Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:49
2 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:49

Tổng cầu và các hàm tổng cầu

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • T NG C U VÀ CÁC HÀM T NG C U
  Kinh t vĩ mô có 2 d ng bài t p ch y u:ế ế
  D ng 1 : Bài t p v t ng c u, xác đ nh l ng cân b ng, chính sách tài ượ
  khóa.
  D ng 2: Chính sách ti n t , Lãi su t và s n l ng cân b ng, m c cung ượ
  ti n.
  D ng 1 : Công th c chung th ng đ c áp d ng: AD=c+I+G+Ex-Im ườ ượ
  Ví d :
  Trong n n kinh t m , bi t: C=145+o,75Yd; I=135; G=550; Ex= 298; ế ế
  MPM=0.4.
  Yêu c u:
  a. Vi t hàm s t ng c u và tính s n l ng cân b ng.ế ượ
  b. Gi s xu h ng nh p kh u c n biên gi m xu ng còn 0,25; s n l ng ướ ượ
  can b ng và cán cân th ng m i thay đ i nh th nào? ươ ư ế
  c. N u s n l ng ti m năng=1685 thì vi c thay đ i xu h ng nh p kh u ế ượ ướ
  c n biên tác đ ng nh th nào đ n n n kinh t ? ư ế ế ế
  N u m c tiêu c a Chính ph là đ m b o s n l ng th c t b ng s n ế ượ ế
  l ng ti m năng thì Chính ph s đ a ra chính sách ng phó gì? gi i thíchượ ư
  và minh h a b ng đ th .
  H ng d n:ướ
  a.
  IM+MPM.Y=o,4Y
  Yd=Y-T=Y-o,2Y-10 =>Yd=0,8Y-10
  Hàm t ng c u:
  AD=C+I+G+Ex-Im=145+0,75(0,8Y-10)+355+550+298-0,4Y
  => AD=1340,5+0,2Y
  S n l ng đ t cân b ng khi: AD=Y => Y=1340,5+0,2Y =>Ycb=1676 ượ
  b.
  MPM=0,25=> Hàm t ng c u m i:
  AD=C+I+G+Ex-Im
  => AD= 1340+0,35Y=>Ycb=2062
  Cán cân th ng m i: Nx=Ex-Im=298-0,25.2026=-217,5=> Thâm h t ươ
  CCTM
  c.
  Y*=1685
 • Ycb=2062>Y*=> Th tr ng bùng n => m c tiêu: gi m s n l ng, đ a ườ ượ ư
  Y->Y*
  Chính ph th c hi n chính sách tài khóa th t ch t ho c ti n t th t ch t.
  D ng 2 sd PT đ ng IS, LMườ
  Ví d :
  C=150+0,7Yd; G=150; Ex=290; Im=0,14; MD=40+ 0,2Y-10i; T=20+0,2Y;
  I=80-12i; MS=200; P=1
  Yêu c u:
  a. Vi t ph ng trình IS; LM.ế ươ
  Tính lãi su t và s n l ng cân b ng. bi u di n trên đ th . ượ
  b. Khi Chính ph tăng chi tiêu thêm 60, s n l ng và lãi su t thay đ i nh ượ ư
  th nào?ế
  Vi c Chính ph th c hi n chính sách trên đã gây ra tác d ng gì trong n n
  kinh t ? N u không có tác đ ng này thì m c s n l ng cao nh t có th ế ế ượ
  đ t đ c là bao nhiêu? Đ đ t đ cm c s n l ng này thì Chính ph ượ ượ ượ
  ph i làm gì?
  H ng d n:ướ
  a.
  Ph ng trình đ ng IS:ươ ườ
  AD=C+I+G+Ex-Im=656-12i+0,42Y
  S n l ng CB khi AD=Y=> Y=656-12i+0,42Y =>PT IS: ượ Y=1131,03-20,69i
  Ph ng trình đ ng LM:ươ ườ
  Th tr ng ti n t CB khi MDtt+=MStt=> 40+0,2Y-10i=200/1 ườ
  => PT LM: Y=800+50i
  Lãi su t và n l ng là nghi m c a h PT IS và LM: Y=1034; i=4,68 ượ
  b.
  G tăng=> AD tăng=>IS d ch ph i->IS1
  PT IS1: Y=1234,48-20,69i
  Lãi su t và s n l ng CB m i là ngh m c a h PT IS1 và LM: Y1=1107; ượ
  i1=6,15
  G tăng, qua tác đ ng c a m=> Ymax=Y2=1234,48-20,69.4,68=1137,65
  * Nh n xét: G tăng, n n kinh t tăng tr ng nh ng r i vào l m phát. ế ưở ư ơ
  Hi n t ng thoái lui đ u t v i quy mô b ng 1137,65-1107=30,65 ượ ư
  Đ đ t đ c m c s n l ng Y2=1137,65 Chính ph ph i tìm bi n pháp ượ ượ
  d ch chuy n LM sang ph i->LM1 qua E2(là giao đi m c a IS1 và đ ng ườ
 • i=4,68)
  => Áp d ng chính s c ti n t l ng t c là tăng MS.
  MS tăng=MS(E2)-MS(E1)
  Mà E2 th c LM1=>MS(E2)=MD(E2)=40+0,2.1137-10.4,68=220,6ượ
  =>MS tăng=220,6-200/1=20,6
  => Ngân hàng TW ph i tăng MD thêm 20,6.1= 20,6 thì n n kinh t s tri t ế
  tiêu đ c hi n t ng thoái lui đ u t .ượ ượ ư
  Bài vi t g c t i: ế http://www.vnecon.vn/showthread.php?
  t=10949&page=1&s=0936fec95912fa2748fc70f8ba029bd9#ixzz27AxZk6o
  W
  T ng c u và các hàm t ng c u
  Hàm tiêu dùng
  AD T ng c u AD=C+I+G+Xn
  C Tiêu dùng C=Co+Cm*Yd
  I Đ u t ư
  G Chi tiêu chính ph
  Xn Xu t kh u ròng Xn=X-M
  X Xu t kh u
  M Nh p kh u M=Mo+Mm*Y
  Mo Nh p kh u t đ nh
  Mm Nh p kh u biên
  Yd Thu nh p kh d ng Yd=Y-T+Tr=Y-Tn=C+S
  Y S n l ng ượ
  T Thu ế
  Tr Tr c p
  Tn Thu ròng Tn=T-Tr ế
  Hàm ti t ki m ế
  S Ti t ki m S=Yd-C ế
  S=-Co+(1-CM)*Yd
  Hàm thu ế
  T Thu T=To+Tm*Y ế
  To Thu t đ nh ế
  Tm Thu biên ế
  Tr c p

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016 , 11:44

Mô tả tài liệu:

Tổng cầu và các hàm tổng cầu

T NG C U VÀ CÁC HÀM T NG C UỔ Ầ Ổ ẦKinh t vĩ mô có 2 d ng bài t p ch y u:ế ạ ậ ủ ếD ng 1ạ : Bài t p v t ng c u, xác đ nh l ng cân b ng, chính sách tài ậ ề ổ ầ ị ượ ằkhóa.D ng 2:ạ Chính sách ti n t , Lãi su t và s n l ng cân b ng, m c cung ề ệ ấ ả ượ ằ ứti n.ềD ng 1ạ : Công th c chung th ng đ c áp d ng: AD=c+I+G+Ex-Imứ ườ ượ ụVí d :ụTrong n n kinh t m , bi t: C=145+o,75Yd; I=135; G=550; Ex= 298; ề ế ở ếMPM=0.4.Yêu c u:ầa. Vi t hàm s t ng c u và tính s n l ng cân b ng.ế ố ổ ầ ả ượ ằb. Gi s xu h ng nh p kh u c n biên gi m xu ng còn 0,25; s n l ng ả ử ướ ạ ẩ ậ ả ố ả ượcan b ng và cán cân th ng m i thay đ i nh th nào?ằ ươ ạ ổ ư ếc. N u s n l ng ti m năng=1685 thì vi c thay đ i xu h ng nh p kh u ế ả ượ ề ệ ổ ướ ậ ẩc n biên tác đ ng nh th nào đ n n n kinh t ?ậ ộ ư ế ế ề ếN u m c tiêu c a Chính ph là đ m b o s n l ng th c t b ng s n ế ụ ủ ủ ả ả ả ượ ự ế ằ ảl ng ti m năng thì Chính ph s đ a ra chính sách ng phó gì? gi i thíchượ ề ủ ẽ ư ứ ảvà minh h a b ng đ th .ọ ằ ồ ịH ng d n:ướ ẫa.IM+MPM.Y=o,4YYd=Y-T=Y-o,2Y-10 =>Yd=0,8Y-10Hàm t ng c u: ổ ầAD=C+I+G+Ex-Im=145+0,75(0,8Y-10)+355+550+298-0,4Y=> AD=1340,5+0,2YS n l ng đ t cân b ng khi: AD=Y => Y=1340,5+0,2Y =>Ycb=1676ả ượ ạ ằb.MPM=0,25=> Hàm t ng c u m i:ổ ầ ớAD=C+I+G+Ex-Im=> AD= 1340+0,35Y=>Ycb=2062Cán cân th ng m i: Nx=Ex-Im=298-0,25.2026=-217,5=> Thâm h t ươ ạ ụCCTMc.Y*=1685

Tin mới nhất

Trang