Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trần Ngọc Diệp Thứ năm, Tháng 8 18, 2016 - 22:08
2 Đặng Hiếu Chủ nhật, Tháng 11 13, 2016 - 20:17
3 huong hoang Thứ ba, Tháng 12 20, 2016 - 22:44
4 hồ thanh thuyền Thứ tư, Tháng 2 22, 2017 - 14:21
5 Duy Đoàn Thứ tư, Tháng 4 19, 2017 - 10:28
6 Duy Đoàn Thứ tư, Tháng 4 19, 2017 - 10:28
7 Duong Thu huong Chủ nhật, Tháng 6 4, 2017 - 23:29
8 Luận Joseph Thứ hai, Tháng 10 23, 2017 - 13:01
9 Phát Gia Thứ tư, Tháng 4 4, 2018 - 16:34

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 882
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • TI U LU N MÔN PH NG PHÁP LU N NGHIÊN C U KHOA H C ƯƠ
  Đ tài ti u lu n : Nh ng nh n xét, nh n th c, ý ki n mà mình cho là ế
  đúng, quý giá c a nhân h c viên sau khi h c môn Ph ng pháp ươ
  lu n nghiên c u khoa h c và sáng t o.
  N I DUNG TI U LU N
  Khi còn sinh viên, em ch a bi t v nghiên c u khoa h c sángư ế
  t o. Em ch nghe đ n tên nghiên c u khoa h c khi quen m t s b n cùng ế
  khóa làm nh ng em cũng ch a tìm hi u, ti p c n v i nghiên c u khoaư ư ế
  h c.
  Trong h c kỳ tr c, khi b t đ u vào h c cao h c, em đ c bi t lu n ướ ượ ế
  văn t t nghi p ph i là m t công trình nghiên c u khoa h c nh ng nh ng ư
  khái ni m v nghiên c u khoa hoc, sáng t o đ i v i em v n còn r t m ơ
  h . Đ u h c kỳ này, khi Khoa sau đa h c thông báo cho các h c viên
  chu n b d n cho vi c làm lu n văn t t nhi p, lúc đó e r t hoang mang,
  không bi t b t đ uvào gi ng d y b c đ i h c đ rèn luy n cho sinhế
  viên t đâu và không bi t mình ph i làm nh ng gì. Em đã h i ý ki n vài ế ế
  ng i h c khóa trên nh ng nh ng th c m c c a em d ng nh v nườ ư ườ ư
  ch a đ c gi i đáp.ư ượ
  Khi b t đ u h c môn h c Ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c ươ
  sáng t o, em nh n th y đây môn h c thi t th c nh t đ i v i em lúc ế
  này, môn h c đã giúp em hình dung đ c nh ng vi c mình c n làm đ ượ
  chu n b cho lu n văn t t nghi p t lúc chu n b đ n khi b o v . ế
  Nh ng bài vi t tham kh o “Tôi đã t p vi t báo, t p thuy t trình, t p làm ế ế ế
  nghiên c u khoa h c nh th nào”, “Cám n vào lúc nào”, “Anh chàng ư ế ơ
  h Cao b o v đ án”, “Chuy n vui”, các câu chuy n v sáng t o, luy n
  trí não… sau m i ch ng c a th y đã giúp em h c h i đ c r t nhi u ươ ượ
  v cách t duy logic cũng nh nhìn nh n v n đ m t cách t ng quát. Em ư ư
  th y môn h c này nên đ a vào gi ng d y b c đ i h c đ giúp cho ư
  sinh viên cái nhìn t ng quan, t duy gic, m ch l c, ràng h n v ư ơ
  các v n cũng nh vi c s d ng văn phong, thuy t trình hi u qu h n ư ế ơ
  đ ng th i giúp sinh viên bi t tôn tr ng s k th a trong nghiên c u khoa ế ế
  h c.
  Theo em, ph ng pháp cái hình nh ng vi c l a ch n ph ngươ ư ươ
  pháp đ nghiên c u khoa h c là r t quan tr ng. Nh tài li u c a th y thì ư
  PHẠM THỊ LOAN – LỚP XDHN1305 – MÃ HỌC VIÊN 1305135 Page 1
 • TI U LU N MÔN PH NG PHÁP LU N NGHIÊN C U KHOA H C ƯƠ
  r t nhi u ph ng pháp đ làm nghiên c u khoa h c, em nh n th y ươ
  ph ng pháp v thuy t phù h p nh t v i mình. Nh môn h cươ ế
  này em đã đ ng h ng ràng h n đ làm đ c m t đ tàiườ ướ ơ ượ
  nghiên c u khoa h c dùng ch y u ph ng pháp thuy t. Em nh n ế ươ ế
  th y s k t h p hai ph ng pháp “ph ng pháp gi thuy t” và “ph ng ế ươ ươ ế ươ
  pháp dùng toán” ph bi n. Khi đ a ra gi thuy t t c đ a ra m t ế ư ế ư
  phán đoán v nguyên nhân ho c k t qu , nghĩa th đúng ho c sai. ế
  Cái em th y hay nh t gi thuy t là đi tìm ra nguyên nhân chính còn n ế
  d u. Ph ng pháp dùng toán v b n ch t cũng suy lu n nh ng không ươ ư
  dùng các quy t c logic h c mà dùng công c toán h c. Sau khi đ a ra các ư
  gi thuy t, dùng toán đ x các s li u c n dùng toán xác su t, th ng ế
  kê, đ th ,… cũng có th dùng toán đ l p công th c th c nghi m.
  Trong khi làm nghiên c u khoa h c, đ i v i m t ng i tr còn thi u ườ ế
  kinh nghi m nh em thì vi c m c sai l m vô tình là r tth s x y ra. ư
  Sau khi đ c bài vi t c a th y em s c n tr ng h n trong vi c đ a ra gi ế ơ ư
  thuy t, x lý d li u.ế
  Khi th y nói “ng i th y ng i sinh viên c m th y th h c ườ ườ
  đ c m t đi u đó, ch không ph i ng i d y cho sinh viên m tượ ườ
  đi u đó” đã làm em nh đ n câu chuy n th i c p 1. M t ng i b n ế ườ
  c a em khi g p m t th y giáo tr ng không chào “th y” chào ườ
  b ng m t t khác, ng i th y đó đã m ng b n em r t nhi u đã nói ườ
  v i giáo ch nhi m c a b n em r ng b n đó c x không đúng, ư
  không bi t phân bi t. Th y đã nói r ng “m t ch cũng th y, n a chế
  cũng th y”, giáo ch nhi m đã nh c nh b n tr c c l p v vi c ướ
  đó. B n em nói v i e r ng “th y đâu d y b n mình”. Lúc đó em cũng
  r t băn khoăn không bi t th nào m i đúng. Đ n t n bây gi th nh ế ế ế
  tho ng em v n nh v câu chuy n đó. Khi th y nói câu nói đó, thì
  nh ng th c m c năm x a c a em đã đ c gi i đáp, em nghĩ đ nh nghĩa ư ượ
  đó c a th y là h p lý nh t t tr c t i gi mà em bi t. ướ ế
  M t câu nói khác c a th y em r t thích N u không cái ế
  mình thích thì hãy thích cái mình có”. Khi em chu n b thi đ i h c, lúc đó
  em không bi t mình thích làm ngh gì, mu n thi tr ng gì. Ba em (cũngế ườ
  làm trong ngành xây d ng) đã đ nh h ng cho em thi Đ i h c xây d ng ướ
  PHẠM THỊ LOAN – LỚP XDHN1305 – MÃ HỌC VIÊN 1305135 Page 2
 • TI U LU N MÔN PH NG PHÁP LU N NGHIÊN C U KHOA H C ƯƠ
  em đã làm theo l i ba. Th i gian tr c, khi công vi c không suôn s , ướ
  công vi c thì r t v t v đ i v i m t ng i con gái nh em, lúc đó em ườ ư
  r t chán ngành xây d ng ý đ nh chuy n sang ngành khác, ba em đã
  khuyên em nên đi h c cao h c trong th i đi m khó khăn này đ chu n b
  cho mình l ng ki n th c nhi u h n. Khi nghe đ c câu nói đó c aượ ế ơ ượ
  th y, em đã v suy nghĩ r t nhi u, em đã nh n ra r ng ba em ch a bao ư
  gi sai khi h ng em theo ngh này, ngh nghi p c a mình r t đáng trân ướ
  tr ng. Hi n t i thì em r t yêu ngh xây d ng.
  Còn m t đi m n a bên ngoài các ki n th c v môn h c em r t ế
  hay đó vi c th y đi m danh m t bu i h c 4 l n nh ng th y không ư
  bao gi h i do t i sao m i ng i l i đi mu n hay ngh h c. Lúc đ u ườ
  em r t b t ng v đi u này nh ng chính vi c đó đã giúp em ý th c ư
  h c t p h n nghiêm túc h n trong vi c đ n tr ng. Em nghĩ th y ơ ơ ế ườ
  mu n xem ý th c h c t p c a h c viên th nào. Khi th y nói th y s ế
  d y thêm cho l p m t bu i l ng ki n th c quá nhi u th i gian ượ ế
  quá ít, em đã nhân ra r ng th y m t ng i th c s r t tâm huy t v i ườ ế
  ngh .
  Em xin đóng góp m t vài ý ki n c a mình cho môn h c Ph ng pháp ế ươ
  lu n nghiên c u khoa h c sáng t o. Th nh t , th y đã gi ng r t k
  v “gi thi t”, “gi thuy t” khác bi t gi a chúng v y th y th ế ế
  thêm vào m t đ nh nghĩa khác là “gi s ” và phân bi t nó v i “gi thi t” ế
  “gi thuy t” không ? ế Th hai , th y vi t “Gi a sáng t o ế
  NCKH m t ph n l n gi ng nhau (trong nghiên c u sáng t o, trong
  sáng t o nghiên c u) nh ng không hoàn toàn trùng nhau” v y th y ư
  th vi t rõ h n v nh ng đi m gi ng và khác nhau không ? ế ơ
  PHẠM THỊ LOAN – LỚP XDHN1305 – MÃ HỌC VIÊN 1305135 Page 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2016 , 21:05

Mô tả tài liệu:

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài tiểu luận: Những nhận xét, nhận thức, ý kiến mà mình cho là đúng, quý giá của cá nhân học viên sau khi học môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và sáng tạo. NỘI DUNG TIỂU LUẬN Khi còn là sinh viên, em chưa biết gì về nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Em chỉ nghe đến tên nghiên cứu khoa học khi quen một số bạn cùng khóa làm nhưng em cũng chưa tìm hiểu, tiếp cận với nghiên cứu khoa học. Trong học kỳ trước, khi bắt đầu vào học cao học, em được biết luận văn tốt nghiệp phải là một công trình nghiên cứu khoa học nhưng những khái niệm về nghiên cứu khoa hoc, sáng tạo đối với em vẫn còn rất mơ hồ. Đầu học kỳ này, khi Khoa sau đaị học thông báo cho các học viên chuẩn bị dần cho việc làm luận văn tốt nhiệp, lúc đó e rất hoang mang, không biết bắt đầuvào giảng dạy ở bậc đại học để rèn luyện cho sinh viên từ đâu và không biết mình phải làm những gì. Em đã hỏi ý kiến vài người học khóa trên nhưng những thắc mắc của em dường như vẫn chưa được giải đáp. Khi bắt đầu học môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và sáng tạo, em nhận thấy đây là môn học thiết thực nhất đối với em lúc này, môn học đã giúp em hình dung được những việc mình cần làm để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp từ lúc chuẩn bị đến khi bảo vệ. Những bài viết tham khảo “Tôi đã tập viết báo, tập thuyết trình, tập làm nghiên cứu khoa học như thế nào”, “Cám ơn vào lúc nào”, “Anh chàng họ Cao bảo vệ đồ án”, “Chuyện vui”, các câu chuyện về sáng tạo, luyện trí não… sau mỗi chương của thầy đã giúp em học hỏi được rất nhiều về cách tư duy logic cũng như nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát. Em thấy môn học này nên đưa vào giảng dạy ở bậc đại học để giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan, tư duy lô gic, mạch lạc, rõ ràng hơn về các vấn cũng như việc sử dụng văn phong, thuyết trình hiệu quả hơn và đồng thời giúp sinh viên biết tôn trọng sự kế thừa trong nghiên cứu khoa học. Theo em, phương pháp là cái vô hình nhưng việc lựa chọn phương pháp để nghiên cứu khoa học là rất quan trọng. Như tài liệu của thầy thì có rất nhiều phương pháp để làm nghiên cứu khoa học, em nhận thấy phương pháp về lý thuyết là phù hợp nhất với mình. Nhờ có môn học này mà em đã có đường hướng rõ ràng hơn để làm được một đề tài nghiên cứu khoa học dùng chủ yếu là phương pháp lý thuyết. Em nhận thấy sự kết hợp hai phương pháp “phương pháp giả thuyết” và “phương pháp dùng toán” là phổ biến. Khi đưa ra giả thuyết tức là đưa ra một phán đoán về nguyên nhân hoặc kết quả, nghĩa là có thể đúng hoặc sai. Cái em thấy hay nhất ở giả thuyết là đi tìm ra nguyên nhân chính còn ẩn dấu. Phương pháp dùng toán về bản chất cũng là suy luận nhưng không dùng các quy tắc logic học mà dùng công cụ toán học. Sau khi đưa ra các giả thuyết, dùng toán để xử lý các số liệu cần dùng toán xác suất, thống kê, đồ thị,… cũng có thể dùng toán để lập công thức thực nghiệm. Trong khi làm nghiên cứu khoa học, đối với một người trẻ còn thiếu kinh nghiệm như em thì việc mắc sai lầm vô tình là rất có thể sẽ xảy ra. Sau khi đọc bài viết của thầy em sẽ cẩn trọng hơn trong việc đưa ra giả thuyết, xử lý dữ liệu. Khi thầy nói “người thầy là người mà sinh viên cảm thấy có thể học được một điều gì đó, chứ không phải là người dạy cho sinh viên một điều gì đó” đã làm em nhớ đến câu chuyện thời cấp 1. Một người bạn của em khi gặp một thầy giáo ở trường không chào là “thầy” mà chào bằng một từ khác, người thầy đó đã mắng bạn em rất nhiều và đã nói với cô giáo chủ nhiệm của bọn em rằng bạn đó cư xử không đúng, không biết phân biệt. Thầy đã nói rằng “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, cô giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở bạn trước cả lớp về việc đó. Bạn em nói với e rằng “thầy đâu có dạy bọn mình”. Lúc đó em cũng rất băn khoăn không biết thế nào mới là đúng. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nhớ về câu chuyện đó. Khi thầy nói câu nói đó, thì những thắc mắc năm xưa của em đã được giải đáp, em nghĩ định nghĩa đó của thầy là hợp lý nhất từ trước tới giờ mà em biết. Một câu nói khác của thầy mà em rất thích “ Nếu không có cái gì mình thích thì hãy thích cái mình có”. Khi em chuẩn bị thi đại học, lúc đó em không biết mình thích làm nghề gì, muốn thi trường gì. Ba em (cũng làm trong ngành xây dựng) đã định hướng cho em thi Đại học xây dựng và em đã làm theo lời ba. Thời gian trước, khi công việc không suôn sẻ, công việc thì rất vất vả đối với một người con gái như em, lúc đó em rất chán ngành xây dựng và có ý định chuyển sang ngành khác, ba em đã khuyên em nên đi học cao học trong thời điểm khó khăn này để chuẩn bị cho mình lượng kiến thức nhiều hơn. Khi nghe được câu nói đó của thầy, em đã về suy nghĩ rất nhiều

Tin mới nhất

Trang