Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phạm Thế q Thứ hai, Tháng 3 6, 2017 - 06:35
2 Frank IWilldominate Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 - 17:27
3 Frank IWilldominate Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 - 17:27
4 pham quang binh Thứ ba, Tháng 3 28, 2017 - 09:39
5 pham quang binh Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 - 20:39
6 Hoa Phuong Chủ nhật, Tháng 5 21, 2017 - 22:18
7 Nguyễn Kim Thư Thứ bảy, Tháng 9 16, 2017 - 11:22

Toàn Bộ Quy Chế Tuyển Sinh Năm 2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 781
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 24 | Loại file: PDF
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lp - T do - Hạnh phúc
  QUY CH
  Tuyển sinh đại học hệ chính quy;
  tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT
  ngày 25 tháng 01 năm 2017 của B trưởng B Giáo dục và Đào tạo)
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy đnh v tuyn sinh đi hc h chính quy; tuyển sinh cao
  đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên h chính quy bao gm: t chc tuyn sinh,
  đề án tuyển sinh, điều kin tham gia tuyn sinh của thí sinh, chính sách ưu tiên
  trong tuyn sinh; t chc, nhim v, quyn hn của trường trong công tác tuyển
  sinh; tuyn sinh tại các trưng s dng kết qu ca k thi trung hc ph thông
  (THPT) quc gia, tuyn sinh tại các trường không s dng kết qu ca k thi
  THPT quc gia; tuyn sinh ti trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức
  tuyển sinh; x thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyn sinh đại hc h
  chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (sau
  đây gọi là Quy chế tuyển sinh) và chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử
  vi phm, gii quyết khiếu ni, t cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.
  2. Quy chế này áp dụng đối với các đại hc, hc viện, trường đại học; các
  trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung
  các trường), các sở giáo dục đào to (GDĐT) các tổ chức, nhân liên
  quan trong vic thc hin tuyển sinh đại học (ĐH) hệ chính quy; tuyển sinh cao
  đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (CĐSP) hệ chính quy.
  3. Quy chế này không áp dụng đối vi vic tuyển sinh đi học nước ngoài.
  Điu 2. T chc tuyn sinh
  1. Các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia đtuyển, xét
  tuyển thực hiện các quyền và nhiệm vụ sau:
  a) Xác định công bố công khai tổ hợp các bài thi/môn thi để xét tuyển
  vào các ngành, nhóm ngành. Trong đó Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự
  nhiên, Khoa học hội các bài thi; các môn thi thành phần của bài thi Khoa
  học tự nhiên, bài thi Khoa học Xã hội là môn thi;
 • 2
  b) Căn cứ hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ GDĐT để
  quy định cụ thể công bố công khai điều kiện xét tuyển thẳng và điều kiện ưu
  tiên xét tuyển vào các ngành học của các đối tượng quy định tại khoản 2
  khoản 3 Điều 7 Quy chế này;
  c) Các trường thủ tục sơ tuyển; các trường t chức thi đánh giá năng lực
  chuyên biệt hoặc môn thi năng khiếu kết hp vi s dng kết qu k thi
  THPT quốc gia (sau đây gọi chung các trường đặc thù): xác định công bố
  công khai trên trang thông tin đin t của trường các phương tiện thông tin
  đại chúng khác về thi gian, h đăng tuyển; th tục, điều kiện đạt yêu
  cầu sơ tuyển; phương thc t chức thi, đề thi minh họa đối với các trường t
  chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt và phương thức xét tuyển.
  2. Các trường không sử dng kết qu k thi THPT quốc gia để xét tuyển
  thc hiện các quyền và nhiệm v sau:
  a) Lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh quy định tại điểm a khoản
  2 Điều 34 Luật Giáo dục đại học;
  Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường (sau đây gọi chung
  Hiệu trưởng) chịu trách nhiệm t chc thc hiện các khâu: ra đ thi, coi thi,
  chm thi (nếu t chc thi tuyển); xét tuyển triu tập thí sinh trúng tuyn; gii
  quyết các khiếu ni, t o liên quan đến tuyn sinh;
  b) Nếu s dng kết qu thi tuyn sinh của các trường khác để xét tuyển
  phải quy định c th trong đề án tuyển sinh của trường;
  c) Có thể t chc tuyển sinh riêng từng phn cho mt s khoa, ngành;
  d) Đảm bảo các yêu cầu: Không đphát sinh hiện tượng các tổ chức
  nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi;
  đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh; không gây k
  khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội.
  3. Các trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một
  ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung ngành) phải xác định công bố
  công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh; thực hiện các quyền
  nhiệm vụ tương ứng với từng phương thức quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.
  4. Các trường thể tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong m, báo cáo Bộ
  GDĐT kết quả tuyển sinh trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.
  Điều 3. Đề án tuyển sinh
  1. Đề án tuyển sinh của trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  a) Cung cấp đầy đcác thông tin vđiều kiện đảm bảo chất lượng: sở
  vật chất (phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm các trang thiết bị chính yếu,
  học liệu), đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo cùng một số thông tin quan trọng
 • 3
  khác trong Phụ lục kèm theo Quy chế này.
  Bộ GDĐT tổ chức thẩm định độc lập việc khai thông tin về điều kiện
  đảm bảo chất lượng của các trường. Nếu phát hiện trường hợp khai thông tin
  không đúng với điều kiện thực tế thì Bộ GDĐT squyết định dừng tuyển sinh
  đối với ngành/nhóm ngành liên quan, đồng thời trường nhân sai phạm sẽ
  bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 25 của Quy chế này;
  Từ năm 2018 trở đi, ngoài các thông tin nêu trên, các trường phải công bố
  thêm: tổng chi phí để đào tạo 1 sinh viên/năm, t lệ sinh viên chính quy việc
  làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 khóa gần nhất so với năm tuyển sinh
  (theo nhóm ngành).
  Những trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định này thì
  không được thông báo tuyển sinh.
  b) Quy định chỉ tiêu tuyển sinh theo các hình thức tuyển sinh khác nhau
  (nếu có); ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Quy chế này;
  c) Quy định rõ về việc trường có sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn
  thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi
  THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh;
  d) Đối với trường đào tạo trình độ CĐSP xét tuyển học sinh tốt nghiệp
  trung cấp phải quy định rõ cách thức xét tuyển vào ngành học phù hợp;
  đ) Đối với các ngành năng khiếu thuộc khối ngành văn hóa - nghệ thuật,
  điểm xét tuyển của các môn văn hóa phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu đhoàn
  thành chương trình phổ thông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ GDĐT
  chấp thuận.
  2. Các trường đào tạo phạm thể m rng diện xét tuyển thẳng (ngoài
  quy đnh ti khoản 2, 3 Điu 7 ca Quy chế này) đối với các học sinh đã tốt
  nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hp vi
  môn học chuyên hoặc môn đot gii nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT
  chuyên của tỉnh đạt hc sinh gii hoc đot gii nhất, nhì, ba trong các kỳ thi
  hc sinh gii do cp tnh tr lên t chức và các điều kiện khác do trường quy
  định trong đề án tuyển sinh của trường.
  3. Tt c các trường đu phải xây dựng công khai Đ án tuyển sinh trên
  trang thông tin điện t của trường trên Cổng thông tin tuyển sinh ca B
  GDĐT trước khi thí sinh đăng ký d thi k thi THPT quc gia; chịu trách nhiệm
  giải trình v các nội dung của Đề án; đồng thi, gi v B GDĐT để phc v
  công tác thanh tra, kiểm tra.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2017 , 15:04

Mô tả tài liệu:

Toàn Bộ Quy Chế Tuyển Sinh Năm 2017

Toàn Bộ Quy Chế Tuyển Sinh Năm 2017

Tin mới nhất

Trang