Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:45
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:45
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:45
4 le phu Chủ nhật, Tháng 3 19, 2017 - 18:08

Tiểu luận: Tài nguyên rừng Việt Nam

Ảnh của nhocxinh9x
9x Nhóc(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 112
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • TÀI NGUYÊN R NG VI T NAM
  I / Đ T V N Đ
  R ng là ngu n tài nguyên quý giá c a đ t n c ta, r ng không nh ng là c s phát ướ ơ
  tri n kinh t - xã h i mà còn gĩ ch c năng sinh thái c c kỳ quan tr ng, r ng tham gia ế ư
  vào quá trình đi u hoà khí h u, đ m b o chu chuy n oxy và các nguyên t c b n khác ơ
  trên hành tinh, duy trì tính n đ nh và đ màu m c a đ t, h n ch lũ l t, h n hán, ế
  ngăn ch n xói mòn đ t, làm gi m nh s c tàn phá kh c li t c a các thiên tai, b o t n
  ngu n n c và làm gi m m c ô nhi m không khí. V n đ qu n lý, b o v và phát ướ
  tri n tài nguyên r ng hi n nay đ c coi là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm trong ượ
  s nghi p phát tri n kinh t -xã h i Vi t Nam. M t trong nh ng đòi h i đ th c hi n ế
  thành công nhi m v này là ph i có nh ng c ch thích h p thu hút s tham gia tích ơ ế
  c c c a c ng đ ng dân c vào công tác qu n lý, b o v và phát tri n r ng. Trong ư
  nh ng năm g n đây, Nhà n c đã ban hành và áp d ng nhi u chính sách có tác đ ng ướ
  m nh đ n đ i s ng c a nhân dân nh : giao đ t lâm nghi p khoán qu n lý b o v r ng ế ư ệ ừ
  quy ch qu n lý r ng phòng h , quy ch h ng l i…Tuy nhiên, có m t s nguyên ế ế ưở
  nhân làm cho tài nguyên r ng ngày càng thu h p đó là: áp l c v dân s các vùng có
  r ng tăng nhanh, nghèo đói hoàn c nh kinh t khó khăn, ng i dân sinh k ch y u ế ườ ế ế
  d a vào khai thác tài nguyên r ng, trình đ dân trí vùng sâu vùng xa còn th p, ki n ế
  th c b n đ a ch a đ c phát huy, ho t đ ng khuy n nông, khuy n lâm ch a phát ư ượ ế ế ư
  tri n , chính sách Nhà n c v qu n lý r ng c ng đ ng còn nhi u b t c p, c c u xã ướ ơ
  h i truy n th ng có nhi u thay đ i. Hi n tr ng này đang đ t ra m t v n đ là trong
  khi xây d ng các quy đ nh v qu n lý b o v r ng trên ph m vi c n c, ph i nghiên ệ ừ ướ
  c u và tính toán nhu c u th c t chính đáng c a ng i dân m i có th đ m b o tính ế ườ
  kh thi c a các quy đ nh, đ ng th i b o đ m cho r ng không b khai thác l i d ng quá
  m c, nh h ng x u đ n ch c năng c a r ng t nhiên. ưở ế
  II. TÌNH TR NG TÀI NGUYÊN R NG VI T NAM
  T ng c c Th ng kê cho bi t, 3 tháng đ u năm 2009, c n c b m t 489 ha r ng, tăng ế ướ
  77% so v i cùng kỳ năm tr c, trong đó di n tích r ng b cháy là 244 ha (tăng 68%), ướ
  còn di n tích r ng b ch t phá là 245 ha. Nh v y, trung bình m t ngày, có 5,5ha r ng ư
  b tàn phá.
 • N n phá r ng n c ta đã đ n m c báo đ ng, phá r ng theo cách đ n gi n nh t đ ướ ế ơ
  làm n ng r y; phá r ng đ tìm ki m khoáng s n; phá r ng l y g ; phá r ng ươ ế
  đ ...tr ng r ng m i và vô vàn nh ng ki u ti p tay vi ph m pháp lu t khác đang h y ế
  ho i lá ph i xanh c a đ t n c. ướ
  T t nh đ a đ u đ t n cV t th ng ch a lành t i nh ng cánh r ng g nghi n Cán ướ ế ươ ư ế
  T (Qu n B , Hà Giang) tr c đây đã b lâm t c hoành hành thì nay ng i dân các xã ướ ườ
  Phong Quang, Tùng Bá, Phú Linh, huy n V Xuyên, t nh Hà Giang đua nhau g ng gánh
  các lo i phong lan t i, đ c khai thác t nh ng cánh r ng già huy n V Xuyên đem ươ ượ
  v th xã Hà Giang “ph c v ” nhu c u ch i phong lan c a nh ng ng i có thu nh p ơ ườ
  khá gi .
  Vi c khai thác lan r ng đã gây nh h ng khá nghiêm tr ng đ n môi tr ng, đa d ng ưở ế ườ
  sinh h c c a r ng… Vì đ l y đ c cây phong lan, ng i dân đ a ph ng ph i ch t ượ ườ ươ
  cành, đ n cây theo l i “tri t phá“. Chính vì th mà các cánh r ng đã, đang b xâm h i ế
  nghiêm tr ng, các ngu n cây quý hi m nh nghi n, đinh, g ... đang b m t d n, đ ng ế ư ế
  th i còn nh h ng nghiêm tr ng đ n môi tr ng sinh thái...... đ n mũi Cà Mau đ u ưở ế ườ ế
  có hi n t ng phá r ng ượ
  Trong khi r ng U Minh còn ch a h i ph c b i đ t cháy r ng h i năm 2002, thì 2 năm ư
  sau, r ng Tràm U Minh H t i t nh Cà Mau l i ph i gánh ch u thêm 1 l n tàn phá. G n
  3.000 ha r ng Tràm ng p m n U Minh đã đ c giao cho CTCP Đ ng Nai (Codona) ượ
  tr ng cây keo lai làm nguyên li u gi y. H u qu mà ai cũng th y đó là Khu r ng
  Tràm ng p m n nguyên sinh U Minh H đã đ c thu h p l i. Và cho đ n nay, sau ượ ế
  g n 5 năm v vi c x y ra, g n 3000 ha r ng Tràm ng p m n U Minh H v n đang
  đ cho c lau và cây keo lai m c um tùm.
  R ng mi n Trung cũng kêu c u
  Xã H u Khuông, huy n T ng D ng (Ngh An) là đ a đi m n m trong di n ph i di ươ ươ
  dân, gi i to đ ph c v cho công trình Thu đi n B n V . M t s h dân l i d ng
  ch tr ng ng i dân vùng lòng h di d i v n i m i đ c phép t n thu g khu ươ ườ ơ ượ
  v c ng p n c, nhi u ng i đã quay tr l i t phá r ng trái phép. Trong b i c nh ướ ườ
  h n đ n này, lâm t c t nhi u n i cũng nh y vào phá r ng khi n cho tình hình khai ơ ế
 • thác g trái phép đ u ngu n N m N n di n ra h t s c nh c nh i. ơ ế
  Qu ng Tr , dân đã ph n ánh m t ki u phá r ng m i tinh vi, ma quái đ c h p th c ượ
  hóa đ y đ ch ký c a ki m lâm l n d u tri n c a chính quy n s t i d i danh ướ
  nghĩa thu mua g v n tr ng, nh ng th c ch t là băm nát r ng già t nhiên phòng h ườ ư
  đ u ngu n áp biên gi i Vi t-Lào thu c vùng Lìa c a huy n r o cao H ng Hóa. Theo ướ
  h s c a H i quan Qu ng Tr , t đ u tháng 3 đ n nay có 34 cây c nh c th nh ơ ế ư
  b ng lăng, l i... xu t qua C ng B Lao B o. Nh v y đ có đ c s cây này, lâm t c ư ượ
  ph i đ n ngã r t nhi u cây c th khác đ d n đ ng v n chuy n. ườ
  Đ i v i t nh Qu ng Nam, ch riêng 4 tháng đ u năm 2009, l c l ng ch c năng đã ượ
  phát hi n 700 v liên quan đ n phá r ng; t ch thu h n 1.072m3 g x và h n 572m3 ế ơ ơ
  g tròn; t m gi 44 ô tô, 45 xe máy cùng hàng ch c ph ng ti n tham gia v n chuy n, ươ
  khai thác g trái phép… Đ c bi t, vi c đe d a, c n tr , ch ng ng i thi hành công v ườ
  có chi u h ng gia tăng. Cũng trong th i gian này, x y ra m t v cháy r ng thông v i ướ
  di n tích g n 2ha t i xã Duy Trung (Duy Xuyên). Ð ng đông Tr ng S n ch y qua ườ ườ ơ
  đ a bàn hai huy n Nam Giang và Nông S n (Qu ng Nam) v i chi u dài g n 37 ơ km. Tuy
  nhiên, tình tr ng ch t phá, đ t r ng đ làm r y d c tuy n đ ng khu v c giáp ranh ế ườ
  gi a hai huy n Nam Giang và Nông S n có nhi u di n bi n ph c t p. ơ ế
  Đ n nay đã có g n 20 ha r ng d c tuy n đ ng b dân phát, đ t làm r y, trong đó g n ế ế ườ
  15 ha thu c th tr n Th nh M , huy n Nam Giang và g n 5 ha thu c xã Ph c Ninh, ướ
  huy n Nông S n. Ð i t ng phát, đ t r ng ch y u là dân thôn M c, th tr n Th nh ơ ượ ế
  M , huy n Nam Giang. T t c đã gây thi t h i hàng trăm ha r ng.
  M i đây nh t, nh ng cánh r ng nguyên sinh c a v n qu c gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) ườ
  l n n a b lâm t c tàn phá. Ng i dân t ng ch ng ki n vào chi u t i, g l i đ c th ườ ế ượ
  trôi v tr ng c m t khúc sông Rào N .
  Hãy m t l n đi d c bi n mi n Trung, s th y nh ng h sâu khai thác titan gi t ch t ế ế
  nh ng r ng phi lao quanh năm n i đ u sóng ng n gió ch n bão cát và xâm l n c a ơ
  bi n.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015 , 17:15

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận: Tài nguyên rừng Việt Nam

TÀI NGUYÊN R NG VI T NAMỪ ỆI / Đ T V N Đ Ặ Ấ ỀR ng là ngu n tài nguyên quý giá c a đ t n c ta, r ng không nh ng là c s phát ừ ồ ủ ấ ướ ừ ữ ơ ởtri n kinh t - xã h i mà còn gĩ ch c năng sinh thái c c kỳ quan tr ng, r ng tham gia ể ế ộ ư ứ ự ọ ừvào quá trình đi u hoà khí h u, đ m b o chu chuy n oxy và các nguyên t c b n khácề ậ ả ả ể ố ơ ảtrên hành tinh, duy trì tính n đ nh và đ màu m c a đ t, h n ch lũ l t, h n hán, ổ ị ộ ỡ ủ ấ ạ ế ụ ạngăn ch n xói mòn đ t, làm gi m nh s c tàn phá kh c li t c a các thiên tai, b o t n ặ ấ ả ẹ ứ ố ệ ủ ả ồngu n n c và làm gi m m c ô nhi m không khí. V n đ qu n lý, b o v và phát ồ ướ ả ứ ễ ấ ề ả ả ệtri n tài nguyên r ng hi n nay đ c coi là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm trong ể ừ ệ ượ ộ ữ ệ ụ ọs nghi p phát tri n kinh t -xã h i Vi t Nam. M t trong nh ng đòi h i đ th c hi n ự ệ ể ế ộ ệ ộ ữ ỏ ể ự ệthành công nhi m v này là ph i có nh ng c ch thích h p thu hút s tham gia tích ệ ụ ả ữ ơ ế ợ ực c c a c ng đ ng dân c vào công tác qu n lý, b o v và phát tri n r ng. Trong ự ủ ộ ồ ư ả ả ệ ể ừnh ng năm g n đây, Nhà n c đã ban hành và áp d ng nhi u chính sách có tác đ ng ữ ầ ướ ụ ề ộm nh đ n đ i s ng c a nhân dân nh : giao đ t lâm nghi p khoán qu n lý b o v r ngạ ế ờ ố ủ ư ấ ệ ả ả ệ ừquy ch qu n lý r ng phòng h , quy ch h ng l i…Tuy nhiên, có m t s nguyên ế ả ừ ộ ế ưở ợ ộ ốnhân làm cho tài nguyên r ng ngày càng thu h p đó là: áp l c v dân s các vùng có ừ ẹ ự ề ố ởr ng tăng nhanh, nghèo đóiừ hoàn c nh kinh t khó khăn, ng i dân sinh k ch y u ả ế ườ ế ủ ếd a vào khai thác tài nguyên r ng, trình đ dân trí vùng sâu vùng xa còn th p, ki n ự ừ ộ ấ ếth c b n đ a ch a đ c phát huy, ho t đ ng khuy n nông, khuy n lâm ch a phát ứ ả ị ư ượ ạ ộ ế ế ưtri nể , chính sách Nhà n c v qu n lý r ng c ng đ ng còn nhi u b t c p, c c u xã ướ ề ả ừ ộ ồ ề ấ ậ ơ ấh i truy n th ng có nhi u thay đ i. Hi n tr ng này đang đ t ra m t v n đ là trong ộ ề ố ề ổ ệ ạ ặ ộ ấ ềkhi xây d ng các quy đ nh v qu n lý b o v r ng trên ph m vi c n c, ph i nghiên ự ị ề ả ả ệ ừ ạ ả ướ ảc u và tính toán nhu c u th c t chính đáng c a ng i dân m i có th đ m b o tính ứ ầ ự ế ủ ườ ớ ể ả ảkh thi c a các quy đ nh, đ ng th i b o đ m cho r ng không b khai thác l i d ng quá ả ủ ị ồ ờ ả ả ừ ị ợ ụm c, nh h ng x u đ n ch c năng c a r ng t nhiên.ứ ả ưở ấ ế ứ ủ ừ ựII. TÌNH TR NG TÀI NGUYÊN R NG VI T NAM Ạ Ừ Ở ỆT ng c c Th ng kê cho bi t, 3 tháng đ u năm 2009, c n c b m t 489 ha r ng, tăng ổ ụ ố ế ầ ả ướ ị ấ ừ77% so v i cùng kỳ năm tr c, trong đó di n tích r ng b cháy là 244 ha (tăng 68%), ớ ướ ệ ừ ịcòn di n tích r ng b ch t phá là 245 ha. Nh v y, trung bình m t ngày, có 5,5ha r ng ệ ừ ị ặ ư ậ ộ ừb tàn phá.ị

Tin mới nhất

Trang