Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Ngoc Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 11:02
2 Nguyen Ngoc Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 11:02
3 văn đặng văn thuận Chủ nhật, Tháng 12 10, 2017 - 19:12
4 văn đặng văn thuận Chủ nhật, Tháng 12 10, 2017 - 19:12
5 văn đặng văn thuận Thứ hai, Tháng 12 18, 2017 - 19:49
6 văn đặng văn thuận Thứ hai, Tháng 12 18, 2017 - 19:50
7 văn đặng văn thuận Thứ hai, Tháng 12 18, 2017 - 19:50

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 41 | Loại file: PDF
 • TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  Sv: Trần Thị Phượng CT1002 1
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC ...................................................................................................................... 1
  DANH MỤC ẢNH ......................................................................................................... 3
  LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ 4
  LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 5
  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH .................................................... 6
  1.1 Tổng quan về một hệ thống xử lý ảnh ................................................................ 6
  1.2 Một số vấn đề trong xử lý ảnh ............................................................................ 7
  1.2.1 Các khái niệm cơ bản ................................................................................. 7
  1.2.2 Biểu diễn ảnh ............................................................................................. 8
  1.2.3 Biến đổi ảnh (Image Transform)................................................................ 8
  1.2.4 Phân tích ảnh .............................................................................................. 8
  1.2.5 Nhận dạng ảnh ........................................................................................... 9
  1.2.6 Nén ảnh ...................................................................................................... 9
  CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TIỀN XỬ LÝ ẢNH ................................ 10
  2.1 Kỹ thuật nâng cấp ảnh ...................................................................................... 10
  2.1.1 Toán tử điểm ............................................................................................ 10
  2.1.2 Toán tử không gian .................................................................................. 11
  2.2 Một số kỹ thuật lọc nhiễu ................................................................................. 11
  2.2.1 Kỹ thuật lọc trung bình ............................................................................ 11
  2.2.2 Kỹ thuật lọc trung vị ................................................................................ 13
  2.2.3 Lọc thông thấp ......................................................................................... 13
  2.2.4 Lọc thông cao ........................................................................................... 14
  2.3 Kỹ thuật phân ngưỡng ...................................................................................... 15
  2.3.1 Kỹ thuật phân ngưỡng tự động ................................................................ 15
  2.3.2 Phương pháp sử dụng các điểm biên ....................................................... 15
  2.4 Một số kĩ thuật phát hiện biên .......................................................................... 16
  2.4.1 Kỹ thuật gradient ...................................................................................... 16
  2.4.2 Kỹ thuật laplace ....................................................................................... 17
  2.4.3 Kỹ thuật sobel .......................................................................................... 18
  2.4.4 Kỹ thuật prewitt ....................................................................................... 19
  2.5 Đường thẳng hough .......................................................................................... 19
  2.5.1 Biến đổi hough trên đường thẳng ............................................................ 19
 • TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  Sv: Trần Thị Phượng CT1002 2
  2.5.2 Đường thẳng hough trong tọa độ cực ...................................................... 19
  2.6 Các phép toán hình thái học ............................................................................. 20
  2.6.1 Phép toán hình thái với ảnh nhị phân ....................................................... 20
  2.6.2 Phép toán hình thái với ảnh đa mức xám ................................................. 20
  CHƢƠNG 3: NHẬN DẠNG PHIẾU KẾT QUẢ THI TOEIC ......................... 22
  3.1 Phát biểu bài toán ............................................................................................. 22
  3.2 Tiền xử lý phiếu kết quả ................................................................................... 24
  3.2.1 Phân ngưỡng ............................................................................................ 24
  3.2.2 Lọc nhiễu.................................................................................................. 26
  3.2.3 Tìm biên ................................................................................................... 27
  3.2.4 Xác định góc nghiêng và xoay ảnh .......................................................... 29
  3.3 Nhận dạng phiếu kết quả thi TOEIC ................................................................ 31
  3.3.1 Vẽ histogram ............................................................................................ 31
  3.3.2 Nhận dạng khung ..................................................................................... 31
  3.3.3 Tách dòng ................................................................................................. 32
  3.3.4 Tách cột .................................................................................................... 32
  3.3.5 Tách ô và nhận dạng ô ............................................................................. 32
  CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ........................................................ 34
  4.1 Thực nghiệm tiền xử lý ảnh.............................................................................. 34
  4.1.1 Thực nghiệm lọc nhiễu ............................................................................ 34
  4.1.2 Thực nghiệm xoay ảnh ............................................................................. 36
  4.2 Các thực nghiệm nhận dạng phiếu kết quả ....................................................... 38
  4.2.1 Thực nghiệm nhận dạng khung ................................................................ 38
  4.2.2 Thực nghiệm tách dòng............................................................................ 38
  4.2.3 Thực nghiệm tách ô và nhận dạng ô ........................................................ 39
  CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN .................................................................................... 40
  5.1 Các kết quả đã đạt được ................................................................................... 40
  5.2 Những tồn tại và hướng phát triển.................................................................... 40
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 41
 • TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  Sv: Trần Thị Phượng CT1002 3
  DANH MỤC ẢNH
  Hình 1.1.1 Các giai đoạn chính trong xử lý ảnh .............................................................. 6
  Hình 2.2.1 Mô tả thuật toán lọc trung bình ................................................................... 12
  Hình 2.2.2 Mô hình lọc thông cao ................................................................................. 14
  Hình 3.1.1 Mẫu phiếu thi TOEIC .................................................................................. 23
  Hình 3.2.1 Phiếu kết quả thi TOEIC trước khi phân ngưỡng........................................ 25
  Hình 3.2.2 Phiếu kết quả thi TOEIC sau khi phân ngưỡng ........................................... 26
  Hình 3.2.3 Mô hình tính của phương pháp canny ......................................................... 28
  Hình 3.2.4 Phiếu kết quả thi TOEIC sau khi tìm biên ................................................... 29
  Hình 3.3.1 Histogram theo ox cho khung trả lời ........................................................... 31
  Hình 3.3.2 Histogram theo oy cho khung trả lời ........................................................... 31
  Hình 4.1.1 ảnh phiếu kết quả trước khi lọc nhiễu làm mịn ........................................... 34
  Hình 4.1.2 Ảnh phiếu kết quả sau khi phân ngưỡng và lọc nhiễu ................................ 35
  Hình 4.1.3 Phiếu kết quả trước khi xoay lại .................................................................. 36
  Hình 4.1.4 Phiếu kết quả sau khi xoay ảnh ................................................................... 37
  Hình 4.2.1 Xác định khung cho phiếu kết quả .............................................................. 38
  Hình 4.2.2 Xác định dòng cho khung số báo danh và mã đề thi ................................... 38
  Hình 4.2.3 Xác định dòng cho khung trả lời ................................................................. 39
  Hình 4.2.4 Xác định ô cho khung số báo danh và mã đề thi ......................................... 39
  Hình 4.2.5 Xác định ô cho khung trả lời ....................................................................... 39

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 14:51

Mô tả tài liệu:

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG

Tin mới nhất

Trang