Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 14:08
2 Van tc Thứ tư, Tháng 11 16, 2016 - 00:22
3 trần Hoàn Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 03:56
4 Vũ Tùng Chủ nhật, Tháng 9 3, 2017 - 18:36
5 Đào Huy Thứ tư, Tháng 2 28, 2018 - 21:06
6 Đào Huy Thứ tư, Tháng 2 28, 2018 - 21:06

Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 66 | Loại file: DOC
 • Đ tài : “Tìm hi u pháp lu t v ho t
  đ ng cho vay c a các t ch c tín d ng
  và các bi n pháp b o đ m an toàn”
  L I M Đ U
  1.S c n thi t nghiên c u đ tài ế
  t t c các qu c gia ,các t ch c tín d ng đóng vai trò đ c bi t
  quan tr ng đ i v i vi c phát tri n kinh t h i.Chính v y ,ngay trong ế
  đi u ki n n c nhà m i đ c l p th c hi n công cu c kháng chi n ướ ế
  ch ng th c dân Pháp,Đ ng và Nhà n c đã quan tâm đ n vi c xây d ng h ướ ế
  th ng các T ch c tín d ng c a ch đ m i. N n kinh t Vi t Nam trong ế ế
  nh ng năm g n đây luôn đ t t c đ tăng tr ng cao so v i khu v c. V i ưở
  m c đ tăng tr ng nh hi n nay, nhu c u v n cho n n kinh t h t s c ưở ư ế ế
  l n. Trong đi u ki n hi n nay, đ u t n c ngoài ch a đ t đ c m c k ư ướ ư ượ ế
  ho ch, ng c l i nhi u n i còn d u hi u gi m sút thì ch tr ng d a ượ ơ ươ
  vào ngu n v n trong n c đang đ c th c hi n tri t đ . Tuy nhiên, các ướ ượ
  kênh huy đ ng v n t n i l c kinh t còn h p. Th tr ng ch ng khoán ế ườ
  Vi t Nam m i đ c hình thành ch a th t s tr thành kênh cung c p ượ ư
  v n hi u qu cho n n kinh t . Th c t cho th y ph n l n các doanh nghi p ế ế
  Vi t Nam năng l c tài chính còn y u m, ho t đ ng ch y u d a trên ế ế
  ngu n v n vay t các T ch c tín d ng.T đo kh ng đ nh tín d ng ngân
  hàng trong giai đo n hi n nay s còn ti p t c m t kênh cung c p v n ế
  quan tr ng c a n n kinh t Vi t Nam. N u mu n m t n n kinh t n ế ế ế
  đ nh, đòi h i qu c gia ph i h th ng ngân hàng v ng m nh. Mu n v y,
  Chính ph ph i thi t l p đ c h th ng pháp lu t ch t ch đ đ m b o ế ượ
  đ c hành lang an toàn cho h th ng ngân hàng. ượ
  1
 • Chính v y ,vi c nghiên c u nh ng quy đ nh c a pháp lu t cũng nh ư
  th c t áp d ng các quy d nh c a pháp lu t trong ho t đ ng cho vay c a ế
  các T ch c tín d ng các bi n pháp b o đ m an toàn h t s c c n ế
  thi t trong giai đo n hi n nay.Và trên c s đó,có th đó th đ raế ơ
  nh ng ph ng h ng hoàn thi n ý nghĩa thi t th c.Đây cũng lý do ươ ướ ế
  sinh viên ch n đ tài “Tìm hi u pháp lu t v hoat đ ng cho vay c a các
  T ch c tín d ng và các bi n pháp b o đ m an toàn ” làm khóa lu n t t
  ngi p.
  2.M c đích,đ i t ng nghiên c u ,ph m vi nghiên c u ượ
  M c đích nghiên c u c a khóa lu n là nghiên c u đánh giá th c tr ng
  pháp lu t v ho t đ ng cho vay c a các lo i hình t ch c tín d ng đ trên
  c so đó đ ra các bi n pháp t i u nh m đ m b o cho các ho t đ ngơ ư
  trên.T m c đích đó ,nhi m v nghiên c u đ c xác đ nh là : ượ
  Làm rõ m t s v n đ lý lu n c b n liên quan tr c ti p đ n đ tài ơ ế ế
  v ho t đ ng cho vay c a các t ch c tín đ ng ,v pháp lu t đi u ch nh
  ho t đ ng cho vay c a t ch c tín d ng .
  Căn c vào quy đ nh c a pháp lu t hi n hành th c ti n áp d ng
  phát hi n nh ng b t c p trong ho t đ ng cho vay c a các t ch c tín
  d ng.
  Đ a ra các gi i pháp hoàn thi n pháp lu t v ho t đ ng cho vayư
  c a các t ch c tín d ng và các bi n pháp b o đ m an toàn.
  Đ i t ng nghiên c u đ c xác đ nh các quy ph m pháp lu t Vi t ượ ượ
  Nam,các tài li u liên quan đ n ho t đông cho vay c a các t ch cn d ng ế
  các bi n pháp an toàn,m t s quy đ nh c a pháp lu t n c ngoài v ướ
  ho t đ ng c a các t ch c tín d ng.
  Ph m vi nghên c u c a khóa lu n không bao g m t t c các v n đ
  liên quan đ n ho t đ ng c a các T ch c tín d ng Vi t Nam gi i h nế
  các quy ph m pháp lu t đi u ch nh ho t đ ng cho vay c a các T ch c
  tín d ng các bi n pháp b o đ m trong ho t đ ng cho vay c a các t
  2
 • ch c tín d ng .Trong khuôn kh c a m t khóa lu n t t nghi p ,sinh viên
  không nhi u s hi u bi t chuyên sâu,cũng nh s h n ch v th i gian ế ư ế
  nên nh ng v n đ nêu ra trong khóa lu n ch d ng l i nh ng v n đ đã
  đ c nêu ra tr c đó trong các nghiên c u ,cũng nh trên các thông tin đ iươ ướ ư
  chúng trong th i gian qua nh ng ki n th c ,mà sinh viên đ c h c ế ượ
  ,nghiên c u t i tr ng .Vì v y nh ng phân tích và đánh giá ch a đ c sâu ườ ư ượ
  s c và hoàn ch nh,sinh viên mong nh n đ c s góp ý đánh giá t các Th y ượ
  Cô đ khóa lu n có th hoàn thi n h n. ơ
  3.Ph ng pháp nghiên c u ươ
  Khóa lu n nghiên c u d a trên ph ng pháp lu n phép bi n ch ng ươ
  duy v t s d ng ph ng pháp nghiên c u c th phân tích ,đánh giá ươ
  các quy đ nh c a pháp lu t t đó m t s đ xu t c th ý nghĩa
  thi t th c .ế
  4.C c u c a khóa lu nơ
  Khóa lu n ngoài l i nói đ u ,k t lu n danh m c tài li u tham kh o ế
  ,có 3 ch ng: ươ
  Ch ng Iươ :M t s v n đ lu n v pháp lu t đi u ch nh ho t
  đ ng cho vay c a t ch c tín d ng các quy đ nh c a pháp lu t
  trong ho t đ ng cho vay c a các T ch c tin d ng .
  Ch ng IIươ :Pháp lu t b o đ m an toàn trong ho t đ ng cho vay c a
  T ch c tín d ng.
  Ch ng IIIươ :Th c trang ph ng h ng hoàn thi n pháp lu t v ươ ướ
  ho t đ ng cho vay c a các T ch c tín d ng và pháp lu t b o d m an
  toàn .
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:58

Mô tả tài liệu:

Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn

Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn

Tin mới nhất

Trang