Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Minh Bao Thứ tư, Tháng 3 16, 2016 - 12:16
2 M Bao Thứ sáu, Tháng 3 25, 2016 - 11:25
3 Nguyễn Thảo Thứ năm, Tháng 4 7, 2016 - 21:29
4 Đặng Hà Thứ sáu, Tháng 5 13, 2016 - 16:41
5 Tran Thanh Thứ bảy, Tháng 8 20, 2016 - 16:15
6 Tô Cẩm Huỳnh Thứ sáu, Tháng 12 23, 2016 - 22:06
7 Tô Cẩm Huỳnh Thứ sáu, Tháng 12 23, 2016 - 22:06
8 KIÊN HÀ Chủ nhật, Tháng 10 22, 2017 - 16:13
9 nguyen thuthao Chủ nhật, Tháng 10 29, 2017 - 09:29
10 nguyen thuthao Chủ nhật, Tháng 10 29, 2017 - 09:30

Trang

Tiểu luận triết học: Giai cấp và đấu tranh giai cấp

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 152
21
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • Mục lục
  I, Đặt vấn đề:
  II,Giải quyết vấn đề:
  A, Giai cấp và đấu tranh giai cấp:
  1) Các quan niệm về giai cấp đấu tranh giai cấp
  trước Marx
  2) luận của chủ nghĩa marx- lênin về giai cấp
  đấu tranh giai cấp
  2.1) Giai cấp
  a) Khái niệm về giai cấp
  b) Nguồn gốc hình thành giai cấp
  c) Kết cấu xã hội- Giai cấp
  2.2) Đấu tranh giai cấp
  a) Khái niệm đấu tranh giai cấp
  b) Đấu tranh giai cấp một trong những động lực
  phát triển của xã hội có giâi cấp:
  B) DÂN TỘC:
  1) khái nim v dân tc
  2) Đc trưng ca dân tc
  C) QUAN HỆ GIAI CẤP, DÂN TỘC VÀ NHÂN LOÀI:
  1) T tư ưởng ca ch nghĩa marx- lenin v giai c p dân t c
  trong thi đ i ngày nay
  2) Tư tưởng Hồ Chí Minh:
  3) Vấn đề này trong thực tiễn Việt Nam hiện nay:
  III-Kết thúc vấn đề
  1
 • I, Đặt vấn đề:
  Từ xưa đến nay vấn đề giai cấp đáu tranh giai cấp
  luôn đề tài nóng bỏng trong nền kinh tế toàn cầu vấn đề
  giai cấp và dân tộc càng trở lên quan trọng , các cuộc
  đẩutanh giải phóng dânt ôvj vai trò hết sức to lớn đối với
  sự nghiệp cách mạng của gaii cấp công nhân toàn thế giới .
  Ngôài ra cách mạng còn ý nghĩa thời đại của các dân tộc
  bị áp bức , chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai caápcông nhan
  làg nắm ngọn cờ dân tộc để lãnh đạo quan fchúng về lãnh
  đạogiai câp một trong những bài họ lớn nhất của cách mạng
  việt nam bài học về sdsự kêtds hợp chạet hẽ guìa đấu
  tranh giai cấp đấu tranh dan tộc , đáu tranh giải phióng
  xã hội và đấu tranh dộc tộc đó là cột lõi
  II,-Giải quyết vấn đề
  A,Giai cấp và đấu tranh giai cấp:
  1, Các quan ni m v giai c p đ u tranh giai c p trong tri t ế
  h c tr c Marx: ướ
  Trước c.mác đã nhiều tác phẩm nổi tiếng viết
  về đề tài giai cấp, đấu tranh giai cấp của các sử gia sản
  như Chie, Ghidô, Minhê... phần lớn các "lý thuyết phân
  tầng" của hội học sản hiện đại cùng thừa nhận sự tồn
  tại thực tế của các giai cấp. Những người bác bỏ sự tồn tại
  của các giai cấp chỉ chiếm số ít trong các nhà khoa học
  sản. Song đối với câu hỏi "giai cấp gì" thì các thuyết
  hội phi mácxít chỉ đưa ra những định nghĩa hồ, không đi
  vào các đặc trưng bản nhất. Chẳng hạn họ cho rằng giai
  cấp tập hợp những người cùng một chức năng hội,
  2
 • cùng một lối sống hoặc mức sống, cùng một đơn vị và uy tín
  xã hội...
  Từ một số nhà triết học cổ đại đến những nhà
  XHCN không tưởng thé kỷ XVI-XVIII cho rằng sự phân h
  giàu nghèo đã dẫn đến những thói xấu của con người và các
  cuộc xung đột hội. Hoặc như các nhà sử học tiến bộ
  của pháp thời kỳ phục hưng đã vạch ra : lịch sử hội
  phong kiến về sự hình thành hội sản lịch sử cuộc
  đấu tranh của đẳng cấp thứ ba chống quí tộc tăng lữ,
  đấu tránh giai cấp bắt nguồn từ từ quan h sở hữu sản
  ( Marx đã gọi Ghieri là "bố đẻ của đấu tranh giai cấp" )
  2, lí luận của chủ nghĩa marx-lenin về giai cấp và
  đấu tranh giai cấp:
  2.1) Giai cấp:
  a)khái niệm về giai cấp
  Học thuyết Mác-lênin v giai cấp bộ
  phận hữu của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học
  thuyết đó chứng minh giai cấp phạm trù kinh
  tế-xã hội tính chất lịch sử. Giai cấp chỉ xuất
  hiện tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định của
  sự phát triển sản xuất. Trong những điều kiện đó, mỗi giai
  đoạn phát triển của hội, với phương thức sản xuất tương
  ứng, một hệ thống giai cấp nhất định bao gồm giai cấp
  thống trị, giai cấp bị trị bản các giai cấp,tầng lớp
  trung gian. Sự tồn tại của các giai cấp sẽ không còn tất
  yếu khi lực lượng sản xuất phát triển cao đến mức kh
  năng thoả mãn mọi nhu cầu của hội các nhân, khi
  3
  Marx

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016 , 17:06

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận triết học: Giai cấp và đấu tranh giai cấp

Mục lụcI, Đặt vấn đề:II,Giải quyết vấn đề: A, Giai cấp và đấu tranh giai cấp: 1) Các quan niệm về giai cấp và đấu tranh giai cấptrước Marx 2) Lí luận của chủ nghĩa marx- lênin về giai cấp vàđấu tranh giai cấp 2.1) Giai cấp a) Khái niệm về giai cấp b) Nguồn gốc hình thành giai cấp c) Kết cấu xã hội- Giai cấp 2.2) Đấu tranh giai cấp a) Khái niệm đấu tranh giai cấp b) Đấu tranh giai cấp là một trong những động lựcphát triển của xã hội có giâi cấp: B) DÂN TỘC: 1) khái niệm về dân tộc 2) Đặc trưng của dân tộcC) QUAN HỆ GIAI CẤP, DÂN TỘC VÀ NHÂN LOÀI: 1) T tư ưởng của chủ nghĩa marx- lenin về giai c p và dân t cấ ộtrong thời đ i ngày nayạ 2) Tư tưởng Hồ Chí Minh: 3) Vấn đề này trong thực tiễn Việt Nam hiện nay:III-Kết thúc vấn đề1

Tin mới nhất

Trang