Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành Sách Hà Nội hiện nay

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 19 | Loại file: PDF
 • NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A
  Lêi më ®Çu
  Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lμ mét qu¸ tr×nh ®Çu t c«ng søc vμ tiÒn
  cña ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hμng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc
  ®Ých cã lîi nhuËn liªn tôc vμ kh«ng ngõng ph¸t triÓn.
  NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN díi sù l·nh ®¹o cña
  §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh
  doanh nãi chung vμ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng.
  HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thμnh phÇn, lùc
  lîng tham gia t¹o nªn mét thÞ trêng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vμ phong phó.
  §iÒu nμy gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr¬ng, ®êng lèi,
  chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc trong nh©n d©n vμ ra thÕ giíi.
  NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®¶m b¶o sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cho doanh
  nghiÖp tæ chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh
  lμm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®μo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn c¸c doanh
  nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã
  mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra híng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸
  tr×nh ®ã lμ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy
  nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu
  thô XBP ph¸t triÓn.
  B¸n XBP lμ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nhng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vμ
  trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông
  nghÖ thuËt b¸n XBP nh thÕ nμo ®Ó b¸n ®îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n
  ®óng ®èi tîng nhÊt l
  μ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hi
  Ön nay.
  Víi ý nghÜ
  a ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh lμ: T×nh h×nh sö
  dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hμnh s¸ch Hμ Néi hiÖn
  nay.
  Ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng:
  Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vμ ý
  nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hμ Néi hiÖn nay.
  1
  More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 • NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A
  Ch¬ng II: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty
  PHS Hμ Néi hiÖn nay.
  Ch¬ng III: NhËn xÐt chung vμ nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t ®îc
  trong viÖc sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP hiÖn nay.
  Ch¬ng I
  Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vμ ý
  nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS hμ néi hiÖn nay.
  C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch Hμ Néi ®îc chÝnh thøc thμnh lËp vμo n¨m
  1954 theo quy ®Þnh sè 531/VHQN Bé V¨n ho¸ Th«ng tin víi tªn gäi “Chi së
  2
  More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 • NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A
  Ph¸t hμnh s¸ch ViÖt Nam”. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Õn ngμy 14/6/1960
  ®îc ®æi tªn thμnh C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch (PHS) Hμ Néi. Tr¶i qua mét qu¸
  tr×nh ho¹t ®éng ®Çy khã kh¨n, thö th¸ch trong nh÷ng n¨m ®Çu chuyÓn ®æi c¬
  chÕ qu¶n lý kinh tÕ cho ®Õn nay C«ng ty PHS Hμ Néi lμ mét doanh nghiÖp
  Nhμ níc thuéc Së V¨n ho¸ Th«ng tin Thμnh phè Hμ Néi, lμ ®¬n vÞ qu¶n lý
  kinh doanh chuyªn ngμnh PHS, cã trô së chÝnh t¹i 34 Trμng TiÒn. C«ng ty
  PHS Hμ Néi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong ngμnh PHS. M¸c nãi:
  “Con ngêi lμ tæng hoμ c¸c mèi quan hÖ x· héi” vμ ë gãc ®é nμo ®ã C«ng ty
  PHS Hμ Néi còng nh vËy. Bëi v× qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña
  C«ng ty lu«n diÔn ra c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hμng, kh¸ch hμng vμ bao trïm
  lªn nã lμ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña c¶ níc nãi
  chung vμ cña Thñ ®« Hμ Néi nãi riªng.
  Thñ ®« Hμ Néi víi diÖn tÝch gÇn 1000 km
  2
  lμ thμnh phè cã mËt ®é d©n
  sè ®«ng vμ cã vÞ trÝ chiÕn lîc rÊt quan träng. NghÞ quyÕt 08 cña §¹i héi
  §¶ng toμn quèc lÇn thø V ®· kh¼ng ®Þnh cÇn x©y dùng Thñ ®« Hμ Néi lμ
  trung t©m ®Çu n·o vÒ chÝnh trÞ – v¨n ho¸ - khoa häc kü thuËt, ®ång thêi lμ
  trung t©m lín vÒ kinh tÕ vμ giao dÞch quèc tÕ trong c¶ níc. Do ®ã, Hμ Néi
  rÊt vinh dù lμ n¬i diÔn ra nhiÒu cuéc giao lu gi÷a c¸c Nguyªn thñ Quèc gia
  cña níc b¹n víi níc ta. Víi vÞ trÝ vμ vai trß quan träng nh vËy, Hμ Néi
  lu«n ®îc Nhμ níc chó träng ®Çu t trªn mäi lÜnh vùc. §ã chÝnh lμ ®iÒu
  kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh. Hμ Néi víi
  ph¬ng ch©m x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc nh hiÖn nay th× ch¾c
  ch¾n viÖc mua xuÊt b¶n phÈm phôc vô cho gi¸o dôc lμ rÊt cÇn thiÕt.
  1. NghÖ thuËt b¸n XBP trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay.
  B¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lμ kh©u cuèi cïng nhng l¹i cã
  vai trß v« cïng quan träng trong kinh doanh XBP. B¸n XBP chÝnh lμ qu¸
  tr×nh thùc hiÖn viÖc trao ®æi gi¸ trÞ cho hμng ho¸ XBP tõ hμng sang tiÒn,
  chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hμng ho¸ XBP tõ tay ngêi b¸n sang tay ngêi
  mua. KÕt thóc qu¸ tr×nh nμ
  y, ngêi mua cã ®îc XBP, ngêi b¸n sÏ cã ®îc
  tiÒn t¬ng øng víi gi
  ¸ trÞ cña hμng ho¸ ®ã.
  3
  More resources available at: www.baochituyentruyen.org

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015 , 09:28

Mô tả tài liệu:

Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành Sách Hà Nội hiện nay

NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Lêi më ®Çu Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lμ mét qu¸ tr×nh ®Çu t− c«ng søc vμ tiÒn cña ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hμng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých cã lîi nhuËn liªn tôc vμ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng XHCN d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i tr−êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vμ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng. HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thμnh phÇn, lùc l−îng tham gia t¹o nªn mét thÞ tr−êng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vμ phong phó. §iÒu nμy gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ n−íc trong nh©n d©n vμ ra thÕ giíi. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®¶m b¶o sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh lμm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®μo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra h−íng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸ tr×nh ®ã lμ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph−¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh− mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu thô XBP ph¸t triÓn. B¸n XBP lμ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nh−ng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vμ trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh− thÕ nμo ®Ó b¸n ®−îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t−îng nhÊt lμ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Víi ý nghÜa ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh lμ: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hμnh s¸ch Hμ Néi hiÖn nay. Ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vμ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hμ Néi hiÖn nay. 1More resources available at: www.baochituyentruyen.org

Tin mới nhất

Trang