Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 10:02
2 Huyền Hoàng Thứ hai, Tháng 3 12, 2018 - 15:25
3 Hàn Phong Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 20:42
4 Hàn Phong Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 20:42
5 Hàn Phong Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 20:42

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ: MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 88
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • TI U LU N KINH T CHÍNH TR : M I QUAN H GI A
  KINH T VÀ CHÍNH TR TRONG CÔNG CU C Đ I M I
  N C TA HI N NAY. ƯỚ
  I. Đ T V N Đ :
  Kinh t chính tr hai m t l n nh t c a đ i s ng h i trongế
  đi u ki n đ t n c ta hi n nay còn nghèo nàn l c h u thì đ i m i n n ướ
  kinh t đ t n c đi u h t s c c n thi t. Mu n xây d ng h i chế ướ ế ế
  nghĩa thành công thì đi u ki n tiên quy t ph i m t n n kinh t v ng ế ế
  ch c n đ nh, đáp ng đ y đ m i đi u ki n cho đ t n c đi lên h i ướ
  ch nghĩa thành công.
  N n kinh t c a m t đ t n c th coi s c m nh l n nh t c a ế ướ
  đ t n c đó, thành ph n c b n c a c s h t ng, trên đó quy t ướ ơ ơ ạ ầ ế
  đ nh hình thành nên m t th ch chính tr t ng ng phù h p v i hình thái ế ươ
  kinh t đó.ế
  M i quan h gi a kinh t chính tr m i quan h bi n ch ng và ế
  Vi t Nam cũng không n m ngoài quy lu t đó. Không m t ch đ nào ế
  ho t đ ng kinh t l i đ c l p v i ho t đ ng chính tr hình thái kinh t ế ế
  quy t đ nh t i ch đ chính tr , nh ng ng c l i chính tr cũng tácế ế ư ượ
  đ ng to l n t i kinh t . S n đ nh v chính tr ti n đ ,đi u ki n đ ế
  phát tri n kinh t . M t n n kinh t mu n phát tri n m nh m n đ nh ế ế
  đòi h i ph i có s n đ nh v chính tr .
  M i quan h gi a kinh t chính tr nh h ng to l n đ n m i ế ưở ế
  m t c a ho t đ ng, đ i s ng h i m i ho t đ ng khác di n ra thu n
  l i hay không đ i h i ph i d a trên m i quan h gi a kinh t chính tr ế
  có di n ra bình th ng hay không. ườ
  Vi c nghiên c u đ tài " M i quan h gi a n n kinh t chính tr ế
  trong cu c cu c đ i m i n n kinh t n c ta hi n nay" là r t hay, r t ế ướ
  1
 • c n thi t nh đã bi t kinh t chính tr chính là hai m t l n nh t c a đ i ế ư ế ế
  s ng h i. Vi c nghiên c u m i quan h gi a chúng th giúp ta hi u
  bi t v th c tr ng c a n n kinh t h ng phát tri n c a n n kinh tế ế ướ ế
  trong t ng l i, nó giúp cho nh ng ng i ho t đ ng trong lĩnh v c kinh tươ ườ ế
  cái nhìn khái quát l n v đ i s ng kinh t chính tr c a đ t n c. M c ế ướ
  n c ta m i b c vào công cu c đ i m i n n kinh t nh ng đã đ tướ ướ ế ư
  đ c nh ng thành t u cùng to l n góp ph n vào gi v ng n đ nh vượ
  chính tr đ ng th i qua đó cũng cho th y nh ng chính sách h t s c đúng ế
  đ n c a Đ ng, Nhà n c trong vi c ho ch đ nh đ i m i n n kinh t đ t ướ ế
  n c.ướ
  Qua vi c nghiên c u đ tài cũng giúp chúng ta hi u bi t h n ti p ế ơ ế
  c n nhanh h n đ i v i các chính sách, kinh t Đ ng Nhà n c đ a ơ ế ướ ư
  ra nh m phát tri n n n kinh t đ t n c, giúp chúng ta ch đ ng tham gia ế ướ
  vào các ho t đ ng kinh t góp ph n xây d ng ch đ ế ế h i ch nghĩa
  v ng m nh.
  Vi c nghiên c u giúp chúng ta hi u r ng kinh t chính tr hai ế
  m t không th tách r i, đ ng th i th ch chính tr ph i luôn phù h p v i ế
  hình thái kinh t b i vì n u th ch chính tr không phù h p không s m thìế ế ế
  mu n cũng b thay đ i th ch chính tr m i phù h p h n đ t o đi u ế ơ
  ki n thúc đ y n n kinh t phát tri n. ế
  Th c t trên th gi i đã có r t nhi u qu c gia b s p đ ho c x y ra ế ế
  tình tr ng b t n kéo dài v đ i s ng h i do n n kinh t b suy thoái ấ ổ ế
  tr m tr ng h c đ ng l i phát tri n kinh t đ a ra không đúng đ n, ườ ế ư
  không phù h p.
  Hi n nay n c ta h th ng k t c u h t ng c s còn th p kém, ướ ế ạ ầ ơ
  các khu v c kinh t phát tri n r t cân đ i nghiêm tr ng, các khu v c thành ế
  th đ c đ u t quá nhi u nên đã b c phát tri n m nh m ti n xa ượ ư ướ ế
  so v i khu v c nông thôn, mi n núi các căn c cách m ng cũ, n i t p ơ
  2
 • trung ph n l n dân s c n c. Chính th c tr ng này làm cho b t bình ướ
  đ ng trong cu c s ng ngày càng tăng lênth d dàng gây ra nh ng mâu
  thu n gi a các khu v c trong n c. Do đó chính sách đ i m i kinh t ướ ế
  n c ta hi n nay đóng vai trò c c kỳ quan tr ng đi u ch nh m t cáchướ
  đ ng đ u s phát tri n c a các khu v c kinh t , đ m b o cho n n kinh t ế ế
  phát tri n n đ nh đ ng b nh m nâng cao đ i s ng ng i dân, xoá b ườ
  kho ng cách gi a các khu v c nh m gi v ng n đ nh v an ninh và chính
  tr .
  Vi c nghiên c u đ tài giúp cho n m b t đ c v m i quan h m t ượ
  thi t gi a kinh t chính tr nói chung đ c bi t m i quan h đóế ế
  đ c đ t trong hoàn c nh đ t n c ta đang đ i m i n n kinh t hi n nay-ượ ướ ế
  ti u lu n t t ng h chí minh ư ưở . Nó s giúp ta hi u đ c m t cách sát th c ượ
  nh t v đ ng l i đ i m i kinh t c a Đ ng chính ph , đ ng th i ườ ế
  th bi t đ c quá trình đ i m i đang di n ra nh th nào. Trên c s đó ta ế ượ ư ế ơ ở
  th đ a ra nh ng d đoán c a b n thân v n n kinh t đ t n c trong ư ế ướ
  t ng lai đây chính m t v n đ r t t t cho nh ng ng i quan tâm đ nươ ườ ế
  ho c ho t đ ng trong lĩnh v c kinh t . Nh ng ng i ph i tr c ti p ế ườ ế
  ti p xúc và v n d ng các đ ng l i và chính sách đ i m i c a Đ ng.ế ườ
  II. GI I QUY T V N Đ
  1. Trình bày v th c tr ng n n kinh t n c ta công cu c đ i ế ướ
  m i n n kinh t ế
  Sau năm 1975, khi đ t n c hoàn toàn gi i phóng thì n c ta l i ướ ướ
  ph i đ ng tr c m t th thách vô cùng khó khăn, n n kinh t đ t n c b ướ ế ướ
  tàn phá ki t qu , đ i s ng nhân dân cùng kh c c n n công nghi p r t
  l c h u so v i các n c trên th gi i. Thêm vào đó c ch qu n t p ướ ế ơ ế
  trung quan liêu bao c p trong th i chi n đã không còn phù h p n a. Chính ế
  c ch này đã tr thành rào c n kìm hãm s phát tri n c a n n kinh t .ơ ế ế
  M t đ ng l i phát tri n kinh t m i, đáp ng đ c tình hình đòi h i ườ ế ượ
  c p bách lúc này trên c s đó đ i h i VI c a Đ ng (1986) đã k p th i ơ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2015 , 17:01

Mô tả tài liệu:

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ: MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ: MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Kinh tế và chính trị là hai mặt lớn nhất của đời sống xã hội trong điều kiện đất nước ta hiện nay còn nghèo nàn lạc hậu thì đổi mới nền kinh tế đất nước là điều hết sức cần thiết. Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thành công thì điều kiện tiên quyết là phải có một nền kinh tế vững chắc ổn định, đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện cho đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa thành công. Nền kinh tế của một đất nước có thể coi là sức mạnh lớn nhất của đất nước đó, nó là thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng, trên đó quyết định hình thành nên một thể chế chính trị tương ứng phù hợp với hình thái kinh tế đó. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là mối quan hệ biện chứng và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Không có một chế độ nào mà hoạt động kinh tế lại độc lập với hoạt động chính trị hình thái kinh tế quyết định tới chế độ chính trị, nhưng ngược lại chính trị cũng có tác động to lớn tới kinh tế. Sự ổn định về chính trị là tiền đề, là điều kiện để phát triển kinh tế. Một nền kinh tế muốn phát triển mạnh mẽ và ổn định đòi hỏi phải có sự ổn định về chính trị. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị có ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của hoạt động, đời sống xã hội mọi hoạt động khác có diễn ra thuận lợi hay không đỏi hỏi phải dựa trên mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị có diễn ra bình thường hay không

Tin mới nhất

Trang