Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:59
2 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:59
3 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:59
4 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:59
5 lê thị phương Thứ tư, Tháng 8 10, 2016 - 09:19
6 lê thị phương Thứ tư, Tháng 8 10, 2016 - 09:19
7 lê thị phương Thứ tư, Tháng 8 10, 2016 - 09:19
8 Nguyen Hong Thứ năm, Tháng 12 1, 2016 - 21:32

Tổ chức thực hiện Chiến dịch truyền thông về sự kiện nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trên báo in

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 17
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 92 | Loại file: DOC
 • M Đ U
  1. LÝ DO CH N Đ TÀI
  M t trong s 10 s ki n tiêu bi u năm 2005 do B Văn hóa-Thông tin
  bình ch n s ki n hai cu n nh t Mãi mãi tu i hai m i ươ c a li t s
  Nguy n Văn Th c Nh t Đ ng Thùy Trâm đ c xu t b n v i s l ngượ ố ượ
  phát hành l n nh t trong vòng 20 năm qua. Nhìn l i thành công c a hai cu n
  nh t v s l ng phát hành cũng nh hi u qu h i, th nh n th y vai ượ ư
  trò đóng góp r t l n c a c c quan báo chí, truy n thông. Trong đó tiêu bi u là ơ
  chi n d ch truy n thông v s ki n nh t Nguy n Văn Th c Đ ng Thuỳế
  Trâm c a báo Tu i tr TP.H Chí Minh (t đây xin g i là báo Tu i tr ). Trong
  m t b c th g i báo ư Tu i tr , Th t ng Phan Văn Kh i vi t: ủ ướ ế “Tôi đ c bi t
  hoan nghênh Đài truy n hình Vi t Nam và m t s báo, đi đ u là báo Tu i tr đã
  đ a tin trang tr ng và nhi u hình th c c m i ng i h c t p, noi g ngư ườ ươ
  hai li t s ...hoan nghênh sáng ki n y d ng m t b nh x ng đáng mang tên ế
  Đ ng Thuỳ Trâm.” [1, 6-8-2005, tr.1]
  Trên th c t thì tr c ế ướ Tu i tr , cũng đã m t s t o gi i thi u nh t
  Mãi mãi tu i hai m i ươ nh ng không th c s gây chú ý. Thành công c a báoư
  Tu i tr đ c không ph i ch nh đ n thu n trích đăng nh ng dòng nh t ượ ơ
  c a Nguy n Văn Th c Đ ng Thuỳ Trâm Tu i tr còn t ch c c m t
  chi n d ch tuyên truy n, v n đ ng sâu r ng trong đông đ o qu n chúng nhânế
  dân trong nhi u tháng liên ti p, t o thành m t dòng ch y thông tin liên t c ế
  m nh m , s c lôi cu n toàn h i. Chính th , t i Gi i th ng Báo chí ế ưở
  toàn qu c 2005, H i Nhà báo Vi t Nam đã trao gi i A cho Chi n d ch thông tin,ế
  tuyên truy n, v n đ ng Mãi mãi tu i 20 c a chúng ta ch không ph i trao cho
  m t tác ph m riêng l hay m t cá nhân nào.
  ràng, đ đ c thành công đó, nh ng ki n th c k năng t ch c ượ ế
  th c hi n chi n d ch truy n thông yêu c u c b n nh t. v y, tôi l a ế ơ
  ch n đ tài T ch c th c hi n chi n d ch truy n thông v s ki n nh t ế
  1
 • Mãi mãi tu i hai m i và Nh t ký Đ ng Thuỳ Trâm trên báo in ươ (Kh o sát báo
  Tu i tr Thành ph H Chí Minh t tháng 6 đ n tháng 12-2005) ế v i mong
  mu n thông qua nghiên c u ph ng pháp kinh nghi m t ch c, th c hi n ươ
  chi n d ch truy n thông c a báo ế Tu i tr , th b c đ u đ a ra nh ng đ ướ ư
  xu t đ giúp các c quan báo in t ch c và th c hi n thành công m t chi n d ch ơ ế
  truy n thông.
  2. TÌNH HÌNH NGHIÊN C U Đ TÀI
  Trong cu n Truy n thông đ i chúng , tác gi T Ng c T n có đ c p t i
  mô hình và c ch tác đ ng c a truy n thông đ i chúng. Ph i n m b t đ c môơ ế ượ
  hình c ch tác đ ng, nh ng ng i làm truy n thông th xây d ng đ cơ ế ườ ượ
  chi n d ch tuyên truy n hi u qu . Tuy nhiên, tác gi cũng m i ch d ng m cế
  mô t hình truy n thông và quá trình ti p nh n thông tin c a công chúng ch ế
  ch a v ch ra các b c th c hi n m t chi n d ch truy n thông.ư ướ ế
  Trong cu n Tuyên truy n v n đ ng dân s phát tri n h ng d nướ
  c th t ng b c đ xây d ng chi n d ch truy n thông dân s phát tri n, t ướ ế
  nghiên c u đ i t ng đ n xây d ng th c hi n k ho ch, cu i cùng giám ượ ế ế
  sát đánh giá hi u qu c a ch ng trình. V i m i khâu trong chi n d ch, các ươ ế
  tác gi đ a ra nh ng ví d c th giúp ng i đ c d hình dung h n. ư ườ ơ
  Trong báo cáo c a Julia Coffman thu c D án nghiên c u Harvard
  Family (http://www.gse.harvard.edu), tác gi chia chi n d ch truy n thông thành ế
  hai d ng là: chi n d ch nh m thay đ i hành vi nhân (individual behavior ế
  change campaigns) chi n d ch tác đ ng đ n ý chí công chúng (public willế ế
  campaings). Bên c nh đó, tác gi cũng đ c p s qua đ n các k năng xây d ng ơ ế
  m t chi n d ch truy n thông hi u qu nh ng ch y u nh n m nh vào khâu ế ư ế
  “l ng giá” (evaluation).ượ
  Trên website c a Đ n v truy n thông c a Chính ph Úcơ
  (http://www.gcu.gov.au) bài vi t ế How to write a communication Strategy for
  an Australia Goverment Campaign (Làm th nào đ vi t m t chi n l cế ế ế ượ
  truy n thông cho m t chi n d ch c a Chính ph Úc? ế ). Các tác gi v ch ra
  2
 • t ng b c t ng đ i đ y đ đ ti n hành m t chi n d ch truy n thông bao ướ ươ ế ế
  g m: xác đ nh m c tiêu ch ng trình, m c tiêu truy n thông, ch th truy n ươ
  thông, nhóm công chúng m c tiêu, thông đi p chìa khoá, d d nh k t h p truy n ế
  thông, vai trò c a c v n, nghiên c u và l ng giá, qu n lý d án, ngân sách, k ượ ế
  ho ch, th i gian...
  Cu i tháng 4-2006, Phan Văn Ki n- sinh viên báo chí K49, tr ng ĐH ườ
  Khoa h c h i Nhân n N i đã hoàn thành đ tài khoa h c mang tên
  Hi u ng thông tin liên k t thông tin trong chi n d ch truy n thông Mãi ế ế
  mãi tu i 20 c a chúng ta trên báo Tu i tr năm 2005 đo t gi i nh t đ tài
  nghiên c u khoa h c sinh viên c p tr ng. Trong đ tài c a mình, Phan Văn ườ
  Ki n đã ít nhi u đ c p t i vi c t ch c, th c hi n m t chi n d ch truy n ế
  thông thông qua nghiên c u cách liên k t thông tin gi a các phóng viên, biên t p ế
  viên và các tuy n bài trong chi n d ch.ế ế
  Các tài li u này tuy không đ c p tr c ti p đ n đ tài nghiên c u này, ế ế
  nh ng đây nh ng t li u giá tr giúp chúng tôi nh ng c s ban đ uư ư ơ
  quan tr ng cho công vi c nghiên c u c a mình.
  3. M C TIÊU, NHI M V NGHIÊN C U
  3.1. M c tiêu nghiên c u
  Thông qua kh o sát vi c t ch c chi n d ch truy n thông v s ki n ế
  nh t Mãi mãi tu i hai m i ươ c a li t s Nguy n Văn Th c Nh t
  Đ ng Thuỳ Trâm trên o Tu i tr , đ tài h ng t i m c tiêu nghiên c u vi c ướ
  t ch c th c hi n chi n d ch truy n thông trên báo in, t đó nâng cao kh ế
  năng tác đ ng c a báo in qua vi c t ch c các chi n d ch truy n thông. ế
  3.2. Nhi m v nghiên c u
  Đ th c hi n đ c m c tiêu đã nêu, chúng tôi cho r ng c n th c hi n ượ
  các nhi m v nghiên c u sau:
  - H th ng hoá lu n v truy n thông, chi n d ch truy n thông vai ế
  trò c a báo in trong vi c t ch c chi n d ch truy n thông. ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2015 , 00:55

Mô tả tài liệu:

Tổ chức thực hiện Chiến dịch truyền thông về sự kiện nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trên báo in

Một trong số 10 sự kiện tiêu biểu năm 2005 do Bộ Văn hóa-Thông tin bình chọn là sự kiện hai cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và Nhật ký Đặng Thùy Trâm được xuất bản với số lượng phát hành lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Nhìn lại thành công của hai cuốn nhật ký về số lượng phát hành cũng như hiệu quả xã hội, có thể nhận thấy vai trò đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí, truyền thông. Trong đó tiêu biểu là chiến dịch truyền thông về sự kiện nhật ký Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thuỳ Trâm của báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh (từ đây xin gọi là báo Tuổi trẻ). Trong một bức thư gửi báo Tuổi trẻ, Thủ tướng Phan Văn Khải viết: “Tôi đặc biệt hoan nghênh Đài truyền hình Việt Nam và một số báo, đi đầu là báo Tuổi trẻ đã đưa tin trang trọng và có nhiều hình thức cổ vũ mọi người học tập, noi gương hai liệt sỹ...hoan nghênh sáng kiến xây dựng một bệnh xá xứng đáng mang tên Đặng Thuỳ Trâm.” [1, 6-8-2005, tr.1] Trên thực tế thì trước Tuổi trẻ, cũng đã có một số tờ báo giới thiệu nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi nhưng không thực sự gây chú ý. Thành công của báo Tuổi trẻ có được không phải chỉ nhờ đơn thuần trích đăng những dòng nhật ký của Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thuỳ Trâm mà Tuổi trẻ còn tổ chức cả một chiến dịch tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đông đảo quần chúng nhân dân trong nhiều tháng liên tiếp, tạo thành một dòng chảy thông tin liên tục và mạnh mẽ, có sức lôi cuốn toàn xã hội. Chính vì thế, tại Giải thưởng Báo chí toàn quốc 2005, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao giải A cho Chiến dịch thông tin, tuyên truyền, vận động Mãi mãi tuổi 20 của chúng ta chứ không phải trao cho một tác phẩm riêng lẻ hay một cá nhân nào. Rõ ràng, để có được thành công đó, những kiến thức và kỹ năng tổ chức và thực hiện chiến dịch truyền thông là yêu cầu cơ bản nhất. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài Tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông về sự kiện nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trên báo in (Khảo sát báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6 đến tháng 12-2005) với mong muốn thông qua nghiên cứu phương pháp và kinh nghiệm tổ chức, thực hiện chiến dịch truyền thông của báo Tuổi trẻ, có thể bước đầu đưa ra những đề xuất để giúp các cơ quan báo in tổ chức và thực hiện thành công một chiến dịch truyền thông. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trong cuốn Truyền thông đại chúng, tác giả Tạ Ngọc Tấn có đề cập tới mô hình và cơ chế tác động của truyền thông đại chúng. Phải nắm bắt được mô hình và cơ chế tác động, những người làm truyền thông có thể xây dựng được chiến dịch tuyên truyền hiệu quả. Tuy nhiên, tác giả cũng mới chỉ dừng ở mức mô tả mô hình truyền thông và quá trình tiếp nhận thông tin của công chúng chứ chưa vạch ra các bước thực hiện một chiến dịch truyền thông. Trong cuốn Tuyên truyền vận động dân số và phát triển có hướng dẫn cụ thể từng bước để xây dựng chiến dịch truyền thông dân số và phát triển, từ nghiên cứu đối tượng đến xây dựng và thực hiện kế hoạch, cuối cùng là giám sát và đánh giá hiệu quả của chương trình. Với mỗi khâu trong chiến dịch, các tác giả đưa ra những ví dụ cụ thể giúp người đọc dễ hình dung hơn. Trong báo cáo của Julia Coffman thuộc Dự án nghiên cứu Harvard Family (http://www.gse.harvard.edu), tác giả chia chiến dịch truyền thông thành hai dạng là: chiến dịch nhằm thay đổi hành vi cá nhân (individual behavior change campaigns) và chiến dịch tác động đến ý chí công chúng (public will campaings). Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập sơ qua đến các kỹ năng xây dựng một chiến dịch truyền thông hiệu quả nhưng chủ yếu nhấn mạnh vào khâu “lượng giá” (evaluation). Trên website của Đơn vị truyền thông của Chính phủ Úc (http://www.gcu.gov.au) có bài viết How to write a communication Strategy for an Australia Goverment Campaign (Làm thế nào để viết một chiến lược truyền thông cho một chiến dịch của Chính phủ Úc?). Các tác giả vạch ra từng bước tương đối đầy đủ để tiến hành một chiến dịch truyền thông bao gồm: xác định mục tiêu chương trình, mục tiêu truyền thông, chủ thể truyền thông, nhóm công chúng mục tiêu, thông điệp chìa khoá, dự dịnh kết hợp truyền thông, vai trò của cố vấn, nghiên cứu và lượng giá, quản lý dự án, ngân sách, kế hoạch, thời gian... Cuối tháng 4-2006, Phan Văn Kiền- sinh viên báo chí K49, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã hoàn thành đề tài khoa học mang tên Hiệu ứng thông tin và liên kết thông tin trong chiến dịch truyền thông Mãi mãi tuổi 20 của chúng ta trên báo Tuổi trẻ năm 2005 và đoạt giải nhất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường. Trong đề tài của mình, Phan Văn Kiền đã ít nhiều đề cập tới việc tổ chức, thực hiện một chiến dịch truyền thông thông qua nghiên cứu cách liên kết thông tin giữa các phóng viên, biên tập viên và các tuyến bài trong chiến dịch. Các tài liệu này tuy không đề cập trực tiếp đến đề tài nghiên cứu này, nhưng đây là những tư liệu có giá trị giúp chúng tôi có những cơ sở ban đầu quan trọng cho công việc nghiên cứu của mình. 3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Thông qua khảo sát việc tổ chức chiến dịch truyền thông về sự kiện nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trên báo Tuổi trẻ, đề tài hướng tới mục tiêu nghiên cứu việc tổ chức và thực hiện chiến dịch truyền thông t

Tin mới nhất

Trang