Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ bảy, Tháng 5 21, 2016 - 19:11
2 Kết Nối Thứ bảy, Tháng 5 21, 2016 - 19:11

Tình hình xuất khẩu gạo ở Việt Nam những năm gần đây

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 62
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: DOC
 • I. L I NÓI Đ U:
  S nghi p đ i m i kinh t đã đang đ t đ c nh ng th ng l i ế ượ
  r t kh quan, tr c h t ph i k đ n th ng l i c a m t tr n nông ướ ế ế
  nghi p. Trong đó, s n xu t xu t kh u lúa g o luôn là ti n đ , đóng
  góp m t ph n quan tr ng vào chi n th ng y. ế
  Cho đ n nay, t m t n c v i n n nông nghi p l c h u, n c taế ướ ướ
  không nh ng đã n đ nh đ c an ninh l ng th c còn đ y m nh ượ ươ
  xu t kh u g o. Vi t Nam đang n c xu t kh u g o đ ng th hai ướ
  trên th gi i, m t thành tích đáng t hào trong công cu c phát tri nế
  n n kinh t hi n nay. ế
  Tuy nhiên, chuy n sang n n kinh t th tr ng, trong đi u ki n ế ườ
  tình hình kinh t , chính tr th gi i và khu v c có nhi u bi n đ i, cu cế ế ế
  ch y đua c nh tranh kinh t toàn c u di n ra h t s c gay g t, thì ế ế
  v n đ xu t kh u m t s n ph m đòi h i ph im t chi n l c phát ế ượ
  tri n khôn ngoan, s tính toán k càng, c n tr ng trong m t t ng
  th chi n l c phát tri n chung m i dành đ c th ng l i và đ t đ c ế ượ ượ ượ
  hi u qu t i u. ư
  Đ i v i n c ta, xu t kh u g o có vai trò c c kỳ quan tr ng trong ướ
  n n kinh t qu c dân, ngo i t thu đ c t xu t kh u ngu n v n ế ượ
  cho quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c, tăng thu nh p ướ
  cho ng i nông dân.ườ
  1
 • Cung v i Vi t Nam, trên th tr ng g o th gi i còn nhi u ườ ế
  n c khác tham gia nh : Thái Lan, M , Trung Qu c, Pakistan… đóướ ư
  nh ng đ i th c nh tranh l n c a n c ta. ướ
  Trong nh ng năm qua, xu t kh u g o Vi t Nam đã thu đ c ượ
  nh ng thành t u nh t đ nh, nh ng bên c nh đó còn nhi u v n đ b t ư
  c p c n đ c gi i quy t nh v n đ th tr ng, giá c , ch t l ng ượ ế ư ườ ượ
  g o, v n đ đ u ra…
  Nh n th c đ c s ph c t p t m quan tr ng c a ho t đ ng ượ
  xu t kh u tr c nh ng đòi h i th c t c a vi c hoàn thi n nâng ướ ế
  cao hi u qu công tác xu t kh u, cùng v i nh ng ki n th c sau khi ế
  nghiên c u h c t p môn h c kinh t l ng, nhóm tôi xin đ a ra ế ượ ư
  v n đ nghiên c u:
  “Tình hình xu t kh u g o Vi t Nam nh ng năm g n đây”.
  II. TH C TR NG XU T KH U G O VI T NAM:
  1. S n l ng g o xu t kh u: ượ
  Vi t Nam t m t n c thi u l ng th c c a nh ng th p niên 80, ướ ế ươ
  90 th k tr c thì nh ng năm 2005-2008 s n l ng g o xu t kh uế ướ ượ
  2
 • khá n đ nh m c trên 4,5 tri u t n b c đ t phá t nh ng ướ
  năm 2009.
  C th , năm 2010, Vi t Nam xu t kh u 6,89 tri u t n g o trong
  t ng s n l ng 26,37 tri u t n, so v i 6,052 tri u t n trong năm 2009. ượ
  V i s n l ng này, Vi t Nam ti p t c gi v trí th hai trên th gi i ượ ế ế
  v xu t kh u g o, sau Thái Lan.
  Năm 2011, c n c xu t kh u 7,11 tri u t n, thu v 3,66 t USD, ướ
  chi m 3,77% trong t ng kim ng ch xu t kh u hang hóa c a c n c.ế ướ
  Năm 2012, Vi t Nam đã v t qua m t ch ng đ ng khó khăn, ượ ườ
  tang v t m c xu t kh u năm 2011 và đ t m t k l c m i, xu t kh uượ
  g o đ t 8,02 tri u t n, kim ng ch xu t kh u g o đ t 3,67 t USD.
  Năm 2013, c n c đã xu t kh u g n 6,6 tri u t n g o, gi m h n ướ ơ
  1,4 tri u t n (t c gi m 17,76%) so v i năm 2012, kim ng ch đ t 2.93
  t USD, gi m 20,36%, đây m c xu t kh u th p nh t trong 3 năm
  qua. V i k t qu này, Vi t Nam đã t t xu ng x p th 3, sau n Đ ế ế
  Thái Lan v xu t kh u g o th gi i, không đáp ng đ c m c tiêu đ ế ượ
  ra đ u năm 2013.
  2. Th tr ng xu t kh u chính: ườ
  Th tr ng xu t kh u chính c a Vi t Nam các qu c gia châu Á ườ
  chi m h n 70% t ng l ng g o xu t kh u c a c . Indonesia,ế ơ ượ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016 , 17:50

Mô tả tài liệu:

Tình hình xuất khẩu gạo ở Việt Nam những năm gần đây

I. LỜI NÓI ĐẦU: Sự nghiệp đổi mới kinh tế đã và đang đạt được những thắng lợi rất khả quan, trước hết phải kể đến thắng lợi của mặt trận nông nghiệp. Trong đó, sản xuất và xuất khẩu lúa gạo luôn là tiền đề, đóng góp một phần quan trọng vào chiến thắng ấy. Cho đến nay, từ một nước với nền nông nghiệp lạc hậu, nước ta không những đã ổn định được an ninh lương thực mà còn đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Việt Nam đang là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, một thành tích đáng tự hào trong công cuộc phát triển nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, chuyển sang nền kinh tế thị trường, trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến đổi, cuộc chạy đua và cạnh tranh kinh tế toàn cầu diễn ra hết sức gay gắt, thì vấn đề xuất khẩu một sản phẩm đòi hỏi phải có một chiến lược phát triển khôn ngoan, có sự tính toán kỹ càng, cẩn trọng trong một tổng thể chiến lược phát triển chung mới dành được thắng lợi và đạt được hiệu quả tối ưu. Đối với nước ta, xuất khẩu gạo có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, ngoại tệ thu được từ xuất khẩu là nguồn vốn cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng thu nhập cho người nông dân. Cung với Việt Nam, trên thị trường gạo thế giới còn có nhiều nước khác tham gia như: Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc, Pakistan… đó là những đối thủ cạnh tranh lớn của nước ta. Trong những năm qua, xuất khẩu gạo Việt Nam đã thu được những thành tựu nhất định, nhưng bên cạnh đó còn nhiều vấn đề bất cập cần được giải quyết như vấn đề thị trường, giá cả, chất lượng gạo, vấn đề đầu ra… Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu trước những đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu, cùng với những kiến thức sau khi nghiên cứu và học tập môn học kinh tế lượng, nhóm tôi xin đưa ra vấn đề nghiên cứu: “Tình hình xuất khẩu gạo ở Việt Nam những năm gần đây”. II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO Ở VIỆT NAM: 1. Sản lượng gạo xuất khẩu: Việt Nam từ một nước thiếu lương thực của những thập niên 80, 90 thế kỷ trước thì những năm 2005-2008 sản lượng gạo xuất khẩu khá ổn định ở mức trên 4,5 triệu tấn và có bước đột phá từ những năm 2009. Cụ thể, năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 6,89 triệu tấn gạo trong tổng sản lượng 26,37 triệu tấn, so với 6,052 triệu tấn trong năm 2009. Với sản lượng này, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, sau Thái Lan. Năm 2011, cả nước xuất khẩu 7,11 triệu tấn, thu về 3,66 tỷ USD, chiếm 3,77% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hang hóa của cả nước. Năm 2012, Việt Nam đã vượt qua một chặng đường khó khăn, tang vượt mức xuất khẩu năm 2011 và đạt một kỷ lục mới, xuất khẩu gạo đạt 8,02 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 3,67 tỷ USD. Năm 2013, cả nước đã xuất khẩu gần 6,6 triệu tấn gạo, giảm hơn 1,4 triệu tấn (tức giảm 17,76%) so với năm 2012, kim ngạch đạt 2.93 tỷ USD, giảm 20,36%, đây là mức xuất khẩu thấp nhất trong 3 năm qua. Với kết quả này, Việt Nam đã tụt xuống xếp thứ 3, sau Ấn Độ và Thái Lan về xuất khẩu gạo thế giới, không đáp ứng được mục tiêu đề ra đầu năm 2013. 2. Thị trường xuất khẩu chính: Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là các quốc gia châu Á chiếm hơn 70% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả. Indonesia, Philippines và Malaysia vẫn tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu truyền thống. Tiềm năng tiêu thụ gạo của các thị trường này vẫn còn khá lớn, tuy nhiên , theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ, trong vào năm tới, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường

Tin mới nhất

Trang