Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 diệp ánh ngọc Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 23:07
2 diệp ánh ngọc Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 23:11
3 diệp ánh ngọc Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 23:11
4 diệp ánh ngọc Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 23:17
5 Tung Tran Thanh Thứ hai, Tháng 3 7, 2016 - 21:22
6 Kul Lâm Thứ sáu, Tháng 3 18, 2016 - 15:32
7 Ta Phong Thứ ba, Tháng 3 22, 2016 - 10:18
8 Q Do Thứ tư, Tháng 4 6, 2016 - 12:33
9 Lớp Nghe nói 2 Cô lan hương Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 22:30
10 Kul Lâm Thứ ba, Tháng 4 26, 2016 - 17:31

Trang

Tiểu luận triết học: Tình trạng lễ hội quá nhiều ở nước ta gần đây Phân tích dưới góc độ triết học

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 120
19
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • Tên ti u lu n:
  Tình tr ng l h i quá nhi u n c ta g n đây ướ
  Phân tích d i góc đ tri t h cướ ế
  Ph n m đ u:
  Đ t v n đ :
  Hi n nay n c ta, tình tr ng l h i quá nhi u ngày càng tràng lan và ướ
  bi n t ng d i nhi u hình th c khác nhauế ướ ướ
  Tính tri t h c s đ c phân tích trong ti u lu n t : ế ượ
  Nguyên nhân t t n t i xã hôi
  Nguyên nhân t ki n trúc th ng t ng ế ượ
  Gi i h n ph m vi :
  Tình tr ng l h i t i Vi t Nam
  Ph n n i dung :
  Đ tài s 6 : Tình tr ng l h i quá nhi u n c ta g n đây. Hãy ướ
  phân tích d i góc đ tri t h cướ ế
  I/ Tóm t t tình tr ng l h i quá nhi u g n đây.
  a/ khái ni m l hôi :
  L h i Vi t Nam là s ki n văn hóa đ c t ch c mang tính ượ
  c ng đ ng. "L " là h th ng nh ng hành vi, đ ng tác nh m bi u hi n s
  tôn kính c a con ng i v i th n linh, ph n ánh nh ng c m chính đáng ườ ướ ơ
  c a con ng i tr c cu c s ng mà b n thân h ch a có kh năng th c ườ ướ ư
  hi n. "H i" là sinh ho t văn hóa, tôn giáo, ngh thu t c a c ng đ ng, xu t
  phát t nhu c u cu c s ng.
 • b/ Tình tr ng l h i hiên nay :
  T ng quan v các l h i
  Theo th ng kê 2009, hi n c n c Vi t Nam có 7.966 l h i; ướ
  trong đó có 7.039 l h i dân gian (chi m 88,36%), 332 l h i l ch s ế
  (chi m 4,16%), 544 l h i tôn giáo (chi m 6,28%), 10 l h i du nh p t ế ế
  n c ngoài (chi m 0,12%), còn l i là l h i khác (chi m 0,5%).ướ ế ế
  Vi t Nam là m t qu c gia đã có hàng nghìn năm l ch s . Cũng
  nh nhi u qu c gia khác trên th gi i,ư ế Vi t Nam có m t n n văn hóa
  mang b n s c riêng. Chính nh ng nét đó làm nên c t cách, hình hài và b n
  s c c a dân t c Vi t Nam
  Trong kho tàng văn hóa c a dân t c Vi t Nam, sinh ho t l
  h i là vùng văn hóa r t đ c tr ng. L h i là sinh ho t văn hóa dân gian ư
  h u nh có m t kh p m i mi n ư đ t n c ướ . Nhi u l h i ra đ i cách đây
  hàng nghìn năm đ n nay v n đ c duy trì. L h i Vi t Nam bao gi ế ượ
  cũng h ng t i m t đ i t ng thiêng liêng c n suy tôn là nhân th n hay ướ ượ
  nhiên th n. Đó chính là hình nh h i t nh ng ph m ch t cao đ p nh t
  c a con ng i. Giúp con ng i nh v ngu n c i, h ng thi n và nh m ườ ườ ướ
  t o d ng m t cu c s ng t t lành, yên vui.
  L h i truy n th ng Vi t Nam th ng di n ra vào ườ mùa
  xuân và s ít vào mùa Thu là hai mùa đ p nh t trong năm, đ ng th i cũng
  là lúc nhà nông có th i gian nhàn r i. Trong s các l h i Vi t Nam thì
  ph i k đ n nh ng l h i chi ph i h u h t các gia đình trên m i mi n t ế ế
  qu c, đó là T t Nguyên Đánế , L Vu Lan và t tế Trung Thu. G n đây m t s
  l h i đ c nhà n c và nhân dân quan tâm nh : ượ ướ ư L h i đ n Hùng , Giáng
  Sinh, Ph t đ n .v.v.
  M t s l h i l n nh h ng c m t vùng r ng l n, tiêu bi u ưở
  nh :ư h i Gióng (x Kinh B c ), l h i đ n Hùng (X Đoài ), l h i chùa
  Bái Đính, l h i Yên T, l h i bà chúa X (An Giang)...
  Phân c p l h i :
  2
 • Khác v i các di tích Vi t Nam đã đ c ki m kê và phân c p theo ượ
  quy đ nh, các l h i Vi t Nam ch a đ c quy đ nh phân c p bài b n. Có ư ượ
  nh ng l h i b bi n t ng, tr n t c hoá, m h i tràn lan... nhi u ý ki n ế ướ ế
  đ xu t vi c ki m kê các l h i trên toàn qu c đ ti n t i phân c p l h i ế
  theo các c p: l h i c p qu c gia, l h i c p t nh, l h i c p huy n và l
  h i c p làng. Theo bà Lê Th Minh Lý - Phó C c tr ng C c Di s n Văn ưở
  hoá, đi m y u trong vi c qu n lý l h i hi n nay đó là ch a có c s d ế ư ơ
  li u khoa h c và quan đi m ti p c n đúng. ế Không nên đánh đ ng gi a l
  h i và festival.
  đ c t ch c nhi u c p khác nhau. Ví d nhượ ư l h i đ n
  Hùng đ c t ch c quy mô qu c gia 2 năm/ l n. Nh ng năm s l thì ượ
  l i đ c t ch c quy mô c p t nh. Các l h i th ng đ c t ch c ượ ườ ượ
  quy mô c p t nh nh ư h i Lim , l h i Lam Kinh ( Thanh Hóa), l h i đ n
  Tr n ( Nam Đ nh )... Các l h i quy mô c p huy n tiêu bi u nh ư l h i
  đ n Nguy n Công Tr
  Tùy vào t ng th i đi m, vào ch th mà l h i hi n nay Kim
  S nơ (Ninh Bình) và Ti n H i (Thái Bình). Các l h i di n ra đình Làng
  là l h i c p nh nh t, ch v i quy mô làng, xã.
  Nguyên nhân c a tình tr ng l h i quá nhi u g n đây
  II/ nguyên nhân t t n t i xã h i:
  1/ T y u t ph ng th c s n xu t ( xã h i giàu có h n tr c ) ế ươ ơ ướ
  Hi n nay trên th gi i, các n c có xu h ng đô th hóa ngày ế ướ ướ
  càng nhanh , Vi t Nam cũng là m t trong nh ng n c đó. Chính xu h ng ướ ướ
  đô th hóa này, đã d n đ n nh ng bi n chuy n to l n trong ph ng th c ế ế ươ
  s n xu t. Đ i s ng con ng i cũng đ c c i thi n nhi u h n đ ng th i ườ ượ ơ
  xã h i cũng giàu có h n tr c. T đó , con ng i đ t ra nh ng nhu c u ơ ướ ườ
  cao h n v c ph ng di n v t ch t cũng nh tinh th n. H có nhu c u ơ ươ ư
  đ c tìm v v i nh ng l h i nhi u h n đ th a mãn nhu c u v m t ượ ơ
  tinh th n, nh ông cha ta đã có câu : “ Phú quý sinh l nghĩa”. Đây ư
  chính là m t trong nh ng đi u ki n thu n l i đ cho các l h i phát sinh
  ngày càng nhi u và ngày càng bi n t ng d i các hình th c khác nhau. ế ướ ướ
  2/T y u t dân c ế ư
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016 , 17:45

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận triết học: Tình trạng lễ hội quá nhiều ở nước ta gần đây Phân tích dưới góc độ triết học

Tên ti u lu n:ể ậTình tr ng l h i quá nhi u n c ta g n đâyạ ễ ộ ề ở ướ ầPhân tích d i góc đ tri t h cướ ộ ế ọPh n m đ u:ầ ở ầĐ t v n đặ ấ ề :Hi n nay n c ta, tình tr ng l h i quá nhi u ngày càng tràng lan vàệ ở ướ ạ ễ ộ ềbi n t ng d i nhi u hình th c khác nhauế ướ ướ ề ứTính tri t h c s đ c phân tích trong ti u lu n t : ế ọ ẽ ượ ể ậ ừ Nguyên nhân t t n t i xã hôiừ ồ ạ Nguyên nhân t ki n trúc th ng t ng ừ ế ượ ầGi i h n ph m vi : ớ ạ ạ Tình tr ng l h i t i Vi t Namạ ễ ộ ạ ệPh n n i dung :ầ ộĐ tài s 6 : Tình tr ng l h i quá nhi u n c ta g n đây. Hãyề ố ạ ễ ộ ề ở ướ ầphân tích d i góc đ tri t h cướ ộ ế ọI/ Tóm t t tình tr ng l h i quá nhi u g n đây.ắ ạ ễ ộ ề ầa/ khái ni m l hôi :ệ ễL h i Vi t Namễ ộ ệ là s ki n văn hóa đ c t ch c mang tính ự ệ ượ ổ ức ng đ ng. "L " là h th ng nh ng hành vi, đ ng tác nh m bi u hi n s ộ ồ ễ ệ ố ữ ộ ằ ể ệ ựtôn kính c a con ng i v i th n linh, ph n ánh nh ng c m chính đáng ủ ườ ớ ầ ả ữ ướ ơc a con ng i tr c cu c s ng mà b n thân h ch a có kh năng th c ủ ườ ướ ộ ố ả ọ ư ả ựhi n. "H i" là sinh ho t văn hóa, tôn giáo, ngh thu t c a c ng đ ng, xu tệ ộ ạ ệ ậ ủ ộ ồ ấphát t nhu c u cu c s ng.ừ ầ ộ ố

Tin mới nhất

Trang