Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Tính toán phân tán và ứng dụng

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 64 | Loại file: PDF
 • 1
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  ---------o0o---------
  TÍNH TOÁN PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG
  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
  NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  Sinh viên thực hiên: Nguyễn Thị Phương
  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Trịnh Đông
  Mã số sinh viên: 110942
 • 2
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC .................................................................................................................. 1
  DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................ 5
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................ 6
  MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 7
  CHƢƠNG I: MÁY TÍNH SONG SONG ................................................................ 8
  1.1. Giới thiệu chung về tính toán song song và phân tán ...................................... 8
  1.2. Trình bày về máy tính song song ..................................................................... 8
  1.2.1. Kiến trúc và các loại máy tính song song .................................................. 8
  1.2.2. Các thành phần của máy tính song song .................................................. 12
  1.2.3. Chương trình dịch và các hệ điều hành ................................................... 15
  1.3. Kỹ thuật lập trình song song ........................................................................... 16
  1.3.1. Những mô hình lập trình song song ........................................................ 16
  1.3.2. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song .................................................. 24
  1.4. Một số chiến lược song song hóa phổ biến .................................................... 25
  1.4.1. Song song hóa kết quả ............................................................................. 26
  1.4.2. Song song hóa đại diện ............................................................................ 26
  1.4.3. Song song hóa chuyên biệt ...................................................................... 27
  CHƢƠNG II : MÁY ẢO SONG SONG PVM (Paralle Virtual Machine ) ....... 28
  2.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 28
  2.1.1. Máy tính xử lý song song MPP ............................................................... 28
  2.1.2. Máy trạm thay thế (Cluster of Workstation) ........................................... 28
  2.1.3. Tính toán trên mạng không đồng nhất ..................................................... 29
  2.2. Kiến trúc của máy ảo song song PVM (Parallel Virtual Machine) ................ 29
  2.2.1. Định nghĩa................................................................................................ 29
  2.2.2. Nguyên lý của một hệ thống PVM .......................................................... 29
  2.2.3. Cấu trúc của PVM ................................................................................... 30
 • 3
  2.2.4. Kiến trúc của PVM .................................................................................. 31
  2.3. Cơ chế hoạt động ............................................................................................ 31
  2.4. Lập trình trên cụm máy tính PVM ................................................................. 32
  2.4.1. Điều khiển các task .................................................................................. 34
  2.4.2. Truyền thông điệp .................................................................................... 34
  2.4.3. Nhận thông điệp ....................................................................................... 35
  2.4.4. Nhóm các task .......................................................................................... 35
  2.4.5. Các kiểu dữ liệu được đóng gói trong PVM ............................................ 36
  2.5. Sử dụng PVM ................................................................................................. 36
  2.5.1. Cài đặt PVM ............................................................................................ 36
  2.5.2. Bắt đầu với PVM ..................................................................................... 37
  2.5.3. Một số vấn đề khi sử dụng PVM ............................................................. 38
  2.5.4. Chạy chương trình PVM .......................................................................... 39
  2.5.5. Giao diện điều khiển PVM ...................................................................... 40
  2.5.6. Các tùy chọn của hostfile ......................................................................... 41
  2.6. Lập trình dùng PVM ....................................................................................... 43
  2.6.1. Mô hình Master Slave ........................................................................... 43
  2.6.2. Mô hình Task to Task ........................................................................ 44
  2.7. Thiết kế môi trường hỗ trợ tính toán song song ............................................. 47
  2.7.1. Quản lý biến phân chia ............................................................................ 48
  2.7.2. Giao diện với người lập trình ................................................................... 54
  CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM ............................................................................. 55
  3.1. Phát biểu bài toán ........................................................................................... 55
  3.2. Xây dựng các toán tử trong bài toán .............................................................. 55
  3.3. Cài đặt và đánh giá ......................................................................................... 58
  3.3.1. Cấu hình hệ thống .................................................................................... 58
  3.3.2. Cài đặt PVM ............................................................................................ 59

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 14:50

Mô tả tài liệu:

Tính toán phân tán và ứng dụng

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ---------o0o--------- TÍNH TOÁN PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên thực hiên: Nguyễn Thị Phương Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Trịnh Đông Mã số sinh viên: 110942

Tin mới nhất

Trang