Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 truong huyen Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 10:25

TỔNG HỢP BÀI ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC LỚP 2

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 64
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • T NG H P BÀI ÔN LUY N THI VIOLYMPIC L P 2
  Bài 1: Tìm m t s , bi t s đó c ng v i 12 thì b ng 15 c ng 27? ế
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 2: Tìm m t s , bi t 95 tr đi s đó thì b ng 39 tr đi 22? ế
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 3: M t tháng nào đó ngày ch nh t ngày 2 c a tháng đó. H i các
  ngày ch nh t trong tháng đó là nh ng ngày nào?
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 4: B đi công tác xa trong hai tu n, b đi hôm th hai ngày 5. H i đ n ế
  ngày m y b s v ? Ngày y là th m y trong tu n?
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 5: H ng nhi u h n 10 viên bi, n u H ng cho 4 viên bi thì H ng ơ ế
  còn nhi u h n Hà m y viên bi? ơ
  ……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………….
  Bài 6: Tìm y:
  a) 36 + 65 = y + 22 100 - 55 = y - 13
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 7: Vi t các t ng sau thành tích:ế
  a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ……………………………………………................
  b) 4 + 4 + 12 + 8 =………………………………………………………………
  c) 3 + 6 + 9 + 12 =……………………………………………………………….
  d) 65 + 93 + 35 + 7 =…………………………………………………………….
  Bài 8: Tìm m t s , bi t r ng l y s đó nhân v i 5 r i tr đi 12 thì b ng 38? ế
 • ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 9: Có m t s d u, n u đ ng vào các can m i can 4l thì đúng 6 can. H i s ế
  d u đó n u đ ng vào các can, m i can 3l thì ph i dùng t t c bao nhiêu can? ế
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 10: Mai h n Tùng 3 tu i kém H i 2 tu i. Đào nhi u h n Mai 4 tu i.ơ ơ
  H i ai nhi u tu i nh t? ai ít tu i nh t, ng i nhi u tu i nh t h n ng i ít ườ ơ ườ
  tu i nh t là m y tu i?
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà l i cho H ng 3 bông
  hoa. Lúc này ba b n đ u s hoa b ng nhau. H i lúc đ u Hoà H ng m i
  b n có bao nhiêu bông hoa?
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  Bài 12: a) Có bao nhiêu s có hai ch s bé h n 54?........................................ ữ ố ơ
  ………………………………………………………………………………..
  b) T 57 đ n 163 có bao nhiêu s có hai ch s ?.............................................. ế ữ ố
  ………………………………………………………………………………….
  c) Có bao nhiêu s có ba ch s l n h n 369?...................…………………… ơ
  …………………………………………………………………………………..
  Bài 13: Cho s 63.S đó thay đ i th nào n u? ế ế
  a) Xoá b ch s 3?............................................................................................
  …………………………………………………………………………………
  b) Xoá b ch s 6?...........................................................................................
  ………………………………………………………………………………….
  Bài 14: Cho s a có hai ch s :
  a) N u ch s hàng ch c b t đi 3 thì s a gi m đi bao nhiêu đ n v ?ế ơ
  …………………………………………………………………………………….
  b) N u ch s hàng ch c tăng thêm 4 thì s a tăng thêm bao nhiêu đ n v ?ế ơ
 • …………………………………………………………………………………..
  c) N u ch s hàng ch c tăng thêm 1 và ch s hàng đ n v gi m đi 1 thì s aế ơ
  tăng thêm bao nhiêu đ n v ?ơ
  …………………………………………………………………………………..
  Bài 15: Cho s 408:
  a) N u ch s hàng trăm b t đi (hay tăng thêm) 2 thì s đó gi m đi hay tăngế
  thêm bao nhiêu đ n v ?.......................................................................................ơ
  …………………………………………………………………………………
  b) S đó thay đ i th nào n u đ i ch ch s 0 và ch s 8 cho nhau? ế ế
  …………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………….
  Bài 16: a) Hai s hai ch s cùng ch s hàng ch c mà ch s hàng đ n ơ
  v h n kém nhau 7 thì hai s đó h n kém nhau bao nhiêu đ n v ? ơ ơ ơ
  ………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………
  b) Hai s có hai ch s cùng ch s hàng đ n v ch s hàng ch c h n ơ ơ
  kém nhau 3 thì s đó h n kém nhau bao nhiêu đ n v ? ơ ơ
  …………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………….
  Bài 17: Hãy vi t t t c các s hai ch s khi đ c s đó theo th t tế
  trái qua ph i ho c t ph i qua trái thì giá tr s đó v n không thay đ i?
  …………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………….
  Bài 18: Hãy tìm s có ba ch s mà hi u c a ch s hàng trăm và ch s hàng
  ch c b ng 0, còn hi u c a ch s hàng ch c và ch s hàng đ n v b ng 9. ơ
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………..
  Bài 19: Hãy tìm s có ba ch s mà ch s hàng trăm nhân v i 3 đ c ch s ượ
  hàng ch c, ch s hàng ch c nhân v i 3 đ c ch s hàng đ n v . ượ ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016 , 16:20

Mô tả tài liệu:

TỔNG HỢP BÀI ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC LỚP 2

Tổng hợp bài ôn luyện thi violympic lớp 2 năm học 2016

Tin mới nhất

Trang