Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Truong Thứ hai, Tháng 12 28, 2015 - 08:24
2 Tran Truong Thứ hai, Tháng 12 28, 2015 - 08:26
3 Tran Truong Thứ hai, Tháng 12 28, 2015 - 08:26
4 Thùy Dung Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 08:14
5 Thùy Dung Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 08:12
6 Thùy Dung Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 08:12
7 Văn Phan Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016 - 13:21
8 Văn Phan Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016 - 13:21
9 Văn Phan Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016 - 13:21
10 Văn Phan Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016 - 13:21

Trang

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT ỨNG DỤNG MATLAB

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 83
21
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • O CÁO BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM
      ườ
   
  BÁO CÁO BÀI T P L N
  PHÝÕNG PHÁP TÍNH TOÁN M M
  Ð TÀI: TÌM HI U PH NG PHÁP PCA ƯƠ
  NH N D NG KHUÔN M T. NG
  D NG MATLAB
  Gi ng viên:  
  Th c hi n:  
   !  "#
   $ %
   !  &  ươ
  ' !  !
  ( ! )*+
  , ) &- ế
  Nhóm 5 – KHMT2K3 – Đại học Công nghiệp Hà Nội
  0
 • O CÁO BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM
  M c L c
  1. Phép bi n đ i ế Karhunen-Loève..............................................................2
  2. Thu t toán PCA ........................................................................................6
  2.1. Gi i thi u chung v thu t toán ...........................................................6
  2.2. N i dung thu t toán PCA .....................................................................8
  3. Áp d ng PCA trong bài toán nh n d ng khuôn m t .........................10
  3.1. Gi i thi u chung v các ph ng pháp nh n d ng m t ng i ươ ườ ..........10
  3.2. Nh n d ng khuôn m t d a trên PCA .................................................11
  3.3 Các hàm hi n th nh trong Matlab ...................................................13
  3.4 Các hàm khác đ c s d ng trong đ iượ ...........................................14
  4. Ch ng trình Demoươ ................................................................................16
  Tài li u tham kh o .....................................................................................21
  Nhóm 5 – KHMT2K3 – Đại học Công nghiệp Hà Nội
  1
 • O CÁO BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM
  Bài Toán Nhn Dng Mt
  Ng
  ườ
  i
  -----
  oOo-----
  2.1. Gii thiu
  ế!!./ 0 . 
   1 .22 3.-ư.  4!
  5 .00*  67 82 ế   .
  2/ +912 /:.//!+!
  ơ5 ướ1+ơ 2772;3 /
  .*<<=9/.  7 .>% 4"8?8 81<<<#@(A
  2/. /!13 2;7908ơ3
  5 /B ! ./  .0/C7  
  !0 5 ! ! ườ99.
  D67E9.D6BE/0/1ườ
  9    02  ư2ượ3 %17
    B  2ư  %9%1B0/1 ;1
  +9 4?F  !. 9!0
  +2 ư+>/2.ườ 91. ế 63
  2/ !:B05 !   !1997
  !ươ 63 76 !1  
  2 2;:.>/9.D3  E /%
  !947G.2ượ7sinh trc hc /3  
  7  ươ/2:>/! 9/%
  9./đc tr ngư sinh hc ườ2ư2 2 .%!1ươ
  181H 94  2 2 745 2ếđc tr ngư hành vi ư
  9
  . 1ế /F +1H)B 93 
   
  9ườ40 ế 5 +>/.
  23 7 03
   
  /2 ư7I79 ! ườ.  ế 0!21
  0 2 2 ư  .   ! 2 3 ườ 9 / ! ế % 7I
  ư * 1  ! 3  + .B 7I 9 !1 /  
  9  9 4 2ư  7I   2  ơ /  9 . 2
   ư  . ! 41 9 3  / 2 ư  .  ư 2 7
  Nhóm 5 – KHMT2K3 – Đại học Công nghiệp Hà Nội
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015 , 10:26

Mô tả tài liệu:

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PCA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT ỨNG DỤNG MATLAB

Nhận dạng gương mặt là một trong số ít các phương pháp nhận dạng dựa vào đặc trưng sinh lý cho kết quả chính xác cao đồng thời rất thuận tiện khi sử dụng. Hơn nữa, trong số các đặc trưng sinh lý học, gương mặt của mỗi người là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất cho việc nhận biết lẫn nhau cũng như biểu đạt cảm xúc. Khả năng nhận dạng nói chung và khả năng nhận biết gương mặt người nói riêng của con người thật đáng kinh ngạc. Chúng ta có khả năng nhận ra hàng ngàn gương mặt của những người mình đã gặp, đã giao tiếp trong cuộc sống chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, thậm chí sau nhiều năm không gặp cũng như những sự thay đổi trên gương mặt do tuổi tác, cảm xúc, trang phục, màu tóc,…Do đó, việc nghiên cứu các đặc tính của gương mặt người đã thu hút rất nhiều nhà triết học, nhà khoa học qua nhiều thế kỷ, trong đó có cả Aristotle và Darwin [1]. Chính vì những lý do trên, từ những năm 1970, nhận dạng mặt người đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực như bảo mật, tâm lý học, xử lý ảnh và thị giác máy tính. Ngày nay các chương trình máy tính về nhận dạng mặt người đã tìm được những ứng dụng thực tế như [3] : ƒ Nhận dạng tội phạm Các hệ thống nhận dạng mặt người đã được tích hợp vào trong các hệ thống kiểm soát sân bay và được sử dụng để tìm kiếm và nhận diện những tên khủng bố hay bọn buôn bán ma tuý. ƒ Kiểm soát truy cập vào các hệ thống máy tính trong môi trường cộng tác Việc kiểm tra đăng nhập vào các hệ thống máy PC được kết hợp giữa thông tin mật mã và / hoặc nhận dạng mặt người. Điều này giúp người làm việc không cảm thấy bị rối bời trong các thủ tục truy cập phức tạp đồng thời vẫn đảm bảo được độ tin cậy đối với thông tin khách hàng và các bí mật trong kinh doanh. ƒ Giải pháp bảo mật bổ sung cho các giao dịch rút tiền tự động (ATM) Việc truy cập vào các máy rút tiền tự động và các dịch vụ khác của ngân hàng được kiểm soát bởi các thông tin như số tín dụng (PIN), giọng nói, tròng mắt kết hợp với nhận dạng gương mặt. ƒ Đối sánh ảnh căn cước trong hoạt động của ngành luật pháp Các cơ quan luật pháp có thể sử dụng các hệ thống nhận dạng mặt người để đối sánh những mô tả của các nhân chứng với những tên tội phạm được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Tin mới nhất

Trang