Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyễn hoàng vũ Thứ năm, Tháng 11 17, 2016 - 16:29

(Tiểu luận) Sản xuất khô cá trê phi

Ảnh của nguyensepi@gmail.com
nguyễn hoàng vũ(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 54
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: PDF
 • TRƯỜNG ĐẠI HC AN GIANG
  KHOA NÔNG NGHIP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
  HUNH VĂN DT
  ĐỀ CƯƠNG CHI TIT NGÀNH CÔNG NGH THC PHM
  SAÛN XUAÁT KHOÂ CAÙ TREÂ PHI
  NGUYN HU THANH
  Tháng 11/2004
 • Ñeà cöông luaän vaên toát nghieäp-Huyønh Vaên Döùt
  ÑEÀ CÖÔNG LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
  SAÛN XUAÁT KHOÂ CAÙ TREÂ PHI
  ………
  PHAÀN 1. MÔÛ ÑAÀU :
  -Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, phong traøo nuoâi caù treâ phi phaùt trieån maïnh do
  ñaëc ñieåm caù deã nuoâi, ít beänh, soáng ñöôïc trong moâi tröôøng nöôùc tuø haõm. Töø ñoù ñem
  laïi nguoàn thu nhaäp cho nhieàu hoä nuoâi thuyû saûn.
  -Nhöng hieän nay giaù caù treâ chöa cao, nhaát laø nhöõng luùc phaûi ñuïng ñoä vôùi
  caù treâ vaøng ñaùnh baét töø töï nhieân. Neân ñoøi hoûi phaûi taïo ra saûn phaåm môùi, baûo quaûn
  ñöôïc laâu ñeå baùn traùi vuï ñeå ñaït giaù cao.
  -Hôn nöõa, hieän nay haàu heát caùc saûn phaåm khoâ caù chuû yeáu ñöôïc laøm töø
  nguyeân lieäu caù khaù ñaét tieàn nhö : caù loùc, caù tra, caù ba sa,…neân giaù khoâ thaønh phaåm
  cuõng ñaét. Khaùch haøng thöôøng laø nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp khaù trôû leân, saûn phaåm
  chuû yeáu duøng ñeå laøm quaø bieáu baïn beø, ngöôøi thaân chôù chöa thaät söï ñi vaøo böõa aên
  gia ñình. Vì theá ñoøi hoûi phaûi coù saûn phaåm khoâ caù vöøa coù chaát löôïng vöøa coù giaù
  thích hôïp ñeå giaûi quyeát noãi lo tuùi tieàn cuûa nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp tung bình vaø
  thaáp.
  -Vaø ñeà taøi cuûa toâi xuaát phaùt töø nhöõng yeâu caàu ñoù.
  PHAÀN 2. MUÏC ÑÍCH :
  -Nghieân cöùu taïo ra saûn phaåm môùi töø nguyeân lieäu caù treâ phi.
  -Taêng chaát löôïng saûn phaåm khoâ caù (phoái troän gia vò ñeå muøi vò ñöôïc thôm
  ngon, maøu ñeïp), baûo ñaûm an toaøn veä sinh thöïc phaåm (duøng chaát öùc cheá vi sinh vaät
  gaây haïi, bao goùi thích hôïp).
  -Taêng thôøi gian baûo quaûn (baèng caùch duøng phuï gia vaø caùch bao goùi) ñeå coù
  theå baùn traùi vuï, giaù cao.
  PHAÀN 3. LÖÔÏC KHAÛO TAØI LIEÄU :
  3.1 Nguyeân lieäu :
  3.1.1 Giôùi thieäu chung :
  -Caù treâ phi coù teân khoa hoïc laø Clarias lazera, thuoäc nhoùm caù nöôùc ngoït côõ
  vöøa, hoï caù nheo Siluridae (Nguyeãn Vaên Tröông vaø Trònh Vaên Thònh, 1991).
  -Teân tieáng Anh laø Walking catfish.
  -Teân Thaùi Lan laø Pla duk.
  1
 • Ñeà cöông luaän vaên toát nghieäp-Huyønh Vaên Döùt
  -Caù treâ phi coù nguoàn goác töø Chaâu Phi, coù da trôn nhaün, thaân hình truï, deïp ôû
  phía ñuoâi. U loài xöông chaåm coù hình “M” raát nhoïn, ñaây laø ñaëc ñieåm ñeå phaân bit
  vi caùc loaøi caù treâ khaùc (Baïch Thò Quyønh Mai, 2001).
  -Caù treâ coù theå soáng trong moâi tröôøng nöôùc hôi pheøn, vaø trong ñieàu kieän
  nöôùc hôi lôï (ñoä maën phaûi <5
  0
  /
  00
  ). Caù phaùt trieån toát trong moâi tröôøng coù pH = 5.5 –
  8.0. Do coù cô quan hoâ haáp phuï hoa kheá neân caù treâ coù theå soáng ñöôïc trong ao ñìa
  nöôùc tuø, chòu ñöôïc caû khi haøm löôïng oxi trong nöôùc xuoáng thaáp 1-2mg/l (Baïch Thò
  Huyønh Mai, 2001).
  -Neáu nuoâi ñuùng kó thuaät, sau 6 thaùng nuoâi caù treâ coù theå ñaït 1kg/con, troïng
  löôïng coù theå ñaït toái ña ñeán 12,8kg (Ngoâ Troïng Lö vaø Thaùi Baù Hoà, 2002).
  3.1.2 Thaønh phaàn dinh döôõng :
  -Caù treâ laø loaøi caù coù thòt ngon, boå. Caù treâ coù caùc thaønh phaàn nhö :
  Nöôùc.
  Protein : 16.5%.
  Lipit :
  Vitamin : B1, B2,...
  Caùc chaát khoaùng.
  3.1.3 Caùc daïng thöïc phaåm chính cheá bieán töø caù treâ :
  Caù treâ kho.
  Caù treâ chieân töôi.
  Caù treâ muoái chieân.
  Caù treâ naáu canh chua.
  Caù treâ naáu chaùo...
  3.2 Sn phm :
  3.2.1 Gii thiu :
  -Sn phm khoâ caù treâ phi ñöôïc saûn xuaát töø caù treâ phi töôi, laøm cheát, xöû lyù,
  taåm gia vò ñeå taïo muøi vò thôm ngon (coù theå taïo maøu cho saûn phaåm ñöôïc haáp daãn
  hôn), ñem phôi khoâ hoaëc saáy khoâ, roài bao goùi ñeå taêng thôøi gian baûo quaûn.
  -Saûn phaåm chæ qua coâng ñoaïn phôi hoaëc saáy ñeå ñaït ñoä aåm thích hôïp 10 -
  14%, do ñoù khi söû duïng phaûi qua coâng ñoaïn cheá bieán nhieät.
  -Ñeå giöõ chaát löôïng saûn phaåm vaø taêng thôøi gian baûo quaûn, saûn phaåm ñöôïc
  haï ñoä aåm baèng caùch phôi naéng hay saáy, duøng chaát choáng oxi hoaù lipit, chaát choáng
  moác. Ñaëc bieät saûn phaåm ñöôïc bao goùi (coù theå keát hôïp vôùi huùt chaân khoâng), nhaèm
  taêng thôøi gian baûo quaûn vaø taïo giaù trò caûm quan ñeïp maét.
  -Saûn phaåm khoâ caù treâ phi ñöôïc trình baøy goïn nheï, ñeïp maét, raát thích hôïp
  vôùi caùc böõa aên khi ñi du lòch, picnic, laøm thöïc phaåm döï tröõ ôû caùc tuû thöùc aên gia
  ñình, vaø cuõng coù theå xuaát khaåu sang moät soá nöôùc.
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2016 , 16:27

Mô tả tài liệu:

(Tiểu luận) Sản xuất khô cá trê phi

Sản xuất khô cá trê phi TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NƠNG NGHIỆP - TÀI NGUN THIÊN NHIÊN HUỲNH VĂN DỨT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM SẢN XUẤT KHÔ CÁ TRÊ PHI NGUYỄN HỮU THANH Tháng 11/2004 Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SẢN XUẤT KHÔ CÁ TRÊ PHI …………… PHẦN 1. MƠÛ ĐẦU : -Trong những năm gần đây, phong trào nuôi cá trê phi phát triển mạnh do đặc điểm cá dễ nuôi, ít bệnh, sống được trong môi trường nước tù hãm. Từ đó đem lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ nuôi thuỷ sản. -Nhưng hiện nay giá cá trê chưa cao, nhất là những lúc phải đụng độ với cá trê vàng đánh bắt từ tự nhiên. Nên đòi hỏi phải tạo ra sản phẩm mới, bảo quản được lâu để bán trái vụ để đạt giá cao. -Hơn nữa, hiện nay hầu hết các sản phẩm khô cá chủ yếu được làm từ nguyên liệu cá khá đắt tiền như : cá lóc, cá tra, cá ba sa,…nên giá khô thành phẩm cũng đắt. Khách hàng thường là những người có thu nhập khá trở lên, sản phẩm chủ yếu dùng để làm quà biếu bạn bè, người thân chớ chưa thật sự đi vào bữa ăn gia đình. Vì thế đòi hỏi phải có sản phẩm khô cá vừa có chất lượng vừa có giá thích hợp để giải quyết nỗi lo túi tiền của những người có thu nhập tung bình và thấp. -Và đề tài của tôi xuất phát từ những yêu cầu đó. PHẦN 2. MỤC ĐÍCH : -Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới từ nguyên liệu cá trê phi. -Tăng chất lượng sản phẩm khô cá (phối trộn gia vò để mùi vò được thơm ngon, màu đẹp), bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (dùng chất ức chế vi sinh vật gây hại, bao gói thích hợp). -Tăng thời gian bảo quản (bằng cách dùng phụ gia và cách bao gói) để có thể bán trái vụ, giá cao. PHẦN 3. LƯC KHẢO TÀI LIỆU : 3.1 Nguyên liệu : 3.1.1 Giới thiệu chung : -Cá trê phi có tên khoa học là Clarias lazera, thuộc nhóm cá nước ngọt cỡ vừa, họ cá nheo Siluridae (Nguyễn Văn Trương và Trònh Văn Thònh, 1991). -Tên tiếng Anh là Walking catfish. -Tên Thái Lan là Pla duk. 1Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt -Cá trê phi có nguồn gốc từ Châu Phi, có da trơn nhẵn, thân hình trụ, dẹp ở phía đuôi. U lồi xương chẩm có hình “M” rất nhọn, đây là đặc điểm để phân biệt với các loài cá trê khác (Bạch Thò Quỳnh Mai, 2001). -Cá trê có thể sống trong môi trường nước hơi phèn, và trong điều kiện nước hơi lợ (độ mặn phải <50/00). Cá phát triển tốt trong môi trường có pH = 5.5 – 8.0. Do có cơ quan hô hấp phụ hoa khế nên cá trê có thể sống được trong ao đìa nước tù, chòu được cả khi hàm lượng oxi trong nước xuống thấp 1-2mg/l (Bạch Thò Huỳnh Mai, 2001). -Nếu nuôi đúng kó thuật, sau 6 tháng nuôi cá trê có thể đạt 1kg/con, trọng lượng có thể đạt tối đa đến 12,8kg (Ngô Trọng Lư và Thái Bá Hồ, 2002). 3.1.2 Thành phần dinh dưỡng : -Cá trê là loài cá có thòt ngon, bổ. Cá trê có các thành phần như :  Nước.  Protein : 16.5%.  Lipit :  Vitamin : B1, B2, .  Các chất khoáng. 3.1.3 Các dạng thực phẩm chính chế biến từ cá trê :  Cá trê kho.  Cá trê chiên tươi.  Cá trê muối chiên.  Cá trê nấu canh chua.  Cá trê nấu cháo . 3.2 Sản phẩm : 3.2.1 Giới thiệu : -Sản phẩm khô cá trê phi được sản xuất từ cá trê phi tươi, làm chết, xử lý, tẩm gia vò để tạo mùi vò thơm ngon (có thể tạo màu cho sản phẩm được hấp dẫn hơn), đem phơi khô hoặc sấy khô, rồi bao gói để tăng thời gian bảo quản. -Sản phẩm chỉ qua công đoạn phơi hoặc sấy để đạt độ ẩm thích hợp 10 -14%, do đó khi sử dụng phải qua công đoạn chế biến nhiệt. -Để giữ chất lượng sản phẩm và tăng thời gian bảo quản, sản phẩm được hạ độ ẩm bằng cách phơi nắng hay sấy, dùng chất chống oxi hoá lipit, chất chống mốc. Đặc biệt sản phẩm được bao gói (có thể kết hợp với hút chân không), nhằm tăng thời gian bảo quản và tạo giá trò cảm quan đẹp mắt. -Sản phẩm khô cá trê phi được trình bày gọn nhẹ, đẹp mắt, rất thích hợp với các bữa ăn khi đi du lòch, picnic, làm thực phẩm dự trữ ở các tủ thức ăn gia đình, và cũng có thể xuất khẩu sang một số nước. 2Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt -Đây là sản phẩm khá mới, nên rất có thể khô cá trê phi sẽ đem lại hương vò độc đáo, đặc sắc cho người thưởng thức. -Từ khô cá trê phi ta có thể chế biến thành các dạng sản phẩm khác như :  Khô cá trê nướng.  Khô cá trê nướng làm gỏi.  Khô cá trê nướng hấp.  Khô cá trê nướng chiên. …ăn kèm với cơm, bún, hay làm món ăn để nhăm nhi vài ly rượu lại càng tuyệt vời. 3.1.2 Các dạng hư hỏng chính của sản phẩm: -Khi phơi hoặc sấy, da cá có thể bò dính lại trên thiết bò, trên giá do đặc điểm da cá trê mỏng, kém bền cơ học, dễ bong tróc. Có thể khắc phục bằng cách thoa dầu lên các khay, giá, hoặc treo cá lên các móc trong thiét bò sấy. -Khô có thể bò thối, bò dòi do khi phới nắng gặp điều kiện bất lợi mưa, bão, hay bò ruồi nhặng đậu vào. Khắc phục bằng cách phủ lưới kín khi phơi nắng, dùng phương pháp sấy khô thay cho phương pháp phơi nắng hiện nay. -Khô bò ôi mỡ do trong quá trình chế biến cá tiếp xúc với không khí, sản phẩm không được bao gói hay bao gói không thích hợp làm khí oxi lọt vào tiếp xúc với khô cá, do đó lipit bò oxi hoá tạo ra các hợp chất mùi không phù hợp. Biện pháp khắc phục là chế biến nhanh, sử dụng chất chống oxi hoá, bao gói thích hợp. -Khô cá bò nấm mốc bám vào, khô có màu đỏ nếu bảo quản ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm không thích hợp (Nguyễn Trọng Cẩn và Đỗ Minh Phụng, 1990). Khắc phục hiện tượng này bằng cách dùng chất chống mốc, bao gói và bảo quản trong điều kiện thích hợp (nhiệt độ mát hay lạnh càng tốt, độ ẩm không khí thấp khoảng <75%). -Khô bò hút ẩm do bảo quản ở nơi có độ ẩm không khí cao, bao bì không kín. Nên bao gói sản phẩm thích hợp và bảo quản nơi thoáng mát, không khí dó độ ẩm <75%. -Ngoài ra khô cá trê phi còn là miếng mồi ngon của các loại côn trùng, gặm nhấm. Vì thế phải bảo quản khô nơi kín, bao bì bền, chắc mới bảo vệ được sản phẩm. PHẦN 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 4.1 Đòa điểm : -Tại cơ sở sản xuất khô ở Chợ Mới. -Tại nhà. -Tại phòng thí nghiệm bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, khoa Nông Nghiệp-Tài Nguyên Thiên Nhiên. 3Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt  Thời gian nghiên cứu khoảng 4 tháng. 4.2 Nguyên liệu :  Cá trê phi.  Phụ gia : -Acid acetic. -Natri benzoat. -BHT.  Gia vò : -Muối. -Đường. -Bột ngọt. -Tiêu. -Ớt. -Gừng. 4.3 Thiết bò : -Dao, thao, thớt, rổ. -Cân điện tử. -Giàn phơi. -Thiết bò sấy. -Thiết bò đóng gói chân không. -Thiết bò đốt đạm, máy cất đạm (sử dụng để phân tích hàm lượng đạm trong sản phẩm). -Thiết bò chiết lipit (còn gọi là máy Soxlbet) dùng để phân tích hàm lượng chất béo trong sản phẩm. -Thiết bò ép tách lipit bằng tay dùng để phân tích chỉ số peroxit của chất béo. -Và những thiết bò, dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm. PHẦN 5. QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM : 5.1 Quy trình : Cá trê phi Phân loại Tách nhớt Nhớt cá Xử lí, bỏ đầu, tạo hình Đầu, nội tạng 4Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt Rửa sạch Gia vò Phối trộn Phụ gia Phới/Sấy Bao gói Bảo quản 5.2 Thí nghiệm : 5.2.1 Chọn chế đôï ướp muối : -Cá sau khi được phân loại, tách nhớt và tạo hình, tiến hành ướp muối cá theo các chế độ sau : 5.2.1.1 Ướp muối khô : -Cá được ướp muối bọt với tỉ lệ theo các thí nghiệm được bố trí (tỉ lêï được tính theo khối lượng cá sau khi tạo hình). Các mẫu được thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần.  Ướp cá với 6.0% muối.  Ướp cá với 7.0% muối.  Ướp cá với 8.0% muối.  Ướp cá với 9.0% muối. -Sau khi ướp muối 5 phút đem phơi đến độ ẩm 35%, đánh giá sơ bộ về cấu trúc, màu. Đem khô nướng và đánh giá cảm quan về màu sắc, mùi vò của sản phẩm. Hội đồng cảm quan gồm 8 người, đánh giá theo phương pháp cho điểm (điểm từ 1 đến 5 theo chất lượng tăng dần). -Phân tích thống kê để đánh giá sự khác biệt và tìm ra mẫu đạt yêu cầu. 5.2.1.2 Ướp muối ướt : -Cá được ngâm trong nước muối bão hoà theo các thí nghiệm được bố trí để tìm thời gian ngâm muối thích hợp. Các mẫu được thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên. Đo hàm lượng muối theo thời gian ngâm để nhận xét và tìm thời gian ngâm muối thích hợp. 5.2.2 Chọn hàm lượng ẩm của sản phẩm cuối cùng : -Từ cách ướp muối và tỉ lệ muối đã được chọn, ta tiến hành phơi nắng và phân tích hàm lượng ẩm trong sản phẩm để chọn độ ẩm thích hợp trong sản phẩm. -Các thí nghiệm được tiến hành ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần.  NT1: ẩm trong sản phẩm còn lại 30.0%. 5Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt  NT2: ẩm trong sản phẩm còn lại 35.0%.  NT3: ẩm trong sản phẩm còn lại 40.0%. -Đánh giá sơ bộ về màu sắc, cấu trúc. -Chiên chín khô và đánh giá cảm quan về mùi vò, màu sắc, cấu trúc. -Hội đồng cảm quan gồm 8 người, đánh giá theo phương pháp cho điểm. -Xử lí kết quả để tìm ra sự khác biệt và mức độ ý nghóa, tìm ra mẫu đạt yêu cầu. 5.2.3 Chọn chế độ bảo quản : -Do hàm ẩm trong sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bảo quản, cho nên chế độ bảo quản sẽ được khảo sát cùng với hàm ẩm trong sản phẩm. -Khô được phơi đến độ ẩm xác đònh rồi thí nghiệm với các chế độ bảo quản sau : Nghiệm thức Độ ẩm của sản phẩm Cách bảo quản 1 30.0 Bao gói thường. 2 30.0 Bao gói chân không. 3 30.3 BHQT, natri benzoat, bao gói thường. 4 30.0 BHQT, natri benzoat, bao gói chân không.5 30.0 Mẫu đối chứng (không xử lí). 6 35.0 Bao gói thường. 7 35.0 Bao gói chân không. 8 35.0 BHQT, natri benzoat, bao gói thường. 9 35.0 BHQT, natri benzoat, bao gói chân không.10 35.0 Mẫu đối chứng (không xử lí). 11 40.0 Bao gói thường. 12 40.0 Bao gói chân không. 13 40.0 BHQT, natri benzoat, bao gói thường. 14 40.0 BHQT, natri benzoat, bao gói chân không.15 40.0 Mẫu đối chứng (không xử lí). -Các mẫu được lặp lại 3 lần. Rồi được bảo quản, đánh giá cảm quan và phân tích các chỉ số sau các khoảng thời gian như sau :  Các chỉ số : ¾ Hàm lượng muối. ¾ Hàm lượng đạm. ¾ Axit tổng số. ¾ Hàm lượng NH3. 6Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt  Sau thời gian : ¾ Sau khi thành phẩm. ¾ Sau 7 ngày. ¾ Sau 15 ngày. ¾ Sau 30 ngày. ¾ Sau 45 ngày. ¾ Sau 69 ngày. -Đánh giá và chọn ra mẫu đạt yêu cầu. Mẫu đạt yêu cầu là mẫu có hàm lượng đạm giảm ít nhất, lượng NH3 ít nhất, chỉ số axit tăng ít nhất. Có giá trò cảm quan tốt như giữ được màu, mùi, cấu trúc. 5.3 Các chỉ tiêu theo dõi : -Đạm : đo hàm lượng đạm theo phương pháp Kendan (thời gian đo sau khi thành phẩm, sau 15 ngày, sau 30 ngày). -Lipit : đo hàm lượng lipit theo phương pháp Soxhbet (thời gian đo sau khi thành phẩm, sau 15 ngày, sau 30 ngày). -Chỉ số peroxit : đo chỉ số peroxit (thời gian đo sau khi thành phẩm, sau 15 ngày, sau 30 ngày). PHẦN 6. DỰ KIẾN KẾT QUẢ THU ĐƯC : -Sản phẩm khô có độ ẩm từ 30.0 – 40.0%. -Khô có mùi vò thơm ngon, cấu trúc và màu sắc đẹp. -Sản phẩm bảo quản ít nhất được 3 tháng. -Khống chế chỉ số axit ở mức thấp. -Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. PHẦN 7. DỰ TRÙ KNH PHÍ : -Cá trê phi : 150kg x 15000đ/kg = 2,250,000đ. -Acid acetic : 500g = 0,060,000đ. -Natri benzoat : 300g = 0,080,000đ. -BHQT : 300g = 0,080,000đ. -Muối : 15kg = 0,050,000đ. -Đường : 10kg x 6,000đ/kg = 0,060,000đ. -Bọc nilông loại 1,5kg : 500g = 0,020,000đ. -Linh tinh : = 0,500,000đ. Tổng : 3,100,000đ. PHẦN 8 : TÀI LIỆU THAM KHẢO : Bạch Thò Quỳnh, Mai. 2001. Kỹ thuật nuôi cá trê vàng lai. TPHCM : NXB Nông Nghiệp. 7Đề cương luận văn tốt nghiệp-Huỳnh Văn Dứt Ngô Trọng, Lư và Thái Bá, Hồ. 2002. Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản nước ngọt tập 1. Hà Nội : NXB Nông Nghiệp. Nguyễn Trọng, Cẩn và Đỗ Minh, Phụng. 1990. Công nghệ chế biến thực phẩm thuỷ sản tập 2. Hà Nội: Nguyễn Văn Trương và Trònh Văn Thònh. 1991. Từ điển bách khoa nông nghiệp. Thoại, Sơn. 2004. Kỹ thuật nuôi tôm cáng xanh, ba ba, lươn, ếch và cá rô đồng. Đồng Nai : NXB tổng hợp Đồng Nai. 8 . từ cá trê :  Cá trê kho.  Cá trê chiên tươi.  Cá trê muối chiên.  Cá trê nấu canh chua.  Cá trê nấu cháo... 3.2 Sản phẩm : 3.2.1 Giới thiệu : -Sản. khô cá trê phi sẽ đem lại hương vò độc đáo, đặc sắc cho người thưởng thức. -Từ khô cá trê phi ta có thể chế biến thành các dạng sản phẩm khác như :  Khô

Tin mới nhất

Trang