Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 16:27
2 Iris Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 - 16:24

Tiểu luận vấn đề ô nhiễm đất ở Việt Nam

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 17
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • Th c hi n: Nhóm 5
  GVHD: ThS. Nguy n Th H ng ươ
  B CÔNG TH NG ƯƠ
  TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P TH C PH M TP.HCMƯỜ
  ----------
  Ti u Lu n
  V N Đ Ô NHI M Đ T VI T NAM
 • Nhm 5
  V N Đ Ô NHI M MÔI TR NG Đ T ƯỜ
  VI T NAM
  1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1.Khái niệm ô nhiễm môi trường đất
  Ô nhi m môi tr ng đ t quá trình làm bi n đ i ho c th i vào đ t các ườ ế
  ch t ô nhi m làm thay đ i tính ch t c u trúc c a theo chi u h ng không ướ
  có l i, m t kh năng đáp ng cho nhu c u s ng c a con ng i ườ .
  1.2.Thực trạng ô nhiễm môi trường đất
  N c ta th c hi n công nghi p hoá - hi n đ i hoá đ ng nhiên kéo theoướ ươ
  đô th hoá. Theo kinh nghiêm c a nhi u n c, tình hình ô nhi m môi tr ng cũng ướ ườ
  gia tăng nhanh chóng. N u t c đ tăng tr ng GDP trong vòng 10 năm t i tăngế ưở
  bình quân kho ng 7%/năm, trong đó GDP công nghi p kho ng 8-9%/năm, m c đô
  th hoá t 23% năm lên 33% năm 2000, năm 2020 l ng ô nhi m do công nghi pượ
  tăng lên g p 2,4 l n so v i bây gi , l ng ô nhi m do nông nghi p sinh ho t ượ
  cũng có th g p đôi m c hi n nay.
  Trong quá trình phát tri n, nh t là trong th p k v a qua, các đô th l n nh ư
  N i, thành ph H Chí Minh, đã g p ph i nhi u v n đ môi tr ng ngày càng ườ
  nghiêm tr ng, do các ho t đ ng s n xu t công nghi p, nông nghi p, giao thông
  v n t i và sinh ho t gây ra.
  + T i thành ph H Chí Minh 25 khu công nghi p t p trung ho t đ ng v i
  t ng s 611 nhà máy trên di n tích 2298 ha đ t. Theo k t qu nh toán, ho t đ ng ế
  c a các khu công nghi p này cùng v i 195 c s tr ng đi m bên ngoài khu công ơ
  nghi p, thì m i ngày th i vào h th ng sông Sài Gòn - Đ ng Nai t ng c ng
  1.740.000 m
  3
  n c th i công nghi p, trong đó kho ng 671 t n c n l l ng,ướ ơ
  1.130 t n BOD5 (làm gi m nhu c u ôxy sinh hoá), 1789 t n COD (làm gi m nhu
  c u ôxy hoá h c), 104 t n Nit , 15 t n photpho kim lo i n ng. L ng ch t ơ ư
  th i này gây ô nhi m cho môi tr ng n c c a các con sông v n ngu n cung ườ ướ
  c p n c sinh ho t cho m t n i đ a bàn dân c r ng l n, làm nh h ng đ n các ướ ư ộ ưở ế
  vi sinh v t h sinh thái v n tác nhân th c hi n quá trình phân hu làm
  s ch các dòng sông, n c b ô nhi m lau ngày s d n đ n gây ô nhi m môi ướ ế
  tr ng đ t.ườ
  2
  Đ i H c Công Nghi p Th c Ph m TP.HCM
 • Nhm 5
  V ô nhi m môi tr ng đ t, ngoài tác đ ng c a s n xu t công nghi p, ho t đ ngườ
  giao thông v n t i cũng là ngu n th i r t quan tr ng.
  Ch nh riêng thành ph H Chí Minh, hàngm các ph ng ti n v n t i trên ươ
  đ a bàn thành ph tiêu th kho ng 210.000 t n xăng 190.000 t n d u Dizel.
  Nh v y đã th i vào không khí kho ng 1100 t n b i, 25 t n chì, 4200 t n COư
  2
  ,
  4500 t n NO
  2
  , 116000 t n CO, 1,2 tri u t n CO
  2
  , 13200 t n Hydrocacbon 156
  t n Aldehyt. Chính th , t i nhi u khu v c trong các đô th n ng đ các ch t ế
  ô nhi m lên khá cao.
  + T i Hà N i , vào nhng năm 1996-1997 ô nhi m tr m tr ng đã x y ra xung
  quanh các nhà máy thu c khu công nghi p Th ng Đình v i đ ng kính khu v c ượ ườ
  ô nhi m kho ng 1700 mét n ng đ b i l n h n tiêu chu n cho phép kho ng 2- ơ
  4 l n; xung quanh các nhà máy thu c khu công nghi p Minh Khai – Mai Đ ng, khu
  v c ô nhi m đ ng kính kho ng 2500 mét n ng đ b i cũng cao h n tiêu ườ ơ
  chu n cho phép 2-3 l n. Cũng t i khu công nghi p Th ng Đình, k t qu đo đ c ượ ế
  các năm 1997-1998 cho th y n ng đ SO
  2
  trong không khí v t tiêu chu n choượ
  phép 2-4 l n.
  Nhìn chung th c tr ng ô nhi m môi tr ng đ t đang m c báo đ ng. N u ườ ế
  không nh ng bi n pháp gi m thi u hi u qu thì ngu n tài nguyên đ t đ n m t ế
  lúc nào đó s c n ki t .
  2. NGUYÊN NHÂN:
  2.1.Tự nhiên:
  Nhiễm mặn:
  Là lo i đ t ch a nhi u cation Na+ h p ph trên b m t keo đ t và trong dung
  đ t. M t s vùng do n c bi n tràn vào ho c do mu i hòa tan vào các mao d n ướ
  m ch n c ng m d n lên làm đ t nhi m m n ,… Đ t khi b nhi m m n có n ng ướ
  đ áp su t th m th u cao gây h n sinh lí cho th c v t.
  Nhiễm phèn:
  Khi đất chứa quá nhiều Fe
  2+,
  Al
  3+
  ,SO
  4
  2-
  ,Mn
  2+
  Do s xu t hi n phèn s t Fe(OH)
  3
  và Fe
  2
  O
  3.
  Fe
  2+
  tan trong n c ng m, khi ti p xúc v i không khí l i b oxy hóa thànhướ ế
  hidroxit s t(III).
  3
  Đ i H c Công Nghi p Th c Ph m TP.HCM

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016 , 15:06

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận vấn đề ô nhiễm đất ở Việt Nam

Th c hi n: Nhóm 5ự ệGVHD: ThS. Nguy n Th H ngễ ị ươ B CÔNG TH NGỘ ƯƠTR NG Đ I H C CÔNG NGHI P TH C PH M TP.HCMƯỜ Ạ Ọ Ệ Ự Ẩ----------Ti u Lu nể ậV N Đ Ô NHI M Đ T VI T NAMẤ Ề Ễ Ấ Ở Ệ

Tin mới nhất

Trang