Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kimngan Khuc Chủ nhật, Tháng 7 17, 2016 - 20:53
2 Kimngan Khuc Chủ nhật, Tháng 7 17, 2016 - 20:53
3 Tran Thanh Thứ tư, Tháng 8 24, 2016 - 15:41
4 Trang Nguyễn Thị Ngọc Thứ hai, Tháng 10 31, 2016 - 21:24
5 Trang Nguyễn Thị Ngọc Thứ hai, Tháng 10 31, 2016 - 21:24

Tính từ và Trạng từ Adjectives and Adverbs

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Tính t Tr ng t
  Adjectives and Adverbs
  I. Tính t
  a. Tính t đ ng tr c danh t đ miêu t danh t ướ (adj+N)
  Ví d : It’s a nice day today
  Laura has got brown eyes
  There’s a very old bridge in this village.
  Do you like Italian food?
  I don’t speak any foreign languages
  b. Tính t đ ng sau đ ng t “to be” đ miêu t ch ng
  (be+adj)
  Ví d : The weather is nice today
  These flowers are beautiful
  Are you cold? Shall I close the window?
  I’mhungry. Can I have something to eat
  c. Tínht đ ngsaucácđ ngt look, feel, smell, taste, sound
  (giácquan, c mgiác)
  Víd : You look tired
  You sound happy
  It tastes good
  I’m not going to eat this. It doesn’t smell good
  II. Tr ng t
  a. Tr ng t có th đ c t o thành t tính t ượ (Adjective + ly =
  adverb)
  Ví d : quick + ly = quickly
  Bad + ly = badly
  Heavy + ly = heavily
  b. Tr ng t mô t cách th c th c hi n hành đ ng ho c m c
  đ c a tính t
  Ví d :
  The train stopped suddenly
  I opened the door slowly
  Please listen carefully
  I understand you perfectly
 • c. M t s t v a là tính t , v a là tr ng t : hard, fast, late,
  early
  d. Ngo i l : good (tính t ) => well (tr ng t )
  T well cũng có th đ c dùng nh m t tính t khi nói v ượ ư
  s c kho .
  Ví d : - How are you?
  - I’m very well, thank you.
  -

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016 , 17:05

Mô tả tài liệu:

Tính từ và Trạng từ Adjectives and Adverbs

Tính t và Tr ng từ ạ ừAdjectives and AdverbsI. Tính từa. Tính t đ ng tr c danh t đ miêu t danh t ừ ứ ướ ừ ể ả ừ (adj+N)Ví d : ụ It’s a nice day todayLaura has got brown eyesThere’s a very old bridge in this village.Do you like Italian food?I don’t speak any foreign languagesb. Tính t đ ng sau đ ng t “to be” đ miêu t ch ng ừ ứ ộ ừ ể ả ủ ữ(be+adj)Ví d : ụ The weather is nice todayThese flowers are beautifulAre you cold? Shall I close the window?I’mhungry. Can I have something to eatc. Tínht đ ngsaucácđ ngtừ ứ ộ ừlook, feel, smell, taste, sound (giácquan, c mgiác)ảVíd :ụ You look tiredYou sound happyIt tastes goodI’m not going to eat this. It doesn’t smell goodII. Tr ng tạ ừa. Tr ng t có th đ c t o thành t tính t ạ ừ ể ượ ạ ừ ừ (Adjective + ly = adverb)Ví d : ụ quick + ly = quicklyBad + ly = badlyHeavy + ly = heavilyb. Tr ng t mô t cách th c th c hi n hành đ ng ho c m c ạ ừ ả ứ ự ệ ộ ặ ứđ c a tính tộ ủ ừVí d : ụThe train stopped suddenlyI opened the door slowlyPlease listen carefullyI understand you perfectly

Tin mới nhất

Trang