩ mô danh cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc

Tin mới nhất

Trang