Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
11 phan duy Khang Thứ tư, Tháng 11 30, 2016 - 18:18
12 phan duy Khang Thứ tư, Tháng 11 30, 2016 - 18:18
13 phan duy Khang Thứ tư, Tháng 11 30, 2016 - 18:18
14 tan doan Thứ tư, Tháng 1 11, 2017 - 14:58
15 tan doan Thứ tư, Tháng 1 11, 2017 - 14:58
16 tan doan Thứ tư, Tháng 1 11, 2017 - 14:58
17 Nam Tran Hoai Thứ hai, Tháng 6 19, 2017 - 14:50
18 Nam Tran Hoai Thứ hai, Tháng 6 19, 2017 - 14:50
19 Nam Tran Hoai Thứ hai, Tháng 6 19, 2017 - 14:50
20 Nam Tran Hoai Thứ hai, Tháng 6 19, 2017 - 14:50

Trang

Tiểu luận môn móng cọc về Ma sát âm

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 30
20
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 183 | Loại file: PDF
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
    LỚP ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 2008
    TIỂU LUẬN MÓNG CỌC
    Ma sát âm
    GVHD : TS. VÕ PHÁN
    Thực hiện : Nhóm 3
    NGUYỄN HIẾU NGHỊ - MSHV : 00908548
    NGUYỄN THANH ĐẠT - MSHV: 00908542
    NGUYỄN HỮU BẢO TOÀN - MSHV : 00908552
    PHAN VĂN KHÁNH - MSHV: 10908015
    ĐẶNG DUY QUỐC CƯỜNG - MSHV: 12108026
    ĐẶNG HUY PHONG - MSHV: 12108025
    NGUYỄN CHÂU VINH - MSHV: 00908553
    VƯƠNG HỒNG SƠN - MSHV: 00908550
    VÕ NGUYÊN HÙNG - MSHV: 00907775
    THÁNG 6 NĂM 2009
  • LÔØI NOÙI ÑAÀU
    Cuøng vôùi söï phaùt trieån chung cuûa ñaát nöôùc, coâng taùc xaây döïng cuõng phaùt trieån
    theo. Nhieàu coâng trình ñöôïc xaây döïng khaép nôi keå caû treân nhöõng vuøng ñaát yeáu.
    Khi neàn moùng ñaët trong khu vöïc coù ñaát yeáu, coïc ñoùng xuyeân qua lôùp ñang
    trong quaù trình coá keát, do dòch chuyeån töông ñoái cuûa ñaát vaø coïc, sxuaát hieän moät
    “löïc keùo xuoáng” keùo coïc xuoáng phía döôùi, coøn goïi laø hieän töôïng ma saùt aâm. Caùc
    vaán ñeà veà coïc choáng ñöôïc ñaët trong taàng seùt ñang coá keát ñaõ ñöôïc nghieân cöùu khaù
    sôùm. Töø 1965 Johanessen vaø Bjerrum
    ñaõ nhaän thaáy raèng löïc keùo xuoáng naøy ñoâi khi
    lôùn ñeán möùc vöôït qua taûi thieát keá vaø keøm theo laø ñoä luùn cuûa coïc. Ñoâi khi coù theå gaây
    hö hoûng coïc.
    Mục đích của tieåu luaän naøy chuû yeáu nghieân cöùu vaøo moät phaàn nhcuûa vaán ñeà
    ma saùt aâm. Noäi dung nghieân cöùu bao goàm :
    - Caùc nguyeân nhaân gaây ra ma saùt aâm.
    - Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ma saùt aâm.
    - Caùc phöông phaùp tính toaùn ma saùt aâm.
    - Ảnh höôûng cuûa ma saùt aâm ñeán neàn moùng coâng trình.
    - Caùch khaéc phuïc hieän töôïng ma saùt aâm.
    - Trong tieåu luaän coøn trình baøy caùc nghieân cöùu veà ma saùt aâm cuûa caùc taùc giaû
    khaùc nhau, sô löôïc caùc moâ hình tính toaùn thoâng duïng hieän nay.
    Tuy nhieân, do löôïng kieán thöùc cuûa caùc hoïc vieân trong nhoùm coøn haïn cheá neân
    khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt trong baùo caùo. Nhoùm mong nhaän ñöôïc söï ñoùng
    goùp cuûa caùc baïn vaø hieäu chænh cuûa Thaày ñeå baøi baùo caùo ñöôïc hoaøn chænh hôn.
    TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 30/05/2009
    Nhoùm 3 – Lôùp ÑKTXD 2008 – ÑHBK TP HCM
  • GVHD: Voõ Phaùn Tieåu luaän Moân hoïc Moùng coïc
    Lôùp: ÑKTXD2008 - Nhoùm 3 Ma saùt aâm
    1
    MUÏC LUÏC
    PHAÀN I : TOÅNG QUAN VEÀ HIEÄN TÖÔÏNG MA SAÙT AÂM
    I.1. Ñònh nghóa hieän töôïng ma saùt Trang 2
    I.2. Caùc thuaät ngöõ lieân quan ñeán ma saùt aâm Trang 5
    I.3. Caùc nguyeân nhaân gaây ra löïc ma saùt aâm Trang 7
    I.4. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieän töôïng ma saùt aâm Trang 14
    I.5. Aûnh höôûng cuûa ma saùt aâm ñeán neàn moùng coâng trình Trang 15
    I.6. Caùc nghieân cöùu veà ma saùt aâm Trang 15
    I.7. Moät soá aûnh höôûng cuûa MSA ñeán caùc coâng trình thöïc teá Trang 34
    PHAÀN II : NGHIEÂN CÖÙU MA SAÙT AÂM CUÛA BOÄ GIAO THOÂNG MYÕ
    II.1. Hieän töôïng ma saùt aâm Trang 43
    II.2. Phöông phaùp saùt ñònh ma saùt aâm Trang 44
    II.3. Caùc böôùc tính toaùn ma saùt aâm Trang 44
    II.4. Ví dụ tính toán Trang 46
    PHAÀN III : TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC COÙ XEÙT ÑEÁN
    AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MA SAÙT AÂM
    III.1. Lyù thuyeát tính toaùn Trang 57
    III.2. ÖÙng duïng tính toaùn vaøo baøi toaùn thöïc teá Trang 62
    III.2.1 Baøi toaùn moá phía Nam Caàu Peach Trang 62
    III.2.2 Phaàn môû roäng Trang 66
    III.2.3 Coâng trình khaùch saïn Thaùi Bình – Thò Xaõ Long Xuyeân – An Giang Trang 70
    PHAÀN IV : CAÙC BIEÄN PHAÙP LAØM GIAÛM AÛNH HÖÔÛNG
    CUÛA MA SAÙT AÂM
    IV.1. Bieän phaùp laøm taêng nhanh toác ñoä coá keát cuûa neàn ñaát Trang 77
    IV.2. Bieän phaùp laøm giaûm giaûm taûi troïng leân ñaát neàn Trang 77
    IV.3. Bieän phaùp laøm giaûm ma saùt giöõa ñaát vaø coïc trong vuøng MSA Trang 79
    IV.4. Caùc bieän phaùp khaùc Trang 80
    PHAÀN V : NHAÄN XEÙT – KIEÁN NGHÒ Trang 88

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2015 , 22:05

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận môn móng cọc về Ma sát âm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH LỚP ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 2008 TIỂU LUẬN MÓNG CỌC Ma sát âm GVHD : TS. VÕ PHÁN Thực hiện : Nhóm 3 NGUYỄN HIẾU NGHỊ - MSHV : 00908548 NGUYỄN THANH ĐẠT - MSHV: 00908542 NGUYỄN HỮU BẢO TOÀN - MSHV : 00908552 PHAN VĂN KHÁNH - MSHV: 10908015 ĐẶNG DUY QUỐC CƯỜNG - MSHV: 12108026 ĐẶNG HUY PHONG - MSHV: 12108025 NGUYỄN CHÂU VINH - MSHV: 00908553 VƯƠNG HỒNG SƠN - MSHV: 00908550 VÕ NGUYÊN HÙNG - MSHV: 00907775 THÁNG 6 NĂM 2009

Tin mới nhất

Trang