Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 connainho 911 Thứ bảy, Tháng 8 15, 2015 - 12:39
2 Min Vương Chủ nhật, Tháng 11 29, 2015 - 15:18
3 Lê Phượng Thứ ba, Tháng 12 1, 2015 - 00:33
4 super magic Thứ ba, Tháng 3 15, 2016 - 19:34
5 Demons Aa Thứ năm, Tháng 4 28, 2016 - 19:57
6 Nguyen Dang Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 17:37
7 Hữu Bường Trần Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 19:23
8 le trang Thứ hai, Tháng 3 13, 2017 - 16:45
9 Phạm Minh Thứ năm, Tháng 3 16, 2017 - 23:14
10 trần thông Thứ sáu, Tháng 3 31, 2017 - 16:08

Trang

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 997
30
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • A. L I M Đ U
  H Chí Minh v i t cách là m t nhà nhân văn chân chính, nhà văn hóa ư
  ki t xu t ngay t r t s m đã n m b t đ c quy lu t hình thành, v n đ ng ượ
  phát tri n c a m t n n văn hóa. Trong nh n th c c a Ng i, "Văn hóa ườ
  Vi t Nam ch a đ ng s kỳ di u gi a cái n đ nh cái linh ho t" b i l
  n n văn hóa này s i dây liên h b n ch t v i cu c s ng. Chúng ta cùng
  nghiên c u lĩnh v c này đ tìm ra m t ý nghĩa sâu xa r ng l n c a khái
  ni m văn hóa, cùng v i m t lu n c a s phát tri n. Th m nhu n phát
  tri n t t ng c a Ng i là m t nhi m v , đ ng th i là m t công trình văn ư ưở ườ
  hóa c a dân t c.
  B. N I DUNG
  I. Nh ng quan đi m chung c a H Chí Minh v văn hóa
  1. Khái ni m “Văn hóa”
  Văn hóa đ c H Chí Minh đ nh nghĩa theo nghĩa r ng l n đ u tiênượ
  vào năm 1942- 1943: “Vì l sinh t n cũng nh m c đích c a cu c s ng, loài ư
  ng i m i sáng t o phát minh….nh m thích ng nh ng nhu c u đ iườ
  s ng và đòi h i c a sinh t n”.
  Cho đ n t sau Cách m ng Tháng Tám năm 1945, Ng i đã xácế ườ
  đ nh: Văn hóa đ i s ng tinh th n c a h i, là b ph n c a ki n trúc ế
  th ng t ng. Theo đó, văn hóa đ c đ t ngang hàng v i chính tr , kinh t ,ượ ượ ế
  xã h i, t o thành b n v n đ ch y u c a đ i s ng xã h i. ế
  2. V trí, vai trò c a văn hóa
  Văn hóa bao g m toàn b nh ng giá tr v t ch t nh ng giá tr tinh
  th n loài ng i đã sáng t o ra trong quá trình l ch s . chính đ i ườ
  s ng tinh th n c a xã h i, thu c ki n trúc th ng t ng. ế ượ
  Đ ng th i, văn hóa trong tác đ ng qua l i v i kinh t ế
  chính tr , đ ng th i ph i ph c v nhi m v chính tr , thúc đ y xây d ng
  phát tri n kinh t . ế
  3. Tính ch t c a n n văn hóa m i
  1
 • Đó n n văn dân ch m i, n n văn hóa h i ch nghĩa. N n
  văn hóa y ph i có tính dân t c, khoa h c và đ i chúng.
  V n d ng t t ng H Chí Minh, t Đ i h i VII tr đi, Đ ng ta xác ư ư
  đ nh tính ch t c a n n văn hóa n n văn hóa ti n ti n, đ m đà b n s c ế ế
  dân t c. Hai tính ch t y quan h ch t ch v i nhau, v a th hi n n i ấ ấ
  dung khoa h c, hi n đ i, v a th hi n tính ch t đ i chúng, phong phú
  còn có s k th a và phát tri n. ế
  4. Ch c năng c a văn hóa
  Th nh t, văn hóa ch c năng b i d ng t t ng đúng đ n ư ư ưở
  tình c m cao đ p cho con ng i Vi t Nam, đ ng th i lo i b nh ng ham ườ
  mu n th p hèn sai l m th trong t t ng, tình c m c a m i ư ưở
  ng i.ườ
  Th hai, văn hóa ch c năng nâng cao dân trí- đó trình đ hi u
  bi t, trình đ ki n th c c a ng i dân.ế ế ườ
  Th ba, văn hóa ch c năng b i d ng nh ng ph m ch t t t đ p, ưỡ
  nh ng phong cách lành m nh, luôn h ng t i cái chân thi n m đ không ướ
  ng ng hoàn thi n b n thân.
  II. T t ng H Chí Minh v m t s lĩnh v c chính c a văn hóaư ưở
  1. Văn hóa giáo d c
  Văn hóa giáo d c là m t trong nh ng lĩnh v c chính c a văn hóa. Đây
  lĩnh v c đ c H Chí Minh r t quan tâm trong su t cu c đ i cách m ng ượ
  c a mình.
  H Chí Minh phê phán n n giáo d c phong ki n t ch ng, kinh ế ươ
  vi n xa v i th c t coi tr ng m u ng i theo quan ni m c a Nho giáo, ế ườ
  t cáo n n giáo d c th c dân gi d i, ngu dân….Sau cách m ng tháng Tám
  thành công, vi c xây d ng m t n n giáo d c m i đ c đ t ra. H Chí Minh ượ
  đã vi t: “Chúng ta nhi m v c p bách ph i giáo d c l i nhân dânế
  chúng ta. Chúng ta ph i làm cho dân t c chúng ta tr nên m t dânn t c dũng
  2
 • c m, yêu n c, yêu lao đ ng, m t dân t c x ng đáng v i n c Vi t Nam ướ ướ
  đ c l p”.
  Ng i đã có nh ng quan đi m v văn hóa giáo d c nh :ườ ư
  - Quan đi m c a H Chí Minh v văn hóa giáo d c nh m m c tiêu th c
  hi n c ba ch c năng c a văn hóa trong giáo d c, nghĩa trong quá trình
  d y h c. theo Ng i d y h c đ m mang dân trí, nâng cao ki n ườ ế
  th c, b i d ng t t ng đúng đ n…; đ đào t o nh ng con ng i m i ưỡ ư ưở ườ
  v a đ c v a tài, đ làm vi c, làm ng i…; đ th c hi n c i t o ườ
  trí th c cũ, đào t o trí th c m i; đào t o nh ng ng i k t c s nghi p ườ ế
  cách m ng và xây d ng đ t n c giàu m nh. ướ
  - H Chí Minh còn nêu lên quan đi m ph i ti n hành c i cách giáo d c ế
  đ xây d ng m t h th ng tr ng l p v i ch ng trình, n i dung d y ườ ươ
  h c th t khoa h c, th t h p lý, phù h p v i nh ng b c phát tri n c a ướ
  n c ta: Giáo d c ph i đ m b o ki n th c toàn di n; H c ph i sáng t o,ướ ế
  h c ph i đi đôi v i hành, lu n ph i liên h v i th c ti n, h c t p ph i
  k t h p v i lao đ ng; C n ph i ph i h p đ ng b c ba khâu: giáo d c,ế
  nhà tr ng và xã h i.ườ
  - H c m i n i, m i lúc; h c m i ng i; h c su t đ i; coi tr ng vi c t ơ ườ
  h c, t đào t o và đào t o l i: H c tr ng l p ch là m t ph n, còn ph n ườ
  ch y u h c trong lao đ ng, trong công tác, trong th c ti n. H c t p ế
  m t quá trình lao đ ng gian kh , ph i có quy t tâm, có ngh l c và ph i say ế
  mê. Đ ng th i, h c ph i có ph ng pháp đúng m i có hi u qu cao. ươ
  - Ph i giáo d c đ không ng ng nâng cao trình đ c a cán b , đ ng viên và
  nhân dân, nghĩa v a nâng cao dân trí v a nâng cao đ ng trí. Đ i v i cán
  b , đ ng viên, H Chí Minh đòi h i: ph i nâng cao s tu d ng v ch ưỡ
  nghĩa Mác- Lênin đ v n d ng vào nh ng kinh nghi m ho t đ ng c a
  Đ ng ta; ph i h c t p toàn di n văn hóa, khoa h c, k thu t, kinh t ế
  qu n lý…., cán b ngành nào thì ph i bi t chuyên môn ngành y. ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2015 , 10:16

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà nhân văn chân chính, nhà văn hóa kiệt xuất ngay từ rất sớm đã nắm bắt được quy luật hình thành, vận động và phát triển của một nền văn hóa. Trong nhận thức của Người, "Văn hóa Việt Nam chứa đựng sự kỳ diệu giữa cái ổn định và cái linh hoạt" bởi lẽ nền văn hóa này có sợi dây liên hệ bền chặt với cuộc sống. Chúng ta cùng nghiên cứu lĩnh vực này để tìm ra một ý nghĩa sâu xa và rộng lớn của khái niệm văn hóa, cùng với một lý luận của sự phát triển. Thấm nhuần và phát triển tư tưởng của Người là một nhiệm vụ, đồng thời là một công trình văn hóa của dân tộc. B. NỘI DUNG I. Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hóa 1. Khái niệm “Văn hóa” Văn hóa được Hồ Chí Minh định nghĩa theo nghĩa rộng lần đầu tiên vào năm 1942- 1943: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh….nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sinh tồn”. Cho đến từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người đã xác định: Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, là bộ phận của kiến trúc thượng tầng. Theo đó, văn hóa được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội. 2. Vị trí, vai trò của văn hóa Văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Nó chính là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng. Đồng thời, văn hóa ở trong và có tác động qua lại với kinh tế và chính trị, đồng thời phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. 3. Tính chất của nền văn hóa mới Đó là nền văn hó dân chủ mới, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Nền văn hóa ấy phải có tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, từ Đại hội VII trở đi, Đảng ta xác định tính chất của nền văn hóa là nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hai tính chất ấy có quan hệ chặt chẽ với nhau, v

Tin mới nhất

Trang