Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:51

Tìm hiểu pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 62 | Loại file: DOC
 • Nguy n Th Thúy Hoàn – KT29G
  L I M Đ U
  Đ u t tr c ti p ra n c ngoài v n đ mang tính ch t toàn c u ư ế ướ
  xu th c a các qu c gia trong khu v c trên th gi i nh m mế ế
  r ng th tr ng tiêu th s n ph m, chia s r i ro, nâng cao hi u qu s n ườ
  xu t kinh doanh, t n d ng ngu n tài nguyên, nguyên li u t i ch , ti t ế
  ki m chi phí v n chuy n hàng hoá, tránh các rào c n thu quan và phi thu ế ế
  quan, đ ng th i tăng c ng khoa h c k thu t, nâng cao v th c a doanh ườ ế
  nghi p trên th tr ng th gi i. ườ ế
  Nh n th c đ c t m quan tr ng đó, th i gian qua nhà n c Vi t ượ ướ
  Nam đã l n l t ban hành m t lo t văn b n pháp lu t đi u ch nh ho t ượ
  đ ng ĐTTTRNN và đã thu l i đ c nh ng thành qu nh t đ nh. Tuy nhiên ượ
  th th y t tr c đ n nay, chính sách đ u t c a nhà n c ta luôn ch ướ ế ư ướ
  coi tr ng không ng ng khuy n khích ho t đ ng ĐTTTNN vào Vi t ế
  Nam. v y, khi nói đ n ĐTTTNN, chúng ta th ng ch bi t đ n ho t ế ườ ế ế
  đ ng c a các công ty n c ngoài đ u t vào Vi t Nam ch d ng nh ướ ư ườ ư
  không nghĩ đ n vi c các công ty Vi t Nam cũng th ĐTRNN. T i saoế
  l i không, khi ho t đ ng ĐTTTRNN đã đang di n ra m nh m
  không nh ng ch các n c phát tri n c các n c đang phát tri n. ướ ướ
  Theo báo cáo c a Liên hi p qu c năm 2005 thì xu h ng ĐTRNN c a các ướ
  n c đang phát tri n đang gia tăng nhanh chóng trong nh ng năm g n đây.ướ
  Th c ra ho t đ ng ĐTRNN c a các công ty các qu c gia nh Hàn Qu c, ư
  Singapore đã di n ra t nh ng th p k 70 hay 80. Khi đi u ki n kinh t ế
  c a các qu c gia đó g n nh đi u ki n c a Vi t Nam hi n nay. B ng cách ư
  ĐTTTRNN các công ty nh Daewoo, Huyndai, Samsung… t các côngư
  ty nh đã tr thành các t p đoàn đa qu c gia hùng m nh trên th gi i. ế
  hi n nay các công ty Trung Qu c đang n i lên b i các ho t đ ng
  ĐTTTRNN khá táo b o.
  Tháng 11 năm 2006, Vi t Nam chính th c ký Ngh đ nh th gia nh p ư
  WTO, tr thành thành viên th 150 c a t ch c này. Nh v y, trong th i ư
  gian t i c h i đ tham gia vào th tr ng th gi i c a các doanh nghi p ơ ườ ế
  Vi t Nam là r t l n. Đi u đó đ ng nghĩa v i vi c các DN Vi t Nam s
  Khóa lu n t t nghi p
 • Nguy n Th Thúy Hoàn – KT29G
  thúc đ y ho t đ ng ĐTTTRNN nhi u h n. Đ có th t o tâm lý yên ơ
  tâm cho DN,
  cũng nh m t c ch pháp đ m b o cho DN trong ho t đ ngư ơ ế
  ĐTTTRNN thì đi u quan tr ng nh t Vi t Nam ph i m t h th ng
  pháp lu t đ y đ , thông thoáng, phù h p v i thông l Qu c t . ế
  V i mong mu n đ c tìm hi u khái quát v ho t đ ng ngày càng có ượ
  d u hi u kh i s c này c a các DN Vi t Nam, đ ng th i đóng góp m t vài
  ý ki n nh m hoàn thi n pháp lu t nâng cao hi u qu th c thi pháp lu tế
  v ĐTTTRNN đ ho t đ ng này c s pháp thu n l i ti p t c phát ơ ế
  huy vai trò c a mình trong s nghi p Công nghi p hoá - Hi n đ i hoá đ t
  n c, em đã quy t đ nh ch n v n đ : ướ ế “Tìm hi u pháp lu t v đ u t ư
  tr c ti p ra n c ngoài Vi t ế ướ Nam” làm đ tài khoá lu n t t nghi p
  c a mình.
  Ngoài l i m đ u, k t lu n cùng danh m c tài li u tham kh o, lu n ế
  văn g m 3 ch ng: ươ
  Ch ng 1.ươ M t s v n đ lý lu n v đ u t tr c ti p ra n c ngoài ư ế ướ
  và pháp lu t v đ u t tr c ti p ra n c ngoài. ư ế ướ
  Ch ng 2.ươ Th c tr ng pháp lu t đ u t tr c ti p ra n c ngoài. ư ế ướ
  Ch ng 3.ươ M t s ki n ngh nh m hoàn thi n và nâng cao hi u qu ế
  th c thi pháp lu t v đ u t tr c ti p ra n c ngoài. ư ế ướ
  Khóa lu n t t nghi p
 • Nguy n Th Thúy Hoàn – KT29G
  Ch ng 1:ươ
  M T S V N Đ LU N V Đ U T TR C TI P RA N C Ư ƯỚ
  NGOÀI VÀ PHÁP LU T V Đ U T TR C TI P RA N C NGOÀI. Ư ƯỚ
  1.1 M t s v n đ lý lu n v đ u t tr c ti p ra n c ngoài ố ấ ề ầ ư ế ướ .
  1.1.1 Khái ni m v đ u t tr c ti p ra n c ngoài. ư ế ướ
  Đ u t vi c nhà đ u t b v n b ng các lo i tài s n h u hình ư ư
  ho c hình đ hình thành tài s n ti n hành các ho t đ ng đ u t . Ho t ế ư
  đ ng đ u t đ c bi u hi n r t đa d ng. N u căn c vào tính ch t qu n ư ượ ế
  c a nhà đ u t đ i v i v n đ u t , th chia đ u t thành: ĐTTT và ư ư ư
  ĐTGT. Trong đó ĐTTT ho t đ ng đ u t ng i b v n tr c ti p ư ườ ế
  tham gia qu n lý, đi u hành quá trình s d ng các ngu n v n đ u t . Đ c ư
  đi m n i b t c a các hình th c đ u t này là các nhà đ u t th ng ki m ư ư ườ
  soát ho t đ ng và ch u trách nhi m v k t qu s n xu t kinh doanh c a xí ế
  nghi p v n đ u t c a mình. Trong ho t đ ng ĐTTT không s tách ư
  b ch gi a quy n s h u quy n qu n c a nhà đ u t đ i v i v n ư
  đ u t . Theo Lu t đ u t (2005) c a Vi t Nam, ĐTTT là hình th c đ u t ư ư ư
  do nhà đ u t b v n đ u t tham gia qu n ho t đ ng đ u t ư ư ư
  (Kho n 2, đi u 3). ĐTTT th ĐTTT trong n c ho c ĐTTTNN. ướ
  ĐTTT trong n c n i dung vi c b v n c a các t ch c, nhânướ
  trong n c đ kinh doanh theo các hình th c do pháp lu t quy đ nh. FDIướ
  m t lo i quan h kinh t nhân t n c ngoài, đ c đ c tr ng b i s di ế ướ ượ ư
  chuy n ngu n l c đ u t trên ph m vi qu c t v i m c đích kinh doanh ư ế
  thu l i nhu n.
  Hi n nay, ho t đ ng FDI đang di n ra h u h t các n c trên th ế ư ế
  gi i. M c xu h ng ph bi n là các n c không s phân bi t trong ướ ế ướ
  c ch đi u ch nh pháp lu t gi a ĐTTT trong n c và FDI, khái ni m FDIơ ế ướ
  v n đ c đ nh nghĩa trong lu t pháp c a nhi u n c, nh lu t khuy n ượ ướ ư ế
  khích đ u t c a Thái Lan, lu t khuy n khích và b o h ĐTNN c a C ng ư ế
  hoà dân ch nhân dân Lào, lu t khuy n khích đ u t áp d ng cho t ng ế ư
  ngành c a Hàn Qu c…
  Khóa lu n t t nghi p
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:19

Mô tả tài liệu:

Tìm hiểu pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam

Tìm hiểu pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam

Tin mới nhất

Trang